Czas trwania 120 godz., 15 dni Ilość sesji 7

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
20.06.2024 - 06.09.2024 On-line 8500 PLN
25.07.2024 - 04.10.2024 On-line 8500 PLN
29.08.2024 - 08.11.2024 On-line 8500 PLN
19.09.2024 - 06.12.2024 On-line 8500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified HR Business Partner (CHRBP)

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Zaawansowany i kompleksowy program przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera (HRBP) w organizacjach biznesowych różnych branż.

Uczestnicy zdobywają usystematyzowaną i praktyczną wiedzę z zarządzania zasobami ludzkimi, kształcą niezbędne kompetencje przede wszystkim w nowoczesnym strategicznym partnerstwie na poziomie najwyższego kierownictwa firm oraz w planowaniu i realizacji polityki personalnej, harmonijnie łączącej potrzeby i interesy pracodawców i pracowników.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Certified-HR-Business-Partner

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

PARTNER PROGRAMU

 

Cele szkolenia

 • Przygotowanie pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze HR do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP.
 • Przekazanie całościowego rozumienia roli HR w organizacji, zrozumienie wszystkich procesów HR-owych.
 • Poznanie i nauczenie kluczowych narzędzi zarządzania kapitałem ludzkim wykorzystywanych w roli HRBP.
 • Przygotowanie do wspierania kadry kierowniczej w procesach dotyczących zarządzania ludźmi.

 

Grupa docelowa

 • HR Business Partnerzy potrzebujący kompetencji we wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji i umiejętności wspierania kadry kierowniczej i pracowników
 • Osoby rozpoczynające pracę w roli HRBP, a także zainteresowane jej podjęciem w przyszłości
 • Menedżerowie działów HR, osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

Przygotowanie kompetentnego HR Business Partnera, posiadającego wiedzę o wszystkich procesach zarządzania ludźmi w organizacji:

 • Nabycie umiejętności wykorzystywania podstawowych narzędzi HR w roli HRBP.
 • Podniesienie sprawności HR-owca w realizacji zadań.
 • Zapoznanie z podstawowymi umiejętnościami pracy z ludźmi niezbędnymi do efektywnego realizowania roli HRBP w organizacji: coachingowymi, zarządzania konfliktami, prowadzenia spotkań.

Celem szkolenia jest przygotowanie do sprawnego funkcjonowania w roli HRBP w przyszłości. Uczestnicy w trakcie 7 sesji w pełni zrozumieją wiedzę o roli HRBP, rozwinięte zostaną ich kompetencje pozwalające na skuteczne wykonywanie pracy na stanowisku HRBP, wpływające na efektywną współpracę z kadrą menedżerską.

Uczestnicy otrzymają też indywidualne wsparcie w ocenie i rozwoju swoich osobistych kompetencji. W ramach programu przewidziane jest badanie uczestników szkolenia autorskim narzędziem IBD, tj. ICP – oceną typu 360 stopni. Oceniani będą przez indywidualnie dobraną grupę respondentów. Każdy uczestnik, który przejdzie przez badanie ICP, otrzyma indywidualny raport wraz z sesją informacji zwrotnej od konsultanta IBD (sesja zdalna do 30 minut).

 

Tematyka

Sesja I. Rola i kompetencje HRBP. (Personal branding – budowanie wizerunku  HRBP)

Sesja II. Kompendium wiedzy HR-owca. Narzędzia w pracy HRBP

Sesja III. Kompetencje rozwiązywania trudnych sytuacji. Trudne rozmowy, zarządzanie konfliktem i asertywność w pracy HRBP

Sesja IV. Kompetencje zarządzania projektem przez HRBP. Przygotowywanie, realizacja i wdrażanie projektów przez HRBP

Sesja V. Kompetencje zarządzania zmianą w roli HRBP

Sesja VI. Kompetencje menedżerskie. HRBP jako partner kadry kierowniczej w zarządzaniu zespołem

Sesja dodatkowa: Coaching Fundamentals Certificate (CFC)

 

Podsumowanie cyklu szkoleniowego – sesja pytań, odpowiedzi, analiza własnych kompetencji w odniesieniu do oczekiwań stanowiska HRBP, budowanie własnego planu rozwoju.

