Dyplom

Studenci, którzy spełnią wymogi studiów MBA, otrzymają dyplom IBD Business School w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym.

Dyplom Master of Business Administration jest powszechnie uznawany w świecie biznesu jako potwierdzenie zaawansowanej wiedzy menedżerskiej i bardzo wysokich kompetencji personalnych i profesjonalnych, których wymagają współczesne organizacje. Posiadanie dyplomu MBA jest potwierdzeniem tych kompetencji absolwenta i otwiera mu drogę do szybkiego rozwoju jego kariery zawodowej, w tym także przyczynia się do osiągania sukcesu we własnych przedsięwzięciach biznesowych.

 

 

 

Niezależnie od dyplomu MBA, absolwenci programu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, wydane przez SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, wg wzoru obok.

Łącznie z dyplomem MBA i świadectwem studiów podyplomowych, IBD Business School i Uniwersytet SWPS wydadzą dokument zawierający listę wszystkich zaliczonych przez studenta przedmiotów (modułów), liczbę godzin oraz punkty ECTS.

Dyplomowi MBA będzie towarzyszyć dokument wydany po angielsku pt. academic transcript, zawierający listę modułów, nazwiska ich wykładowców, tytuł pracy dyplomowej oraz nazwisko jej promotora, jak również zawartość i liczbę godzin „Programu rozwoju kompetencji menedżerskich i zdolności przywódczych”. W ten sposób pracodawca lub komisja kwalifikacyjna na inne studia będą mogli dogłębnie ocenić wiedzę i kwalifikacje zdobyte przez posiadacza dyplomu.

 

Uczestnicy, którzy spełnią dodatkowe wymogi (zaliczenie gry High-Impact Leadership Online Game oraz opracowanie planu rozwoju własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych) otrzymają także certyfikat High Performance Leadership (HPL), walidowany przez International Education Society (IES).