Polecamy także

Assessment Centre i Development Centre

Sesje Assessment Centre i Development Centre ( AC/ DC) powinny pozwalać przede wszystkim na pokazanie kompetencji wykorzystywanych w pracy zawodowej, symulować rzeczywistość zawodową uczestnika sesji, a nie ją precyzyjnie odwzorowywać. Należy pamiętać, że ćwiczenia, które wykorzystujemy w trakcie sesji, osadzone są w środowisku zawodowym (nie korzystamy z ćwiczeń abstrakcyjnych – pozazawodowych).

Assessment Centre i Development Centre

 

Ośrodki rozwoju i oceny skupiają grupy ludzi, którzy biorą udział w symulacjach sytuacji zdarzających się w pracy zawodowej.

W trakcie zajęć odtwarzane są najważniejsze elementy wykonywanych na danym stanowisku zadań.

Wyniki, które uzyskują uczestnicy, są rejestrowane i porównywane z umiejętnościami wymaganymi na tym stanowisku.

Charles Woodruffe, Ośrodki rozwoju i oceny, Oficyna Ekonomiczna 2003.

 

 

Assessment Centre i Development Centre – nasze podejście

Co nas wyróżnia?

 • W projektach Assessment i Development Centre IBD Business School opiera się na własnym bogatym dorobku w zakresie badań praktyki AC/ DC (zobacz raporty: Skuteczność modeli kompetencyjnych, Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce, Praktyka stosowania AC/ DC w Polsce) oraz na wieloletnim doświadczeniu w konstruowaniu i prowadzeniu ośrodków oceny dla firm z różnych branż. W naszym podejściu dbamy także o to, aby stale monitorować i uwzględniać wyniki najnowszych badań nad systemami AC/ DC, które są prowadzone w ośrodkach badawczych w USA i Europie.
 • Pracujemy zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi, przygotowując i prowadząc sesje AC/ DC – Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines (2009).
 • Opieranie się na międzynarodowych wytycznych oznacza, że w trakcie realizacji sesji korzystamy z kombinacji metod, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych. Muszą one obejmować symulacje zadań kluczowych na danym stanowisku.  Podczas sesji korzystamy także z zestawu testów psychologicznych, które pozwalają oceniać potencjał kompetencyjny.
 • Asesorzy z bogatym, wieloletnim doświadczeniem w przygotowywaniu i przeprowadzaniu sesji AC.
 • Partnerstwo we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Przeprowadzanie ćwiczeń grupowych pozwalających na ocenę kompetencji społecznych uczestników sesji.
 • Najwyższe zasady etyczne i obiektywizm oceny – równe szanse dla wszystkich uczestników.
 • Kompleksowość świadczonych usług w aspekcie potrzeb, jakie mogą wynikać po przeprowadzeniu AC.
 • Przeprowadzanie szkoleń przygotowujących organizację do samodzielnego realizowania sesji Assessment Centre i Development Centre w swojej firmie.

 

Etapy prac nad sesją AC/ DC

Etap 1: Przygotowanie AC

 • Zapoznanie się z profilem stanowiska (opisem stanowiska, zakresem zadań, rodzajem realizowanej funkcji).
 • Poznanie modelu kompetencyjnego Klienta i wybór kompetencji do pomiaru w Assessment Centre i Development Centre.
 • W przypadku braku modelu w organizacji – przygotowanie zestawu kompetencji z bazy kompetencji IBD lub opracowanie kompetencji na potrzeby klienta.
 • Przygotowanie matrycy kompetencyjnej sesji – zestawu ćwiczeń oraz zawartości wywiadu kompetencyjnego.
 • Przetestowanie ćwiczeń opracowanych na potrzeby sesji.
 • Wybór zestawu testów.
 • Kalibracja zespołu asesorskiego do modelu kompetencyjnego i zestawu ćwiczeń (w tym asesor wewnętrzny).
 • Przygotowanie logistyczne i administracyjne AC/ DC.

Etap 2: Przeprowadzenie AC

 • Badanie zestawem testów
 • Przeprowadzenie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
 • Przeprowadzenie wywiadów kompetencyjnych
 • Uzgodnienie ocen przez zespół asesorski

Etap 3: Raporty i feedback

 • Raport grupowy
 • Raport indywidualny
 • Sesja informacji zwrotnej (po sesji zawsze przez asesora, możliwa praca coachingowa z uczestnikiem nad budową planu rozwoju)