WAŻNE! Realizacja programu Certified HR Business Partner (CHRBP) umożliwia bezpłatne zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) – i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Szkolenia prowadzone w formie warsztatów, wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wykorzystywane metody szkoleniowe w trakcie programu:

 • ćwiczenia indywidualne i grupowe,
 • dyskusje i moderacja prowadząca do wymiany doświadczeń i opinii,
 • case studies oparte na praktycznych doświadczeniach z różnych firm i branż; wyniki badań, najnowsze koncepcje, praktyczne modele działań,
 • role play, scenki,
 • filmy, fragmenty obrazujące przykłady omawianych treści,
 • testy, kwestionariusze – indywidualna diagnoza potencjału i obszarów do rozwoju.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, HRBP, business partner, kompetencje HRBP, rola HRBP, narzędzia w pracy HRBP, zarządzanie projektami HR, zawód HRBP, kurs HRBP.

 

Zobacz także:

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP)

 

Program szczegółowy

Certified HR Business Partner (CHRBP)

 

SESJA I. ROLA I KOMPETENCJE HRBP. (PERSONAL BRANDING – BUDOWANIE WIZERUNKU HRBP, ROLA HRBP, NARZĘDZIA HR W PRACY HRBP)
2 dni

Kluczowe cele sesji:

 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi aspektami roli HR Business Partnera (HRBP).
 • Zrozumienie znaczenia strategicznego podejścia do HR i jego wpływu na osiągnięcie celów biznesowych.
 • Wzmacnianie kompetencji niezbędnych do skutecznego pełnienia roli HRBP.
 • Przedstawienie praktycznych narzędzi i technik wspierających współpracę między HR a działami biznesowymi.

 Omawiane zagadnienia:

 1. Strategiczne podejście do HR.
 2. Procesy HR realizowane w organizacjach oraz rola HRBP.
 3. Partnerstwo w biznesie: perspektywa strategiczna i operacyjna.
  • Struktura HR dziś i docelowa.
  • Kierunki zmiany roli HR.
  • Typowe oczekiwania biznesu od HRBP.
  • Typowe zadania HRBP w organizacjach.
  • Filary skuteczności na stanowisku HRBP.
  • Korzyści dla firmy z realizacji roli HRBP.
  • Zagrożenia niespełnienia oczekiwań przez HRBP, obszary ryzyka ograniczającego pełnienie roli HRBP.
  • Oczekiwane kompetencje od osoby pracującej na stanowisku HRBP.
  • Sposób budowania zaufania pomiędzy menedżerem a HRBP.
  • Sposób rozpoznawania potrzeb biznesu i generowania rozwiązań.
  • Sposób komunikacji HRBP z menedżerami w organizacji.
 1. Przykłady inicjatyw biznesowych, w których oczekiwane jest wsparcie HR.
 2. Oczekiwania w stosunku do HR w firmie, w jaki sposób ocenia się skuteczność/ efektywność funkcjonowania HR.
 3. Sposób komunikacji i budowania wizerunku HRBP.
 4. Narzędzia pracy HR-owca – wprowadzenie.

 

SESJA II. KOMPENDIUM WIEDZY HR-OWCA. NARZĘDZIA W PRACY HRBP
2 dni

Kluczowe cele sesji:

 • Budowanie świadomości roli HR w budowaniu kultury organizacyjnej opartej na rozwijaniu kompetencji, wspieraniu rozwoju pracowników oraz osiąganiu celów biznesowych.
 • Zapoznanie uczestników z kluczowymi koncepcjami zarządzania kompetencjami w kontekście strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi.
 • Przedstawienie narzędzi i technik wspierających pracę HR Business Partnera (HRBP) w obszarze zarządzania kompetencjami.
 • Doskonalenie umiejętności oceny i diagnozy potrzeb rozwojowych pracowników oraz identyfikacji obszarów do dalszego rozwoju kompetencyjnego.

Omawiane zagadnienia:

 1. Zarządzanie kompetencjami jako podstawa strategicznego zarządzania ludźmi.
 2. Omówienie najważniejszych narzędzi w pracy HRBP:
  • wywiad kompetencyjny,
  • mini AC, symulacje w procesach rekrutacji,
  • opisy stanowisk pracy,
  • adaptacja nowych pracowników,
  • SOOP,
  • MBO,
  • programy talent management,
  • przegląd narzędzi zarządzania rozwojem pracowników.

 

SESJA III. KOMPETENCJE ROZWIĄZYWANIA TRUDNYCH SYTUACJI. TRUDNE ROZMOWY, ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM I ASERTYWNOŚĆ W PRACY HRBP
2 dni

Kluczowe cele sesji:

 • Przekazanie uczestnikom praktycznych narzędzi i technik niezbędnych do skutecznego prowadzenia trudnych rozmów jako HRBP.
 • Doskonalenie umiejętności rozwiązywania konfliktów w zespole oraz radzenia sobie z emocjami i napięciem w sytuacjach konfliktowych.
 • Budowanie postawy asertywnej jako kluczowego narzędzia osiągania celów i wywierania wpływu w pracy HRBP.
 • Poznanie i przećwiczenie technik wywierania wpływu na odbiorcę.

