DOFINANSOWANIE SZKOLEŃ ZE ŚRODKÓW KFS

Dofinansowanie KFS szkoleń otwartych

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) został utworzony ze środków Funduszu Pracy z myślą o wsparciu kształcenia ustawicznego pracodawców oraz pracowników. Celem i ideą utworzenia KFS jest zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy. Ponadto, ma także zapobiegać utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji, które nie są adekwatne do wymagań zmieniającej się gospodarki. Dofinansowanie KFS to szansa dla tych, którzy rozumieją potrzebę ustawicznego dokształcania się, by móc pozostać aktywnym na zmiennym rynku pracy.

W poszczególnych województwach uruchomiono środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działania rozwojowe dla pracodawców i ich pracowników MMŚP.

Dofinansowanie ze środków KFS dotyczy finansowania kształcenia ustawicznego, którego celem jest uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych bądź prowadzących do przekwalifikowania zawodowego (chodzi tu o zdobycie uprawnień do wykonywania określonego zawodu).

Maksymalna kwota dofinansowania ze środków KFS to ok. 12 000 zł na jednego pracownika.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 • Wszystkie osoby (bez względu na wiek), które mają status pracownika bądź pracodawcy.
 • Przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikro-przedsiębiorstwa), które zatrudniają minimum jednego pracownika
 • Osoby fizyczne, które prowadzą działalność gospodarczą i zatrudniają co najmniej jednego pracownika na podstawie umowy o pracę.
 • Rodzaj umowy o pracę, jak również wymiar czasu pracy nie mają znaczenia (może to być zarówno pełny, 1/2 bądź 1/8 etatu).
 • Dofinansowanie dla mikroprzedsiębiorstw (zatrudniających do 10 pracowników) stanowi 100% wartości usługi szkoleniowej.
 • Dofinansowanie dla dużych, średnich i małych przedsiębiorstw (zatrudniających powyżej 10 pracowników) wynosi 80% wartości usługi szkoleniowej.
 • Wsparcie jest udzielane na zasadzie pomocy de minimis.

Kto udziela dofinansowania?

 • Dofinansowania udzielają Powiatowe Urzędy Pracy (PUP) właściwe dla miejsca prowadzenia działalności przedsiębiorcy, który ubiega się o dofinansowanie.
 • Powiatowe Urzędy Pracy udzielają wszelkich informacji, przyjmują i rozpatrują złożone wnioski, wydają decyzje dotyczące uzyskania dofinansowania w ramach KFS, a także podpisują umowy z osobami, które takie dofinansowanie otrzymają.

Jak otrzymać dofinansowanie?

 1. Pracodawca składa w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalność wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.
 2. Wnioski o przyznanie środków z KFS rozpatrywane są zgodnie z kolejnością ich wpływu.
 3. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku pracodawca otrzyma informację o tym, czy wniosek został przyjęty do realizacji.
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku, odmowa jest uzasadniana.
  • W przypadku, gdy wniosek pracodawcy jest nieprawidłowo wypełniony lub niekompletny, pracodawcy zostanie wyznaczony co najmniej 7-dniowy termin na jego uzupełnienie.
  • W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku zawierana jest umowa o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego w ramach KFS.
 5. Pracodawca, który otrzyma środki KFS na dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego, będzie musiał podpisać z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron.

Wybór instytucji edukacyjnej, która prowadzi kształcenie ustawiczne, pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

Terminy składania wniosków

Każdy urząd pracy indywidualnie określa terminy przyjmowania wniosków w ramach KFS. Ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku, licząc od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Wykaz Powiatowych Urzędów Pracy

Wybierz województwo, by uzyskać dane kontaktowe do PUP najbliższego Twojemu miejscu zamieszkania.
Kontaktując się z PUP-em, uzyskasz szczegółowe informacje dotyczące aplikowania o dofinansowanie z KFS.

KALENDARZ SZKOLEŃ OTWARTYCH

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu

Dział Szkoleń Otwartych

695 330 033

e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl