IBD Advanced Management Program (IBD AMP)

Terminy i lokalizacje: 02.03.2017 - 01.07.2017, Serock k. Warszawy
Czas trwania: 144 godz., 12 dni
Opis sesji: 5 sesji
Cena - zw. z VAT: 19 000 PLN Cena promocyjna!

Cena netto: 25 000 PLN 19 000 PLN              Promocja CENA NA START

IBD AMP został stworzony z myślą o przedstawicielach wyższej kadry zarządzającej, których celem jest nie tylko poszerzanie swojej wiedzy. To program dla chcących zmienić własną ścieżkę kariery, poważnie myślących o rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności lub działalności firmy, a także dla tych doświadczonych menedżerów, którzy poszukują informacji i danych o własnym stylu zarządzania jako bazie do przeprowadzenia zmian w sposobie kierowania ludźmi i firmą.

IBD AMP inspiruje zmiany, pomaga je zaplanować, a następnie przeprowadzić.

 

Elżbieta Mytych
Dyrektor Programowy
Centrum Eksperckiego Strategia i Zarządzanie
emytych@ibd.pl
tel. kom. +48 509 001 100
 

 

PARTNERZY IBD BUSINESS SCHOOL

Idea i główne założenia

W zakresie IBD Advanced Management Program uwzględniono najczęściej pojawiające się wyzwania, przed jakimi staje zarządzający przedsiębiorstwem:

 • jak budować i skutecznie wdrażać strategię,
 • jak podnosić jego efektywność,
 • w jaki sposób wykorzystywać innowacje,
 • jak przeprowadzać firmę przez zmiany,
 • przede wszystkim – jak dokonać zmian w samym sobie, swoim stylu zarządzania, komunikowania i budowania relacji w przedsiębiorstwie.

Program jest przeznaczony dla najwyższej kadry kierowniczej i właścicieli firm, podejmujących w swojej praktyce biznesowej złożone decyzje, które dotyczą równocześnie wielu obszarów funkcjonowania firmy i bezpośrednio wpływają na jej przyszłość.

 

Profil uczestnika

 • Właściciele firm, członkowie zarządów lub dyrektorzy generalni, którzy:
  • posiadają 15-letnie doświadczenie menedżerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z odpowiedzialnością międzyobszarową i pełną odpowiedzialnością za P&L),
  • posiadają wizję funkcjonowania firmy i kierunku jej zmian,
  • poszukują informacji jako podstawy samooceny własnego stylu zarządzania i jego zmiany.
 • Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata na uczestnika programu.

Kandydaci na uczestników programu powinni spełniać zdefiniowane wyżej kryteria. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie podejmuje Komisja Rekrutacyjna IBD Business School, na podstawie informacji przedstawionych w zgłoszeniu oraz przeprowadzanego wywiadu.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej - na życzenie firmy zamawiającej - szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Pogłębienie rozumienia zagadnień makroekonomicznych
 • Przygotowanie planu i narzędzi przeprowadzania zmian w firmie i w stylu przywództwa
 • Realizacja konkretnych projektów biznesowych w firmach uczestników programu
 • Analiza około 40 przypadków biznesowych
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu – właścicielami
  i członkami zarządów firm
 • Zapewnienie wsparcia IBD Business School przy wdrażaniu zmian
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu
 • Indywidualna sesja feedbacku
 • Analiza wyników badania satysfakcji klienta
 • Wsparcie facylitatorów IBD Business School przez cały okres trwania programu
 • 2 indywidualne sesje coachingowe
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju osobistym i zawodowym uczestnika
 • Networking i udział w wydarzeniach artystycznych

 

Zakres merytoryczny

I. JAK KONCENTROWAĆ SIĘ NA OBSZARACH, GDZIE MOŻESZ WYGRAĆ

 1. Gospodarka światowa i strategia
 2. Analiza otoczenia makroekonomicznego i konkurencji

II. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWA PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE

 1. Przygotowanie strategii zmiany
 2. Rozpoznanie głównych problemów w przeprowadzaniu organizacji przez zmianę
 3. Budowa lojalności i zaangażowania pracowników
 4. Komunikacja strategii wewnątrz organizacji
 5. Praktykowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i prezentacji - indywidualny feedback

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Budowa organizacji zorientowanej procesowo
 3. Usprawnianie i doskonałość operacyjna (operational excellence)

IV. JAK ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Negocjacje

V. JAK STWORZYĆ DOBRY KLIMAT DLA  INNOWACJI

 1. Budowa kultury innowacji – przywództwo inspirujące innowacje
 2. Wyzwania pochodzące z nowych technologii i digitalizacji
 3. Tworzenie strategii IT i zasad IT Governance
 4. Zarządzanie projektami - budowa portfela projektów strategicznych
 
Pobierz broszurę:  IBD Advanced Management Program

 

Metody szkoleniowe

Ze względu na praktyczny charakter programu, który ma inspirować i pomagać uczestnikom we wdrażaniu zmian w swoim środowisku biznesowym, w trakcie wszystkich sesji jest wykorzystywana metoda analizy przypadków biznesowych:

 • Uczestnicy przeprowadzają analizę około 40 rzeczywistych przypadków biznesowych; każde studium przypadku jest bazą dla autorefleksji i przeniesienia wniosków z analizy na własną rzeczywistość zawodową.
 • Integracja programu z praktyką biznesową odbywa się w małych zespołach, przy wsparciu facylitatorów IBD Business School; w zespołach są też przygotowywane projekty biznesowe, których realizacja odbywa się pomiędzy poszczególnymi sesjami.
 • Uczestnicy programu mają również unikalną szansę dokonania konfrontacji swojego myślenia o biznesie z praktyką podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ludzi sukcesu.
 • Ważną rolę w podnoszeniu samoświadomości stylu zarządzania, umiejętności komunikowania i kompetencji menedżerskich są badania realizowane w miejscu pracy uczestnika (m. in. badanie 360°) oraz obserwacje grupowe;  wyniki tych badań i obserwacji są bazą sesji feedbackowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
 • Na szczególną uwagę zasługuje moduł dotyczący komunikacji i sztuki prezentacji, ponieważ jest realizowany z wykorzystaniem nagrań wystąpień publicznych przygotowanych przez każdego Uczestnika. Są one następnie bazą indywidualnej sesji feedbackowej.
 • Praca zespołowa jest również przedmiotem obserwacji coachów, którzy przeprowadzają z uczestnikami indywidualne sesje coachingowe.
 • Bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmian w  postawach i myśleniu o swojej organizacji i o sobie odgrywają sesje integracji programu i praktyki biznesowej, które są platformą wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami oraz sesje networkingowe.

 

 

PROWADZĄCY MODUŁY  ||  MENTORZY I COACHOWIE  ||  FACYLITATORZY

Prowadzący moduły

prof. Mariusz Bednarek

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu renomowanych uczelni polskich i zagranicznych, ceniony ekspert i doradca wielu organizacji biznesowych m.in. w Polsce, Holandii, Stanach Zjednoczonych, Peru, Meksyku i Kanadzie. >>

dr Anna Bugalska

Doktor ekonomii w zakresie nauk o zarządzaniu. Od 20 lat specjalizuje się w obszarze zarządzania kapitałem ludzkim. Przez 15 lat pracowała na stanowiskach menedżerskich w międzynarodowych korporacjach. Ceniony ekspert HR, trener, coach. >>

dr Maciej Bukowski

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe...>>

Waldemar Czachorowski

Absolwent Politechniki Warszawskiej (1987), magister inżynier organizacji systemów produkcyjnych; dydaktyk akademicki, trener kadr kierowniczych, prezes zarządu firmy szkoleniowo-doradczej, wcześniej dyrektor ds. finansowych i kierownik administracyjny.  >>

dr inż. Przemysław Domański

Doktor inż. elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego), ekspert w dziedzinie zarządzania projektami.>>

dr Beata Kozyra

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny Europejskiej Wyższej Szkoły Biznesu w Poznaniu. Trener biznesu, wykładowca, konsultant i menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalista w dziedzinie innowacyjnego zarządzania strategicznego, zarządzania przez cele...>>

Arkadiusz Kustra

Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania finansowania. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla zarządów i wyższej kadry menedżerskiej.  >>

Dariusz Mazurek

Absolwent SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Master of Business Administration – University of Illinois at Urbana Champaign, a także podyplomowych studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania i Finansów SGH. Doświdaczony i dojrzały menedżer, konsultant i przedsiębiorca.>>

Elżbieta Mytych

Jest absolwentką studiów magisterskich Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie (specjalizacja teoria ekonomii) i EMBA Wharton Business School, University of Pennsylvania. Posiada certyfikat Project Manager (metodyka Prince2 Practitioner) i Black Belt (metodyka Lean 6Sigma).>>

dr hab. Waldemar Rogowski

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej. Kierownik Zakładu Zarządzania Ryzykiem. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (studia podyplomowe z zakresu prawa handlowego).>>

 

Mentorzy i coachowie

Marta Gabalewicz

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing SGH oraz Wydziału Psychologii UW. Stypendystka Lund University w Szwecji i Copenhagen Business School w Danii. Akredytowany trener i mentor NMC na wszystkich kursach... >>

Magdalena Kwiatek

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych (psychologia organizacji i zarządzania – 1996, socjologia – 1998). Blisko 20-letnie doświadczenie doradcze i trenerskie zdobywała m.in.  jako Learning & Development Senior Manager (PwC)...>>

Aureliusz Leżeński

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach pracował  w Polskiej Akademii Nauk. Ukończył kurs w europejskiej szkole biznesu INSEAD pod Paryżem. Akredytowany trener, mentor i egzaminator NMC na wszystkich kursach... >>

Agnieszka Marczak-Czajka

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia samooceny oraz aktywnych, innowacyjnych, rozwojowych i kreatywnych postaw u swoich klientów... >>