 Omawiane zagadnienia:

 1. Prowadzenie trudnych rozmów w pracy HRBP.
  • Informacja zwrotna – kluczowy element rozmów z pracownikami.
  • Rozmowy korygujące.
  • Rozmowy oceniające.
  • Rozmowy rozwojowe.
  • Zwalnianie pracowników.
 1. Rozwiązywanie konfliktów.
  • Narzędzia rozwiązywania trudnych problemów w zespołach pracowniczych.
  • Stosowanie skutecznych technik radzenia sobie z emocjami i napięciem własnym i zespołu w sytuacjach konfliktowych.
  • Efektywne zachowania w sytuacjach konfliktowych.
  • Przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów.
  • Etapy eskalacji konfliktu.
  • Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych.
  • Strategie i metody rozwiązywania konfliktów.
  • Postępowanie z „trudnymi” współpracownikami.
  • Postawa asertywna w procesie rozwiązywania konfliktów.
 1. Asertywność w pracy HRBP.
  • Czy jestem asertywny? – diagnoza własnej postawy.
  • Rodzaje asertywności (miękka, twarda, negocjacyjna).
  • Dostosowanie rodzaju asertywności do rozmówcy.
  • Rozpoznanie własnych zachowań – „Mapa asertywności”.
  • Identyfikacja głównych blokad naszej asertywności.
  • Budowanie postawy asertywnej.
  • Elementy zachowania asertywnego.
  • Asertywna komunikacja jako podstawowe narzędzie osiągania celów i wywierania wpływu.
  • Asertywne egzekwowanie celów i zadań.
  • Narzędzia asertywności.
 1. Techniki wywierania wpływu na odbiorcę wg Cialdiniego i Hogana – sztuka perswazji.

 

SESJA IV. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA PROJEKTEM. PRZYGOTOWYWANIE, REALIZACJA I WDRAŻANIE PROJEKTÓW PRZEZ HRBP
2 dni

Kluczowe cele sesji:

 • Doskonalenie umiejętności planowania i monitorowania czasu, zasobów i kosztów projektu przez HRBP, aby zapewnić efektywność i rentowność działań.
 • Doskonalenie umiejętności HRBP w zarządzaniu projektami związanych z wprowadzaniem zmian organizacyjnych, włączając w to etapy przygotowania, realizacji i wdrażania.
 • Wzmacnianie umiejętności HRBP w identyfikowaniu, ocenie i zarządzaniu ryzykiem oraz zapewnianie wysokiej jakości realizacji projektu.
 • Zapoznanie HRBP z kluczowymi czynnikami sukcesu w projekcie oraz sposobami ich identyfikacji i wykorzystania w celu maksymalizacji efektów projektowych.

Omawiane zagadnienia:

 1. Zarządzanie projektem w świetle wprowadzania zmian organizacyjnych.
 2. Etapy projektów organizacyjnych:
  • definiowanie projektu,
  • planowanie projektu,
  • realizacja projektu,
  • zamknięcie projektu.
 1. Uczestnicy projektów.
 2. Zarządzanie projektem:
  • zarządzanie celem i zakresem projektu,
  • zarządzanie czasem w projekcie,
  • zarządzanie zasobami w projekcie,
  • zarządzanie kosztami projektu,
  • zarządzanie zmianą,
  • zarządzanie ryzykiem w projekcie,
  • zarządzanie jakością w projekcie,
  • zarządzanie komunikacją i raportowaniem w projekcie,
  • zarządzanie testem i wdrożeniem w projekcie.
 1. Czynniki sukcesu w projekcie

 

SESJA V. KOMPETENCJE ZARZĄDZANIA ZMIANĄ W ROLI HRBP
2 dni

Kluczowe cele sesji:

 • Przekazanie uczestnikom wiedzy na temat zarządzania zmianą organizacyjną oraz kluczowych etapów i czynników sukcesu w procesie zmiany.
 • Budowanie umiejętności analizy i oceny kontekstu organizacyjnego w kontekście wprowadzania zmian oraz identyfikacji czynników wpływających na proces zmiany.
 • Budowanie świadomości roli kadry kierowniczej i pracowników w procesie zmiany oraz umiejętność angażowania zespołu w zmiany.
 • Przedstawienie skutecznych technik komunikacji w procesie zmiany oraz analiza przyczyn niepowodzeń zmian.

