Czas trwania 96 godz., 12 dni Ilość sesji 6

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
28.10.2021 - 28.01.2022 On-line 8500 PLN 7650 PLN
18.11.2021 - 11.02.2022 On-line 8500 PLN 7650 PLN
16.12.2021 - 11.03.2022 On-line 8500 PLN 7650 PLN
20.01.2022 - 01.04.2022 On-line 8500 PLN 7650 PLN
26.02.2022 - 08.05.2022 On-line 8500 PLN 7650 PLN
24.03.2022 - 10.06.2022 On-line 8500 PLN 7650 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certificate in Business Mentoring – szkolenie z mentoringu

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć  popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani  do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Ceny programów on-line są niższe o 10% – nie ponosimy części kosztów takich jak wynajem sal i catering
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Szkolenie z mentoringu – Certificate in Business Mentoring – jest adresowane do tych wszystkich osób – trenerów, menedżerów, coachów – które chcą poznać i zrozumieć, na czym polega mentoring. Ta metoda jest uznawana za jedną ze skuteczniejszych w rozwoju, także w środowisku biznesowym. Aby jednak mentor mógł przekazać podopiecznemu swoją wiedzę, doświadczenie, zainspirować go do działania czy wspomóc w ujawnianiu potencjału, powinien jeszcze nauczyć się, jak to robić najlepiej.

Program Certificate in Business Mentoring (CBM) koncentruje się przede wszystkim na kompetencjach mentorskich, które są istotne i wymagane w mentoringu w organizacjach.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Grupa docelowa

Program w szczególności jest adresowany do:

 • menedżerów, obejmujących role mentorów
 • trenerów, coachów, planujących rozwijać kompetencje mentoringowe
 • HR Business Partnerów, odpowiedzialnych za zarządzanie procesami mentoringowymi w organizacjach i uczenie innych
 • liderów zespołów, pracowników i wszystkie osoby, które podejmują się sztuki dzielenia się własną wiedzą i doświadczeniem z innymi

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

Korzyści dla organizacji i uczestników

Dzięki udziałowi w programie uczestnicy:

 • poznają proces i mechanizmy budowania zaufania i autorytetu w procesie mentoringowym,
 • poznają proces diagnozy i planowania potrzeb rozwojowych,
 • rozwiną umiejętność zarządzania procesem edukacyjnym w taki sposób, żeby skutecznie wpływać na proces uczenia się jednostki,
 • pogłębią samoświadomość własnej roli jako mentora,
 • rozwiną umiejętności profesjonalnego przygotowania, prowadzenia i ewaluacji procesu mentoringu
 • rozwiną umiejętności stosowania metodologii i technik edukacyjnych w procesie mentoringu
 • poznają psychologiczne mechanizmy uczenia się i specyfikę uczenia się dorosłych
 • wzmocnią świadomość typologii postaw osób uczących się i poznają sposoby dostosowania procesu uczenia do indywidualnych predyspozycji uczącego się

Tematyka

SESJA I. MENTORING W ORGANIZACJI. ŚCIEŻKA ROZWOJU MENTORA

 1. Ja jako mentor
 2. Mentor w biznesie i organizacji
 3. Rozwój mentora w organizacji
 4. Mentor jako partner w biznesie – współodpowiedzialność za działania rozwojowe w organizacji

SESJA II. INDYWIDUALNE KOMPETENCJE MENTORA. POZNAJ SIEBIE

 1. Kim jest mentor, a kim nie jest?
 2. Podstawowe zasady funkcjonowania mentorów
 3. Samoświadomość jako narzędzie mentora
 4. Rozwój osobisty

SESJA III. EFEKTYWNA RELACJA MENTORSKA. U ŹRÓDŁA EFEKTYWNOŚCI

 1. Komunikacja interpersonalna w procesie uczenia
 2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu
 3. Skuteczny mentor – konstruktywny lider zespołu
 4. Przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym

SESJA IV. MENTORING GRUPOWY. ZARZĄDZANIE PROCESEM UCZENIA SIĘ W GRUPIE

 1. Specyfika uczenia się dorosłych
 2. Zasady uczenia i współpracy z grupami biznesowymi
 3. Zarządzanie w przebiegu grupowego procesu mentoringu
 4. Wyzwania nowoczesnej edukacji

SESJA V. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENTEE. ROZUMIEĆ, DOSTOSOWAĆ SIĘ, PROWOKOWAĆ DO ROZWOJU

 1. Właściwości osoby uczącej się: osobowość, zachowania, cechy, wartości
 2. Rozpoznawanie, kreowanie, weryfikowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
 3. Proces mentoringu
 4. Budowanie z uczącym się PRO – Planu Rozwoju Osobistego

SESJA VI. TOOLBOX MENTORA. PAKIET SKUTECZNYCH NARZĘDZI

 1. Toolbox mentora
 2. Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu
 3. Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider
 4. Narzędzia zarządzania wiekiem w mentoringu

 

Podczas programu wykorzystane zostaną następujące narzędzia rozwoju i wsparcia kompetencji menedżerskich:

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

ICP® – Individual Competence Profile

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji menedżera
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika
 • Indywidualna sesja feedbacku z konsultantami IBD Business School
 • Na podstawie wyników ICP® menedżerowie przygotowują Indywidualny Plan Rozwoju jako wsparcie w dalszym procesie wdrażania kompetencji menedżerskich

Zadanie do samodzielnego rozwoju

 • Zadanie wdrożeniowe, umożliwiające samodzielny rozwój kompetencji w środowisku pracy

 

Co to jest ICP?

 • ICP® to zaawansowane metodologicznie, autorskie narzędzie typu 360 degree feedback przygotowane przez ekspertów IBD Business School
 • Narzędzie dedykowane do rozwoju menedżerów, umożliwiające im poznanie swoich mocnych i słabych stron w roli, jaką realizują oraz diagnozę kompetencji menedżerskich zebraną w raporty indywidualne i grupowe
 • Narzędzie pozwalające na uzyskanie zobiektywizowanej oceny z kilku źródeł, co wzmacnia jej wiarygodność i eliminuje subiektywizm
 • Narzędzie zaawansowane technologicznie, umożliwiające sprawne zebranie poufnych, anonimowych opinii (feedbacków) dla menedżerów – bez nadmiernego czasowego obciążenia; jest łatwo powtarzalne – pozwala na cykliczne wykorzystanie jako wsparcie w rozwoju menedżera

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

A c t i o n  L e a r n i n g: gry szkoleniowe , tematyczne case study, filmy instruktażowe, role play, ćwiczenia indywidualne i grupowe, testy, dyskusje moderowane, feedback trenerski i feedback partnerski.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, mentor, mentoring, kompetencje mentorskie, mentoring w biznesie, szkolenie dla mentorów, szkolenia w Warszawie

Zobacz także:

 

Program szczegółowy

SESJA I. MENTORING W ORGANIZACJI. ŚCIEŻKA ROZWOJU MENTORA

Cele sesji:

 • poszerzenie indywidualnych kompetencji społecznych i kompetencji współpracy zespołowej
 • poznanie różnych form i celów działań rozwojowych: coaching, mentoring, szkolenia (kiedy, co, dla kogo)
 • poznanie strategicznej roli mentoringu w obszarze Zarządzania Kapitałem Ludzkim
 • nabycie umiejętności rozróżniania obszarów zastosowań dla narzędzi rozwojowych: mentoring,
 • konsulting, szkolenie, coaching

 

1. Ja jako mentor

 • „Ścieżka rozwoju i rola mentora w organizacji
 • Autoprezentacja uczestników
 • Znaczenie autoprezentacji w budowaniu relacji, w tym mentoringowych
 • Pierwsze doświadczenia w realizacji zadań z nową grupą jako budowanie kompetencji mentora
 • Czynniki efektywności zespołu, role zespołowe przyjmowane przez uczestników, warunki skutecznej komunikacji zespołowej wpływającej na efektywność realizacji założonych celów w pracy grupowej

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach

 

2. Mentor w biznesie i organizacji

 • Etyka pracy mentora
 • Nowe wyzwania mentorskie – leadership w pracy mentora
 • Aktywne poszukiwanie źródeł rozwoju osobistego i zawodowego
 • Motywacja do pracy nad sobą oraz do współpracy z innymi
 • Projektowanie własnej przyszłości
 • Coach – mentor – trener – doradca – różnorodne role
 • Szanse i ograniczenia rozwojowe ludzi

Metody: dyskusja zespołowa, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

3. Rozwój mentora w organizacji

 • Historia mentoringu od Odyseusza do współczesności
 • Model kompetencyjny mentora
 • Oczekiwania wobec mentora:
  • osiągnięcie sukcesu osobistego w zawodzie
  • posiadanie autorytetu w środowisku pracy
  • umiejętność słuchania innych
  • twórcze podejście do rozwiązywania problemów
  • zmysł organizacyjny
  • tworzenie atmosfery bezpieczeństwa
  • szczerość uczciwość w ocenach
  • chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą
  • umiejętność motywowania i ukazywania ludziom ich możliwości

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

4. Mentor jako partner w biznesie – współodpowiedzialność za działania rozwojowe w organizacji

 • Korzyści kompleksowej analizy organizacji: kierunki rozwoju, wizja, strategia, potrzeby organizacji i ludzi
 • Badania organizacji a wybór i zastosowanie działań rozwojowych – różne ścieżki działań: doradztwo, konsulting, szkolenia, coaching, mentoring
 • Metodologia badań
 • Kontrakt na działania rozwojowe: Mentor a organizacja, decydent a ostateczni beneficjenci

Metody: ćwiczenia zespołowe, dyskusja grupowa, burza mózgów.

 

SESJA II. INDYWIDUALNE KOMPETENCJE MENTORA. POZNAJ SIEBIE

Cele sesji:

 • pogłębienie samoświadomości: analiza i diagnoza własnych zachowań i w sytuacjach interpersonalnych, w pracy z mentee
 • uzyskanie informacji zwrotnych – pogłębienie samoświadomości w zakresie osobistego funkcjonowania w komunikacji, w procesie edukacji i w relacji mentorskiej
 • doświadczenie dynamiki procesu komunikacji w relacji mentorskiej
 • wzrost elastyczności zachowań w relacjach interpersonalnych poprzez eksperymentowanie

1. Kim jest mentor, a kim nie jest?

 • „Mój mistrz” – uczestnicy w podgrupach opisują osoby, które były dla nich kluczowe w uczeniu się i rozwoju. Podsumowanie na forum grupy.
 • Prezentacja „Mentor, coach, trener: podobieństwa i różnice
 • Typologia mentorów

Metody: ćwiczenia w parach i w podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Podstawowe zasady funkcjonowania mentorów

 • Omówienie na przykładach podstawowych zasad prowadzenia mentoringu
 • Dobór partnerów: mentor-osoba ucząca się
 • Mentoring jest dobrowolny
 • Nadrzędnym celem – rozwijanie osoby uczącej się
 • Mentoring jako proces dzielenia się doświadczeniem własnym mentora i osoby uczącej się
 • ABC w pracy mentora

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Samoświadomość jako narzędzie mentora

 • Pokazanie na przykładach biznesowych i pozabiznesowych znaczenia wglądu w swoje mocne i słabe strony oraz konieczności stałej pracy nad sobą
 • Komunikacja – klucz mentora
 • Przypadki zaburzonego procesu komunikowania się z innymi – pokazanie brak wglądu we własne ograniczenia  dyspozycyjne lub sytuacyjnie
 • Identyfikacja swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju – grupowa analiza wyników Talent Mentor Explorer® pod hasłem „Nasza grupa Mentorów” – nasze mocne strony i obszary do rozwoju – co możemy zaoferować naszej organizacji

