Czas trwania 24 godz., 3 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
26.07.2024 - 28.07.2024 On-line 4800 PLN
23.08.2024 - 25.08.2024 On-line 4800 PLN
27.09.2024 - 29.09.2024 On-line 4800 PLN
25.10.2024 - 27.10.2024 On-line 4800 PLN
22.11.2024 - 24.11.2024 On-line 4800 PLN
20.12.2024 - 22.12.2024 On-line 4800 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Coaching Fundamentals Certificate (CFC) – podstawowy kurs coachingu

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Kurs coachingu CFC, z międzynarodową certyfikacją, prowadzony przez doświadczonych coachów. Pozwala nabyć wiedzę i umiejętności coachingowe, niezbędne w pracy w organizacji lub w charakterze coacha.

Uczestnicy otrzymują szeroki zestaw materiałów szkoleniowych, będących podstawą indywidualnej pracy z dedykowanym mentorem. Kurs CFC jest pierwszym etapem ścieżki rozwoju coachingowego i stanowi bardzo dobrą, usystematyzowaną bazę teoretyczno-praktyczną w kontynuacji kształcenia dla przyszłych zawodowych coachów.

 

D o  p o b r a n i a:  Broszura Coaching Fundamentals Certificate CFC

 

 

PARTNERZY PROGRAMU

  

 

Cele kursu

 • Budowanie warsztatu coacha poprzez nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności coachingowych.
 • Uzyskanie certyfikatu, który jest początkiem drogi zdobywania wiedzy o coachingu w trakcie kolejnych etapów ścieżki rozwoju coacha – Practitioner Coach Diploma,  Certificate in Workplace Coaching i wyżej.

 

Grupy docelowe

 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu indywidualnego (personal/life/executive coaching)
 • Osoby rozwijające się w ramach ścieżki coachingu korporacyjnego (corporate/managerial/executive coaching)
 • Coachowie
 • Psycholodzy
 • Menedżerowie
 • Kierownicy zespołów
 • Sprzedawcy
 • Studenci i absolwenci podyplomowych studiów coachingowych zainteresowani międzynarodową akredytacją

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • Niezbędne podstawy w zakresie wiedzy i umiejętności coachingowych w firmie lub pozwalające na pracę w charakterze niezależnego coacha.
 • Program jest dostępny w języku angielskim.
 • Międzynarodowe certyfikaty, przyznawane przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management  oraz International Authority for Professional Coaching & Mentoring.
 • Bogaty zestaw materiałów szkoleniowych: podręcznik, przewodnik, publikacje książkowe.
 • Trening praktyczny.
 • Praca indywidualna z dedykowanym mentorem.

 

Tematyka

Sesja I: Prowadzenie rozmowy i słuchanie
Sesja II: Umiejętność zadawania pytań i model T-GROW
Sesja III: Wartości i coaching w miejscu pracy

 

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, coaching, model TGROW, międzynarodowe akredytacje, kurs coachingu, szkolenie z coachingu, warsztat coacha, umiejętności coachingowe, szkoła coachingu, Noble Manhattan Coaching.

Zobacz pełną ofertę z coachingu: Szkoła Coachingu IBD-NMC

 

Program szczegółowy

Kurs dla coachów warsztaty

 

 

TRZYDNIOWE WARSZTATY

SESJA I. PROWADZENIE ROZMOWY I SŁUCHANIE

Kluczowe cele sesji:

 • Zrozumienie znaczenia prowadzenia rozmowy i aktywnego słuchania w coachingu oraz ich wpływu na efektywność procesu coachingu.
 • Rozwinięcie umiejętności prowadzenia rozmów coachingu w sposób klarowny, zorganizowany i skuteczny.
 • Rozwijanie umiejętność aktywnego słuchania, skupiania się na słuchaniu bezpośrednich przekazów oraz zrozumienia emocji i potrzeb coachee.
 • Zrozumienie znaczenia informacji zwrotnej w kontekście r budowania efektywnych relacji z coachee.
 • Doskonalenie umiejętności udzielania/odbierania informacji zwrotnej w właściwy sposób.

