Czas trwania 64 godz., 8 dni Ilość sesji 4

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Akademia Finansów dla Menedżerów

Nowa oferta kompleksowego szkolenia adresowana do menedżerów, którzy chcą umieć świadomie i odpowiedzialnie poruszać się w świecie finansów w kontekście globalnych czynników ryzyka.

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Każda decyzja menedżera wpływa na finanse przedsiębiorstwa. Dlatego musi być podejmowana w sposób świadomy i zaplanowany, z uwzględnieniem budżetu, przyszłego wyniku finansowego i możliwości minimalizacji potencjalnego ryzyka. Aby móc podejmować odpowiedzialne decyzje finansowe potrzebna jest usystematyzowana i aktualna wiedza oraz świadomość finansowa tychże decyzji. Ich konsekwencje bowiem są zawsze daleko idące dla organizacji, jej poszczególnych działów i pracowników.

Akademia Finansów dla Menedżerów to nowa oferta szkoleniowa, którą IBD Business School adresuje do menedżerów zarządzających całymi organizacjami lub poszczególnymi działami, lub dużymi projektami. Akademia jest kompleksowym i spójnym pod względem programowym projektem edukacyjnym. Daje on uczestnikom możliwość podniesienia na jakościowo wyższy poziom swoich kwalifikacji w zarządzaniu finansami. Ukończenie Akademii przez menedżera – zarówno tego z doświadczeniem, jak i początkującego – pozwoli mu w znaczący sposób poprawić swoją zarządczą skuteczność i profesjonalizm podejmowanych decyzji finansowych.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

 

Grupa docelowa

Jeśli jesteś menedżerem i odpowiadasz za skutki podejmowanych przez siebie decyzji finansowych Akademia Finansów dla Menedżerów jest adresowana do ciebie. Jej program został tak skonstruowany, aby m.in. osoby nie mające bazowego wykształcenia ekonomicznego mogły nabyć niezbędną i usystematyzowaną w zarządzaniu wiedzę finansową i podstawowe umiejętności w tym zakresie.

Zapraszamy w szczególności:

 • właścicieli firm,
 • dyrektorów ds. personalnych,
 • dyrektorów ds. marketingu,
 • dyrektorów ds. sprzedaży,
 • dyrektorów ds. logistyki,
 • dyrektorów wydziałów w jednostkach administracyjnych i organizacjach pozarządowych,
 • franczyzobiorców,
 • kierowników projektów,
 • osoby odpowiedzialne za pozyskiwanie nowych klientów, zawieranie umów handlowych oraz analizę przepływów pieniężnych w przedsiębiorstwie.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Główne korzyści dla organizacji i uczestników

Akademia Finansów dla Menedżerów koncentruje się na nabyciu przez uczestników pięciu podstawowych umiejętności finansowych, bez których nie można być profesjonalnym menedżerem:

 1. Podejmuj przyszłe decyzje finansowe na podstawie historycznych doświadczeń.

Naucz się analizować bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Dzięki temu będziesz mógł wyciągać wnioski o skuteczności dotychczasowych działań. Zobaczysz ich wpływ na wyniki finansowe przedsiębiorstwa i podejmiesz działania, które poprawią jego pozycję konkurencyjną.

 1. Poszukuj informacji krytycznie istotnych, czytaj między wierszami.

Przedsiębiorstwo, dla którego pracujesz, ma wielu kontrahentów. Podejmujesz decyzje dotyczące współpracy, nawiązujesz kontakty biznesowe, wybierasz partnerów handlowych. To oznacza, że jesteś zainteresowany tym, aby maksymalizować korzyści wynikające z relacji biznesowych. Masz dostęp do sprawozdań finansowych swoich kontrahentów, czasami musisz w krótkim czasie przeprowadzić analizę ich wiarygodności, co sprawia, że musisz być zaopatrzony w niezbędną wiedzę merytoryczną.

 1. Dbaj o bezpieczeństwo finansowe, maksymalizuj rentowność swoich działań.

Biznes to nie tylko wpływy, ale również wydatki. Płacisz wynagrodzenia pracownikom, regulujesz faktury kontrahentów, spłacasz kredyty inwestycyjne itp. Wniosek jest jeden: musisz mieć gotówkę, która zagwarantuje stabilne i bezpieczne funkcjonowanie oraz rozwój, umożliwi maksymalizację korzyści finansowych.

 1. Poznaj procesy wewnątrz przedsiębiorstwa, wiedz co, gdzie i kiedy optymalizować.

Każdy obszar działalności gospodarczej powinno się optymalizować. Żeby przeprowadzić takie działania w sposób racjonalny i skuteczny, należy zdiagnozować sytuację przedsiębiorstwa. Bez względu na rodzaj prowadzonej działalności (produkcyjnej czy sprzedażowe), każdy proces może być realizowany szybciej, taniej, efektywniej.