 Omawiane zagadnienia:

 1. Zarządzanie zmianą.
 2. Pojęcie zmiany organizacyjnej.
 3. Etapy wprowadzania zmian.
 4. Inicjowanie zmian.
 5. Planowanie zmian.
 6. Zarządzanie procesem zmian – czynniki sukcesu zmiany.
 7. Emocje pojawiające się w procesie zmian.
 8. Dynamika grupy, faza rozwoju organizacji a proces zmiany.
 9. Rola kadry kierowniczej w procesie zmiany.
 10. Sposoby angażowania pracowników w zmiany.
 11. Komunikacja w zmianie.
 12. Zarządzanie reakcjami na zmianę, rozwiązywanie problemów podczas wdrażanej zmiany.
 13. Przyczyny niepowodzeń zmian – analiza błędów.

 

SESJA VI. KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE. HRBP JAKO PARTNER KADRY KIEROWNICZEJ W ZARZĄDZANIU ZESPOŁEM
2 dni

Kluczowe cele sesji:

 • Zrozumienie roli szefa jako kluczowego czynnika wpływającego na kulturę organizacyjną i efektywność zespołu.
 • Identyfikacja kluczowych kompetencji i umiejętności oczekiwanych od kierowników, z uwzględnieniem roli HRBP w wsparciu ich rozwoju.
 • Zapoznanie się z najlepszymi praktykami prowadzenia spotkań, dyskusji i facylitacji oraz identyfikacja czynników decydujących o ich sukcesie.
 • Promowanie praktyk motywującej komunikacji, takich jak expose szefa, regularny feedback i wyrażanie uznania jako kluczowych narzędzi rozwoju zawodowego pracowników.

 Omawiane zagadnienia:

 1. Rola szefa, kluczowe kompetencje oczekiwane od kierowników.
 2. Wizja swojej komórki organizacyjnej przez lidera.
 3. Przywództwo sytuacyjne i sposób pracy menedżera z pracownikami na różnym etapie rozwoju.
  • Dojrzałość pracownika – charakterystyka, diagnoza.
  • Funkcjonowanie menedżerów o różnych stylach i pracowników o różnych poziomach dojrzałości.
  • „Motywacyjny katalog zachowań menedżerskich” – jakie działania menedżerskie motywują pracowników o różnym typie dojrzałości zawodowej.
  • Narzędzia transferu odpowiedzialności ‘w dół’: od D1 do D4 – w jakich sytuacjach postępować autokratycznie, a w jakich demokratycznie, aby rozwijać ludzi.
  • Komu i co delegować – delegowanie uprawnień.
 1. Prowadzenie spotkań i dyskusji.
  • Prowadzenie spotkania.
  • Prowadzenie dyskusji.
  • Facylitacja dyskusji grupowej.
  • Co sprawia, że spotkanie jest udane? – ostateczne rekomendacje i najlepsze praktyki.
 1. Zasady motywującej komunikacji w rozwijaniu pracowników.
  • Expose szefa.
  • Feedback codzienny, bieżący i cykliczny jako silny impuls do rozwoju zawodowego.
  • Wyrażanie szacunku i uznania.
  • Trudne sytuacje kierownicze i sposoby postępowania – trening umiejętności.

 

SESJA DODATKOWA: COACHING FUNDAMENTALS CERTIFICATE
3 dni

W ramach programu Certified HR Business Partner (CHRBP) uczestnicy mają możliwość zaliczenia kursu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC), który jest realizowany podczas modułu dodatkowego.

Aby wziąć udział w kursie CFC, należy:

TUTAJ  wybrać dogodny termin, jednakże nie przekraczający 3 miesięcy od rozpoczęcia programu CHRBP do jego zakończenia,

– zarezerwować miejsce, wysyłając wiadomość na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl  lub telefonicznie: 695 330 033, 695 119 911, (22) 618 85 83.