Omawiane zagadnienia:

 1. Cztery filary coachingu
  • Coaching konwersacyjny.
  • Sztuka prowadzenia rozmów.
  • Jak wygląda dobra rozmowa?
  • Tworzenie przyjemnego klimatu rozmowy.
  • Uczestnicy rozmowy.
  • Rola mówcy.
  • Dobry słuchacz.
  • Informacja zwrotna.
  • Kiedy udzielać informacji zwrotnej?
  • Jak udzielać informacji zwrotnej w prawidłowy sposób?
  • Otrzymywanie informacji zwrotnej.
  • Radzenie sobie z informacją zwrotną.
 1. Umiejętność słuchania w coachingu
  • Słuchanie jako podstawowa umiejętność w coachingu.
  • Jak dobrze umiemy słuchać?
  • Poziomy słuchania w coachingu.
  • Różne rodzaje słuchania.
  • Kim jest dobry słuchacz?
  • Tworzenie przestrzeni wewnętrznej u siebie i innych.
  • Coaching a elementy osobiste coacha.
  • Wykorzystanie ciszy.
  • Emocje i odczucia.
  • Przekonania.
  • Poufność.
  • Ograniczenia w coachingu.

 

SESJA II. UMIEJĘTNOŚĆ ZADAWANIA PYTAŃ I MODEL T-GROW

Kluczowe cele sesji:

 • Zrozumienie roli zadawania trafnych, mocnych pytań w procesie coachingu.
 • Rozwijać umiejętność formułowania różnorodnych typów pyta w celu pobudzenia refleksji i samopoznania u coachee.
 • Zdobywanie praktycznego doświadczenia w stosowaniu modelu T-GROW.
 • Zdobycie umiejętności efektywnie integrowania modelu T-GROW z innymi technikami i narzędziami coachingu.

Omawiane zagadnienia:

 1. Możliwość zadawania pytań w coachingu
  • Czym jest pytanie?
  • Struktura pytania.
  • Pytania a uwarunkowania społeczne.
  • Wykorzystanie głosu.
  • Typy pytań.
  • Pytania mające na celu zwrócenie czyjejś uwagi.
  • Pytania z prośbą o doprecyzowanie.
  • Pytania, które wymuszają działanie.
  • Pytania, które kwestionują dotychczasowy sposób myślenia.
  • Pytania, które zmieniają sposób myślenia.
  • Wykorzystanie presupozycji.
  • Pytania problemowe.
  • Inne techniki zadawania pytań.
  • Schematy językowe.
 1. Trening modelu TGROW
  • Ćwiczenie Koło Życia
  • Model TGROW
  • Temat
  • Cel
  • Fakty/Rzeczywistość
  • Możliwości/Opcje
  • Plan działania
  • Zalety modelu T-GROW

 

SESJA III. WARTOŚCI I COACHING W MIEJSCU PRACY

Kluczowe cele sesji:

 • Zrozumienie znaczenia wartości osobistych w procesie coachingowym.
 • Doskonalenie umiejętności identyfikacji wartości coachee.
 • Rozwinięcie umiejętności coacha w identyfikacji i zrozumieniu wartości coachee.
 • Rozwinięcie umiejętności w wykorzystaniu wartości coachee do ustawiania celów coachingowych.
 • Poznawać różne metody i narzędzia identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji.
 • Poznanie kluczowych zasad i etapów zarządzania procesem coachingu w organizacji oraz skuteczne planowanie i monitorowanie jego przebiegu.

Omawiane zagadnienia:

 1. Wartości
  • Czym są wartości?
  • Wartości w konkretnych dziedzinach.
  • Ćwiczenia służące wydobywaniu głównych wartości.
  • Określanie własnych głównych wartości.
  • Ćwiczenia służące wydobywaniu wartości w konkretnych dziedzinach.
  • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z karierą.
  • Ćwiczenie pozwalające wydobyć wartości związane z coachingiem.
 1. Coaching w organizacji
  • Coaching w organizacji.
  • Coach zewnętrzny wobec organizacji.
  • Coach wewnętrzny w organizacji.
  • Warunki stosowania coachingu w organizacji.
  • Metody identyfikacji potrzeb coachingowych w organizacji.
  • Zasady zarządzania procesem coachingu w organizacji.
  • Ewaluacja procesu coachingowego w organizacji.
  • Superwizja coacha wewnętrznego i zewnętrznego.
  • Menedżer jako coach.
  • Coaching jako narzędzie zarządzania.
  • Korzyści płynące z coachingowego stylu zarządzania.
  • Stosowania podejścia coachingowego w relacji menedżer-podwładny.
  • Analiza wyzwań coachingowych menedżera.
  • Wdrażanie coachingu w codziennym życiu menedżera.

 

CZĘŚĆ EKSTERNISTYCZNA

Podręcznik do samodzielnej nauki

Sześć rozbudowanych modułów do samodzielnej nauki, obejmujących następujące zakresy tematyczne:

 • umiejętność aktywnego słuchania,
 • umiejętność zadawania pytań,
 • umiejętności konwersacyjne,
 • wartości,
 • model TGROW,
 • coaching w środowisku pracy.