Metody: dyskusja zespołowa, ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Rozwój osobisty

 • Test – określenie własnego poziomu  zadowolenia i  motywacji pracy
 • Analiza wyników w kategoriach: ‘rdzewienia’, ‘stałego rozwoju’ i ‘wypalenia’  oraz ich związku z rolą mentora
 • Wypełnienie przez uczestników Arkusza Własnego Rozwoju w oparciu o wiedzę o sobie
 • Ćwiczenia mentorskie – dzięki informacjom zwrotnym ‘peer to peer’ pogłębianie wglądu we własną otwartość interpersonalną, potrzebę kontroli i zdolności empatyczne.
 • Sposoby rozwijania i budowania zaufania i empatii w relacjach międzyludzkich, ze szczególnym uwzględnienie kontekstu organizacyjnego

Metody: test, miniwykład, prezentacja PPT, ćwiczenia zespołowe, dyskusja grupowa, burza mózgów.

 

SESJA III. EFEKTYWNA RELACJA MENTORSKA. U ŹRÓDŁA EFEKTYWNOŚCI

Cele sesji:

 • poznanie i zastosowanie narzędzi komunikacji interpersonalnej wpływające na relację mentorską i proces uczenia
 • dobór efektywnych stylów komunikacyjnych w procesie mentoringu
 • nabycie umiejętności operowania psychospołecznymi, konstruktywnymi regułami wywierania wpływu
 • rozwój umiejętności niemanipulacyjnego wywierania wpływu w celu stymulowania rozwoju
 • przyjmowanie różnych ról w pracy mentora
 • doskonalenie asertywnej postawy i zachowań w pracy mentora
 • radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w relacji mentorskiej

 

1. Komunikacja interpersonalna w procesie uczenia

 • Sztuka budowania konstruktywnych relacji
 • Typy przekazów i skuteczność ich oddziaływania
 • Zdolność identyfikacji potrzeb słuchacza/rozmówcy
 • Bariery efektywnej komunikacji
 • Komunikacja pozawerbalna w pracy trenera i mentora – elementy
 • Relacja mentor-mentee i jej wpływ na skuteczność przekazu
 • Informacja zwrotna – filar efektywnej komunikacji interpersonalnej w szkoleniach
 • Egzekwowanie własnych praw i ustanawianie granic psychologicznych w relacjach z innymi ludźmi
 • Wyrażanie opinii i przekonań, ocen i krytyki

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Reguły, techniki i taktyki wywierania wpływu

 • Ważne reguły wywierania wpływu – prawo podobieństwa i sympatii (prawo aureoli), prawo pierwszeństwa i świeżości, prawo autorytetu, Efekt Pigmaliona
 • Wywieranie wpływu a manipulacja
 • Wrażenie wywierane na odbiorcy
 • Techniki przeciwdziałania presji i manipulacji – zachowania asertywne
 • Negocjacyjne techniki radzenia sobie z presją i oporem – ćwiczenia w zespole
 • Rodzaje taktyk wg Yukl i Falbe

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Skuteczny mentor – konstruktywny lider zespołu

 • Gra symulacyjna zespołowa – reguły i techniki wywierania wpływu
 • Prezentacja reguł i technik perswazji z zastosowaniem omówionych reguł perswazji (implikacje, przeramowanie, ukryte pytania)
 • Inne techniki – słowa klucze, utrwalone wzorce reakcji, metoda dawania wyboru, znaczenie autorytetu pozycji, siły i manipulowanie autorytetem, metoda kontrastu, reguła wzajemności przysług, metoda zaangażowania i konsekwencji, społecznego dowodu słuszności

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Przeciwdziałanie i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami w procesie edukacyjnym

