Historia IBD Business School i Fundacji – od dziś do wczoraj

Historia IBD Business School to historia powstawania, kształtowania i rozwoju polskiej niezależnej edukacji dla biznesu. Zaczynaliśmy w 1990 roku. Wprowadziliśmy na polski rynek szkoleniowy specjalistyczne programy dla menedżerów i specjalistów gospodarki rynkowej, czerpiąc z najlepszych wzorców i doświadczeń międzynarodowych instytucji kształcenia kadr. Dziś nasza oferta obejmuje główne dziedziny wiedzy biznesowej.

Kadry dla biznesu kształcimy od 1990 roku

2020-2022

 • W trudnym okresie pandemii w latach 2020-2022 IBD Business School przeorganizowała swoją ofertę szkoleniową i doradczą, przechodząc elastycznie na kształcenie i realizację projektów w formule online. Było to możliwe m.in. dzięki narzędziom pracy zdalnej oraz autorskim platformom internetowym, które IBD stosuje w swojej praktyce od dawna. Oczywiście nadal, na życzenie zleceniodawców zarówno szkolenia, jak i projekty doradcze mogą być realizowane w formule stacjonarnej.
 • Wprowadzenie nowych autorskich programów do oferty szkoleń otwartych :
   • Certificate in Business Mentoring (CBM)
   • Advanced Sales Management Program (ASMP)
   • Akademia Finansów dla Menedżerów (AFM)

 

2017-2019

 • Na początku 2019 roku IBD Business School zakończyła realizację dużego zamkniętego projektu badawczego z obszaru HR dla jednego z resortów centralnych. W badaniu kompetencji za pomocą oceny 360 stopni łącznie wzięło udział ponad 1800 pracowników.
 • Noble Manhattan Coaching, wieloletni partner IBD Business School w kształceniu coachów, został nagrodzony w edycji programu Global 100. Szkoła coachingu NMC uzyskała tytuł: Best for Life & Corporate Coach Training.
 • W marcu 2018 roku rozpoczęła się trzechsetna edycja Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych.
 • Szkoła rozpoczęła instytucjonalną współpracę z uniwersytetami w USA i Brazylii, odpowiednio: z kalifornijskim University of La Verne i International Business School Americas z siedzibą w Sao Paolo.  Współpraca dotyczy programu stypendialnego dla absolwentów IBD i studentów programów MBA, prowadzonych przez Szkołę.
 • Odbyła się pierwsza wyjazdowa edycja (Teneryfa) kursu dyplomowego Executive & Corporate Coach Diploma (ECCD).
 • Status IBD Business School jako jednostki naukowej został podwyższony z kategorii C do B.
 • Do partnerów IBD Business School w realizacji programów MBA dołączył SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny jako współorganizator programu Executive MBA (w j. angielskim) i MBA (w j. polskim).

 

2015-2016

 • Oferta doradcza w IBD zyskuje nowy wymiar – do dotychczasowej szerokiej palety usług z zakresu HR dołączyły: doradztwo strategiczne, doradztwo biznesowe oraz doradztwo w sprzedaży i marketingu.
 • Nowe zaawansowane programy otwarte dla kadry zarządzającej ze strategii i zarządzania oraz z marketingu.
 • International MBA i MBA to dwa kolejne programy dla kadry zarządzającej w ofercie IBD Business School. Pierwszy jest realizowany we współpracy z Buckinghamshire New University, wyłącznie w języku angielskim. Natomiast MBA to program prowadzony po polsku, przeznaczony głównie dla kadr zarządzających polskich przedsiębiorstw.
 • IBD Business School wprowadza do oferty unikalny  w Polsce – ze względu na zakres tematyczny, międzynarodową kadrę wykładowców i formę kształcenia – program Executive MBA we współpracy z brytyjską Ashridge Executive Education, który adresujemy do szerokiego międzynarodowego audytorium.
 • Instytut Rozwoju Biznesu zmienia nazwę na: IBD Business School, utworzoną z angielskiej wersji – „Institute for Business Development”. Rozpoczyna się proces głębokich zmian strategicznych: z firmy szkoleniowo-doradczej przekształcamy się w szkołę biznesu, której ambicją jest stworzenie najlepszej na polskim rynku oferty rozwojowej dla międzynarodowej kadry zarządzającej. We współpracy z firmą doradczą w dziedzinie projektowania marki – Apogeum BRAND & DESING – wprowadzono rebrending marki głównej i submarek, opracowano nową strategię komunikacyjną i marketingową, odpowiadającą nowym wyzwaniom i potrzebom. Autorem koncepcji kreatywnej nowej architektury marki był Tomasz Grądzki, a koncepcji strategicznej – Anna Urbańska i Marcin Wołkiewicz.