Podręcznik główny

Książka „Coaching koaktywny” autorstwa Laury Whitworth, Henry’ego Kimsey-House i Phila Sandahla prezentuje cenny wgląd w metody i modele coachingu oraz pozwala zapoznać się z zestawem umiejętności coachingowych, na przykładach ich zastosowania jako kontekstów coachingu koaktywnego.

Sesje mentorskie

 • Sesje mentorskie mają za zadanie ugruntować wiedzę oraz dać uczestnikowi sposobność przedyskutowania swoich refleksji i pytań z doświadczonym coachem – mentorem.
 • Trzy indywidualne sesje mentorskie dają bezcenną możliwość przećwiczenia umiejętności coachingowych w bezpiecznym środowisku, otrzymując pomoc, wsparcie i wskazówki w postaci natychmiastowej informacji zwrotnej ze strony coacha-mentora. To doświadczenie jest jedną ze składowych intensywnego procesu uczenia się poprzez indywidualną uwagę ze strony doświadczonego coacha.
 • Ocena praktyki coachingowej odbywa się podczas ostatniej sesji. Dedykowany coach-mentor ocenia działania coachingowe w odniesieniu do wyszczególnionych kryteriów i w jakim stopniu opanowane zostały wymagane poziomy umiejętności.
 • W trakcie trwania kursu zadaniem każdego uczestnika jest również przeprowadzenie i udokumentowanie 10 godzin sesji coachingowych z wybranymi przez siebie innymi studentami lub coachingu indywidualnego w dowolnie wybranym środowisku.

Prace pisemne

Podczas kursu uczestnicy proszeni są o przedstawienie prac pisemnych: recenzji książki „Coaching koaktywny” oraz eseju opisującego wybrany temat w ramach jednego z sześciu modułów z podręcznika głównego. Prace te mają stanowić pisemny dowód wiedzy i poglądów na coaching. Prace pisemne można przedstawić w dowolnym momencie kursu, ale nie później niż w ciągu 3 miesięcy.

Dodatkowe korzyści

Każdy uczestnik kursu CFC otrzymuje dodatkowo:

 • możliwość wielokrotnego udziału w warsztatowej, 3-dniowej części kursu (ponowny udział w części warsztatowej wymaga poniesienia jednostkowych kosztów związanych z wynajmem sal szkoleniowych, zakwaterowaniem i wyżywieniem),
 • możliwość udziału w kursie Practitioner Coach Diploma po cenie pomniejszonej o 2 000 PLN wysokość opłaty za CFC,
 • międzynarodowe certyfikacje (NMC, IIC i ILM – wg niżej wymienionych warunków),
 • dostęp do licznych artykułów i nagrań w ramach społeczności Members Area NMC w języku angielskim.

 

Certyfikaty i akredytacje

Coaching Fundamentals Certificate umożliwia uczestnikom zdobycie międzynarodowych certyfikacji, które przyznają następujące organizacje:

 • Noble Manhattan Coaching – poziom Certified Coach (CertNMC);
 • Institute of Leadership & Management (ILM) – ILM (poziom 3);
  • wymagana dodatkowa opłata za członkostwo opłacana do ILM – 115GBP,
 • International Institute of Coaching & Mentoring (IIC&M) – poziomy Accredited Practitioner Coach lub Certified at Work Coach:
  • spełnione wymagania edukacyjne (150 godzin kursu),
  • należy przedstawić certyfikat ukończenia kursu w Noble Manhattan Coaching,
  • należy uzupełnić godziny praktycznego coachingu do 50 wymaganych,
  • należy dostarczyć swoje dwie nagrane sesje coachingowe,
  • należy dostarczyć 5 referencji od Klientów coachingowych,
  • należy odbyć rozmowę z Dyrektorem ds. Akredytacji IIC,
  • dodatkowa opłata aplikacyjna i za proces akredytacji – 95EUR.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Dagmara Kanik-Kłoczko - senior trener/ senior coach/ mentor

Coach, trener kompetencji biznesowych i rozwoju osobistego. Absolwentka psychologii zarządzania i innowacji  na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od 2002...>>

Agnieszka Leleń - coach/ trener/ mentor

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Pedagogiczny, kierunek: Andragogika – edukacja pozaformalna dorosłych – prowadzenie szkoleń oraz...>>

Kamila Koźbiał - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych i rozwoju personalnego. Specjalistka ds. komunikacji zewnętrznej i wewnętrznej w biznesie. Absolwentka kierunku...>>

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia...>>

dr Michał Szulawski - senior trener/ coach/ konsultant

Doktor psychologii i absolwent filologii angielskiej. Autor artykułów i współautor publikacji książkowych z zakresu relacji międzyludzkich i motywacji....>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Terminy

26-28.07.2024, On-line

23-25.08.2024, On-line

27-29.09.2024, On-line

25-27.10.2024, On-line

22-24.11.2024, On-line

20-22.12.2024, On-line

Warunki udziału

Cena kursu stacjonarnego– 4.500 PLN zw. z VAT* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat Noble Manhattan Coaching, certyfikat IBD Business School).