 • Źródła zachowań niechętnych i agresywnych
 • Typy trudnych sytuacji w procesie uczenia – podział na trudne sytuacje w relacji 1 na 1 oraz w relacji trener – grupa m.in.: spóźnienia, opór w grupie, niechęć wobec rozwoju i procesu szkolenia, trudne sytuacje w organizacji a efektywność uczestników, atak personalny, niedopasowanie programu rozwoju do oczekiwań uczestnika, trudne pytania, oczekiwania – czy, jak i kiedy je spełniać
 • „Szczepionki” – metody radzenia sobie– symulacje trudnych sytuacji
 • Stosowanie strategii i narzędzia radzenia sobie w trudnych sytuacjach

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

POST-WORK 

 • Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu: przygotowanie do kolejnych zajęć 
 • Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego – indywidualnej ścieżki rozwojowej dla siebie samego jako mentora: jako przygotowanie do kolejnych zajęć – pierwsze budowanie planu rozwoju oraz dodatkowo pogłębienie samoświadomości i wzmocnienie nastawiania na rozwój własny jako mentora

 

SESJA IV. MENTORING GRUPOWY. ZARZĄDZANIE PROCESEM UCZENIA SIĘ W GRUPIE

Cele:

 • zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki uczenia dorosłych
 • dopasowanie metod pracy do stylów uczenia się
 • poznanie rodzajów i specyfiki pracy z grupami biznesowymi w procesie mentoringu grupowego
 • pogłębienie umiejętności w zakresie stosowania technik i metod uczenia i uczenia się
 • zdobycie umiejętności zarządzania procesem mentoringu w grupie: struktura zespołu, role grupowe, konflikty w grupie, fazy rozwoju grupy a metody szkoleniowe

1. Specyfika uczenia się dorosłych

 • Jak uczą się dorośli
 • Psychologiczne mechanizmy uczenia się – elementy psychologii uczenia się i funkcjonowania mechanizmów pamięci
 • Podstawowe zasady uczenia się dorosłych
 • Etapy uczenia się dorosłych: cykl uczenia się doświadczalnego wg D. Kolba, stożek doświadczenia Dale’a
 • Style uczenia się
 • Bariery w uczeniu się dorosłych

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Zasady uczenia i współpracy z grupami biznesowymi

 • Zawieranie i realizacja kontraktu w pracy z grupami – jak formułować kontrakt z różnymi rodzajami grup
 • Rodzaje grup i specyfika ich funkcjonowania – case study
 • Specyfika pracy z grupami biznesowymi
 • Techniki aktywizowania grupy
 • Abecadło trenerskie – prowadzenie dyskusji, wydawanie instrukcji, podsumowywanie ćwiczeń, używanie pomocy itp.
 • Wybrane metody prowadzenia szkoleń
 • Humor w kontekście treningu

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Zarządzanie w przebiegu grupowego procesu mentoringu

 • Rozumienie specyficznych zachowań ludzi.
 • Proces grupowy i jego wpływ na przebieg szkolenia – podstawowe zasady procesu grupowego
 • Kierowanie procesem poprzez wywieranie konstruktywnego wpływu na grupę i uczestników
 • Zjawiska grupowe i wpływ społeczny
 • Rozpoznawanie zjawisk grupowych i ćwiczenie sposobów efektywnego zarządzania procesem grupowym

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Wyzwania nowoczesnej edukacji

 • Współczesny rynek a nowoczesne metody i narzędzia wspierania edukacji dorosłych
 • Kreatywność i twórcze myślenie jako filary nowoczesnej edukacji – czyli skąd czerpać inspirację i pomysły
 • Skuteczność nowoczesnych narzędzi szkoleniowych czyli różnice między nudną lekcją a fascynującym treningiem
 • Zróżnicowanie metod i form edukacyjnych – kluczem do sukcesu nabywania wiedzy umiejętności
 • Cele szkolenia a zastosowanie metod szkoleniowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja zespołowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

