Czas trwania 96 godz., 12 dni Ilość sesji 6

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
24.10.2020 - 17.01.2021 On-line 8500 PLN
28.11.2020 - 28.02.2021 On-line 8500 PLN
19.12.2020 - 14.03.2021 On-line 8500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certificate in Business Mentoring – szkolenie z mentoringu

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć  popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani  do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Ceny programów on-line są niższe o 10% – nie ponosimy części kosztów takich jak wynajem sal i catering
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Szkolenie z mentoringu – Certificate in Business Mentoring – jest adresowane do tych wszystkich osób – trenerów, menedżerów, coachów – które chcą poznać i zrozumieć, na czym polega mentoring. Ta metoda jest uznawana za jedną ze skuteczniejszych w rozwoju, także w środowisku biznesowym. Aby jednak mentor mógł przekazać podopiecznemu swoją wiedzę, doświadczenie, zainspirować go do działania czy wspomóc w ujawnianiu potencjału, powinien jeszcze nauczyć się, jak to robić najlepiej.

Program Certificate in Business Mentoring (CBM) koncentruje się przede wszystkim na kompetencjach mentorskich, które są istotne i wymagane w mentoringu w organizacjach.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Grupa docelowa

Program w szczególności jest adresowany do:

 • menedżerów, obejmujących role mentorów
 • trenerów, coachów, planujących rozwijać kompetencje mentoringowe
 • HR Business Partnerów, odpowiedzialnych za zarządzanie procesami mentoringowymi w organizacjach i uczenie innych
 • liderów zespołów, pracowników i wszystkie osoby, które podejmują się sztuki dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

Korzyści dla organizacji i uczestników

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy:

 • poznają proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w procesie mentoringowym,
 • poznają proces diagnozy i planowania potrzeb rozwojowych,
 • rozwiną umiejętność zarządzania procesem edukacyjnym w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się jednostki,
 • pogłębią samoświadomość własnej roli jako mentora,
 • rozwiną umiejętności profesjonalnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji procesu mentoringu
 • rozwiną umiejętności stosowania metodologii i technik edukacyjnych w procesie mentoringu
 • poznają psychologiczne mechanizmy uczenia się i specyfikę uczenia się dorosłych
 • wzmocnią świadomość typologii postaw osób uczących się i poznają sposoby dostosowania procesu uczenia do indywidualnych predyspozycji uczącego się

Tematyka

SESJA I. MENTORING W ORGANIZACJI. ŚCIEŻKA ROZWOJU MENTORA

 1. Ja jako mentor
 2. Mentor w biznesie i organizacji
 3. Rozwój mentora w organizacji
 4. Mentor jako partner w biznesie – współodpowiedzialność za działania rozwojowe w organizacji

SESJA II. INDYWIDUALNE KOMPETENCJE MENTORA. POZNAJ SIEBIE

 1. Kim jest mentor, a kim nie jest?
 2. Podstawowe zasady funkcjonowania mentorów
 3. Samoświadomość jako narzędzie mentora
 4. Rozwój osobisty

SESJA III. EFEKTYWNA RELACJA MENTORSKA. U ŹRÓDŁA EFEKTYWNOŚCI

 1. Komunikacja interpersonalna w procesie uczenia
 2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu
 3. Skuteczny mentor – konstruktywny lider zespołu
 4. Przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym

SESJA IV. MENTORING GRUPOWY. ZARZĄDZANIE PROCESEM UCZENIA SIĘ W GRUPIE

 1. Specyfika uczenia się dorosłych
 2. Zasady uczenia i współpracy z grupami biznesowymi
 3. Zarządzanie w przebiegu grupowego procesu mentoringu
 4. Wyzwania nowoczesnej edukacji

SESJA V. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENTEE. ROZUMIEĆ, DOSTOSOWAĆ SIĘ, PROWOKOWAĆ DO ROZWOJU

 1. Właściwości osoby uczącej się: osobowość, zachowania, cechy, wartości
 2. Rozpoznawanie, kreowanie, weryfikowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 3. Proces mentoringu
 4. Budowanie z uczącym się PRO – Planu Rozwoju Osobistego