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

Ponadto:

 • ukończenie kursu Coaching Fundamentals Certificate umożliwia udział w kursie Practitioner Coach Diploma po cenie pomniejszonej o 2000 PLN  i z indywidualnie dopasowanym programem.

 

W cenie kursu każdy uczestnik otrzymuje:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna)
 • 3 indywidualne sesje mentorskie, będące weryfikacją nabytych umiejętności
 • dla każdego z uczestników możliwość wielokrotnego udziału w warsztatowej, 3-dniowej części kursu (ponowny udział w części warsztatowej wymaga poniesienia jednostkowych kosztów 500zł)
 • materiały do nauki własnej – podręcznik i przewodnik po kursie
 • książka „Coaching koaktywny”
 • tematyka warsztatów: – cztery filary coachingu
  •  umiejętność słuchania w coachingu
  • umiejętność zadawania pytań w coachingu
  •  model coachingowy TGROW
  • wartości
  • coaching w organizacjach
 • minimum 10 godzin coachingu praktycznego
 • indywidualny dziennik studenta.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Z przyjemnością dzielę się moim doświadczeniem z trzydniowego kursu Coaching Fundamentals Certificate (CFC) w IBD Business School, który poprowadziła trenerka Pani Dagmara Kanik-Kłoczko. Szkolenie to nie tylko otworzyło drzwi do fascynującego świata coachingu, ale również zainspirowało mnie do osobistego i zawodowego rozwoju. Pani Dagmara, jako trenerka, wniosła nie tylko ogromną wiedzę z dziedziny coachingu, ale również pasję, zaangażowanie i autentyczność. Szkolenie to nie tylko okazja do zdobycia nowych umiejętności zawodowych, ale również do odkrycia siebie i swojego potencjału. To podróż przez własne możliwości, które być może wcześniej były ukryte. Szczerze polecam to szkolenie wszystkim, którzy szukają nie tylko wiedzy teoretycznej, ale praktycznych narzędzi do transformacji swojego życia zawodowego i również osobistego.
Anna Piasecka-Szcześniak administrator witryn internetowych
Zapisałem się na kurs CFC, żeby poznać podstawy metody coachingowej. Intensywne, trzydniowe warsztaty z Dagmarą Kanik-Kłoczko spełniły w 100% moje oczekiwania. Formuła zajęć proponowana przez IBD Business School  - łączące teorię z praktyką zdalne zajęcia w małej grupie plus mentoring indywidualny - była wygodna, inspirująca i pozwoliła mi przyjrzeć się zagadnieniu coachingu z wielu perspektyw. Różne komponenty kursu były logicznie i przejrzyście ustrukturyzowane. Z drugiej strony - i to szczególnie pomogło mi w nauce - pani Dagmara prowadziła zajęcia w sposób wyjątkowo naturalny, emanując spontanicznością i pozytywną energią. Wykłady były zrozumiałe, ciekawe i oparte na obrazowych przykładach, a żadne z naszych pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Pracując w grupach, dostawaliśmy od pani Dagmary indywidualne wsparcie i konkretny feedback. Rzetelne podejście i autentyczność trenerki sprawiły, że wykorzystałem każdą chwilę kursu i po bardzo intensywnych trzech dniach pracy miałem tylko ochotę na więcej. Będę kontynuował naukę coachingu w IBD Business School i polecam to każdej osobie zainteresowanej tematem.
Olgierd Iwanczewski Nauczyciel
Mam przyjemność zarekomendować "Coaching Fundamentals Certificate" przeprowadzony przez IBD Business School. Polecam zarówno osobom zainteresowanym prywatnie jak i zawodowo - kurs pomaga wznieść poziom komunikacji z ludźmi na wyższy poziom, co jest niezwykle istotne w dzisiejszych czasach. Pozwala na autorefleksję oraz daje dużą dawkę wiedzy na temat komunikowania się nie tylko w biznesie. Program pozwala zdobyć wiedzę teoretyczną oraz skłania do praktycznego zastosowania tej wiedzy od samego początku. Zespół trenerów i coachów prezentuje wysokie kwalifikacje i co ważne - doświadczenie biznesowe. Rekomendując swoim klientom szkolenia, wezmę pod uwagę IBD Business School.
Agnieszka Wdowińska Konsultant Biznesu
