Coaching – trafna inwestycja czy stracone pieniądze

Kategorie: Coaching, Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań, Zarządzanie

Coaching w firmie – podstawowe dane o badaniu

Ankieta była zaadresowana do pracowników działów HR i dotyczyła coachingu w firmie. Przez coaching w firmie rozumiemy interaktywny proces, który wspiera pracowników w ich rozwoju osobistym oraz służy poprawianiu efektywności działania. Raport z badania może pomóc firmom w podejmowaniu trafniejszych decyzji w odniesieniu do coachingu.

Zobacz także:

 

Na potrzeby ankiety przyjmujemy, w pewnym uproszczeniu, że istnieją dwie główne formy coachingu w organizacjach:

 1. Indywidualny coaching  w firmie dla wyższej kadry menedżerskiej (zwykle). Prowadzą go albo coachowie zatrudnieni w organizacji (wewnętrzni), albo zaproszeni spoza niej (zewnętrzni).
 2. Coaching menedżerski realizowany przez przełożonych wobec własnych podwładnych.

Dostępne były dwie wersje ankiety:

 1. Dla firm, w których stosuje się coaching
 2. Dla firm, w których nie stosuje się coachingu

Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 75 firm.

coaching w firmie

Przy uzyskanych liczbach wypełnionych ankiet analizy statystyczne (chi – kwadrat) nie wykazały różnic istotnych statystycznie pod względem stosowania coachingu dla firm różnej wielkości.

 

Wyniki szczegółowe

I. ANALIZA WYNIKÓW FIRM, W KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ COACHINGU

1. Przyczyny nie stosowania coachingu

coaching w firmie

 

 

 • Ponad 1/3 respondentów deklaruje, że nie ma opinii na temat przydatności coachingu. Może to wynikać z braku wystarczającej wiedzy nt. konkretnych zastosowań coachingu bądź wykorzystania jego efektów.
 • W opinii respondentów główne przyczyny niestosowania coachingu to: kosztowność, brak poparcia ze strony zarządu oraz brak odpowiednich coachów.
 • 3/4 respondentów zwraca uwagę na wysokie koszty coachingu, co może wynikać z braku wiedzy nt. korzyści finansowych, jakie coaching przynosi organizacji (oceny zwrotu z inwestycji w działanie coachingowe).
 • Wystąpiła istotna statystycznie różnica (test Cochrana) pomiędzy kosztownością coachingu a brakiem zainteresowania ze strony pracowników oraz oceną jego nieprzydatności. Dla respondentów kosztowność jest istotnie częstszą przyczyną niestosowania coachingu niż brak zainteresowania czy przydatności.
 • Statystycznie istotnie (test Cochrana) większa liczba osób jako częstszą przyczynę niestosowania coachingu wskazuje na brak dostępu do odpowiednich coachów niż na jego nieprzydatność.

 

II. ANALIZA WYNIKÓW FIRM, W KTÓRYCH STOSUJE SIĘ COACHING

1. Liczba uczestników coachingu indywidualnego w 2009 roku

2. Liczba coachingów w roku 2010 w stosunku do roku ubiegłego

 • Z puli 44% organizacji, które zadeklarowały wzrost liczby coachingów w 2010 roku, 88% stanowią duże organizacje.

 

3. Odbiorcy coachingu indywidualnego

 

 • Istotnie statystycznie (test Cochrana) większa liczba menedżerów wyższego szczebla korzysta z coachingu w porównaniu do osób z poziomu zarządu i do osób z niższego szczebla.

 

4. Inicjatorzy coachingu w firmach

 

 

 

 

 

5. Coachowie wewnętrzni a zewnętrzni

coaching w firmie

 

 • 42% respondentów deklaruje, że w organizacji coachingiem zajmują się zarówno coachowie wewnętrzni, jak i zewnętrzni

 

6. Umiejętności coachingowe kadry menedżerskiej

 

7. Kryteria wyboru coacha zewnętrznego

Legenda:
1 – nieważne; 2 – mało ważne, 3 – ani ważne, ani nieważne; 4 – ważne; 5 – bardzo ważne

 • Najważniejsze w wyborze coacha jest jego doświadczenie w pracy oraz wzajemna akceptacja coachai uczestnika.
 • Analizy statystyczne (test t – studenta) wykazały, że te dwa kryteria były oceniane istotnie wyżej niż pozostałe.
8. Badania efektywności coachingu

coaching w firmie

 

 • Respondenci deklarują, że najczęściej efekty coachingu mierzone są przy pomocy oceny zmiany zachowań uczestnika.
 • Analizy statystyczne (test Cochrana) wykazały, że ocena zwrotu z inwestycji jest istotnie rzadziej stosowana niż pozostałe metody oceny efektywności.

 

9. Wykorzystanie coachingu w firmach

 • Coaching indywidualny stosowany jest najczęściej jako narzędzie rozwojowe oraz jako narzędzie rozwiązywania problemów.
 • Analizy statystyczne (test Cochrana) wykazały, że oba te zastosowania są istotnie częściej wybierane przez respondentów niż nagroda dla kluczowych osób w firmie.

 

[ssba]