Polecamy także

Assessment Centre i Development Centre

Sesje assessment centre i development centre ( AC/ DC) powinny pozwalać przede wszystkim na pokazanie kompetencji wykorzystywanych w pracy zawodowej, symulować rzeczywistość zawodową uczestnika sesji, a nie ją precyzyjnie odwzorowywać. Należy pamiętać, że ćwiczenia wykorzystywane w trakcie sesji osadzone są w środowisku zawodowym (nie wykorzystujemy ćwiczeń abstrakcyjnych – pozazawodowych).

Assessment Centre i Development Centre

 

Ośrodki rozwoju i oceny skupiają grupy ludzi, którzy biorą udział w symulacjach sytuacji zdarzających się w pracy zawodowej.
W trakcie zajęć odtwarzane są najważniejsze elementy wykonywanych na danym stanowisku zadań,
a wyniki uzyskiwane przez uczestników są rejestrowane i porównywane
z umiejętnościami wymaganymi na tym stanowisku.

Charles Woodruffe, Ośrodki rozwoju i oceny, Oficyna Ekonomiczna 2003.

Assessment Centre i Development Centre – nasze podejście

Co nas wyróżnia?

 • W projektach assessment i development centre IBD Business School opiera się na najnowszych badaniach nad systemami AC/ DC prowadzonymi  w USA i Europie oraz na własnym doświadczeniu w konstruowaniu i prowadzeniu assessment centre. IBD wpływa na jakość praktyki AC/ DC w Polsce, przeprowadzając własne badania i dyskutując nad ich wynikami podczas Spotkań Eksperckich (zobacz raporty: Skuteczność modeli kompetencyjnych, Narzędzia selekcji menedżerów stosowane w Polsce, Praktyka stosowania AC/ DC w Polsce).
 • Pracujemy zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi odnośnie do przygotowywania i prowadzenia AC/DC – Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines (2009).
 • Korzystanie z wytycznych oznacza, że w trakcie realizacji sesji korzystamy z kombinacji metod, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych, które muszą obejmować symulacje kluczowych na danym stanowisku zadań oraz zestawu testów psychologicznych pozwalających na ocenę potencjału kompetencyjnego.
 • Asesorzy z bardzo bogatym doświadczeniem w przygotowywaniu i przeprowadzaniu sesji AC.
 • Partnerstwo we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
 • Przeprowadzanie ćwiczeń grupowych pozwalających na ocenę kompetencji społecznych uczestników sesji.
 • Najwyższe zasady etyczne i obiektywizm oceny – równe szanse dla wszystkich uczestników.
 • Kompleksowość świadczonych usług w aspekcie potrzeb, jakie mogą wynikać po przeprowadzeniu AC.
 • Przeprowadzanie szkoleń przygotowujących organizację do samodzielnego realizowania sesji assessment centre i development centre w swojej firmie.

 

Etapy prac nad sesją AC/ DC

Etap 1: Przygotowanie AC

 • Zapoznanie się z profilem stanowiska (opisem stanowiska, zakresem zadań, rodzajem realizowanej funkcji).
 • Poznanie modelu kompetencyjnego Klienta i wybór kompetencji do pomiaru w assessment centre i development centre.
 • W przypadku braku modelu w organizacji – przygotowanie zestawu kompetencji z bazy kompetencji IBD lub opracowanie kompetencji na potrzeby klienta.
 • Przygotowanie matrycy kompetencyjnej sesji – zestawu ćwiczeń oraz zawartości wywiadu kompetencyjnego.
 • Przetestowanie ćwiczeń opracowanych na potrzeby sesji.
 • Wybór zestawu testów.
 • Kalibracja zespołu asesorskiego do modelu kompetencyjnego i zestawu ćwiczeń (w tym asesor wewnętrzny).
 • Przygotowanie logistyczne i administracyjne AC/ DC.