Ostatnio uczestniczyłem w formule zdalnej w szkoleniu coachingowym (CFC). Na początku nie byłem pewny czy ta formuła spełni moje wymagania dotyczące zdobywania kompetencji podczas warsztatów. Po zakończonym szkoleniu mogę w 100% powiedzieć, że szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania zarówno metodologiczne jak i merytoryczne. Trener wykazał się szerokim doświadczeniem praktycznym, wyczerpująco odpowiadał na wszystkie moje pytania. Był czas na dyskusje oraz na ewaluację poszczególnych ćwiczeń. Poznając nowe narzędzia doskonaliliśmy metody skutecznej oceny personelu jak również działania rozwojowe i rekrutacyjne. Podczas ćwiczeń w grupach mogliśmy liczyć na wsparcie kadry szkoleniowej, a atmosfera panująca na kursie dzięki ich zaangażowaniu i bardzo profesjonalnemu podejściu, sprzyjała nauce. Szkolenie odbyło się bez żadnych problemów technicznych. Stanowczo polecam, a nawet uważam iż formuła zdalna przynosi więcej korzyści niż formuła stacjonarna.
Aleksander Buśkiewicz Manager ds. Rozwoju Sprzedaży Weremczuk FMR Sp. z o.o.
Między marcem a czerwcem tego roku miałam przyjemność brać udział w procesie certyfikacji Coaching Fundamentals Certificate (CFC), zorganizowanym przez IBD Business School. Z szacunkiem przyznaję, że cały proces certyfikacji jest niezwykle spójny. Poprzez kompleksowe podejście do zagadnienia coachingu gwarantuje on zdobycie wiedzy, a także natychmiastowe wykorzystanie jej w praktyce. Kurs prowadzony przez Dariusza Jędę, z ramienia IBD Business School stanowił inspirujące wprowadzenie do temat. Pan Dariusz z zainteresowaniem i oddaniem wdrażał nas w tajniki coachingu, omawiając kluczowe zagadnienia, narzędzia oraz kładł nacisk na psychologiczne aspekty pracy coacha. Na szczególne uznanie zasługuje również część praktyczna certyfikacji, która polegała na pracy z mentorem, jak również na indywidualnych sesjach coachingowych, wykonywanych przez uczestników kursu. Zastosowanie wiedzy w praktyce i możliwość konsultacji z mentorem jest niewątpliwie ogromnym atutem certyfikacji z IBD Business School. Chciałabym bardzo serdecznie polecić kurs Coaching Fundamentals Certificate wszystkim osobom, które szukają profesjonalnego partnera w rozwijaniu umiejętności coachingowych oraz chcą uzyskać prestiżowy, uznany certyfikat potwierdzający ich poziom wiedzy i praktyki w obszarze coachingu.
Anna Maria Markiewicz Partner, Talent Architect | ammplify Ammplify
Brałam udział w organizowanym przez IBD Business School kursie Coaching Fundamentals Certificate (CFC). Do kursu przystąpiłam jako osoba prywatna, samodzielnie wybierając organizatora kursu i samodzielnie ponosząc jego koszty [...]. Prowadzący zajęcia [Dariusz Jęda], odsłaniając przed nami podstawy teorii stopniowo zachęcał grupę do wypowiedzi i brania udziału w ćwiczeniach. Ćwiczeniach prowadzonych przy całej grupie lub - co miało miejsce częściej - prowadzonych w grupach 2-3 osobowych, w odrębnych pomieszczeniach i przy zachowaniu całkowitej intymności prowadzonych rozmów. Niespodziewanie dla nas samych, proste ćwiczenia poruszały głębokie emocje. W takich sytuacjach, ramy czasowe były dostosowane do potrzeb poszczególnych osób [...].
Wiesława Szczerkowska
Brałam udział w szkoleniu Coaching Fundamentals Certificate prowadzony przez Pana Dariusza Jędę. Szkolenie było zorganizowane przez firmę IBD Business School. Uważam, że szkolenie było przygotowane w sposób merytoryczny, a wiedza przekazana w sposób bardzo przystępny i obrazowy. Ogromną zaletą była mała grupa. Atmosfera podczas szkolenia pozwoliła zbudować zaufanie między uczestnikami i w praktyce dowiedzieć się, czym jest, oraz doświadczyć pierwszych sesji coachingu. Sam proces certyfikacji jest bardzo dobrze ułożony. Pozwala na utrwalenie wiedzy z kursu, a 3 sesje mentorskie pomagają w nabraniu pewności siebie podczas prowadzenia sesji coachingu [...]
Judyta Hanc Sensoriko Gabinet Terapii i Rehabilitacji Judyta Hanc
Miałem przyjemność wziąć udziała w kursie Coaching Fundamentals Certificate prowadzonym przez Dariusza Jędę z ramienia IBD Business School. W ramach intensywnego kursu otrzymałem dużą dawkę teorii z zakresu coachingu oraz jej praktyczne zastosowanie. Dariusz Jęda w sposób bardzo profesjonalny przeprowadził zajęcia. W trakcie certyfikacji, podczas indywidualnych sesji coachingowych, również prowadzonych przez Dariusz Jędę poznałem praktyczne techniki zastosowania coachingu zarówno w biznesie, jak i życiu osobistym. Polecam ten kurs zarówno osobom pracującym w roli trenera, coacha, jak również menadżerom na wszystkich szczeblach zarządzania, dla których ważny jest aspekt komunikacji interpersonalnej.