Assessment Centre i Development Centre – korzyści

 • Dopasowanie przebiegu sesji (zestawu ocenianych kompetencji, ćwiczeń, zawartości raportu) do potrzeb klienta, rodzaju stanowiska, firmy, branży.
 • Tworzenie ćwiczeń pozwalających na pokazanie badanych kompetencji, korzystanie z opisu kompetencji przy tworzeniu ćwiczenia. Zadania umożliwiają uczestnikom ośrodka zademonstrowanie ocenianych kompetencji.
 • Pogłębiona diagnoza potencjału kompetencyjnego uczestnika sesji, korzystanie z szerokiego zestawu narzędzi, w tym testów psychologicznych. Jest to szczególnie ważne w przypadku projektów rozwojowych.
 • Przeprowadzanie sesji w sposób maksymalnie obiektywny – m. in. korzystanie z bardzo precyzyjnie opisanych kompetencji (zachowaniami reprezentującymi poszczególne poziomy). A ponadto, dwukrotne ocenianie 1 kompetencji (najczęściej 3-4 razy) w trakcie sesji. Każda kompetencja w ćwiczeniu oceniana przez dwóch asesorów. Uczestnicy oceniani przez zespół asesorów – zmiana asesorów zwiększa obiektywizm oceny.
 • Zwiększenie akceptowalności wyników sesji przez uczestników – przedstawiamy w trakcie feedbacku informacje o ocenie kompetencji na podstawie zebranych informacji o zaobserwowanych zachowaniach w poszczególnych aktywnościach w trakcie sesji.
 • Przygotowywanie raportów dla różnych grup odbiorców – grupowy i indywidualny. Możliwość wzbogacenia raportu po sesji DC o rekomendacje rozwojowe dla uczestnika sesji.

 

Metodologia

 • Pracujemy zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi (Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines, 2009).
 • Korzystamy z kombinacji metod, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych oraz zestawu testów psychologicznych
 • Realizowane w trakcie sesji ćwiczenia symulują środowisko pracy, w którym uruchamiane są kompetencje.
 • Zestaw testów psychologicznych pozwala na pogłębioną diagnozę kompetencji uczestnika sesji .
 • Partnerstwo we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Asesorzy są przygotowani do pełnienia funkcji i mają duże doświadczenie praktyczne. Przed każdą sesją dla klienta odbywa się kalibracja asesorów – zapoznanie z zestawem kompetencji, ich opisem, ćwiczeniami.
 • Korzystanie z bardzo precyzyjnie opisanych kompetencji (zachowaniami reprezentującymi poszczególne poziomy).
 • Ocenianie każdej kompetencji w trakcie sesji m.in. dwukrotnie (najczęściej 3-4 razy) oraz w ramach ćwiczenia przez dwóch asesorów. Zapewnia to pełny obiektywizm. Uczestnicy oceniani przez zespół asesorów – zmiana asesorów zwiększa obiektywizm oceny.

Zobacz także program, metodologię i prowadzących szkolenie otwarte z Assessment Centre i Development Centre – kurs dla asesorów:  Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) Szkolenie składa się z trzech dwudniowych sesji. Pierwsza jest poświęcona analizie kompetencji asesorów. Druga koncentruje się na narzędziach i roli asesora oraz logistyce sesji. Trzecia zaś dotyczy nabycia umiejętności w zakresie integracji wyników, tworzenia raportów i udzielania informacji zwrotnej.

 

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Magdalena Pytel, Menedżer Zespołu Rozwoju Pracowników i Kultury Organizacyjnej, Alior Bank SA

Od grudnia 2023 roku do lutego 2024 roku zrealizowaliśmy szkolenie z zakresu rozwoju kompetencji asesorskich do metodologii Assessment i Development Centre dla 27 pracowników Alior Banku. Do realizacji szkolenia zaprosiliśmy IBD Business School. Program obejmował łącznie 6 dni szkoleniowych w podziale na trzy, 2. dniowe sesje oraz pracę przed i pomiędzy sesjami w postaci lektur oraz zadań do opracowania przez uczestników. Szkolenie zostało zrealizowane z sukcesem, pod kierunkiem doświadczonego trenera i eksperta w tej dziedzinie, Pana Włodzimierza Buśkiewicza wraz z zespołem IBD Business School. Jakość szkolenia, komunikacji z uczestnikami szkolenia oraz koordynacja procesu zasługuje na nasze najwyższe uznanie. Z przyjemnością możemy polecić współpracę z zespołem IBD Business School, jako sprawdzonym i odpowiedzialnym partnerem w realizacji projektów szkoleniowych.

Agnieszka Dornfeld-Kmak, Zastępca Dyrektora Ministerstwo Finansów, Departament Budżetu, Majątku i Kadr KAS

Departament Budżetu, Majątku i Kadr KAS potwierdza, że IBD Business School Sp. z o.o. w ramach Umowy C/480/22/DOM/B/310 zrealizowała w latach 2022 i 2023 dla Krajowej Administracji Skarbowej projekt dotyczący między innymi przeprowadzenia rekrutacji, szkoleń podstawowych i doskonalących dla asesorów oraz szkoleń z zakresu zastosowania Modelu kompetencji KAS dla kadry kierowniczej. IBD Business School przeprowadziło 5 sesji Assessment Centre dla 34 pracowników KAS – kandydatów na asesorów wewnętrznych. Sesje Assessment Centre (AC) zostały zrealizowane w terminie od 18 do 24 listopada 2022 r. Firma została bardzo wysoko oceniona pod względem: przygotowania materiałów do sesji AC, jakości pracy zespołu asesorskiego, realizacji sesji AC. Umowa została zrealizowana terminowo i należycie zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