 

2013-2014

 • 6 listopada 2014 roku odbyło się pierwsze spotkanie w ramach „Seminarium Polska transformacja a nowe wyzwania”. Dwa lata później formuła seminarium została rozszerzona, co odzwierciedla także jego zmieniona nazwa  – „Nowe wyzwania w niestabilnym świecie”. Cykliczne spotkania były organizowane przez IBD Business School wspólnie  z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i WiseEuropa. Łącznie odbyło się 15 spotkań, w tym ostatnie 20 kwietnia 2017. Więcej
 • Instytut Rozwoju Biznesu otrzymał znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES), który jest wydawany przez Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, w ramach centrum Zapewniania Jakości Kształcenia w Małopolsce.
 • Instytut Rozwoju Biznesu i Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego wydały podręcznik do nowego narzędzia badawczego – Testu Intentio Consensio (TIC). Badanie odbywa się w sposób elektroniczny – na specjalnie przygotowanej do tego celu platformie internetowej lub w wersji papier-ołówek.
 • W maju 2014 roku Instytut rozpoczął rekrutację uczestników na unikatowy na polskim rynku program: „High Performance Leadership (HPL). Przywództwo dla rezultatów”, który jest poszerzoną wersją dotychczasowych szkoleń z przywództwa, m.in. o badanie kompetencji menedżerskich narzędziem Individual Competence Profile (ICP) przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu w okresie 6-12 miesięcy.
 • W kolejnym  rankingu firm szkoleniowych, opublikowanym przez „Gazetę Finansową” (nr 40, 14-20 marca 2014 roku), Instytut w ogólnej klasyfikacji punktowej zajął drugie miejsce. To awans o dwa miejsca w porównaniu z ubiegłorocznym zestawieniem.
 • W październiku 2013 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało Instytutowi Rozwoju Biznesu status jednostki naukowej, pozytywnie oceniając dotychczasowy dorobek naukowo-badawczy.
 • Instytut i Fundacja kontynuują realizację kilkunastu projektów unijnych – otwartych i zamkniętych, w tym innowacyjnego „Aktywni 50+”, w którego ramach 23 kwietnia 2013 roku odbyła się konferencja „Optymalizacja zarządzania kompetencjami pokoleń”.
 • Witryna internetowa Instytutu – www.ibd.pl – została gruntownie przebudowana pod względem zawartości, funkcjonalności, nawigacji i grafiki. Powstała odrębna strona usług konferencyjnych oraz Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem.

 

2011-2012

 • Instytut wprowadza do oferty szkoleniowej  nowe autorskie programy certyfikowane dla menedżerów, w tym z przywództwa, zarządzania kapitałem ludzkim czy sprzedaży. Ich cechą wyróżniającą jest oparcie się na międzynarodowej wiedzy, praktyce i wynikach wielu własnych badań Instytutu.
 • Instytut patronuje 40. Konferencji IFTDO, XIII i XIV Kongresowi Kadry & Expo, konferencjom: Rozwiązania HR, Przywództwo w czasach kryzysu.
 • Rozpoczyna działalność Centrum Szkoleniowe Sienna w Warszawie.
 • Noble Manhattan Coaching podpisuje z Instytutem ekskluzywną umowę licencyjną na współpracę na terenie Polski, Białorusi i Ukrainy w zakresie kształcenia coachów, z certyfikacją uznanych na świecie organizacji coachingowych.
 • Instytut i Fundacja wraz z Pracownią Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego rozpoczynają prace nad standaryzacją stosowania testów psychologicznych w biznesie. W marcu 2011 odbywa się pierwsza wspólna konferencja „Testy w biznesie. Standardy a praktyka”, oparta na wynikach badań ankietowych, na której powołano Polską Grupę Ekspercką EFPA Euro Test – WO.
 • W rankingu firm szkoleniowych magazynu „Home and Market” z 2011 roku Instytut zajmuje drugie miejsce pod względem wielkości przychodów.
 • International Certificate in Wealth Management – międzynarodowy certyfikat CISI.
 • Projekty badawcze realizowane wspólnie z Internationale Institute of Business w Kijowie.
 • Oferta Instytutu zostaje wzbogacona o autorskie programy badawczo-doradcze wraz z kompleksową metodologią z zakresu: oceny 360 stopni, modeli kompetencyjnych, AC/DC, oceny potencjału menedżerskiego i in.

 

2009-2010

 • Od maja 2009 roku działalność o charakterze komercyjnym jest skoncentrowana w Instytucie, a naukowo-badawcza w dziedzinie teorii i praktyki zarządzania – w Fundacji, która rok później przyjmuje nazwę Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem.
 • Spotkania Eksperckie – cykliczne forum prezentacji wyników badań nad problemami z dziedziny HRM i dyskusji w gronie ekspertów i praktyków biznesu.
 • Instytut i Fundacja rozpoczynają realizację 11 projektów unijnych z okresu 2007-2013 o łącznej wartości 24,5 mln zł.
 • Chartered Financial Analyst (CFA) – kursy przygotowujące do egzaminów na trzech poziomach zaawansowania.
 • W rankingu firm szkoleniowych magazynu „Home & Market” z 2010 r. Instytut zajmuje czwarte miejsce pod względem wielkości przychodów za 2009 rok i pierwsze – za I półrocze 2010.

