Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
26.02.2018 - 27.02.2018 Serock, k. Warszawy 1500 PLN
19.03.2018 - 20.03.2018 Warszawa 1500 PLN
19.03.2018 - 20.03.2018 Katowice 1500 PLN
19.03.2018 - 20.03.2018 Kraków 1500 PLN
19.03.2018 - 20.03.2018 Wrocław 1500 PLN
24.04.2018 - 25.04.2018 Serock, k. Warszawy 1500 PLN
21.05.2018 - 22.05.2018 Wrocław 1500 PLN
21.05.2018 - 22.05.2018 Katowice 1500 PLN
21.05.2018 - 22.05.2018 Kraków 1500 PLN
21.05.2018 - 22.05.2018 Warszawa 1500 PLN
25.06.2018 - 26.06.2018 Serock, k. Warszawy 1500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Finanse dla niefinansistów

Poziom I

 

Bez solidnej wiedzy z zakresu finansów nie można w odpowiedzialny sposób podejmować właściwych decyzji – zarówno jeśli chodzi o inwestycje, prowadzenie projektów, jak i bieżącą działalność przedsiębiorstwa, w tym jego poszczególnych działów.

Program w szczególności adresujemy do niefinansistów, którzy muszą podejmować decyzje finansowe i rozumieć ich skutki.

 

Cele seminarium

 • Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do efektywnej realizacji zadań
 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu finansów
 • Zaznajomienie uczestników z rodzajami sprawozdań finansowych
 • Nabycie umiejętności czytania i interpretowania informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych
 • Poznanie najważniejszych metod i narzędzi zarządzania finansami przedsiębiorstwa i analizy jego sytuacji finansowej
 • Zaznajomienie uczestników z obowiązkami sprawozdawczości podmiotów – ich zakresem, terminem i obowiązkiem publikacji oraz odpowiedzialnością za sprawozdawczość i rachunkowość w firmie

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność finansową i wartość przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Większa świadomość odpowiedzialności za prawidłowość sprawozdań finansowych
 • Nabycie umiejętności oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa i technik zarządzania nimi
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów finansowych

 

Tematyka

 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów i odpowiedzialność za rachunkowość w firmie
 • Analiza działalności firmy na podstawie sprawozdań finansowych
 • Formy finansowania przedsiębiorstwa i ich koszty
 • Koszty jako integralny element systemu rachunkowości zarządczej
 • Decyzyjne wykorzystanie rachunków kosztów
 • Sterowanie wynikami w przedsiębiorstwie zdecentralizowanym (system controllingu)
 • Budżetowanie i kontrola działalności
 • Finanse w ujęciu długookresowym – ocena inwestycji długookresowych

 

Metody szkoleniowe

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie z podstaw finansów, sprawozdawczość finansowa, controlling, budżetowanie, analiza kosztów, szkolenia w Warszawie

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte dla niefinansistów

 

I. SESJA 1. DZIEŃ

1. Wprowadzenie do sprawozdań finansowych

 • Rodzaje sprawozdań finansowych – ich cel i główne założenia
 • Znaczenie sprawozdań finansowych w procesie analizy przedsiębiorstwa
 • Sprawozdanie finansowe jako główne źródło informacji o podmiocie
 • Podstawowe cele zarządzania finansami w ujęciu krótkookresowym (płynność) i długookresowym (budowanie wartości dla interesariuszy)
 • Obowiązki sprawozdawcze podmiotów – zakres, termin, publikacje i rejestracja

2. Kto odpowiada za rachunkowość i sprawozdawczość podmiotu?

 • Zestawienie bilansu początkowego dla działalności
 • Ujęcie operacji gospodarczych
 • Sporządzenie bilansu końcowego
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat
 • Sporządzenie cash flow

3. Jakie informacje można znaleźć w bilansie?

 • Ogólne informacje o bilansie
 • Konstrukcja bilansu i uszeregowanie poszczególnych składników aktywów i pasywów
 • Formy bilansu dla celów sprawozdawczych i niesprawozdawczych
 • Charakterystyka aktywów i ich wycena
 • Jak interpretować prezentowane wartości?
 • Dlaczego w bilansie nie ma niektórych wartości zasobów?
 • Charakterystyka pasywów jako źródeł finansowania w ujęciu kapitałów własnych i obcych
 •  Jak ocenić zadłużenie przedsiębiorstwa?
 •  Prosty przykład powstawania bilansu