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez International Institute of Coaching & Mentoring oraz Institute of Leadership & Management. Od uczestników jest wymagane wykonanie dodatkowych zadań i wniesienie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Marzena Kostelecka - senior trener/ senior konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

dr Katarzyna Nizińska - senior konsultant/ senior trener/ coach

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystka rządu kanadyjskiego w programie MBA dla pracowników naukowych uniwersytetów Carleton w Ottawie,...>>

Krzysztof Stefaniak - senior konsultant/ senior trener

Doświadczony ekspert, menedżer, konsultant i coach. Z wykształcenia pedagog, trener biznesowy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu...>>

Tomasz Strojecki - senior trener/ senior konsultant

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył...>>

Terminy

 

On-line

25-26.05.2024 Sesja I
08-09.06.2024 Sesja II
22-23.06.2024 Sesja III
06-07.07.2024 Sesja IV
20-21.07.2024 Sesja V
03-04.08.2024 Sesja VI

20-21.06.2024 Sesja I
04-05.07.2024 Sesja II
18-19.07.2024 Sesja III
01-02.08.2024 Sesja IV
22-23.08.2024 Sesja V
05-06.09.2024 Sesja VI
25-26.07.2024 Sesja I
08-09.08.2024 Sesja II
22-23.08.2024 Sesja III
05-06.09.2024 Sesja IV
19-20.09.2024 Sesja V
03-04.10.2024 Sesja VI
29-30.08.2024 Sesja I
12-13.09.2024 Sesja II
26-27.09.2024 Sesja III
10-11.10.2024 Sesja IV
24-25.10.2024 Sesja V
07-08.11.2024 Sesja VI
19-20.09.2024 Sesja I
03-04.10.2024 Sesja II
17-18.10.2024 Sesja III
07-08.11.2024 Sesja IV
21-22.11.2024 Sesja V
05-06.12.2024 Sesja VI

Warunki udziału

Cena szkolenia**: 8 500 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 8 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

W ramach programu CHRBP uczestnicy mają możliwość zrealizowania modułu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpocząć proces certyfikacji coachingowej na preferencyjnych warunkach.

W tym celu należy wybrać termin sesji CFC od momentu rozpoczęcia programu CHRBP do 3 miesięcy po jego zakończeniu spośród dostępnych TUTAJ i dokonać rezerwacji miejsca wysyłając wiadomość na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl  lub telefonicznie 695 330 033

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez  International Institute of Coaching & Mentoring  oraz Institute of Leadership & Management.  Uzyskanie certyfikatu wymaga zrealizowania dodatkowych aktywności oraz wniesienia opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny 695 330 033 lub mailowy: szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „Certified HR Business Partner (CHRBP)” dla pracowników spółki (…). Program obejmował sześć dwudniowych sesji szkoleniowych (razem 96 godzin) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Zrealizowane zostały 3 edycje CHRBP – w formule hybrydowej (stacjonarnej i online) (…). Usługa została zrealizowana w należyty sposób na najwyższym poziomie. Firma IBD Business School wykazała się również sporą elastycznością w zakresie dostosowania programu i formuły sesji do naszych potrzeb. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Agnieszka Bobrowska-Balter Starszy Kierownik Wydział Strategicznego Zarządzania Kapitałem Ludzkim w GK PGE PGE Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim
Niniejszym chciałabym zarekomendować IBD Business School z siedzibą w Warszawie jako profesjonalnego, rzetelnego i solidnego organizatora szkoleń. Miałam możliwość uczestnictwa w programie Certified HR Business Partner. Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Trenerzy dedykowani do realizacji programu przekazali i podzielili się wieloma ciekawymi doświadczeniami oraz praktycznymi przykładami, z których część stała się dla mnie inspiracją do dalszego doskonalenia procesów HR oraz do dalszego rozwoju. W szczególności chciałabym podziękować Pani Annie Bugalskiej, która prowadziła zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Teresa Miler Członek Zarządu Komplementariusza Firma Handlowa „Grześ”, sp. z o.o. sp.k.
Firma Tauron Ciepło Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, ul. Grażyńskiego 49, potwierdza, że firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie zamknięte  - Certified HR Business Partner (CHRBP) dla osób pełniących funkcje HRBP w spółkach. Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przygotowanie trenerów prowadzących pod względem merytorycznym oraz profesjonalizmu podczas prowadzenia zajęć. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Magdalena Jaskóła-Rurka Kierownik Biura Rozwoju i Szkoleń Tauron Ciepło Sp. z o.o.
Niniejszym, chciałabym złożyć serdeczne podziękowania dla Pana Waldemara Czachorowskiego, będącego trenerem w IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) w Warszawie za przeprowadzenie sesji szkoleniowej nt.: Zarządzania projektem i zmianą”, która odbyła się w ramach certyfikowanego projektu HR Biznes Partner. Wysoki poziom merytoryczny treningu, wykorzystane narzędzia, zrobiły na mnie ogromne wrażenie. Instytut to solidny i profesjonalny partner świadczący najwyższej jakości usługi z zakresu dostarczania wiedzy gwarantującej rozwój kompetencji menedżerskich.
Żaneta Wiśnik DROSED