Proces aplikacyjny

Ponieważ program oferowany jest we współpracy z Buckinghamshire New University i spełnia jego wymogi akredytacyjne, warunki przyjęć odzwierciedlają te, które stosowane są na uniwersytecie Buckinghamshire. Ich celem jest zadbanie o to, aby każdy student nie tylko w pełni skorzystał z wykładów i innych zajęć dydaktycznych, ale także był w stanie wnieść wkład w tworzenie i przekazywanie wiedzy oraz zdobywanie umiejętności przez uczestników programu zarówno w kampusie IBD, jak i w kampusach partnerów zagranicznych. Natura MBA jako programu kształcącego w zakresie zarządzania ogólnego, niespecjalistycznego pozwala na przyjmowanie kandydatów reprezentujących szerokie spektrum dyscyplin akademickich i obszarów zawodowych. Globalny charakter programu pozwala z kolei na uczestnictwo w nim kandydatów z różnych części świata.

Poniżej przedstawiamy standardowe warunki przyjęć. Jednakże należy podkreślić, iż Komisja Rekrutacyjna rozpatruje każdy wniosek aplikacyjny w sposób całościowy, biorą pod uwagę  unikalne kompetencje i doświadczenia kandydata oraz ich zgodność z celami programu. Podobnie jak to robi wiele innych szkół biznesu, nasza polityka rekrutacyjna  jest na tyle elastyczna, iż pozwala na niestandardowe potraktowanie tych kandydatów, którzy posiadają pewne braki w formalnym wykształceniu uniwersyteckim, ale charakteryzują się wyjątkowym doświadczeniem zawodowym oraz innymi osiągnięciami, istotnymi z punktu widzenia programu MBA.

 

Warunki przyjęć

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjacki lub magisterski)
  • minimum 2 lata stażu pracy
  • potwierdzone kwalifikacje w zakresie znajomości języka angielskiego

Kandydaci do programu International MBA powinni posiadać dyplom ukończenia studiów z uznanej instytucji szkolnictwa wyższego oraz wykazać się co najmniej dwuletnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku kierowniczym lub specjalisty.

Kandydaci, dla których angielski nie jest pierwszym językiem, muszą także przedstawić odpowiednie wyniki jednego z następujących testów językowych: IELTS (minimalny wynik 6,5); TOEFL IBT (wynik 100+); Cambridge English Advanced – CAE (poziom C1 lub wyższy); lub Pearson Test of English (PTE) Academic Test (minimalny wynik 60).

 

Dokumenty aplikacyjne

W celu szybkiego i efektywnego rozpatrzenia wniosku aplikacyjnego prosimy o przesłanie następujących dokumentów:

  • wypełnionego formularza aplikacyjnego (jest dostępny do ściągnięcia na tej stronie)
  • czytelną kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych I lub II stopnia
  • dwa listy polecające, z których jeden powinien być od aktualnego pracodawcy (przełożonego)
  • list motywacyjny, wyjaśniający, dlaczego kandydat chce podjąć studia MBA i jak te studia pomogą w rozwoju jego kariery
  • Curriculum Vitae
  • wyniki testu ze znajomości jęz. angielskiego (jeśli wymagane)International MBA Formularz aplikacyjny

PDFmaly1 Formularz Aplikacyjny, Jesień 2017

 

 

Co dalej?

Po otrzymaniu aplikacji wysyłamy na podany w niej adres mailowy potwierdzenie złożenia dokumentów i, jeśli zajdzie taka potrzeba, informujemy o konieczności uzupełnienia dokumentów lub dostarczenia dodatkowych informacji.

Jeśli Dyrektor Programów MBA uzna, że kandydat spełnia podstawowe wymogi, zostanie on zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną, przeprowadzoną w jęz. angielskim. Kandydaci z Polski zapraszani są na rozmowę w Warszawie lub Serocku, podczas gdy kandydaci z zagranicy odbywają rozmowę kwalifikacyjną poprzez Skype’a lub telefonicznie. Celem rozmowy kwalifikacyjnej jest bliższe zapoznanie się z doświadczeniami zawodowymi kandydata oraz jego motywacją i   zdolnościami do studiowania na poziomie MBA. Dodatkowo, rozmowa pozwala na ocenę umiejętności konwersacji w jęz. angielskim. Wyniki rozmowy kwalifikacyjnej wraz z kompletnym zestawem dokumentów przekazywane są następnie do Komisji Rekrutacyjnej w Buckinghamshire New University.

Kandydaci proszeni są o podanie w swoim wniosku aplikacyjnym aktualnych danych kontaktowych. Często pojawia się potrzeba uzupełnienia dokumentacji i przeprowadzenia dodatkowych rozmów w celu dokonania pełnej oceny kwalifikacji kandydata.

 

Termin złożenia aplikacji

Dla edycji programu rozpoczynającej się we wrześniu 2017 roku wnioski aplikacyjne będą przyjmowane do 18 sierpnia br.