Polityka prywatności IBD Business School sp. z o.o.
(informacje o przetwarzaniu danych osobowych i plikach cookies)

 

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

IBD Business School spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: IBD) z siedzibą w Warszawie, pod adresem Smocza 26/5, 01-041 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000244698, NIP: 5222383056, numer REGON: 010983354, tel.: 22 618 85 83, e-mail: kontakt@ibd.pl

Skąd mamy Państwa dane osobowe? Państwa dane pozyskaliśmy:

 1. bezpośrednio od Państwa; pozyskaliśmy je np. przez: strony internetowe IBD, media społecznościowe, formularze papierowe, a także w przypadku, w którym zawarliśmy z Państwem umowę lub podejmowaliśmy czynności celem jej zawarcia;
 2. od podmiotu, który zawarł z IBD umowę o świadczenie usług na Państwa rzecz;
 3. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego z IBD, który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 4. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, mediów społecznościowych czy innych podobnych źródeł.

Jaki jest zakres zastosowania Polityki prywatności?

Polityka prywatności dotyczy serwisu https://ibd.pl, a także innych serwisów prowadzonych przez IBD, jeżeli odsyłają do tej Polityki prywatności. Niniejsza Polityka prywatności ma także zastosowanie do przetwarzania danych osobowych przez IBD poza serwisami internetowymi, w szczególności do działalności IBD związanej z organizacją konferencji i przeprowadzaniem szkoleń.

Podanie jakich danych osobowych jest niezbędne w celu korzystania z serwisów IBD?

W celu korzystania ze stron internetowych IBD niezbędne jest podanie następujących danych osobowych:

 1. Jeżeli korzystanie odbywa się z użyciem rejestracji lub logowania, dane te obejmują: imię, nazwisko, e-mail, dane zawarte w plikach cookies, a także dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
 2. W przypadku korzystania z tzw. „materiałów otwartych” zamieszczonych na stronach IBD. Są to dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).

Jakie dane przetwarzamy?

IBD przetwarza następujące kategorie danych w zależności od celów przetwarzania:

 1. W celu korzystania ze stron internetowych IBD:
  1. z użyciem rejestracji lub logowania – imię, nazwisko, e-mail, dane zawarte w plikach cookies, a także dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP),
  2. w przypadku korzystania z tzw. materiałów otwartych zamieszczonych na stronach IBD dane zawarte w plikach cookies oraz dane z logów serwera (czyli w szczególności: czas wizyty na stronie internetowej; rodzaj zdarzenia związany z wizytą na stronie internetowej, nazwa użytkownika wraz z adresem IP).
 1. W celu zawarcia i wykonania umowy – dane wymagane do identyfikacji na potrzeby jej zawarcia, wykonania usługi i wystawienia faktury (imię, nazwisko, adres, PESEL, numer NIP, stanowisko zajmowane w przedsiębiorstwie, adres firmowy e-mail osoby kontaktowej, nr telefonu, informacje zdrowotne dotyczące możliwości spożywania poszczególnych produktów w przypadku uczestnictwa w szkoleniu lub konferencjach).
 2. W celu prowadzenia naszej działalności marketingowej oraz świadczenia usług newslettera – dane identyfikacyjne niezbędne do świadczenia usług on-line (dane zawarte w plikach cookies, e-mail, imię, nazwisko, telefon, stanowisko).
 3. Dane potrzebne do doboru dla Państwa odpowiedniej oferty marketingowej i usług IBD (adres e-mail, dane zawarte w plikach cookies).

Do czego oraz na jakich podstawach będziemy używać Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

 1. Realizacja działań wykonywanych na Państwa żądanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 2. Zawarcie i wykonanie umowy, którą zawarli Państwo z IBD (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 3. Wykonanie umowy zawartej z IBD na Państwa rzecz jako osoby trzeciej (art. 393 Kodeksu cywilnego), gdy stroną umowy jest inny podmiot (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadniony interes administratora polega na wykonywaniu umowy zawartej z kontrahentem).
 4. Przeprowadzenie konkursów organizowanych przez IBD, w których biorą Państwo udział (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 5. Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na IBD, np. wystawienia faktury lub rachunku, lub spełnienia obowiązków wynikających z RODO (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
 6. Marketing produktów i usług IBD (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 7. Dostosowanie menu przewidzianego dla uczestników konferencji i szkoleń dla Państwa potrzeb (art. 9 ust. 2 lit. a RODO).
 8. Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę i wyłącznie w zakresie, na jaki się Państwo zgodzą, będziemy przetwarzać Państwa dane:

  1. w celu marketingu produktów i usług IBD z wykorzystaniem profilowania i innych zawansowanych działań (tzw. remarketingu, reklamy behawioralnej, marketing attribution, social media, przedstawiania oferty przez automat za pomocą telefonu) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  2. w celu marketingu podmiotów trzecich (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  3. w celu udostępnienia Państwa danych osobowych przedsiębiorcom, z którymi IBD współpracuje, by mogli oni je wykorzystywać w celach marketingowych (art. 6 ust.1 lit. a RODO),
  4. w celu prowadzenia następujących rodzajów badań rynku i opinii: badania ilościowe (ankiety i testy) lub badania jakościowe (wywiady osobiste) (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  5. w celu udzielenia Państwu rabatu lub zniżek na nasze usługi, jeśli wyrażą Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych na konkretnie wskazane w poszczególnych formularzach cele (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Czy mają Państwo obowiązek podać dane osobowe?