 

2007-2008

 • Warszawskie Biuro Obsługi Klienta przenosi się do własnej siedziby na Pradze Północ.
 • Zgodnie z nową strategią Instytut powołuje Centrum Badawcze i tworzy Dział Coachingu Menedżerskiego. Przejawem tej jakościowej zmiany jest nowy system wizualnej identyfikacji Instytutu.
 • W rankingu firm szkoleniowych, przeprowadzonym przez magazyn ekonomiczny „Home & Market” w czerwcu 2008 r. Instytut zajmuje siódme miejsce pod względem wielkości przychodów.
 • Akademia Trenera Biznesu – studia podyplomowe w formule otwartej.
 • Centrum Konferencyjne w Serocku przechodzi gruntowną modernizację.

 

2005-2006

 • Prezesem Zarządu zostaje Włodzimierz K. Buśkiewicz, a Wiceprezesem – Mira Dziedzic-Hanc. Nowe kierownictwo rozpoczyna proces głębokich zmian programowych i organizacyjnych.
 • Nowe formy kształcenia: studia podyplomowe „in company” z zarządzania, kompleksowe programy dla kadr kierowniczych typu „akademia”, projekty łączone doradczo-szkoleniowe.
 • Instytut rozpoczyna kształcenie kadr współfinansowane ze środków EFS i nadzorowane przez PARP w okresie 2004-2006. W siedmiu projektach uczestniczyło ponad 1850 osób.
 • Powstaje Dział Doradztwa Organizacyjnego, dzięki czemu Instytut poszerza ofertę o projekty doradcze, oparte na badaniach podstawowych.

 

1999-2005

 • Forum Corporate Governance. Dzięki wysiłkom Krzysztofa A. Lisa, ówczesnego prezesa, powstaje ruch społeczny skupiający ludzi zainteresowanych rozwojem dobrych praktyk w nadzorze korporacyjnym. Odbywa się cykl kilkudziesięciu konferencji, które pozwoliły wypracować „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2002” oraz „Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005”, pierwsze polskie zasady ładu korporacyjnego, przyjęte przez spółki notowane na GPW.W 2003 roku przy Instytucie powstaje Polski Instytut Dyrektorów, który w 2005 roku przekształca się w samodzielną fundację. We wrześniu 2005 roku ukazuje się książka „Nadzór korporacyjny” autorstwa Krzysztofa A. Lisa i Henryka Sterniczuka przy współudziale innych autorów z Polski i USA.
 • Od 2000 roku Fundacja prowadzi działalność szkoleniową pod marką Instytut Rozwoju Biznesu.
 • Pierwsza w Polsce licencja brytyjskiego The Chartered Institute of Marketing (CIM) na prowadzenie szkoleń dla menedżerów marketingu na poziomie podstawowym, zaawansowanym i dyplomowym.
 • Chartered Financial Analyst (CFA) – certyfikat z zarządzania inwestycjami amerykańskiego stowarzyszenia AIMR.
 • Studia podyplomowe dla doradców inwestycyjnych we współpracy z WSPiZ im. Koźmińskiego (obecnie Akademia Leona Koźmińskiego) – pierwsza edycja w 2001 roku.
 • Godło „Organizatora Szkoleń Najwyższej Jakości” dla Instytutu Rozwoju Biznesu w roku 2002 i 2003.

 

1992-1998

 • Sieć ośrodków kształcenia kadr menedżerskich dla potrzeb reform gospodarczych w Europie Wschodniej – w Kijowie, Mińsku, Moskwie, Niżnym Nowogrodzie i w Ałmaty. Projektem kieruje prof. Henryk Sterniczuk. Obecnie to renomowane szkoły biznesu. Fundacja w latach 1992-2003 organizuje kilkaset seminariów, konferencji i wizyt studyjnych z udziałem przedsiębiorców, wykładowców i pracowników administracji rządowej z Rosji, Białorusi, Ukrainy, Łotwy, Estonii, Bośni i Hercegowiny, Czech.
 • W 1995 powstaje nowoczesny ośrodek szkoleniowy w Serocku, rozbudowywany i modernizowany w latach 2000, 2006 i 2008.
 • Podyplomowe Studium Public Relations Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Fundacji – Centrum Prywatyzacji – pierwsza edycja w 1996.

 

1990-1992

Pierwsze w Polsce szkolenia dla specjalistów gospodarki rynkowej:

 • Analiza finansowa i wycena przedsiębiorstw
 • Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych
 • Kurs dla maklerów giełdowych
 • Studium dla doradców inwestycyjnych i analityków papierów wartościowych
 • Studium dla dyrektorów finansowych

 

15 marca 1990

Tak się zaczynała historia IBD Business School… Powstaje Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczpospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji. W pierwszych latach swojej działalności udziela pomocy merytorycznej i technicznej instytucjom zaangażowanym w procesy przekształceń własnościowych. Organizuje szkolenia dla pracowników Ministerstwa Przekształceń Własnościowych, Giełdy Papierów Wartościowych i Komisji Papierów Wartościowych, doskonali kwalifikacje konsultantów w zakresie prywatyzacji i prowadzenia działalności gospodarczej.