4. Co oprócz wyniku finansowego można wyczytać z rachunku zysków i strat?

 • Przedstawienie ogólnej struktury rachunku zysków i strat
 • Warianty prezentacji rachunku zysków i strat
 • Kategorie przychodów i kosztów – pieniężne i niepieniężne
 • Ewidencja kosztów na potrzeby wariantów rachunku zysków i strat
 • Charakterystyka powstawania przychodów i kosztów na podstawowej działalności gospodarczej
 • Ustalenie wyniku w rachunku zysków i strat – na sprzedaży, operacyjny, gospodarczy, brutto i netto
 • Przedstawienie podstawowych operacji finansowych kształtujących przychody i koszty finansowe
 • Charakterystyka i powstawanie operacji kształtujących pozostałe przychody i koszty operacyjne
 • Analiza kosztu i struktury kapitału – wybór najtańszego źródła finansowania
 • Przykład powstawania rachunku zysków i strat

 

I. SESJA 2. DZIEŃ

1. Dlaczego warto analizować rachunek przepływów pieniężnych (cash flow)?

 • Ogólne przedstawienie budowy rachunku przepływów pieniężnych
 • Przepływy pieniężne a wyniki finansowe
 • Wpływy i wydatki na działalności operacyjnej – ujęcie pośrednie i
 • bezpośrednie
 • Wpływy i wydatki na działalności inwestycyjnej
 • Wpływy i wydatki na działalności finansowej
 • Jak ocenić płynność finansową podmiotu?
 • Pozostałe informacji płynące z rachunku przepływów pieniężnych
 • Przykład powstawania cash flow

2. Przykład prezentujący powstawanie i powiązania w sprawozdaniu finansowym

 • Zestawienie bilansu początkowego dla działalności
 • Ujęcie operacji gospodarczych
 • Sporządzenie bilansu końcowego
 • Sporządzenie rachunku zysków i strat
 • Sporządzenie cash flow

3. Analiza wstępna sprawozdania finansowego

 • Analiza pionowa i pozioma bilansu
 • Analiza pionowa i pozioma rachunku zysków i strat
 • Analiza cash flow

4. Praktyczne metody oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej

 • Analiza kapitału obrotowego netto i zapotrzebowania na kapitał
 • Analiza rentowności działalności
 • Analiza czynnik
 • Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • owa rentowności
 • Analiza sprawności działania przy wykorzystani wskaźników cykli i rotacji
 • Analiza zadłużenia
 • Analiza wskaźników rynku kapitałowego

5. Przykład analizy finansowej sprawozdania finansowego na wybranym przykładzie

 • Kalkulacja wskaźników
 • Interpretacja i wnioskowanie

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

Beata Bartoszewska - senior trener

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Praktyk biznesu, konsultant i doświadczony trener. Specjalizuje się m. in....>>

dr Krzysztof Świeszczak - wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Terminy

26-27.02.2018, Serock

19-20.03.2018, Warszawa

19-20.03.2018, Katowice

19-20.03.2018, Kraków

19-20.03.2018, Wrocław

24-25.04.2018, Serock

21-22.05.2018, Wrocław

21-22.05.2018, Katowice

21-22.05.2018, Kraków

21-22.05.2018, Warszawa

25-26.06.2018, Serock

Warunki udziału

WARUNKI UDZIAŁU I UZYSKANIA CERTYFIKATU

Cena szkolenia:* 1500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy).

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Uczestnicy szkoleń otwartych realizowanych w kampusie IBD Business School w Serocku mają możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu z centrum Warszawy oraz preferencyjnych cen noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Niniejszym zaświadczam, że brałam udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów cz. 1 (styczeń 2013), organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała się z ofertą Instytutu, szkolenie było przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorcy.
Barbara Hernas Litera PR
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca zajęcia dr Aneta Hryckiewicz wykazała się szeroką wiedzą w obszarze finansów oraz profesjonalnym prowadzeniem zajęć.
Tomasz Czerny Dyrektor ds. Marketingu Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów
Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.
Piotr Flaun Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych Transpost SA
Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i przystępnie dla każdego. Podejmowane tematy były jasno objaśniane, a zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Mogę zapewnić, że Instytut Rozwoju Biznesu jest profesjonalną placówką szkoleniową, której usługi mogę zarekomendować.
Monika Fostiak Senior Manager Special Projects MTV Network Polska Sp. z o.o.
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposob profesjonalny. Trener prowadzący szkolenie Arkadiusz Kustra został oceniony jako osoba kompetentna, potrafiąca przekazać swoją wiedzę słuchaczom i udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.
Katarzyna Bereśniewicz Kierownik ds. Personalnych Rosti (Polska) Sp. z o.o.