Agnieszka Szwejkowska

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego. Specjalizuje się w następujących obszarach: obsługa klienta, proces sprzedaży, komunikacja interpersonalna...>>

prof. Piotr Olaf Żylicz

Doktor  psychologii organizacji, od kilkunastu lat realizujący projekty konsultingowe dla biznesu. Pracuje również jako trener, głównie w obszarze kompetencji zarządczych, oraz jako coach. Jest akredytowanym mentorom i egzaminatorem NMC. >>

 

Falicytatorzy

Agnieszka Barańska

Praktyk biznesu i przedsiębiorca, trener i konsultant w IBD Business School. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń i projektów doradczych dotyczących rozwoju biznesu, tworzenia modeli biznesowych, przedsiębiorczości, kultury organizacyjnej i zarządzania zmianą.>>

Katarzyna Marczak

Absolwentka psychologii na SWPS i zarządzania zasobami ludzkimi na ALK. Praktyk biznesu, konsultant i trener posiadający 20-letnie doświadczenie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Posiada certyfikat Insights Discovery Accreditation oraz Thomas PPA.>>

Dariusz Opierowiec

Absolwent Wydziału Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Ekspert i konsultant w obszarze sprzedaży i marketingu. Od czerwca 2016 roku Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego Sprzedaż i Marketing w IBD Business School.>>

Kinga Rycerz

Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydział Zarządzania i Marketingu i Podyplomowych Studiów Menedżerskich Executive MBA na tej uczelni. Praktyk biznesu, jej kluczowe kompetencje to: zarządzanie strategiczne, zarządzanie kapitałem ludzkim...>>

Jakub Świniarski

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie Ekonomiką Przedsiębiorstw, studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling” na SGH; jest w trakcie studiów doktoranckich z zarządzania na tej uczelni, ma także dyplom ACCA.>>

 

DODATKOWE INFORMACJE:

IBD Advanced Management Program składa się z 5 sesji realizowanych w ciągu 5 miesięcy.

Sesje otwierająca oraz zamykająca program są trzydniowe, organizowane w czwartki, piątki i soboty, a pozostałe sesje – dwudniowe – w piątki i soboty.

Wieczorem, dzień przed sesją otwierającą Program, jest zaplanowane spotkanie organizacyjne, podział na grupy, przedstawienie facylitatorów i opiekunów programu oraz uroczyste otwarcie edycji. Uczestnicy są proszeni o przyjazd w tym dniu do centrum konferencyjnego w godzinach 12.00-16.00. Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane przed sesją.

W skład każdej sesji wchodzą moduły (zamykane analizą przypadków biznesowych), po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, facylitowaną przez przedstawiciela IBD Business School.

3 tygodnie przed każdą sesją uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się do zajęć.
W tym czasie są również przeprowadzane badania ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji uczestników programu, oraz są realizowane projekty grupowe.

 

TERMINY EDYCJI:

Edycja I

SESJATERMINY
SESJA I02-04.03.2017
SESJA II31.03-01.04.2017
SESJA III05-06.05.2017
SESJA IV02-03.06.2017
SESJA V29.06-01.07.2017

 

DZIENNY ROZKŁAD ZAJĘĆ:

 

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU:

Cena udziału w programie: 25 000 PLN 19 000 PLN netto. Obowiązuje do 31 grudnia 2016 r. w ramach Promocji CENA NA START.

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • dostęp do testów i badań online
 • opiekę facylitatora pomiędzy sesjami
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat IBD Business School
 • certyfikat International Education Society (IES)
 • wyżywienie i zakwaterowanie
 • udział w wydarzeniach artystycznych

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

KONTAKT:

Dział Programów Otwartych,  tel. + 48 768 20 22, +48 695 330 033

DYREKTOR PROGRAMU:

Elżbieta Mytych, Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego Strategia i Zarządzanie

emytych@ibd.pl, tel. kom. +48 509 001 100

 

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 


Skontaktuj się z nami!

Programy otwarte

szkoleniaotwarte@ibd.pl,

tel. (22) 768 20 22, 695 330 033

Projekty zamknięte dla firm

kontakt@ibd.pl

tel. (22) 618 85 83

Przetargi

efs@ibd.pl

tel. 695 330 238, 695 330 173

 

single_posttype_t_ed_open.php

Formularz zgłoszeniowy

 • Aby zamówić szkolenie zamknięte wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).

Formularz zgłoszeniowy - doradztwo i badania

 • Aby zamówić usługę doradczą IBD Business School wypełnij formularz. Doradca wkrótce skontaktuje się z Tobą.
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez IBD Business School Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, właściciela serwisu IBD.pl w celu świadczenia oraz ewaluacji zamówionych usług oraz akceptuję Regulamin serwisu.
  Wyrażam zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów marketingowych przez Polską Fundacja Badań nad Zarządzaniem oraz IBD Business School Sp. z o.o. (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r., Dz. U. z dn. 29.10.1997 r.).