SESJA VI. TOOLBOX MENTORA. PAKIET SKUTECZNYCH NARZĘDZI

 1. Toolbox mentora
 2. Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu
 3. Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider
 4. Narzędzia zarządzania wiekiem w mentoringu

 

Podczas programu wykorzystane zostaną następujące narzędzia rozwoju i wsparcia kompetencji menedżerskich:

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

ICP® – Individual Competence Profile

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji menedżera
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika
 • Indywidualna sesja feedbacku z konsultantami IBD Business School
 • Na podstawie wyników ICP® menedżerowie przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie wdrażania kompetencji menedżerskich

Zadanie do samodzielnego rozwoju

 • Zadanie wdrożeniowe, umożliwiające samodzielny rozwój kompetencji w środowisku pracy

 

Co to jest ICP?

 • ICP® to zaawansowane metodologicznie, autorskie narzędzie typu 360 degree feedback przygotowane przez ekspertów IBD Business School
 • Narzędzie dedykowane do rozwoju menedżerów, umożliwiające im poznanie swoich mocnych i słabych stron w roli, jaką realizują oraz diagnozę kompetencji menedżerskich zebraną w raporty indywidualne i grupowe
 • Narzędzie pozwalające na uzyskanie zobiektywizowanej oceny z kilku źródeł, co wzmacnia jej wiarygodność i eliminuje subiektywizm
 • Narzędzie zaawansowane technologicznie, umożliwiające sprawne zebranie poufnych, anonimowych opinii (feedbacków) dla menedżerów – bez nadmiernego czasowego obciążenia; jest łatwo powtarzalne – pozwala na cykliczne wykorzystanie jako wsparcie w rozwoju menedżera

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

A c t i o n  L e a r n i n g: gry szkoleniowe , tematyczne case study, filmy instruktażowe, role play, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje moderowane, feedback trenerski i feedback partnerski.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, mentor, mentoring, kompetencje mentorskie, mentoring w biznesie, szkolenie dla mentorów, szkolenia w Warszawie

Zobacz także:

 

Program szczegółowy

SESJA I. MENTORING W ORGANIZACJI. ŚCIEŻKA ROZWOJU MENTORA

Cele sesji:

 • poszerzenie indywidualnych kompetencji społecznych i kompetencji współpracy zespołowej
 • poznanie różnych form i celów działań rozwojowych: coaching, mentoring, szkolenia (kiedy, co, dla kogo)
 • poznanie strategicznej roli mentoringu w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • nabycie umiejętności rozróżniania obszarów zastosowań dla narzędzi rozwojowych: mentoring,
 • konsulting, szkolenie, coaching

 

1. Ja jako mentor

 • „Ścieżka rozwoju i rola mentora w organizacji
 • Autoprezentacja uczestników
 • Znaczenie autoprezentacji w budowaniu relacji, w tym mentoringowych
 • Pierwsze doświadczenia w realizacji zadań z nową grupą jako budowanie kompetencji mentora
 • Czynniki efektywności zespołu, role zespołowe przyjmowane przez uczestników, warunki skutecznej komunikacji zespołowej wpływającej na efektywność realizacji założonych celów w pracy grupowej

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach

 

2. Mentor w biznesie i organizacji

 • Etyka pracy mentora
 • Nowe wyzwania mentorskie – leadership w pracy mentora
 • Aktywne poszukiwanie źródeł rozwoju osobistego i zawodowego
 • Motywacja do pracy nad sobą oraz do współpracy z innymi
 • Projektowanie własnej przyszłości
 • Coach – mentor – trener – doradca – różnorodne role
 • Szanse i ograniczenia rozwojowe ludzi