Marek Gołaszczyk Dyrektor Sprzedaży Avet Pharma sp. z o.o.
Miałam ogromną przyjemność wziąć udział w kursie Coaching Fundamentals Certificate efektem prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD Business School. Był to niezwykle intensywny warsztat dający mocne i konkretne narzędzia. Co więcej, mogliśmy wszystkie narzędzia mocno przećwiczyć i dogłębnie przeanalizować. Dagmara posiada niesamowity dar motywowania i angażowania uczestników. Wciąż chcieliśmy ćwiczyć więcej i więcej. Dzięki tym zajęciom moje zainteresowanie coachingiem wzmocniło się, czego efektem jest aktualnie kontynuowany proces certyfikacji. Kurs był również dla mnie osobiście czasem autorefleksji i wejścia wgłąb siebie. Spowodowało to duża zmianę mojej postawy i podejścia do tematyki coachingu jako sposobu komunikowania się nie tylko w biznesie. Polecam ten kurs wszystkim, których interesuje nie tylko samo zagadnienie coachingu, ale również tym, dla których jakość życia i komunikacji z ludźmi jest niezwykle istotna.
Alicja Szyndrowska-Solich Trener w Dziale Szkoleń i Rozwoju Sił Sprzedaży Aegon TUnŻ
Miałem ogromną przyjemność wziąć udział w szkoleniu Coaching Fundamentals Certificate prowadzonym przez Dagmarę Kanik-Kłoczko z ramienia IBD School. Z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że z bardzo wielu kursów rozwijających kompetencje miękkie, w których brałem udział, ten był zdecydowanie najlepszy. Dobór tematów, wykraczających poza standardowy zakres kursu, niesamowita liczba przykładów i działań warsztatowych, a przede wszystkim ogromne zaangażowanie, wiedza i talent p. Dagmary sprawiły, że kurs ten nie tylko był przyjemnością, ale przede wszystkim pozwolił mi na zdobycie praktycznych umiejętności, które z powodzeniem stosuję w roli menedżera. Wszystkim zainteresowanym poszerzeniem kompetencji menedżerskich poprzez wykorzystanie narzędzi coachingowych, szczerze polecam ten kurs.
Łukasz D. Nowak Dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami Bank BGŻ BNP Paribas
Mam przyjemność zarekomendować Noble Manhattan Coaching, firmę w której poszerzałam swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniu „Coaching Fundamentals Certificate”. Na szczególne uznanie zasługuje zespół trenerów i coachów prezentujący wysokie kwalifikacje i doświadczenie biznesowe. Planując szkolenia i kursy w przyszłości dla siebie i swoich współpracowników na pewno wezmę pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z IBD Business School.
Aleksandra Romel-Domarecka Prezes Zarządu / President of the Board X-Office Sp. z o.o.
Jako uczestnik kursu Coaching Fundamentals Certificate polecam osobom zainteresowanym prywatnie i zawodowo – kurs zmienia nasz sposób postrzegania zarówno siebie samego, jak i drugiego człowieka. Wysoki merytoryczny poziom sesji, dobrze przygotowane materiały, doświadczenie i otwarci trenerzy sprawiają, że w krótkim czasie jesteśmy w stanie postawić pierwsze kroki w roli coacha. Metodologia prowadzonych zajęć umożliwia sprawdzenie własnych predyspozycji do coachingu, sesje z coachem mentorem po zakończeniu szkolenia uczą właściwych zachowań, umożliwiają też analizę naszych dokonań i pozwalają na przedyskutowanie naszych wątpliwości.
Dagmara Żygowska
Polecam szkolenia organizowane przez IBD Business School, ponieważ ich zawartość merytoryczna, profesjonalizm prowadzących, oraz możliwość praktykowania poprzez ćwiczenia z wykorzystaniem nowo poznanych narzędzi, przyczynia się w dużej mierze do nabycia nowych kompetencji i praktycznych umiejętności u wszystkich uczestników. Poznając nowe narzędzia doskonaliliśmy metody skutecznej oceny personelu jak również działania rozwojowe i rekrutacyjne. Podczas ćwiczeń w grupach mogliśmy liczyć na wsparcie kadry szkoleniowej, a atmosfera panująca na kursie dzięki ich zaangażowaniu i bardzo profesjonalnemu podejściu, sprzyjała nauce. Kurs, w którym uczestniczyłam, Coaching Fundamentals Certificate ( NMC Cert) był bardzo dobrze przygotowany, a materiały edukacyjne, okazały się bardzo pomocne nie tylko podczas trwania kursu.