SESJA V. ROZWÓJ KOMPETENCJI MENTEE. ROZUMIEĆ, DOSTOSOWAĆ SIĘ, PROWOKOWAĆ DO ROZWOJU

Cele:

 • nabycie umiejętności diagnozowania stylu funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego mentee
 • rozwijanie umiejętności dostosowywania się i dostrajania przy uwzględnieniu specyfiki stylu uczącego się
 • rozwijanie różnych form pracy z osobą uczącą się w sytuacjach wymagających dostosowywania się i elastyczności mentora
 • rozwój umiejętności opracowywania planów rozwoju
 • nabycie umiejętności planowania, monitorowania, ewaluacji procesu mentoringu

1. Właściwości osoby uczącej się: osobowość, zachowania, cechy, wartości

 • Znaczenie w pracy mentora rozpoznawania właściwości osoby uczącej się: osobowość, dominujący styl komunikowania się, wartości, zachowania
 • Analiza przypadków wielopoziomowego niedostosowania w relacji mentorskiej; rozpoznanie kluczowych błędów
 • Osobowość, wartości, style emocjonalnego reagowania, zachowania
 • Samopis w klasyfikacji typów osobowości
 • Uczestnicy diagnozują siebie nawzajem w/w kategoriach.
 • Omówienie wyników pod kątem zgodności vs rozbieżności w oceny i samooceny oraz wytycznych dla pracy mentora

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Rozpoznawanie, kreowanie, weryfikowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

 • Test autodiagnozy – identyfikacja mocnych stron i obszarów do rozwoju.
 • Jakie narzędzia diagnozy stosować w pracy z uczącym się
 • Jak wykorzystywać dostępne i samodzielnie zbudowane narzędzia diagnozy
 •  Określenie dominujących potrzeb w odniesieniu do typów osobowości
 • Metody i mechanizmy dostosowania się mentora do typu osoby – symulacje
 • Prezentacja i ćwiczenie różnych form i poziomów dostosowywania się: dostosowanie postawy ciała, do stanu emocjonalnego, do stylu komunikowania się
 • Test na Style rozwiązywania problemów (Basadur i Wakabayash)

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Proces mentoringu

 • Planowanie procesu mentoringu
 • Projekt mentoringowy
 • Harmonogram mentoringu
 • Kamienie milowe w mentoringu
 • Ocena efektywności działań rozwojowych

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, studia przypadków.

 

4. Budowanie z uczącym się PRO – Planu Rozwoju Osobistego

 • Cele i zakres stosowania PRO
 • Przykłady różnego rodzaju PRO.
 • Uczestnicy przygotowują PRO do zadanych opisów osób pracujących w banku
 • Prezentacja i dyskusja nad formami wsparcia, sposobami udzielania informacji zwrotnych i ocen cząstkowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja grupowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

SESJA VI. TOOLBOX MENTORA. PAKIET SKUTECZNYCH NARZĘDZI

Cele:

 • nabycie umiejętności sprawnego posługiwania się toolbox’em mentora: różnymi rodzajami narzędzi mentorskich w pracy indywidualnej oraz w pracy z grupami
 • wzmocnienie umiejętności dopasowywania określonych narzędzi w pracy mentora w zależności od potrzeb uczącego się, celów rozwojowych, kontekstu rozwojowego itp.
 • rozwinięcie umiejętności wykorzystania narzędzi motywacji w budowaniu postawy proaktywnej w rozwoju mentee
 • pogłębienie umiejętności stosowania narzędzi rozwoju samoświadomości własnej mentora i narzędzi rozwoju samoświadomości mentee

1. Toolbox mentora

 • Rodzaje narzędzi mentorskich
 • Rodzaje rozmów mentorskich
 • Udzielanie informacji zwrotnych
  • Zasady bezpiecznego dla odbiorcy i relacji przekazywania i odbierania informacji zwrotnych
 • Rozumienie perspektyw i relacji
 • Znaczenie decentracji,
 • Metoda Walta Disneya
  • Twórcze stawianie celów i poszukiwanie rozwiązań przez odwoływanie się do stanów umysłu uczącego się
  • Zalety i ograniczenia metody
 • Partnerski dialog i psychologiczny sens zadawania pytań

Metody: ćwiczenia w parach i podgrupach, dyskusja moderowana.

