Dyplom MBA

Dyplom MBA, czyli Master of Business Administration jest powszechnie uznawany w świecie biznesu za najlepsze potwierdzenie zaawansowanej wiedzy menedżerskiej oraz bardzo wysokich kompetencji personalnych i menedżerskich. Dyplom MBA naszych studiów jest także potwierdzeniem wspomnianych wyżej kompetencji absolwentów IBD Business School, i otwiera im drogę do szybkiego rozwoju kariery zawodowej. Przyczynia się również do osiągania licznych sukcesów we własnych przedsięwzięciach biznesowych. Dyplom MBA to w szczególności gwarancja:

 • sprawnego zarządzania firmą, działem lub zespołem,
 • dobrej znajomości realiów biznesowych,
 • gruntownej wiedzy m. in. zzarządzania, finansów, marketingu, psychologii podejmowania decyzji.

Absolwent IBD dzięki wielu zajęciom o różnorodnej tematyce zdobędzie wiedzę, dzięki której łatwiej znajdzie pracę, a jego firma doskonale poradzi sobie na rynku lokalnym, krajowym lub międzynarodowym.

 

Dyplom MBA

 

Kiedy student otrzymuje dyplom MBA?

Dyplom MBA wydawany w partnerstwie z SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym otrzymuje każdy student, który spełnia wymogi programu. Razem z dyplomem absolwent otrzymuje tytuł Master of Business Administration. Aby zdobyć dyplom MBA należy:

 • przez 24 miesiące uczęszczać na zajęcia,
 • zaliczyć wszystkie obowiązkowe egzaminy, prace grupowe i indywidualne,
 • przedstawić projekt dyplomowy.

Wczasie trwania programu student ma prawo zrobić sobie przerwę ze względów służbowych lub rodzinnych, a później dołączyć do kolejnej edycji programu. Wymogiem IBD jest jednak ukończenie wszystkich modułów oraz obrona projektu dyplomowego w ciągu 4 lat od momentu rozpoczęcia programu.

certyfikat MBA

Czy student otrzymuje tylko dyplom MBA?

Wraz z dyplomem MBA i świadectwem studiów podyplomowych każdy student otrzymuje od IBD Business School i Uniwersytetu SWPS dokument zawierający listę wszystkich zaliczonych przedmiotów (modułów) wraz z ocenami, liczbą godzin zajęć, w których student uczestniczył,oraz liczbą punktów ECTS.Na jakie inne dokumenty oprócz dyplomu MBA może liczyć student?

Academic Transcript

To dokument wydany w języku angielskim, łącznie z dyplomem MBA. Jest suplementem, który zawiera między innymi listę modułów, nazwiska wszystkich wykładowców, tytuł pracy dyplomowej, nazwisko jej promotora. Zawiera także zawartość i liczbę godzin „Programu rozwoju kompetencji menedżerskich i zdolności przywódczych”,który pozwala studentom na rozwój kompetencji menedżerskich poza zakresem standardowej wiedzy MBA. W ten sposób pracodawca lub komisja kwalifikacyjna na inne studia będą mogli dokładnie zapoznać się z poziomem wiedzy i kwalifikacji zdobytych przez absolwenta studiów MBA.

Certyfikat HPL

Uczestnicy, którzy spełnią dodatkowe wymogi (na przykład zaliczenie gry High-ImpactLeadership Online Game oraz opracowanie planu rozwoju własnych kompetencji menedżerskich i przywódczych) otrzymają także certyfikat High Performance Leadership (HPL) walidowany przez International Education Society (IES).

 

Co daje zdobycie dyplomu MBA?

Dyplom MBA to cenny dokument, który cieszy się wysokim uznaniem w środowisku biznesowym.Potwierdza on, że w trakcie nauki student zdobył odpowiednio wysokie kwalifikacje i doświadczenie,które wymagane są przez wielu pracodawców.Ponadto, zdobycie dyplomu MBAznacznie pomaga w poszukiwaniu pracy.Absolwent studiów MBA, odbytych w IBD, będzie mógł wykazać się przed przyszłym pracodawcą wiedzą z następujących dziedzin:

 • globalizacja gospodarki,
 • zarządzanie, przywództwo,
 • ekonomia, finanse, rachunkowość, controlling,
 • marketing, negocjacje, logistyka,
 • psychologia w biznesie,
 • planowanie i rozwój kadr,
 • innowacyjne przedsięwzięcia.

Dyplom MBA jest także ważnym sygnałem dla innych, że absolwentowi, który go zdobył, można zaufać, jeśli chodzi o rozumienie problemów współczesnego menedżerskiego świata czy powierzanie mu trudnych zadań w organizacji. Praktyka pokazuje, że osoby z dyplomem MBA mogą liczyć na znacznie wyższe zarobki niż menedżerowie, którzy takich studiów nie ukończyli. Coraz częściej jednak dla pracodawców liczy się nie tylko fakt posiadania dyplomu MBA, ale także renoma uczelni, która go wydała.