Metody: dyskusja zespołowa, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

3. Rozwój mentora w organizacji

 • Historia mentoringu od Odyseusza do współczesności
 • Model kompetencyjny mentora
 • Oczekiwania wobec mentora:
  • osiągnięcie sukcesu osobistego w zawodzie
  • posiadanie autorytetu w środowisku pracy
  • umiejętność słuchania innych
  • twórcze podejście do rozwiązywania problemów
  • zmysł organizacyjny
  • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa
  • szczerość uczciwość w ocenach
  • chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą
  • umiejętność motywowania i ukazywania ludziom ich możliwości

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

4. Mentor jako partner w biznesie – współodpowiedzialność za działania rozwojowe w organizacji

 • Korzyści kompleksowej analizy organizacji: kierunki rozwoju, wizja, strategia, potrzeby organizacji i ludzi
 • Badania organizacji a wybór i zastosowanie działań rozwojowych – różne ścieżki działań: doradztwo, konsulting, szkolenia, coaching, mentoring
 • Metodologia badań
 • Kontrakt na działania rozwojowe: Mentor a organizacja, decydent a ostateczni beneficjenci

Metody: ćwiczenia zespołowe, dyskusja grupowa, burza mózgów.

 

SESJA II. INDYWIDUALNE KOMPETENCJE MENTORA. POZNAJ SIEBIE

Cele sesji:

 • pogłębienie samoświadomości: analiza i diagnoza własnych zachowań i w sytuacjach interpersonalnych, w pracy z mentee
 • uzyskanie informacji zwrotnych – pogłębienie samoświadomości w zakresie osobistego funkcjonowania w komunikacji, w procesie edukacji i w relacji mentorskiej
 • doświadczenie dynamiki procesu komunikacji w relacji mentorskiej
 • wzrost elastyczności zachowań w relacjach interpersonalnych poprzez eksperymentowanie

1. Kim jest mentor, a kim nie jest?

 • „Mój mistrz” – uczestnicy w podgrupach opisują osoby, które były dla nich kluczowe w uczeniu się i rozwoju. Podsumowanie na forum grupy.
 • Prezentacja „Mentor, coach, trener: podobieństwa i różnice
 • Typologia mentorów

Metody: ćwiczenia w parach i w podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Podstawowe zasady funkcjonowania mentorów

 • Omówienie na przykładach podstawowych zasad prowadzenia mentoringu
 • Dobór partnerów: mentor-osoba ucząca się
 • Mentoring jest dobrowolny
 • Nadrzędnym celem – rozwijanie osoby uczącej się
 • Mentoring jako proces dzielenia się doświadczeniem własnym mentora i osoby uczącej się
 • ABC w pracy mentora

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Samoświadomość jako narzędzie mentora

 • Pokazanie na przykładach biznesowych i pozabiznesowych znaczenia wglądu w swoje mocne i słabe strony oraz konieczności stałej pracy nad sobą
 • Komunikacja – klucz mentora
 • Przypadki zaburzonego procesu komunikowania się z innymi – pokazanie brak wglądu we własne ograniczenia  dyspozycyjne lub sytuacyjnie
 • Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju – grupowa analiza wyników Talent Mentor Explorer® pod hasłem „Nasza grupa Mentorów” – nasze mocne strony i obszary do rozwoju – co możemy zaoferować naszej organizacji

Metody: dyskusja zespołowa, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Rozwój osobisty

 • Test – określenie własnego poziomu  zadowolenia i  motywacji pracy
 • Analiza wyników w kategoriach: ‘rdzewienia’, ‘stałego rozwoju’ i ‘wypalenia’  oraz ich związku z rolą mentora
 • Wypełnienie przez uczestników Arkusza Własnego Rozwoju w oparciu o wiedzę o sobie
 • Ćwiczenia mentorskie – dzięki informacjom zwrotnym ‘peer to peer’ pogłębianie wglądu we własną otwartość interpersonalną, potrzebę kontroli i zdolności empatyczne.
 • Sposoby rozwijania i budowania zaufania i empatii w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnienie kontekstu organizacyjnego

Metody: test, miniwykład, prezentacja PPT, ćwiczenia zespołowe, dyskusja grupowa, burza mózgów.

