Nowe możliwości rozwoju kadr ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) Instytut Rozwoju Biznesu realizuje szkolenia zamknięte:

1. Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II

2. Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacji

3. Get in training – w konsorcjum z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów

Dla osób, które zajmują się przygotowywaniem wniosków szkoleniowo-doradczych bądź odpowiadają za realizację i rozliczenie projektów konkursowych POKL Instytut przygotował jednodniowe szkolenia instruktażowe:

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektów w ramach POKL 2.1.1

Realizacja i rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL 2.1.1

 

Serdecznie zapraszamy! Szkolenia są organizowane w Warszawie.

 

Narodowa Strategia Spójności (NSS) określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-13.

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Będzie on osiągany poprzez realizację tzw. horyzontalnych celów szczegółowych:

 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Cele NSS będą realizowane także poprzez tzw. programy operacyjne, zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, regionalne programy operacyjne, zarządzane przez Zarządy Województw i projekty współfinansowane za pomocą instrumentów strukturalnych, tj.:

 • Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS
 • Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR
 • Program Kapitał Ludzki – EFS
 • 16 programów regionalnych – EFRR
 • Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR
 • Program Pomoc Techniczna – EFRR
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

Łączna suma środków, przeznaczonych na realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro, w tym 67,3 mld będzie pochodziło z budżetu UE, 11,9 mld – z krajowych środków publicznych i ok. 6,4 mld – od podmiotów prywatnych. Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE.

Dla przykładu: na realizację Programu Kapitał Ludzki (w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego) przeznaczono 14,6% całości środków, tj. 9,7 mld euro, a na Program Innowacyjna Gospodarka (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) – niewiele mniej: 12,4%, co stanowi 8,3 mld euro.

Dotacje na podnoszenie kwalifikacji pracowników

Program Operacyjny Kapitał Ludzki został podzielony na dwie części. 75 proc. środków znajdzie się w rękach urzędów marszałkowskich, które będą rozdzielały je tylko we własnych regionach (szkolenia dla przedsiębiorstw realizowane będą w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie). Natomiast pozostałe środki zostały rozdysponowane między urzędy centralne, w tym PARP (w latach 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie dysponowała prawie 0,5 mld euro na dotacje związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników ramach Poddziałania 2.1.1. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki). Poniżej prezentujemy istotne różnice pomiędzy programami ogólnopolskimi i regionalnymi.

Tabela 1: Porównanie projektów ogólnopolskich i regionalnych

 

PriorytetPriorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstwPriorytet 8 Regionalne kadry gospodarki
DziałanieDziałanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
PoddziałaniePoddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwPoddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Dysponent środkówPolska Agencja Rozwoju PrzedsiębiorczościZarządy poszczególnych województw
Założenia przy realizacji projektów otwartychUdział pracowników przedsiębiorstw z co najmniej 5 województw oraz realizacja szkoleń w co najmniej 5 województwach; liczba osób kończących udział w projekcie pochodzących z jednego województwa nie może przekroczyć 30% ogółu osób, które zakończyły udział w projekcie maksymalna wartość projektu – 20 mln złUdział pracowników przedsiębiorstwa mającego siedzibę w danym województwie
Założenia przy realizacji projektów zamkniętychFirma posiada struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie, oddziały w co najmniej dwóch województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej dwóch województwachW szkoleniach uczestniczą pracownicy przedsiębiorstwa mającego siedzibę bądź struktury organizacyjne w danym województwie, a uczestnicy wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w tym województwie
DofinansowanieDo 80% dla małych firm, do 70% dla średnich, do 60% – dla dużych przedsiębiorstw80% dla małych firm, 70 – dla średnich, 60% dla dużych przedsiębiorstw oraz 100% w przypadku szkoleń skierowanych do osób zatrudnionych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane udziałem w szkoleniach (dla tych osób będą ogłaszane osobne konkursy)

 

Dotychczasowe doświadczenie Instytutu w realizacji projektów EFS

Instytut Rozwoju Biznesu przy Fundacji – Centrum Prywatyzacji zrealizował siedem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Samodzielnie Instytut przeprowadził pięć projektów, w tym dwa „otwarte” i trzy „zamknięte” oraz dwa jako partner konsorcjum. Łącznie we wszystkich projektach uczestniczyło ponad 1850 osób.

Projekty finansowane z funduszy EFS realizowane przez Instytut samodzielnie:

 • Projekt „Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego”, czas trwania: 2.01.2006 – 30.06.2007, wartość projektu 783 283,97 zł; 63 dni szkoleniowe, 378 osób
 • Projekt „Program rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1”, czas trwania: 2.01.2006 – 30.06.2008, wartość projektu 1 560 644,08 zł; 276 dni szkoleniowych, 210 osób
 • Projekt „Program rozwoju kadry – GEOVITA gości wita”, czas trwania: 3.04.2006 – 31.03.2008, wartość projektu 1 276 952,50 zł; 383 dni szkoleniowe, 295 osób
 • Projekt „Akademia Menedżera MŚP”, czas trwania: 2.10.2006 – 30.04.2008, wartość projektu 1 282 086,95 zł; 96 dni szkoleniowe, 150 osób
 • Projekt „Przywództwo w biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskich”, czas trwania: 2.11.2006 – 31.05.2008, wartość projektu 1 322 923,20 zł; 152 dni szkoleniowe, 408 osób

Projekty finansowane z funduszy EFS realizowane przez Instytut w konsorcjach:

 • Projekt „Uniwersytet Europejski – rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych” czas trwania: 28.10.2005 – 31.10.2007, wartość projektu 423 553,12 zł; 48 dni szkoleniowe, 200 osób
 • Projekt „Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris Polska”, czas trwania: 1.08.2005 – 31.10.2007, 30 dni szkoleniowych, 225 osób

Tabela 2: Zestawienie podstawowych danych o projektach zrealizowanych przez Instytut, współfinansowanych ze środków EFS i nadzorowanych przez PARP (okres 2004-2006)

 

LPNazwa projektuBeneficjent
(projektodawca)
Beneficjent
ostateczny
Liczba
uczestników
1.Akademia Menedżera MŚPIRB-FCPWłaściciele i kadra zarządzająca MŚP; szkolenie otwarte150
2.Przywództwo w Biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskichIRB-FCPKadra menedżerska MŚP: szkolenie otwarte408
3.Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczegoIRB-FCPPracownicy Agencji Ruchu Lotniczego378
4.Program rozwoju kadry – Geovita Gości witaIRB-FCPPracownicy i kadra zarządzająca Geovity295
5.Pogram rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1IRB-FCPPracownicy wszystkich szczebli WZŁ 1210
6.Uniwersytet Europejski – rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczychKonsorcjum: IRB-FCP, MTDC (lider)Kadra zarządzająca Baxter Terpol, Herbapol Lublin, LZF Polfa, Medana Pharma, Nutricia Polska, Nutricia ZP, Polpharma BH, Spectra Services200
7.Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris PolskaKonsorcjum: DGA SA (lider), IRB-FCP, House of Skills, Impact Polska, Kalkstein, Nowe Motywacje, Impact Factor ConsultingPracownicy i kadra zarządzająca Philips Morris Polska225

 

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter
Powrót...