Firma szkoleniowa – dostawca usług czy partner w biznesie?

Kategorie: Przywództwo, rozwój menedżerski, HRM, Raporty z badań

Firma szkoleniowa – jaką chcą ją widzieć klienci? Podstawowe dane o badaniu

Ankieta zaadresowana została do pracowników działów HR i dotyczyła współpracy z firmami szkoleniowymi.

Celem internetowego badania ankietowego było uzyskanie informacji o celach stawianych przed firmą szkoleniową oraz stosowanych kryteriach doboru firm szkoleniowych. Przedmiotem badania był również poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych na poszczególnych poziomach w strukturze, jak i pozycja działów HR w organizacji.

Analiza statystyczna przeprowadzona została na podstawie danych uzyskanych od 84 osób.

 

Wyniki szczegółowe

I. Kryteria wyboru firmy szkoleniowej

L.p. Kryteria Średnia % respondentów
zawsze + często czasami rzadko + nigdy
1. Doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej (menedżerskie, sprzedażowe, marketingowe i in.) 4,4 90 7 3
2. Uznana marka firmy szkoleniowej 4,0 83 10 7
3. Stosunkowo niska cena za dzień szkoleniowy 3,5 55 25 20
4. Samplingi oraz inne formy prezentacji kadry merytorycznej firmy szkoleniowej 3,1 36 33 31
5. Realizacja projektów finansowanych ze środków unijnych przez firmę szkoleniową 3,1 36 33 24
6. Akademickie przygotowanie kadry trenerskiej 3,0 26 31 33
7. Działalność doradcza prowadzona przez firmę szkoleniową 3,0 29 38 33

1 – nigdy, 2- rzadko, 3 – czasami, 4 – często, 5 – zawsze

 

 • Doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej i uznana marka firmy szkoleniowej to najczęściej stosowane kryteria doboru firmy szkoleniowej; pozostałe kryteria stosowane są czasami.
 • 1/3 respondentów stosuje samplingi rzadko lub nigdy.
 • Ponad połowa respondentów bierze pod uwagę niską cenę za dzień szkoleniowy.

Kompetencje doradcze i wiedza akademicka firm szkoleniowych wpływają w małym stopniu na wybór firmy szkoleniowej.

II. Cele stawiane przed firmą szkoleniową

L.p. Cele Średnia % respondentów
zawsze + często czasami rzadko + nigdy
1. Realizacja konkretnego szkolenia zgodnie z Państwa oczekiwaniami 4,4 86 12 2
2. Rekomendacja działań przygotowana przez firmę szkoleniową oparta o analizę potrzeb, problemów organizacyjnych lub wyzwań rozwojowych 3,6 56 26 18
3. Weryfikacja przez firmę szkoleniową założonych planów szkoleniowych 3,2 45 25 30

 

 • Najczęściej stawianym celem przed firmą szkoleniową jest realizacja konkretnego szkolenia zgodnie z oczekiwaniami.
 • 18% respondentów nigdy lub rzadko oczekuje od firmy szkoleniowej rekomendacji działań szkoleniowych.
 • 30% respondentów nigdy lub rzadko oczekuje od firmy szkoleniowej weryfikacji założonych planów szkoleniowych.

Część szkoleń może być realizowana niezgodnie z rzeczywistymi potrzebami firmy.

Ryzykowne dla firm zlecających szkolenie jest brak systematycznej weryfikacji planów szkoleniowych.

III. Poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych

L.p. Poziomy organizacyjne % respondentów
wystarczające niewystarczające nie wiem
1. Pracownicy liniowi 46 50 4
2. Menedżerowie liniowi i średniego szczebla 38 58 4
3. Kadra dyrektorska 45 44 11
4. Zarząd firmy 43 39 18

 

1 – nigdy, 2- rzadko, 3 – czasami, 4 – często, 5 – zawsze

 • Niewielkie zróżnicowanie w poziomie zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych pomiędzy poszczególnymi poziomami organizacyjnymi.
 • Zakres działań szkoleniowo-rozwojowych jest niewystarczająca dla dużej części pracowników.

 

IV. Pozycja HR w organizacji

L.p. Stwierdzenia % respondentów
tak nie nie wiem
1. Prezes lub wiceprezes Zarządu aktywnie włącza się w najważniejsze procesy HR 71 21 8
2. Posiadamy spisaną strategię zarządzania zasobami ludzkimi 45 49 6
3. Funkcja HR jest reprezentowana w Zarządzie 26 69 5

 

 • Powstaje wątpliwość, czy aż tak silna jest pozycja HR w organizacjach i czy rzeczywiście około połowa firm posiada strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

V. Stopień zadowolenia ze współpracy z firmami szkoleniowymi

 

 • Poziom zadowolenia z dotychczasowej współpracy z firmami szkoleniowymi jest stosunkowo wysoki – 2/3 respondentów jest bardzo zadowolonych lub zadowolonych ze współpracy.
 • Dziwi, że aż 1/3 respondentów nie ma jasnej oceny swojego poziomu zadowolenia ze współpracy z firmami szkoleniowymi.

 

VI. Poziom zadowolenia ze współpracy z firmami szkoleniowymi a cele stawiane przed firmą szkoleniową

 • Im częściej cena za dzień szkoleniowy jest kryterium wyboru firmy, tym mniejsze zadowolenie ze współpracy.
 • Im częściej oczekuje się od firmy weryfikacji założonych planów szkoleniowych, tym większe zadowolenie ze współpracy.
 • Pozostałe kryteria i cele wydają się nie mieć związku z oceną poziomu zadowolenia.

 

VII. Cele stosowane przed firmą szkoleniową a kryteria jej doboru

 

 • Jeśli od firmy szkoleniowej oczekuje się realizacji konkretnego szkolenia zgodnie z oczekiwaniami, to bardziej istotne jest doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej.
 • Jeśli od firmy szkoleniowej oczekuje się rekomendacji działań szkoleniowych, to tym większe znaczenie ma doświadczenie biznesowe kadry trenerskiej i prowadzenie działalności doradczej.

 

VIII. Działania strategiczne a kryteria doboru firm szkoleniowych

Działania strategiczne firmy mają związek zarówno ze stosowanymi kryteriami doboru, jak i z poziomem zaspokojenia potrzeb szkoleniowych.

Jeżeli firma działa strategicznie, to częściej stosuje następujące kryteria doboru: realizacja projektów finansowych ze środków unijnych, akademickie przygotowanie kadry trenerskiej i prowadzenie działalności doradczej przez firmę szkoleniową oraz określa wyższy poziom zaspokojenia potrzeb szkoleniowo-rozwojowych.

firma szkoleniowa

 

 

[ssba]