Seminarium IBD

Idea Seminarium IBD, UW WZ i WiseEuropa

W końcu 2014 roku została powołana inicjatywa Seminarium IBD, UW WZ i WiseEuropa – „Polska transformacja a nowe wyzwania” – cykl seminariów poświęconych podsumowaniu lekcji 25 lat polskiej transformacji, identyfikacji strategicznych wyzwań i zagrożeń, przed którymi będzie stała Polska w następnym ćwierćwieczu, oraz określenia długofalowych „działań ponad podziałami” niezbędnych do dalszej modernizacji gospodarki i społeczeństwa.

Dwa lata później formuła seminarium została rozszerzona, co odzwierciedla także jego zmieniona nazwa  – „Nowe wyzwania w niestabilnym świecie”. Cykliczne spotkania były organizowane przez IBD Business School wspólnie  z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i WiseEuropa.

 

 

Program seminarium IBD, UW WZ i Wiseeuropa

Niepewność, zmiany, przewartościowania są dziś dominujące na świecie, Europie i Polsce i to niemal w każdym wymiarze światowego i europejskiego ładu. Trzy wektory tej sytuacji wydają się szczególnie ważne:

 1. Zmiany sytuacji geopolitycznej, słabnięcie amerykańskiego przywództwa, wyłanianie świata wielobiegunowego i konsekwencje tego stanu rzeczy: rosnącą niestabilność, endemiczne konflikty i załamywanie się powojennego ładu, walkę o przestrzeń i wpływy, podział zasobów i rynków.
 2. Nieuchronne zmiany w UE w niejasno dziś określonym kierunku – przyśpieszonej integracji bądź dezintegracji ze wszystkimi tego konsekwencjami.
 3. Dokonujące się zmiany w Polsce i ich niejasne – w szczególności w dłuższej perspektywie – skutki.

W Polsce badania zmian społecznych i gospodarczych są rozproszone i wzajemnie nie powiązane, tzn. rzadko specjaliści z jednej dziedziny uwzględniają wyniki badań specjalistów z innych dziedzin. Warto wymienić trzy grupy analiz: socjologiczne, historyczne, ekonomiczne. Pierwsze skupiają się na analizie rozmaitych aspektów systemu politycznego, zmianach społecznych, nierównościach, grupach interesu itd. Te które dotyczą Polski są najczęściej jednostronnie krytyczne. Drugie umieszczają rozwój kraju w perspektywie historycznej, badają gospodarkę i kulturę „peryferii”, dyfuzję kulturową, konsekwencje zacofania, trzecie koncentrują się raczej na wybranych, szczegółowych problemach. Rzadkie są (jeśli w ogóle) syntezy multidyscyplinarne.  Z kolei literatura zachodnia eksponuje peryferyjny i naśladowczy charakter zmian w Europie Centralnej i Wschodniej. Wypływa z stąd oczywisty wniosek, że warto jest, aby te nurty badań próbować połączyć i przełamać swoistą izolację poszczególnych dyscyplin.

Trzy instytucje współtworzące seminarium były szczególnie predysponowane do multidyscyplinarnego podejścia. Seminarium mogło podjąć – rzecz jasna – tylko niektóre tematy i problemy, jednak zdecydowano się na dyskusję w zarysowanym wyżej kontekście.

Uczestnicy Seminarium IBD, UW WZ i WiseEuropa

Do udziału w Seminarium zostały zaproszone osoby, mające niepowtarzalne praktyczne doświadczenie w zarządzaniu procesem transformacji, a jednocześnie zdolne formułować strategiczne oceny w kontekście zjawisk globalnych, wychodząc poza wąsko rozumiane uwarunkowania ekonomiczne.

Kierownictwo merytoryczne seminarium:

 • dr Jerzy Drygalski  († 5.09.2018), były Sekretarz Stanu MPW, przedsiębiorca
 • dr Grzegorz Jędrzejczak, były Podsekretarz Stanu MPW, były wieloletni pracownik Banku Światowego
 • dr Henryk Sterniczuk, Przewodniczący Rady Nadzorczej Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, profesor Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie.

D o  p o b r a n i a:

Seminarium IBD Polska transformacja nowe wyzwania_Założenia programowe

 

Odbyły się następujące seminaria:

 1. Seminarium 6 listopada 2014: „Identyfikacja długofalowych globalnych trendów geoekonomicznych i analiza ich wpływu na kształt reform niezbędnych w Polsce” >>
 2. Seminarium 15 stycznia 2015: „Czy Polsce grozi konflikt pokoleniowy?” >>
 3. Seminarium 19 lutego 2015: „Mielizny demokratycznego kapitalizmu” >>
 4. Seminarium 19 marca 2015: „Przemysł na peryferiach – czyli o trzeciej fali polskiej industrializacji”>>
 5. Seminarium 23 kwietnia 2015: „Polska gospodarka a centrum i peryferie” – kontynuacja dyskusji z marcowego spotkania >>
 6. Seminarium 28 maja 2015: „Nowe podejście do prowzrostowej polityki fiskalnej i pieniężnej – szanse i zagrożenia” >>
 7. Seminarium 25-27 września 2015: „Od imitacji do innowacji: Polacy 2050” >>
 8. Seminarium 22 października 2015: „Problemy i wyzwania polskiej energetyki” >>
 9. Seminarium 27 listopada 2015: „Rozwój gospodarczy i skok cywilizacyjny Polski XIX w.”  >>
 10. Seminarium 18 grudnia 2015: „Rozwój gospodarczy II RP – analiza porównawcza” >>
 11. Seminarium 10 marca 2016: „Między integracją a dezintegracją – kryzys, który uzdrawia, czy walka o przetrwanie UE” >>
 12. Seminarium IBD, WZ UW i WiseEuropa 17 listopada 2016: „Reindustrializacja i unarodowienie kapitału: czy recepta na sukces?”>>
 13. Seminarium IBD, WZ UW i WiseEuropa 26 stycznia 2017:  „Znaczenie GPW dla polskiej gospodarki”>>
 14. Seminarium IBD, WZ UW i WiseEuropa  9 marca 2017: „Zatrudnienie. Elastyczność a stabilizacja rynku pracy”>>
 15. Seminarium IBD, WZ UW i WiseEuropa 20 kwietnia 2017: „Finansowanie budownictwa z rynku kapitałowego”>>

 

Polecamy

Warto przeczytać