Szkolenia dla pracowników PW

Na podstawie zamówienia publicznego w ramach projektu „Podniesienie jakości zarządzania Politechniką Warszawską” Instytut Rozwoju Biznesu realizuje dla uczelni: szkolenie dla kadry kierowniczej z systemu oceny pracowników nie będących nauczycielami akademickimi  oraz  trening trenerów wewnętrznych.

Ogólnym celem projektu jest zdobycie wiedzy z zakresu zarządzania szkołą wyższą i zasobami ludzkimi. Uczestnikami szkoleń będą pracownicy administracji centralnej i wydziałowej: kanclerze, kwestorzy, kierownicy jednostek i komórek organizacyjnych oraz ich zastępcy.

Cele pierwszego szkolenia to przygotowanie jednostek Politechniki Warszawskiej do wprowadzenia systemu ocen pracowników niebędących nauczycielami akademickimi; zapoznanie z założeniami, celami i poszczególnymi elementami systemu oceny pracowników niebędących; poznanie zasad prowadzenia rozmów oceniających (zakres i metody przygotowania się oceniającego do przeprowadzenia rozmowy oceniającej); uświadomienie najczęściej popełnianych błędów oceniania; zapoznanie z ewaluacją systemu ocen.

Z kolei celem szkolenia dla trenerów będzie poznanie mechanizmów przekazywania wiedzy i prowadzenia szkoleń wewnętrznych oraz metod, technik i zasad jasnego i efektywnego kształcenia z zakresu systemu oceny pracowników oraz zasad przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi na terenie uczelni.

Powrót...