 

2. Narzędzia motywacyjne – rola mentora w motywowaniu

 • Wprowadzenie do teorii motywacji
 • Kluczowe źródła motywacji pracowniczej
 • Analiza kluczowych motywatorów dla naszego zespołu
 • Poznanie własnych motywatorów
 • Wybrane sposoby motywowania pracowników
 • Jednominutowa pochwała
 • Zasady udzielania kar i nagród
 • Rozwój pracownika jako kluczowe źródło motywacji
 • Metody motywowania członków zespołu – skąd czerpać inspirację?

Metody: dyskusja zespołowa, studium przypadku, ćwiczenia indywidualne i w podgrupach.

 

3. Narzędzia menedżerskie – mentor jako lider

 • Mentor a lider
 • Zmiana zachowań członków zespołu za pomocą
 • Koncentracja na zadaniach/działaniach interwencyjnych
 • Oddziaływanie na członków zespołu poprzez wizję i charyzmę
 • Indywidualna koncentracja na zadaniu jako wsparcie dla całego zespołu
 • Inspirująca rola lidera/mentora: charyzma, motywowanie przez inspirację, stymulacja intelektualna, indywidualne traktowanie członków zespołu

Metody: dyskusja zespołowa,  ćwiczenia indywidualne i zespołowe, własne studia przypadków grupy.

 

4. Narzędzia zarządzania wiekiem w mentoringu

 • Wiek a rozwój
 • Prezentacja koncepcji Levinsona i Ericksona rozwoju w ciągu życia, w tym pokazanie potrzeb i oczekiwań właściwych dla danego okresu rozwojowego
 • Prezentacja badań  polskich i zagranicznych nad osobami reprezentującymi kohorty pokoleniowe X, Y, Z.
 • Katalog motywacji rozwoju w procesie mentoringu osób reprezentujących pokolenia
 • Specyfika sytuacji psychologiczno-społecznej osób z grupy wiekowej 50+.
 • Symulacja rozmowy na temat realizacji celów rozwojowych (GROW) z osobą reprezentującą dane pokolenie
 • Stawianie celów rozwojowych

Metody: kwestionariusz, dyskusja grupowa, burza mózgów, studium przypadku.

 

POST-WORK

Przygotowanie konspektu rozmowy z osobą dedykowaną do mentoringu:

Jako modyfikacja planu rozmowy dokonana w oparciu o wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie określonej sesji (konspekt jest przygotowywany z myślą o konkretnej osobie dedykowanej do mentoringu) 

Przygotowanie Planu Rozwoju Osobistego 

Przygotowanie w formie indywidualnej ścieżki rozwojowej dla osoby dedykowanej do mentoringu: jako podsumowanie wiedzy i umiejętności budowania planu po zajęciach 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Ewa Kosmowska - trener/ coach

Z wykształcenia pedagog, ukończyła Uniwersytet Wrocławski w 1997 r. Podyplomowe Studia Psychologii Zarządzania ukończyła w 2000 r. również na...>>

dr Anna Sołtys - trener

Magister socjologii kultury i doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Doświadczenie zawodowe zdobyte...>>

Andrzej Stępień - trener/ coach

Trener biznesu,  certyfikowany International Coach ICC oraz akredytowany konsultant typologii osobowości Discovery Insights™i MBTI™. Praktyk...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Wojciech Zatorski - trener

Z wykształcenia psycholog. Zawód wykonywany trener, konsultant, coach. 23 lata praktyki w prowadzeniu szkoleń pozwoliło na to by za swój sukces mógł...>>