 

Andrzej Starzyński, Kierownik Elektrociepłowni Fortum Silesia SA

W grudniu 2022 roku Zespół IBD Business School przeprowadził, na nasze zamówienie, proces Assessment Centre na stanowisko Dyżurnego Inżyniera Ruchu (DIR). (…) Zarówno sam proces Assessment Centre, jak i raporty oraz sesje feedbackowe zostały zrealizowane bardzo starannie i rzetelnie z zachowaniem dbałości o wszystkie najważniejsze aspekty projektu. (…) Przeprowadzone zostało spotkanie podsumowujące, pozwalające nam wypracować nam finalną rekomendację w oparciu o zgromadzoną wiedzę i opracowane raporty indywidualne. Z przyjemnością rekomenduję Zespół IBD Business School jako dobrego i sprawdzonego partnera w realizacji podobnych projektów.

 

Tomasz Połeć, Doradca podatkowy nr wpisu 12104, KP Consulting Sp. z o.o.

Od października 2022 roku do stycznia 2023 roku IBD Business School realizowało dla KP Consulting projekt doradztwa obejmujący budowę i wdrożenie modelu kompetencyjnego, stworzenie i wdrożenie systemu oceny pracowniczej praz przeprowadzenie sesji Development Centre dla 7 osób na stanowiskach Team Leadera. Sesja DC odbyła się 9 grudnia 2022 r. Wykorzystano w niej symulacje indywidualne i grupowe oraz testy TIC i TTW w wersji online. Dla każdego Uczestnika opracowano raport zawierający oceny poszczególnych kompetencji i wskaźniki rozwojowe. Zostały też przeprowadzone indywidualne sesje feedbackowe, w formie zdalnej. Wsparcie IBD Business School oceniamy bardzo pozytywnie. Konsultanci charakteryzowali się dużym zaangażowaniem i indywidualnym podejściem. Dzięki temu udało nam się wypracować rozwiązania i procesy spełniające potrzeby naszej firmy. Gorąco polecam współpracę IBD Business School.

 

Paulina Pogorzelska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie

IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) przeprowadził w Polskiej Spółce Gazownictwa projekt Assessment Centre (…). Do każdej sesji AC została opracowana matryca kompetencji, opis behawioralny kompetencji na potrzeby diagnozowanego stanowiska, dobrany zestaw symulacji diagnozujących wybrany zestaw kompetencji. Każdy z uczestników został także przebadany testami: TIC – narzędzie do badania potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy, TTW – test taktyk wpływu oraz TKM – test intuicji menedżerskiej. (…) usługi zostały zrealizowane w sposób należyty, w krótkim czasie i terminowo.

 

Anna Łukasik, HR Business Partner, BNP Paribas Securities Services SKA. Oddział w Polsce

Niniejszym zaświadczam, że  firma IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre. Usługa została zrealizowana w sposób należyty i staranny. W związku z powyższym rekomendujemy Instytut  jako profesjonalnego partnera w zakresie usług doradczych.

 

Anna Wyczesany, Kierownik Projektów HR, ArcelorMittal Poland SA

Niniejszym zaświadczam, że IBD Business School zrealizowała usługę doradczą polegającą na przeprowadzeniu Development Centre (…). W trakcie trwania projektu konsultanci wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w tym temacie. Trafnie dopasowali kompetencje oraz przygotowali zadania na sesje. Sesje Development Centre oraz sesje feedback były prowadzone w sposób bardzo profesjonalny i staranny.

 

Anna Litwińska, Menedżer ds. Personalnych, Lyreco Polska

Zespół konsultantów z IBD Business School (d. Instytutu Rozwoju Biznesu) przeprowadził 3 sesje Assessment Centre w ramach ewaluacji projektu „Rozwój i wiedza zwiększające sukces Lyreco Polska” dofinansowanego z EFS. Sesje zostały przeprowadzone z najwyższą uwagą i starannością, rzetelną komunikacją oraz profesjonalizmem, które w pełni zasługują na uznanie.

 

Andrzej Sobiecki, Dyrektor Naczelny Centralnego Biura Zakupów, KGHM Polska Miedź

IBD Business School zrealizowała dla KGHM Polska Miedź SA usługę doradczą w zakresie zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów rozwojowych dla pracowników (…). W trakcie 16 warsztatów dla 96 osób wykorzystano metodologię Development Center do diagnozy kompetencji, wykorzystując różnorodne narzędzia testowe. Po warsztatach każdy z uczestników otrzymał indywidualny raport i brał udział w sesji informacji zwrotnych. Usługa została zrealizowana terminowo i z należytą starannością.

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161