W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych następuje w celu wykonania umowy z IBD, podanie przez Państwa danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych osobowych umowa nie będzie zawarta. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług (art. 106e ustawy o podatku od towarów i usług). W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym lub umownym oraz nie stanowi warunku zawarcia umowy, może jednak zapewniać Państwu dodatkowe korzyści.

Jak cofnąć zgodę?

Można wyrazić zarówno wszystkie zgody lub niektóre z nich, jak i nie wyrazić żadnej. W każdej chwili mogą Państwo cofnąć każdą zgodę udzieloną IBD w związku z przetwarzaniem danych osobowych bez ponoszenia negatywnych konsekwencji. Wystarczy wysłać e-mail, zadzwonić lub przesłać wiadomość pocztą tradycyjną na wskazane powyżej dane kontaktowe. Wolę cofnięcia zgody można wyrazić w dowolny sposób, jedynym warunkiem jest, aby dotarła ona do naszej wiadomości. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych przed jego dokonaniem, tzn. do momentu cofnięcia zgody przetwarzanie Państwa danych przez IBD jest legalne. Zgodę na przetwarzanie danych mogą Państwo wycofać także za pomocą formularza umieszczonego na naszej stronie internetowej, bez względu na sposób wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jak skontaktować się z IBD?

Można to zrobić telefonicznie pod numerem telefonu 22 618 85 83 lub e-mailowo pod adresem kontakt@ibd.pl

Kiedy i komu możemy przekazać dane?

Jeżeli wyrażą Państwo taką zgodę, udostępnimy Państwa dane osobowe przedsiębiorcom, z którymi IBD współpracuje („Partnerzy IBD”), odnośnie których wyrażą Państwo zgodę. Aktualna lista partnerów dostępna jest tu Partnerzy IBD. Państwa dane możemy ujawnić odbiorcom, w postaci firm z nami współpracujących i wykonujących zadania na nasze zlecenie i naszą rzecz. Najczęściej są to firmy: świadczące dla nas usługi zakwaterowania dla uczestników szkolenia; prowadzące szkolenia; zapewniające usługi IT; odpowiedzialne za transmisje webinariów; odpowiedzialne za wysyłkę korespondencji; podmioty współpracujące przy prowadzeniu badań ilościowych; świadczące usługi rozliczeń (banki) oraz audyty księgowe; firmy kurierskie oraz dostawcy usług poczty elektronicznej; firmy dostarczające narzędzia do profilowania; firmy niszczące dokumenty. W takich przypadkach zawarta jest z tymi podmiotami umowa zapewniająca bezpieczeństwo Państwa danych. Z uwagi na to, że podmioty te często się zmieniają, ich kompletną listę na konkretny dzień jesteśmy w stanie przedstawić po otrzymaniu od Państwa zapytania w tej sprawie.

Państwa dane mogą być przez nas przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, do USA, jednakże wyłącznie do podmiotów wpisanych na listę Privacy Shield Framework, czyli zapewniających bezpieczne przetwarzanie.

Co mogą Państwo zrobić z przekazanymi nam danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do żądania od IBD:

 1. Dostępu do swoich danych osobowych, w każdym przypadku przetwarzania danych przez IBD.
 2. Sprostowania Państwa danych osobowych w każdym przypadku przetwarzania danych przez IBD.
 3. Usunięcia danych w każdym przypadku przetwarzania, jeśli dane nie są już niezbędne do przetwarzania w celach, w których zostały zebrane, lub cofnęli Państwo zgodę na przetwarzanie, a nie ma innych podstaw przetwarzania Państwa danych osobowych, lub wnieśli Państwo skuteczny sprzeciw wobec przetwarzania, lub Państwa dane osobowe były przetwarzane przez IBD w sposób niezgodny z prawem, lub Państwa dane muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek prawny ciążący na IBD.
 4. Ograniczenia przetwarzania, jeśli kwestionują Państwo prawidłowość Państwa danych osobowych, do czasu sprawdzenia tej prawidłowości przez IBD, lub przetwarzanie przez IBD dokonywane jest niezgodnie z prawem, ale nie żądają Państwo usunięcia danych, lub jako IBD nie potrzebujemy już Państwa danych do przetwarzania, ale są one Państwu potrzebne w celach ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania, a my przez czas jego badania jako IBD będziemy przetwarzali Państwa dane wyłącznie poprzez ich przechowywanie.
 5. Przeniesienia danych do innego administratora danych, jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub w celu realizacji umowy.
 6. Odnośnie do przetwarzania Państwa danych w celu marketingu własnych produktów lub usług IBD mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, które jest oparte na prawnie uzasadnionym interesie IBD.
 7. Odnośnie do pozostałych celów przetwarzania, gdzie jego przesłanką jest prawnie uzasadniony interes, mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania.