Etap 2: Przeprowadzenie AC

 • Badanie zestawem testów
 • Przeprowadzenie ćwiczeń indywidualnych i zespołowych
 • Przeprowadzenie wywiadów kompetencyjnych
 • Uzgodnienie ocen przez zespół asesorski

Etap 3: Raporty i feedback

 • Raport grupowy
 • Raport indywidualny
 • Sesja informacji zwrotnej (po sesji zawsze przez asesora, możliwa praca coachingowa z uczestnikiem nad budową planu rozwoju)

Assessment centre i development centre – korzyści

 • Dopasowanie przebiegu sesji (zestawu ocenianych kompetencji, ćwiczeń, zawartości raportu) do potrzeb klienta, rodzaju stanowiska, firmy, branży.
 • Tworzenie ćwiczeń pozwalających na pokazanie badanych kompetencji, korzystanie z opisu kompetencji przy tworzeniu ćwiczenia – zadania umożliwiają uczestnikom ośrodka zademonstrowanie ocenianych kompetencji.
 • Pogłębiona diagnoza potencjału kompetencyjnego uczestnika sesji, korzystanie z szerokiego zestawu narzędzi, w tym testów psychologicznych – szczególnie ważne w przypadku projektów rozwojowych.
 • Przeprowadzanie sesji w sposób maksymalnie obiektywny – min. korzystanie z bardzo precyzyjnie opisanych kompetencji (zachowaniami reprezentującymi poszczególne poziomy). A ponadto, dwukrotne ocenianie 1 kompetencji (najczęściej 3-4 razy) w trakcie sesji. Każda kompetencja w ćwiczeniu oceniana przez dwóch asesorów, uczestnicy oceniani przez zespół asesorów – zmiana asesorów zwiększa obiektywizm oceny.
 • Zwiększenie akceptowalności wyników sesji przez uczestników – przedstawiamy w trakcie feedbacku informacje o ocenie kompetencji na podstawie zebranych informacji o zaobserwowanych zachowaniach w poszczególnych aktywnościach w trakcie sesji.
 • Przygotowywanie raportów dla różnych grup odbiorców – grupowy i indywidualny. Możliwość wzbogacenia raportu po sesji DC o rekomendacje rozwojowe dla uczestnika sesji.

 

Metodologia

 • Pracujemy zgodnie z wytycznymi międzynarodowymi odnośnie do przygotowywania i prowadzenia AC/ DC – Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines (2009).
 • Korzystamy z kombinacji metod, ćwiczeń indywidualnych i zespołowych oraz zestawu testów psychologicznych
 • Realizowane w trakcie sesji ćwiczenia symulują środowisko pracy, w którym uruchamiane są kompetencje.
 • Zestaw testów psychologicznych pozwala na pogłębioną diagnozę kompetencji uczestnika sesji .
 • Partnerstwo we współpracy z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
 • Asesorzy są przygotowani do pełnienia funkcji i mają duże doświadczenie praktyczne, przed każdą sesją dla klienta odbywa się kalibracja asesorów – zapoznanie z zestawem kompetencji, ich opisem, ćwiczeniami.
 • Korzystanie z bardzo precyzyjnie opisanych kompetencji (zachowaniami reprezentującymi poszczególne poziomy)
 • Ocenianie każdej kompetencji w trakcie sesji m.in. dwukrotnie (najczęściej 3-4 razy)
 • Ocenianie każdej kompetencji w ramach ćwiczenia przez dwóch asesorów – pełen obiektywizm, uczestnicy oceniani przez zespół asesorów – zmiana asesorów zwiększa obiektywizm oceny.

Zobacz także program, metodologię i prowadzących szkolenie otwarte z assessment center i development center – kurs dla asesorów:  Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC) Szkolenie składa się z trzech dwudniowych sesji. Pierwsza jest poświęcona analizie kompetencji asesorów. Druga koncentruje się na narzędziach i roli asesora oraz logistyce sesji. Trzecia zaś dotyczy nabycia umiejętności w zakresie integracji wyników, tworzenia raportów i udzielania informacji zwrotnej.

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161