Development and Learning Center (DLC)


Nowość na polskim rynku

Źródłem przewagi konkurencyjnej organizacji jest zespół wykwalifikowanych pracowników, dlatego dla naszych Klientów przygotowaliśmy specjalną ofertę wspierającą proces rozwoju menedżerów – Development and Learning Center. To dynamiczna i angażująca metoda kształcenia, pozwalająca na kilkukrotny pomiar kompetencji i powtarzanie informacji zwrotnej w celu wzmocnienia rezultatów uczenia się i stymulowania zmiany zachowań.

 

Korzyści z zastosowania DLC

 • Zdynamizowanie procesu zmian u uczestników DLC poprzez kilkukrotny pomiar kompetencji i powtarzaną informację zwrotną.
 • Efektywność działania rozwojowego poprzez koncentrację na kilku kluczowych kompetencjach – tych, które wymagają zdecydowanej, szybkiej poprawy.
 • Zwiększenie akceptowalności uzyskanych wyników sesji przez uczestników – poprzez natychmiastową informację zwrotną dotyczącą ocenianych kompetencji z odwołaniem do zebranych informacji o zaobserwowanych zachowaniach uczestników.
 • Uruchomienie procesu uczenia się uczestników w sprzyjających kontrolowanych warunkach, poprzez włączanie przez nich nowych zachowań reprezentujących wyższe poziomy kompetencyjne lub wygaszanie zachowań z niższych poziomów w kolejnych ćwiczeniach i działaniach podczas sesji.
 • Zwiększenie skuteczności i wpływu sesji na zmianę zachowań poprzez jej obiektywny przebieg – między innymi poprzez korzystanie z bardzo precyzyjnie opisanych kompetencji, co najmniej 3-4-krotne ocenianie jednej kompetencji w trakcie sesji, każda kompetencja w ćwiczeniu oceniana przez dwóch asesorów, uczestnicy oceniani przez zespół asesorów – zmiana asesorów gwarancją obiektywnej oceny.
 • Pogłębiona diagnoza potencjału kompetencyjnego uczestnika sesji poprzez korzystanie z szerokiego zestawu narzędzi, w tym testów psychologicznych.

 

Metodologia DLC

 • Standardy międzynarodowe – budowa i realizacja Development and Learning Center jest zgodna z międzynarodowymi standardami odnośnie do przygotowywania i prowadzenia AC/ DC – Guidelines and Ethical Considerations for Assessment Center Operations, International Task Force on Assessment Center Guidelines (2009).
 • Job related @ fidelity – w DLC odtwarzane są najważniejsze elementy wykonywanych na danym stanowisku zadań (job related), a wyniki uzyskiwane przez uczestników są rejestrowane i porównywane z umiejętnościami wymaganymi na tym stanowisku. Zastosowane symulacje odzwierciadlają konkretne sytuacje z pracy zawodowej (fidelity). Nie odtwarzają jednak rzeczywistości, w której funkcjonuje uczestnik, aby nie czerpał ze sprawdzonych rozwiązań stosowanych w swojej codziennej pracy.
 • Competency-Based Checklist – korzystanie z precyzyjnie opisanych kompetencji (zachowań reprezentujących poszczególne poziomy).
 • Różnorodność metod oceny kompetencji (ćwiczenia indywidualne, grupowe, case’y, testy psychologiczne).
 • Przeszkolony i wykwalifikowany zespół asesorski – gruntowne przygotowanie każdego asesora do pełnienia funkcji w DLC ze szczególnym uwzględnieniem roli związanej z udzielaniem informacji zwrotnej.

 

Model sesji DLC

 

Krótki opis przebiegu DLC

 • W DLC może uczestniczyć do 6 osób.
 • Program DLC jest realizowany w trakcie jednego lub dwóch dni.
 • W trakcie sesji DLC asesorzy, obserwując uczestników – podczas wykonywania różnorodnych ćwiczeń zarówno indywidualnych, jak i grupowych – oceniają ich poziom kompetencji. (W DLC wykorzystywane są również testy psychologiczne, które pozwalają na ocenę potencjału rozwojowego.)
 • Po każdym bloku zajęć uczestnicy dokonują self-reflection (samooceny kompetencji) oraz otrzymują od asesora indywidualną informację zwrotną (feedback).
 • W trakcie feedbacku asesor omawia z uczestnikiem oceny poszczególnych kompetencji, jak i zachowania, które ujawniał on w trakcie danego fragmentu sesji. Uczestnik po każdym etapie pracy, zbierając informacje o swoich mocnych i słabych stronach, wskazuje najistotniejsze cele rozwojowe na najbliższy blok ćwiczeń. (Bezpośredni feedback po bloku ćwiczeń powoduje, że uczestnicy intensywnie się uczą już w trakcie trwania samej sesji, implementują wnioski z wcześniej wykonanych zadań, dzięki czemu z każdym kolejnym ćwiczeniem ich zachowania reprezentują coraz wyższe poziomy kompetencyjne). W trakcie pracy bardzo duży nacisk kładzie się na zrozumienie i zaakceptowanie przez uczestnika informacji zwrotnej. Uczestnik samodzielnie ma wskazać obszary, które są dla niego najważniejsze do opanowania w kolejnej części sesji. Działania wskazane przez uczestnika wzmacniają jego odpowiedzialność i zaangażowanie.
 • Tydzień po zakończeniu sesji DC uczestnicy otrzymują raporty indywidualne, zawierające oceny poszczególnych kompetencji, wyniki testów psychologicznych oraz rekomendacje rozwojowe.
 • Na bazie self-reflection, informacji zwrotnych i raportu uczestnicy opracowują indywidualne plany rozwoju. W tym czasie dostępni są asesorzy (rozumiani tutaj bardziej jako obserwatorzy, coachowie), z którymi uczestnicy mogą konsultować założenia planu rozwojowego. Tak budowane plany rozwoju są w pełni dopasowane do potrzeb uczestników, uwzględniają również działania/ projekty w organizacji służące rozwojowi, perspektywę czasu rozwoju oraz wsparcie innych osób w tym procesie (przełożeni, HR).
 • Dział HR na zakończenie procesu otrzymuje raport zbiorczy, prezentujący kompetencje i potencjał rozwojowy uczestników sesji, rekomendacje rozwojowe zarówno dla poszczególnych osób, jak i całej grupy.

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. (22) 618 85 83