Do kiedy będziemy przechowywać Państwa dane?

Państwa dane osobowe będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy łączącej Państwa z IBD lub umowy zawartej przez inny podmiot na Państwa rzecz, a po tym przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń (co do zasady 3 lub 6 lat, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej), jakie może podnosić IBD i jakie mogą być podnoszone wobec IBD. Okres ten ulega przedłużeniu, jeśli wystąpiły okoliczności pozwalające na to przez prawo.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do wypełnienia tego obowiązku (np. w przypadku przetwarzania danych zawartych w fakturach – 5 lat, liczone do końca roku kalendarzowego, na mocy art. 74 ust. 2 pkt. 2 ustawy o rachunkowości).

Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać do czasu wycofania przez Państwa tej zgody.

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej z IBD na Państwa rzecz, dane będą przetwarzane przez okres posiadania przez IBD prawnie uzasadnionego interesu. (Na przykład w przypadku, w którym są Państwo uczestnikami naszych szkoleń i konferencji ze względu na podnoszenie Państwa kompetencji zawodowych za zgodą Państwa pracodawcy, który zawarł umowę o udział w szkoleniu na Państwa rzecz. W takiej sytuacji nasz prawnie uzasadniony interes pozwala nam na przetwarzanie Państwa danych przez czas trwania szkolenia oraz przez czas, w którym roszczenia wobec nas lub roszczenia, które posiadamy, nie uległy przedawnieniu.)

Jeśli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, gdy podstawą tego przetwarzania jest marketing bezpośredni swoich produktów i usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu.

Państwa dane będą usuwane, kiedy już nie będziemy mogli ich przetwarzać zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, czyli wtedy, kiedy stracimy uzasadnioną podstawę do przetwarzania tych danych.

Gdzie mogą Państwo wnieść skargę na przetwarzanie danych osobowych przez IBD?

Skargi można kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Z jakich nowoczesnych technologii korzystamy, aby przetwarzać Państwa dane osobowe?

Na stronach internetowych IBD używamy technologii cookies oraz innych technologii do rejestrowania informacji o stronach lub podstronach odwiedzanych przez użytkowników oraz ich aktywności.

Co to są cookies?

Cookies to małe fragmenty tekstu, które serwis internetowy wysyła do przeglądarki i które przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na stronę internetową. Używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu użytkownik nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

Ponieważ reklamy muszą być przekazywane do przeglądarki bezpośrednio z serwerów sieci reklamowych, sieci te mogą wyświetlać, edytować lub wprowadzać własne pliki cookies tak, jakby użytkownik prosił o stronę internetową z ich witryny.

Jakich rodzajów cookies używamy?

IBD korzysta z następujących rodzajów cookies:

 1. Neutralne – niezbędne do poprawnego działania witryny / potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny.
 2. Badające – wykorzystywane do śledzenia użytkowników, jednak nie obejmujące informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
 3. Śledzące – wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczające informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.

IBD umożliwia innym podmiotom (Partnerom IBD) stosowanie cookies (tzw. cookies podmiotów zewnętrznych). Informacje zawarte w tych cookies przekazywane do Partnerów IBD (dostawców usług, w szczególności wyszukiwania, reklamy, badania sieci Internet itp.).

Czy IBD stosuje profilowanie i w jakim celu?

IBD może podejmować decyzje, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływają. Przykładowo, udzielenie rabatu jest uzależnione od zaangażowania użytkownika (czy odwiedza stronę systematycznie, czy poleca nasze treści, jak długo przebywa na stronach IBD, czy jest klientem, czy kupował wcześniej, z jakiego źródła jest ruch na stronach internetowych, historia działań użytkownika na stronie). Konsekwencją tych działań jest udzielenie rabatu, szerszego dostępu do treści (np. do treści zamkniętych dla użytkownika bez subskrypcji), udzieleniem dłuższego okresu subskrypcji. Po ustaleniu spełnienia kryteriów system informatyczny automatycznie przesyła informację o przyznanej korzyści, np. rabacie.

IBD zbiera informacje o sposobie korzystania ze stron internetowych, które pozwalają dostosowywać reklamy i oferty do preferencji i zwyczajów użytkowników. Na podstawie tych informacji można tworzyć np. ogólne profile użytkowników (m.in. wiek, płeć, zainteresowania, historia zakupów, historia przeglądanych produktów).

Na tej podstawie IBD podejmuje decyzje w zakresie dopasowania i wysłania oferty lub wyświetlenia reklamy.