Terminy

On-line

28-29.10.2021 Sesja I
18-19.11.2021 Sesja II
02-03.12.2021 Sesja III
16-17.12.2021 Sesja IV
13-14.01.2022 Sesja V
27-28.01.2022 Sesja VI

 

18-19.11.2021 Sesja I
02-03.12.2021 Sesja II
16-17.12.2021 Sesja III
13-14.01.2022 Sesja IV
27-28.01.2022 Sesja V
10-11.02.2022 Sesja VI

 

16-17.12.2021 Sesja I
13-14.01.2022 Sesja II
27-28.01.2022 Sesja III
10-11.02.2022 Sesja IV
24-25.02.2022 Sesja V
10-11.03.2022 Sesja VI

20-21.01.2022 sesja I
03-04.02.2022 sesja II
17-18.02.2022 sesja III
03-04.03.2022 sesja IV
17-18.03.2022 sesja V
31.03-1.04.2022 sesja VI
26-27.02.2022 sesja I
12-13.03.2022 sesja II
26-27.03.20200 sesja III
09-10.04.2022 sesja IV
23-24.04.2022 sesja V
07-08.05.2022 sesja VI
24-25.03.2022 sesja I
07-08.03.2022 sesja II
21-22.03.2022 sesja III
12-13.05.2022 sesja IV
26-27.05.2022 sesja V
09-10.06.2022 sesja VI
 

 

Warunki udziału

Cena szkolenia: 8.500 PLN zw. z VAT* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 8 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Od Sierpnia do Października 2020 roku, uczestniczyłam w zajęciach dydaktycznych, przygotowanych przez IBD Business School - Certificate in Business Mentoring (CBM). Łącznie odbyłam 96 godzin szkoleniowych, które pozwoliły mi się w pełni zapoznać z metodą jaką jest Mentoring. Całe szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. W szczególności podobały mi się zajęcia merytoryczne prowadzone przez Agnieszkę Szwejkowską oraz Mirosława Borka. Wykazali się szeroką wiedzą oraz dobrym przygotowaniem omawianych zagadnień. Narzędzia używane w procesie mentoringu, ćwiczenia oraz sama teoria były jasno i klarownie przekazywane uczestnikom. Szkolenie spełniło wszystkie moje oczekiwania pomimo formy zdalnej. To tylko pokazało jak dobrze przygotowani są wykładowcy do nowego rodzaju pracy. Na pewno skorzystam ponownie z oferty dydaktycznej IBD Business School z nadzieją, że ich inne szkolenia również zostaną zrealizowane bardzo efektywnie i z należytą starannością.
Karolina Cwalina Stępniak Właściciel Usługi Szkoleniowo – Coachingowe Karolina Cwalina Stępniak
Miałam przyjemność brać udział w szkoleniu  Certificate in Business Mentoring (CBM) w formule online. Program szkolenia był bardzo dobrze opracowany, bogaty w merytorykę i koncentrował się przede wszystkim na kompetencjach mentorskich, które chciałam uzyskać, aby jeszcze lepiej wspierać moich klientów.  Nie brakowało również praktycznych przykładów. Osoby prowadzące ciekawie przekazywały wiedzę oraz prowadziły ćwiczenia angażując całą grupę. Polecam wszystkim, którzy chcą rozwijać się jako mentor.
Joanna Ceplin Przedsiębiorca digital, ekspert online marketingu Smart Brand Joanna Ceplin
Szkolenie Certifiacte in Business Mentoring, prowadznoe przez IBD School było zorganizowane na najwyższym poziomie.  Osoby, które prowadziły te spotkania, wykazywały się dużą kompetencją  ogromną wiedzą oraz doświadczeniem. Zajęcia były przemyślane i prowadzone w ciekawej formule, która zachęcała do aktywnego udziału w spotkaniach.  Polecam to szkolenie każdej osobie, które chce poszerzyć swoje umiejętności oraz wiedzę w zakresie mentoringu.
Magdalena Fischer IT Leader Santander Bank Polska