Halina Markiewicz-Kuśnierz Specjalista ds. Eksportu OPEX SA
Z wielką przyjemnością wystawiam pozytywną ocenę za szkolenie Coaching Fundalemntals Certificate organizowaną przez firmę Noble Manhattan Coaching. Wysoki poziom merytoryczny, bardzo profesjonalne przygotowanie, specjaliści wysokiej klasy oraz dobrze zaplanowane i przeprowadzone zajęcia praktyczne. Miła atmosfera podczas szkolenia sprzyajała zdobywaniu umeijętności i integracji z grupą. Serdecznie polecam!
Aldona Bielawny Psycholog, coach
Z całą pewnością stwierdzam, iż kurs "Coaching Fundamentals Certificate", stanowiący ofertę IBD Business School, dawniej Instytutu Rozwoju Biznesu, na który składają się w szczególności wysoko rozwinięte kompetencje trenerów prowadzących oraz prezentowane treści merytoryczne – stanowią mocne fundamenty do przygotowania pracy coacha, zasluguje na rekomendację i poparcie tej formy rozwoju.
Wioleta Wilma Dyrektor Zarządzająca MQWW
Szkolenie Coaching Fundamentals Certificate w pełni spełniło moje oczekiwania w zakresie wiedzy, jaka została przekazana, wysokich kompetencji trenerów, jak również miejsca, w którym się ono odbywało. Nie było to tylko teoretyczne szkolenie, duży nacisk został położony na ćwiczenia w grupach oraz pracę indywidualną, która odbywała się nie tylko na szkoleniu, ale również przez kilka tygodni po nim. Polecam każdą minutę spędzoną na tym szkoleniu. W mojej ocenie jest to niezbędne szkolenie dla każdej osoby pracującej na stanowisku menedżerskim, a nie tylko osób chcących się zajmować coachingiem.
Paweł Gula Wicedyrektor Departamentu Informatyki Bank Polskiej Spółdzielczości SA
Współpraca z Panią Agnieszką Marczak-Czajka w ramach sesji mentorskich [Coaching Fundamentals Certificate] przebiegała w miłej i sympatycznej atmosferze. Sesje mentorskie z jej udziałem przyniosły mi wiele rzeczowych i kompetentnych informacji na temat coachingu. Każda sesja mentorska prowadzona była bardzo naturalnie i autentycznie, co spowodowało możliwość wyciągnięcia wielu wniosków, które same nasuwały się po jej zakończeniu. Pani Agnieszka jest osobą bardzo życzliwą i chętną do pomocy. Odpowiadała wyczerpująco na wszystkie moje pytania i udzielała kompetentnych porad (…). Ważne było również dla mnie to, że udzielając informacji zwrotnych, sprawiała, że miałam chęć poprawy oraz szukania dodatkowych materiałów, żeby poszerzać swoją wiedzę. Podczas naszych spotkań w ramach sesji mentorskich miałam poczucie, że dokłada wszelkich starań żebym poznała proces coachingowy poprzez doświadczenie go na „własnej skórze” (…).
Magdalena Zebrzowska Trener ds. Sprzedaży i Obsługi Klienta Dział Rozwoju Jakości Sieci Sprzedaży Departament Klientów Biznesowych PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.
Kurs CFC organizowany przez IBD to dobra okazja do przyjrzenia się własnym zasobom i podjęcia decyzji, czy i kiedy podążać drogą coacha. Certyfikowałam się kilka lat temu w innej organizacji. Do IBD przyszłam uporządkować i odświeżyć swoją wiedzę. Poziom merytoryczny prowadzącego, logistyka, otoczenie i komunikacja na bardzo dobrym poziomie. Opieka merytoryczna po zakończeniu kursu dyskretna, skuteczna. Świetna atmosfera. Gorąco polecam.
Beata Jakoniuk-Wojcieszak
Pani Agnieszka Marczak-Czajka przeprowadziła 3 sesje mentorskie w ramach mojego kursu CFC, w Noble Manhattan Coaching. Sesje mentorskie były prowadzone na wysokim poziomie. Pani Agnieszka stworzyła atmosferę bezpieczeństwa, sprzyjającą uczeniu się przeze mnie prowadzena sesji coachingowych. Swoją postawą zachęciła do przyjrzenia się sobie oraz poszerzenia perspektywy. W umiejętny sposób udzielała informacji o obszarach do rozwoju. Potrafiła również docenić i podkreślić mocne strony, które są moim zasobem. W czasie rozmowy chętnie dzieliła się swoją wiedzą.Odebrałam to jako chęć wsparcia mnie na początku drogi prowadzącej do rozwoju zawodowego.
Ewa Skepka