 

SESJA III. EFEKTYWNA RELACJA MENTORSKA. U ŹRÓDŁA EFEKTYWNOŚCI

Cele sesji:

 • poznanie i zastosowanie narzędzi komunikacji interpersonalnej wpływające na relację mentorską i proces uczenia
 • dobór efektywnych stylów komunikacyjnych w procesie mentoringu
 • nabycie umiejętności operowania psychospołecznymi, konstruktywnymi regułami wywierania wpływu
 • rozwój umiejętności niemanipulacyjnego wywierania wpływu w celu stymulowania rozwoju
 • przyjmowanie różnych ról w pracy mentora
 • doskonalenie asertywnej postawy i zachowań w pracy mentora
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji mentorskiej

 

1. Komunikacja interpersonalna w procesie uczenia

 • Sztuka budowania konstruktywnych relacji
 • Typy przekazów i skuteczność ich oddziaływania
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy
 • Bariery efektywnej komunikacji
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera i mentora – elementy
 • Relacja mentor-mentee i jej wpływ na skuteczność przekazu
 • Informacja zwrotna – filar efektywnej komunikacji interpersonalnej w szkoleniach
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych w relacjach z innymi ludźmi
 • Wyrażanie opinii i przekonań, ocen i krytyki

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, Efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Wrażenie wywierane na odbiorcy
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk wg Yukl i Falbe

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Skuteczny mentor – konstruktywny lider zespołu

 • Gra symulacyjna zespołowa – reguły i techniki wywierania wpływu
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)
 • Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji w procesie uczenia – podział na trudne sytuacje w relacji 1 na 1 oraz w relacji trener – grupa m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec rozwoju i procesu szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu rozwoju do oczekiwań uczestnika, trudne pytania, oczekiwania – czy, jak i kiedy je spełniać
 • „Szczepionki” – metody radzenia sobie– symulacje trudnych sytuacji
 • Stosowanie strategii i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

POST-WORK 

 • Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu: przygotowanie do kolejnych zajęć 
 • Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego – indywidualnej ścieżki rozwojowej dla siebie samego jako mentora: jako przygotowanie do kolejnych zajęć – pierwsze budowanie planu rozwoju oraz dodatkowo pogłębienie samoświadomości i wzmocnienie nastawiania na rozwój własny jako mentora

 

SESJA IV. MENTORING GRUPOWY. ZARZĄDZANIE PROCESEM UCZENIA SIĘ W GRUPIE

Cele:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki uczenia dorosłych
 • dopasowanie metod pracy do stylów uczenia się
 • poznanie rodzajów i specyfiki pracy z grupami biznesowymi w procesie mentoringu grupowego
 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik i metod uczenia i uczenia się
 • zdobycie umiejętności zarządzania procesem mentoringu w grupie: struktura zespołu, role grupowe, konflikty w grupie, fazy rozwoju grupy a metody szkoleniowe

1. Specyfika uczenia się dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Zasady uczenia i współpracy z grupami biznesowymi

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Zarządzanie w przebiegu grupowego procesu mentoringu

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
 • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Wyzwania nowoczesnej edukacji

 • Współczesny rynek a nowoczesne metody i narzędzia wspierania edukacji dorosłych
 • Kreatywność i twórcze myślenie jako filary nowoczesnej edukacji – czyli skąd czerpać inspirację i pomysły
 • Skuteczność nowoczesnych narzędzi szkoleniowych czyli różnice między nudną lekcją a fascynującym treningiem
 • Zróżnicowanie metod i form edukacyjnych – kluczem do sukcesu nabywania wiedzy umiejętności
 • Cele szkolenia a zastosowanie metod szkoleniowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

SESJA V. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENTEE. ROZUMIEĆ, DOSTOSOWAĆ SIĘ, PROWOKOWAĆ DO ROZWOJU

Cele:

 • nabycie umiejętności diagnozowania stylu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego mentee
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się i dostrajania przy uwzględnieniu specyfiki stylu uczącego się
 • rozwijanie różnych form pracy z osobą uczącą się w sytuacjach wymagających dostosowywania się i elastyczności mentora
 • rozwój umiejętności opracowywania planów rozwoju
 • nabycie umiejętności planowania, monitorowania, ewaluacji procesu mentoringu

1. Właściwości osoby uczącej się: osobowość, zachowania, cechy, wartości

 • Znaczenie w pracy mentora rozpoznawania właściwości osoby uczącej się: osobowość, dominujący styl komunikowania się, wartości, zachowania
 • Analiza przypadków wielopoziomowego niedostosowania w relacji mentorskiej; rozpoznanie kluczowych błędów
 • Osobowość, wartości, style emocjonalnego reagowania, zachowania
 • Samopis w klasyfikacji typów osobowości
 • Uczestnicy diagnozują siebie nawzajem w/w kategoriach.
 • Omówienie wyników pod kątem zgodności vs rozbieżności w oceny i samooceny oraz wytycznych dla pracy mentora

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Rozpoznawanie, kreowanie, weryfikowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 • Test autodiagnozy – identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Jakie narzędzia diagnozy stosować w pracy z uczącym się
 • Jak wykorzystywać dostępne i samodzielnie zbudowane narzędzia diagnozy
 •  Określenie dominujących potrzeb w odniesieniu do typów osobowości
 • Metody i mechanizmy dostosowania się mentora do typu osoby – symulacje
 • Prezentacja i ćwiczenie różnych form i poziomów dostosowywania się: dostosowanie postawy ciała, do stanu emocjonalnego, do stylu komunikowania się
 • Test na Style rozwiązywania problemów (Basadur i Wakabayash)

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Proces mentoringu

 • Planowanie procesu mentoringu
 • Projekt mentoringowy
 • Harmonogram mentoringu
 • Kamienie milowe w mentoringu
 • Ocena efektywności działań rozwojowych

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków.

 

4. Budowanie z uczącym się PRO – Planu Rozwoju Osobistego

 • Cele i zakres stosowania PRO
 • Przykłady różnego rodzaju PRO.
 • Uczestnicy przygotowują PRO do zadanych opisów osób pracujących w banku
 • Prezentacja i dyskusja nad formami wsparcia, sposobami udzielania informacji zwrotnych i ocen cząstkowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja grupowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

SESJA VI. TOOLBOX MENTORA. PAKIET SKUTECZNYCH NARZĘDZI

Cele:

 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się toolbox’em mentora: różnymi rodzajami narzędzi mentorskich w pracy indywidualnej oraz w pracy z grupami
 • wzmocnienie umiejętności dopasowywania określonych narzędzi w pracy mentora w zależności od potrzeb uczącego się, celów rozwojowych, kontekstu rozwojowego itp.
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania narzędzi motywacji w budowaniu postawy proaktywnej w rozwoju mentee
 • pogłębienie umiejętności stosowania narzędzi rozwoju samoświadomości własnej mentora i narzędzi rozwoju samoświadomości mentee

1. Toolbox mentora

 • Rodzaje narzędzi mentorskich
 • Rodzaje rozmów mentorskich
 • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Zasady bezpiecznego dla odbiorcy i relacji przekazywania i odbierania informacji zwrotnych
 • Rozumienie perspektyw i relacji
 • Znaczenie decentracji,
 • Metoda Walta Disneya
  • Twórcze stawianie celów i poszukiwanie rozwiązań przez odwoływanie się do stanów umysłu uczącego się
  • Zalety i ograniczenia metody
 • Partnerski dialog i psychologiczny sens zadawania pytań

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu

 • Wprowadzenie do teorii motywacji
 • Kluczowe źródła motywacji pracowniczej
 • Analiza kluczowych motywatorów dla naszego zespołu
 • Poznanie własnych motywatorów
 • Wybrane sposoby motywowania pracowników
 • Jednominutowa pochwała
 • Zasady udzielania kar i nagród
 • Rozwój pracownika jako kluczowe źródło motywacji
 • Metody motywowania członków zespołu – skąd czerpać inspirację?

