Strategia i Zarządzanie

 

Przykładowe szkolenia kastomizowane

Powyższe programy są realizowane w formule otwartej i zamkniętej.

 

 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie procesami
 • Zarządzanie poprzez cele (Management By Objectives – MBO)
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie portfelem projektów
 • Zarządzanie zmianą
 • Studia podyplomowe „in company” z zarządzania (240 godz.)

– współczesne wyzwania a zarządzanie
– trendy w praktyce i teorii a koncepcje organizacyjne
– klienci, marketing, organizacja firmy zorientowanej na klienta
– rachunkowość i finanse dla niefinansistów
– ludzie i systemy – kultura organizacyjna
– praca zespołowa i współpraca
– skuteczny menedżer zespołu
– zarządzanie czasem
– zarządzanie przez cele
– prawo pracy menedżera
– zarządzanie zmianą
– zarządzanie własnym rozwojem

 

D o   p o b r a n i a:

IBD-Advanced-Management-Program  ||  Business-Strategy-for-HR-Directors  ||  Building-Company-Growth-Through-Innovation

 

IBD Advanced Management Program – edycja lubelska

 

Program menedżerski dla członków zarządów i właścicieli firm przygotowany przez IBD Business School we współpracy z Lubelskim Klubem Biznesu

 

IDEA I GŁÓWNE ZAŁOŻENIA

Program jest przeznaczony dla najwyższej kadry kierowniczej i właścicieli firm regionu lubelskiego, podejmujących w swojej praktyce biznesowej złożone decyzje, które dotyczą równocześnie wielu obszarów funkcjonowania firmy i bezpośrednio wpływają na jej przyszłość.

IBD Advanced Management Program jest dedykowany tym menedżerom, którzy są gotowi na przeprowadzenie zmian w sferze zarządzania firmą, ale również swoich postaw managerskich i zachowań przywódczych. W trakcie poszczególnych sesji programu, zmiany te są inspirowane i projektowane, a pomiędzy sesjami – wdrażane.  Facylitatorzy IBD Business School wspierają Uczestników programu w ich przeprowadzeniu.

W zakresie tematycznym programu uwzględniono najczęściej pojawiające się wyzwania, przed jakimi staje zarządzający przedsiębiorstwem: jak budować i skutecznie wdrażać strategię, jak podnosić jego efektywność, w jaki sposób wykorzystywać innowacje i jak przeprowadzać firmę przez zmiany, ale przede wszystkim – jak dokonać zmian w samym sobie, swoim stylu zarządzania, komunikowania i budowania relacji w przedsiębiorstwie.

 

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

 • Pogłębienie rozumienia zagadnień makroekonomicznych
 • Przygotowanie szczegółowego planu i narzędzi przeprowadzania zmian
 • w najważniejszych obszarach zarządzania firmą i przywództwa
 • Realizacja praktycznych projektów biznesowych w firmach Uczestników programu
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy Uczestnikami programu – właścicielami
 • i członkami zarządów firm regionu dzięki realizacji wspólnych zadań projektowych
 • Zapewnienie przez przedstawicieli IBD Business School wsparcia i współpracy przy wdrażaniu zmian w trakcie całego programu
 • Analiza około 40 przypadków biznesowych z różnych obszarów
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu
 • Indywidualna sesja feedbacku – analiza wyników badania 360° oraz stylu przywództwa
 • Analiza wyników badania satysfakcji klienta
 • Wsparcie facylitatów IBD Business School przez cały okres trwania programu
 • 2 indywidualne sesje coachingowe
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju osobistym
 • i zawodowym na koniec programu
 • Sesje networkingu oraz udział w wydarzeniach artystycznych

 

PROFIL UCZESTNIKA

Właściciele firm, członkowie zarządów lub dyrektorzy generalni, którzy:

 • posiadają minimum 15-letnie doświadczenie managerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z odpowiedzialnością międzyobszarową i pełną odpowiedzialnością za P&L),
 • posiadają wizję funkcjonowania firmy i kierunku jej zmian,
 • poszukują informacji jako podstawy do samooceny własnego stylu zarządzania i jego zmiany.

Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata.

Kandydaci na uczestników programu powinni  spełniać zdefiniowane wyżej kryteria. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie podejmuje Komisja Rekrutacyjna IBD Business School.