 1. Projektuj przyszłość pamiętając, że ten sam efekt można osiągnąć na wiele różnych sposobów

Konkretne i te bardziej ogólne cele przedsiębiorstwa można osiągnąć w różny sposób, na różnych rynkach, przy różnych poziomach zaangażowanego kapitału i co ważniejsze, różnych poziomach ryzyka. Prowadząc działalność możesz także realizować szereg projektów inwestycyjnych. Wybieraj te najbardziej opłacalne, ale zawsze uwzględniając akceptowalny poziom ryzyka.

 

Program ramowy Akademii Finansów dla Menedżerów

Sesja I. Analiza sprawozdań finansowych – 2 dni

Sesja II. Wiarygodność finansowa kontrahentów – 2 dni

Sesja III. Zarządzanie płynnością i rentownością przedsiębiorstwa – 2 dni

Sesja IV. Optymalizacja produkcji i sprzedaży – 2 dni

 

Ważne informacje dla przyszłych absolwentów Akademii Finansów dla Menedżerów:

 1. Absolwentem Akademii Finansów dla Menedżerów również można zostać, uczestnicząc w poszczególnych sesjach jako oddzielnych dwudniowych szkoleniach, jeśli Państwu nie odpowiadają terminy proponowanych przez IBD edycji Akademii. Warto jednak zaznaczyć, że cena udziału w Akademii jest niższa w porównaniu z ceną udziału w czterech szkoleniach, realizowanych w różnych terminach.

Zobacz niżej terminy szkoleń:

 1. Ponadto, uczestnicy Akademii po ostatniej sesji mają dodatkowo możliwość skorzystania z diagnozy nabytej wiedzy. Osoby, które wyrażą zainteresowanie takim sprawdzianem, otrzymają do wypełnienia online test obejmujący wszystkie podstawowe zagadnienia omawiane podczas pięciu sesji.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

Słowa kluczowe: Akademia Finansów dla Menedżerów, finanse, finanse dla menedżerów, szkolenie z finansów.

Zobacz także:

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Program szczegółowy

Akademia Finansów dla Menedżerów – tematyka sesji

SESJA I. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH – 2 dni

 • Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 • Analiza marż i rentowności w analizowanych sektorach
 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie zapasami, należnościami i zobowiązaniami
 • Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa

SESJA II. WIARYGODNOŚĆ FINANSOWA KONTRAHENTÓW – 2 dni

 • Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 • Systemy weryfikacji klientów
 • Kredyt kupiecki w kontekście różnych strategii finansowania
 • Zakres oceny wiarygodności kontrahenta
 • Zarządzanie przepływami pieniężnymi

SESJA III. ZARZĄDZANIE PŁYNNOŚCIĄ I RENTOWNOŚCIĄ PRZEDSIĘBIORSTWA – 2 dni

 • Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 • Strategie w zakresie zarządzania płynnością oraz utrzymywania oczekiwanej rentowności przedsiębiorstwa
 • Kapitał obrotowy netto (kapitał pracujący) w przedsiębiorstwie
 • Rzeczywisty poziom płynności przedsiębiorstwa
 • Analiza przepływu gotówki w przedsiębiorstwie
 • Efektywność zarządzania gotówką w przedsiębiorstwie
 • Zysk rzeczywisty vs zysk papierowy
 • Zysk jako pochodna sprzedaży
 • Efektywność zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa

SESJA IV. OPTYMALIZACJA PRODUKCJI I SPRZEDAŻY – 2 dni

 • Analiza działalności przedsiębiorstw na podstawie sprawozdań finansowych
 • Cykl obiegu gotówki w przedsiębiorstwie
 • Kapitał pracujący w działalności gospodarczej
 • Zarządzanie zapasami jako element przewagi konkurencyjnej
 • Systemy motywacyjne pracowników działów produkcyjnych i sprzedażowych
 • Analiza kosztów działu produkcyjnego i sieci sprzedaży

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

dr Jarosław B. Wedler - senior trener/ senior konsultant

Doktor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, specjalność: rachunkowość i controlling. Obecnie Zastępca Dyrektora...>>

Terminy

25-26.04.2024 Sesja I
09-10.05.2024 Sesja II
23-24.05.2024 Sesja III
06-07.06.2024 Sesja IV
23-24.05.2024 Sesja I
06-07.06.2024 Sesja II
20-21.06.2024 Sesja III
04-05.07.2024 Sesja IV
27-28.06.2024 Sesja I
11-12.07.2024 Sesja II
25-26.07.2024 Sesja III
08-09.08.2024 Sesja IV

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 8500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.