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider

 • Mentor a lider
 • Zmiana zachowań członków zespołu za pomocą
 • Koncentracja na zadaniach/działaniach interwencyjnych
 • Oddziaływanie na członków zespołu poprzez wizję i charyzmę
 • Indywidualna koncentracja na zadaniu jako wsparcie dla całego zespołu
 • Inspirująca rola lidera/mentora: charyzma, motywowanie przez inspirację, stymulacja intelektualna, indywidualne traktowanie członków zespołu

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Narzędzia zarządzania wiekiem w mentoringu

 • Wiek a rozwój
 • Prezentacja koncepcji Levinsona i Ericksona rozwoju w ciągu życia, w tym pokazanie potrzeb i oczekiwań właściwych dla danego okresu rozwojowego
 • Prezentacja badań  polskich i zagranicznych nad osobami reprezentującymi kohorty pokoleniowe X, Y, Z.
 • Katalog motywacji rozwoju w procesie mentoringu osób reprezentujących pokolenia
 • Specyfika sytuacji psychologiczno-społecznej osób z grupy wiekowej 50+.
 • Symulacja rozmowy na temat realizacji celów rozwojowych (GROW) z osobą reprezentującą dane pokolenie
 • Stawianie celów rozwojowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja grupowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

POST-WORK

Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu:

Jako modyfikacja planu rozmowy dokonana w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie określonej sesji (konspekt jest przygotowywany z myślą o konkretnej osobie dedykowanej do mentoringu) 

Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego 

Przygotowanie w formie indywidualnej ścieżki rozwojowej dla osoby dedykowanej do mentoringu: jako podsumowanie wiedzy i umiejętności budowania planu po zajęciach 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Ewa Kosmowska - trener/ coach

Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski w 1997 r. Podyplomowe Studia Psychologii Zarządzania ukończyła w 2000 r. również na...>>

dr Anna Sołtys - trener

Magister socjologii kultury i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyte...>>

Andrzej Stępień - trener/ coach

Trener biznesu,  certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowości Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Wojciech Zatorski - trener

Z wykształcenia psycholog. Zawód wykonywany trener, konsultant, coach. 23 lata praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł...>>

Terminy

Warszawa

03-04.08.2020 Sesja I
24-25.08.2020 Sesja II
07-08.09.2020 Sesja III
21-22.09.2020 Sesja IV
28-28.09.2020 Sesja V
12-13.10.2020 Sesja VI

 

22-23.08.2020 Sesja I
05-06.09.2020 Sesja II
19-20.09.2020 Sesja III
03-04.10.2020 Sesja IV
17-18.10.2020 Sesja V
07-08.11.2020 Sesja VI

 

24-25.10.2020 Sesja I
07-08.11.2020 Sesja II
21-22.11.2020 Sesja III
05-06.12.2020 Sesja IV
19-20.12.2020 Sesja V
16-17.01.2021 Sesja VI

19-20.12.2020 Sesja I
16-17.01.2021 Sesja II
30-31.01.2021 Sesja III
13-14.02.2021 Sesja IV
27-28.02.2021 Sesja V
13-14.03.2021 Sesja VI
Katowice

19-20.09.2020 Sesja I
03-04.10.2020 Sesja II
17-18.10.2020 Sesja III
07-08.11.2020 Sesja IV
21-22.11.2020 Sesja V
05-06.12.2020 Sesja VI

 

28-29.11.2020 Sesja I
12-13.12.2020 Sesja II
16-17.01.2021 Sesja III
30-31.01.2021 Sesja IV
13-14.02.2021 Sesja V
27-28.02.2021 Sesja VI

 

 

Warunki udziału

Cena szkolenia: 8.500 PLN zw. z VAT* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 8 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.