Standardy Assessment Center. Wytyczne i reguły etyczne

Asesorów Assessment Center i Development Center, specjalistów i menedżerów HR zapraszamy do lektury międzynarodowych wytycznych, które dotyczą standardów Assessment Center. Są one rekomendowane przez The International Congress on Assessment Center Methods. Publikowany tekst Assessment Center – wytyczne i reguły etyczne jest tłumaczeniem angielskiej wersji (dostępnej na stronie: https://www.assessmentcenters.org/).  Standardy Assessment Center określają podstawowe zasady i reguły etyczne, które asesorzy AC powinni respektować w swojej pracy.

Dokument zawiera m.in. historię opracowywania standardów Assessment Center, rozbudowaną definicję i strukturę ośrodka oceny. Autorzy opisują także działania, których nie zalicza się do AC. A przede wszystkim szczegółowo formułują regulamin, jaki należy przestrzegać stosując ośrodek oceny.

Standardy Assessment Center a kontekst kulturowy

standardy assessment centerW tekście są również poruszone tak ważne kwestie, jak walidacja, cele ośrodka oceny, prawa uczestników. Podkreśla się konieczność uwzględniania różnych kontekstów kulturowych.

W przypadku modyfikacji AC do konkretnych uwarunkowań i czynników kulturowych autorzy wytycznych zwracają uwagę na kilka istotnych elementów. Są wśród nich m.in. takie aspekty, jak wybór kryteriów wykonania zadań czy kryteriów osiągnięcia sukcesu na konkretnym stanowisku, wybór ćwiczeń, odpowiednie przeszkolenie asesorów, proces udzielania informacji zwrotnej. Jednocześnie autorzy podkreślają, że część działań w ramach AC powinna być wystandaryzowana. Ta standaryzacja nie powinna zależeć od specyfiki kulturowej. Zaliczają do nich: obserwację zachowań, przeszkolenie asesorów w odniesieniu do oceny zachowań czy klasyfikację tych zachowań. Wskazują na ważność stałego procesu integrowania przez asesorów ocen pomiędzy poszczególnymi etapami i wymiarami.

Standardy Assessment Center mają na świecie, oprócz wspomnianych wyżej międzynarodowych wytycznych, także swoje krajowe odpowiedniki. Dla przykładu w Niemczech: Standards der assessment-center-technik. (2004). Uberblick und Hintergrundinformationen Hamburg, Germany: Arbeitskreis Assessment Center e.V.

Publikowany dokument zawiera słowniczek pojęć i wykorzystaną bibliografię. Znajdują się w nim również wykazy nazwisk osób, które pracowały w grupach zadaniowych przy poszczególnych wersjach wytycznych, poczynając od 1975 roku.

Zapraszamy do lektury dokumentu. Może on być praktycznym podręcznikiem dla tych wszystkich, którym zależy, aby ośrodek oceny był przeprowadzany profesjonalnie, z najwyższą starannością i dbałością o zachowanie reguł etycznych. Metoda AC, a raczej gdy stosuje się ją niewłaściwe, spotyka się z wieloma zastrzeżeniami, często jak najbardziej uzasadnionymi. W szczególności w tych przypadkach, gdy oceniamy pracownika z naruszeniem jego osobistych dóbr, poczucia godności czy prawa do obiektywnej i rzetelnej informacji.

Czytaj: Assessment Center – wytyczne i reguły etyczne

Powrót...