Kurs CFC to ogromnie intensywne i inspirujące wydarzenie. Szkolenie, z którego chciałoby się zapamiętać i utrwalić każdą godzinę. Ilość wiedzy, praktycznych ćwiczeń i nowych doświadczeń, jakie to 3-dniowe spotkanie daje jest niesamowita. Ciekawi prowadzący, dysponujący praktyczną wiedzą z zakresu coachingu, świetnie nawiązują kontakt z uczestnikami. Dobra organizacja dopełnia obrazu. Wielką wartością, o której nie należy zapominać, są także pozostali uczestnicy, którzy wiele wnoszą do całego kursu. Ja miałam przyjemność spotkać wiele ciekawych osób. Gorąco polecam! To jest przygoda, która bardzo wciąga i pokazuje świat z innej perspektywy.

Małgorzata Domańska
Polecam kurs Coaching Fundamentals Certificate (CFC) firmy Noble Manhattan Coaching jako bardzo profesjonalnie, ciekawie i skutecznie prowadzony kurs coachingu. Pokazuje i praktycznie uczy stosowania narzędzi coachingowych (m.in.: umiejętności zadawania pytań, TGROW) oraz prowadzenia profesjonalnie sesji coachingowej. Cenne jest również skorzystanie z sesji mentorskich wchodzących w skład kursu. Serdecznie polecam kurs CFC.
Johanna Marzena Zeyer
Kurs CFC Noble Manhattan był dla mnie perfekcyjny (…). Uzyskałam podstawy do praktyki, utwierdziłam się w przekonaniu, iż COACHING jest moim sposobem na życie zgodnym z moimi wartościami i osobowością, naturą, sposobem życia. Poznałam niesamowitych ludzi z tym samym poziomem energii, co ja! Pani mentor Beata Ponichtera poświęciła mi zawsze wystarczająco dużo czasu, aby zaspokoić moje potrzeby, odpowiedzieć na nurtujące pytania. Obsługa szkolenia była na jak najwyższym poziomie, komunikatywna, reagująca szybko na wiadomości. Pan Marek Woźniakowski wykazał się swoim profesjonalizmem i troską o klienta w wielu przypadkach. Kurs zmienił moje spojrzenie na życie w wielu przypadkach na lepsze. Gorąco polecam kurs!
Natalia Dykiert
Uczestnictwo w kursie CFC było niezwykle cennym doświadczeniem. W ciągu trzydniowych warsztatów otrzymałem dużą dawkę wiedzy, a także możliwość przećwiczenia zdobywanych umiejętności pod okiem doświadczonych prowadzących. Ciężka praca była przyjemnością dzięki dobrej atmosferze panującej w grupie, którą w dużej mierze kształtowali trenerzy. Po warsztatach byłem gotowy do stawiania pierwszych kroków w samodzielnym prowadzeniu sesji coachingowych. Wszelkie wątpliwości i wyzwania, które podczas nich się pojawiły, mogłem szczegółowo przeanalizować podczas sesji mentorskich. Dopełnieniem kursu jest książka „Coaching koaktywny”, która jest wyczerpującą pozycją, która odpowiada na wiele pojawiających się pytań.
Maciej Strzelecki