 

ORGANIZACJA PROGRAMU

IBD Advanced Management Program składa się z 5 sesji realizowanych w ciągu 5 miesięcy. W skład każdej sesji wchodzą moduły, zamykane analizą przypadków biznesowych, po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, która jest facylitowana przez przedstawiciela IBD Business School.

 • SESJA I.  OTWARCIE PROGRAMU (3 dni) Serock i Warszawa
 • SESJA II. (2 dni) Lublin
 • SESJA III. (2 dni) Lublin
 • SESJA IV. (2 dni) Lublin
 • SESJA V. ZAMKNIĘCIE PROGRAMU projektami (3 dni) Serock i Warszawa

Czas trwania: 144 godz., 12 dni.

3 tygodnie przed każdą sesją Uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się przed sesją. W tym czasie są również przeprowadzane badania ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji Uczestników programu oraz są realizowane projekty grupowe.

ZAKRES MERYTORYCZNY

I. JAK KONCENTROWAĆ SIĘ NA OBSZARACH, GDZIE MOŻESZ WYGRAĆ

 1. Gospodarka światowa a strategia
 2. Analiza otoczenia makroekonomicznego
  i konkurencji

II. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWA PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE

 1. Przygotowanie strategii zmiany
 2. Rozpoznanie głównych problemów
  w przeprowadzaniu organizacji przez zmianę
 3. Budowa lojalności i zaangażowania pracowników
 4. Komunikacja strategii wewnątrz organizacji
 5. Praktykowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i prezentacji – indywidualny feedback

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Budowa organizacji zorientowanej procesowo
 3. Usprawnianie i doskonałość operacyjna (operational excellence)

IV. JAK ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Negocjacje

V. JAK TWORZYĆ DOBRY KLIMAT DLA INNOWACJI

 1. Budowa kultury innowacji – przywództwo inspirujące innowacje
 2. Wyzwania pochodzące z nowych technologii
  i digitalizacji
 3. Zarządzanie IT – tworzenie strategii IT i zasad IT Governance
 4. Zarządzanie projektami – budowa portfela projektów strategicznych

D o  p o b r a n i a: IBD-Advanced Management Program-LKB

 

DYREKTOR PROGRAMU

Elżbieta Mytych
Dyrektor Projektów w Centrum Eksperckim Strategia i Zarządzanie

Absolwentka SGH w Warszawie i EMBA Wharton Business School University of Pennsylvania. Certyfikowany project manager (Prince2 Practitioner) i Black Belt (Lean 6Sigma). Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, restrukturyzacjach firm, budowie modeli operacyjnych, optymalizacji procesów. Ma 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami dla największych zagranicznych i polskich firm. Ekspert i wykładowca z zakresu zarządzania zmianą.

Od 1996 do 2011 roku pełniła najwyższe funkcje managerskie (poziom C i C-1) z obszaru zarządzania strategicznego, finansowego i operacyjnego w korporacjach sektora telekomunikacyjnego (T-MOBILE i NETIA) oraz finansowego (PIONEER TFI, ING, WARTA i AXA). W tym czasie kierowała także największymi projektami typu M&A i start-up, a w szczególności:

 • uruchomieniem ERA GSM (obecnie T-MOBILE)
 • utworzeniem NETIA HOLDING i centralizacją operacji spółek wchodzących w skład holdingu
 • reorganizacją struktur terenowych, centralizacją funkcji wspierających i wdrożeniem modelu bancassurance w GRUPIE WARTA
 • połączeniem AGROPOLISY i WARTY wraz z przeniesieniem portfela ubezpieczeń i przedsiębiorstwa AGROPOLISA do WARTY
 • uruchomieniem pierwszej spółki GRUPY AXA w Polsce (green-field).

Od 2012 roku do dziś, jako konsultant zewnętrzny, z sukcesem nadzoruje realizację projektów swoich Klientów, a wśród nich:

 • wdrożenie strategii w GRUPIE ASSECO
 • postmergerową integrację METLIFE i AMPLICO
 • wdrożenie MBO i optymalizację procesów w GRUPIE PKP
 • pełne wdrożenie systemu klasy ERP w GRUPIE SELENA

*  *  *

Serdecznie zapraszamy do kontaktu  telefonicznego  lub e-mailowego w celu określenia Państwa oczekiwań oraz  przygotowania harmonogramu współpracy, w tym – w razie potrzeby – bezpośredniego spotkania przedstawicieli obu stron.