Test Intentio Consensio (TIC) – narzędzie do badania potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy

Test TIC – opis testu

Test TIC mierzy dwie globalne cechy osobowości, które mają największy wpływ na motywację w pracy: intentio i consensio. Cechy te mają także wpływ na szereg postaw w organizacji, takich jak zaangażowanie organizacyjne czy identyfikacja z firmą, oraz kompetencje. Oprócz tych cech TIC mierzy także wewnętrzną dynamikę osobowości, która wpływa na poziom takich kompetencji, jak orientacja na zmiany i inicjatywa. Test zawiera 64 pytania w formie stwierdzeń. Wypełnianie testu zajmuje ok. 15 minut. Test jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez psychologów i został opublikowany wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych.

Test TIC

 

Posłuchaj, co na temat testu TIC mówi jego autor – dr Victor Wekselberg

Test TIC – metodologia

Podstawą testu TIC jest koncepcja Poznawczych Osobowościowych Struktur Pracy Victora Wekselberga. Koncepcja zakłada, że cechy osobowości, takie jak gotowość do wkładania wysiłku w pracę – Intentio i gotowość do podejmowania współpracy – Consensio, mają kluczowe znaczenie w środowisku pracy.

W diagnozie cech intentio i consensio wykorzystano poznawcze podejście do osobowości prezentowane w teorii polskiego psychologa Wiesława Łukaszewskiego. W myśl tej teorii osobowość to struktura różnorodnych informacji zorganizowanych hierarchicznie, które występują w postaci: wizji – jak być powinno, modeli – jak jest oraz programów – jak skutecznie działać. Informacje te dotyczą tego, jak osoba postrzega samą siebie, swoje otoczenie oraz swoje relacje z otoczeniem.

Zalety testu TIC

  • Potwierdzona użyteczność testu w rekrutacji i selekcji
  • Sprawdzony sposób identyfikowania talentów w organizacji
  • Automatyczny raport zawierający opis wyników testowych i wskazówki interpretacyjne dla psychologa
  • Platforma elektroniczna ułatwiająca prowadzenie dużych procesów selekcyjnych

Zastosowania testu TIC

  • Selekcja na różnorodne stanowiska
  • Programy talentów
  • Diagnostyka w ramach coachingu
  • Budowaniu skutecznych zespołów
  • Badanie potrzeb szkoleniowych

 

 

 

CENNIK TESTU TIC

Poniższe ceny obowiązują od 31.07.2023 roku.

Liczba zakupionych jednostek

Cena za 1 jednostkę badawczą
w PLN netto

1-20

320

21-49

291

50-100

262

101 i więcej

230

W przypadku prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem testu TIC cena za jednostkę badawczą stanowi 30% cen opisanych powyżej

 

Platforma do realizacji badań testowych https://platforma.test-tic.pl/users/login

 

D o  p o b r a n i a:

 

PRZYKŁADOWE REFERENCJE

Paulina Pogorzelska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkim, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., Oddział w Warszawie

IBD Business School przeprowadził w Polskiej Spółce Gazownictwa projekt Assessment Centre (…). Do każdej sesji AC została opracowana matryca kompetencji, opis behawioralny kompetencji na potrzeby diagnozowanego stanowiska, dobrany zestaw symulacji diagnozujących wybrany zestaw kompetencji.

Każdy z uczestników został także przebadany testami: TIC – narzędzie do badania potencjału motywacyjnego w sytuacji pracy, TTW – test taktyk wpływu oraz TKM – test intuicji menedżerskiej. (…) usługi zostały zrealizowane w sposób należyty, w krótkim czasie i terminowo.

 

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161