Czas trwania 48 godz, 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
27.06.2024 - 26.07.2024 On-line 4000 PLN
25.07.2024 - 23.08.2024 On-line 4000 PLN
29.08.2024 - 27.09.2024 On-line 4000 PLN
26.09.2024 - 25.10.2024 On-line 4000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP) – szkolenie z systemów wynagrodzeń

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Program jest zwartym kompendium praktycznej wiedzy z zakresu budowania i wdrażania systemów wynagrodzeń w firmie, zasad tworzenia opisów stanowisk i ich wartościowania oraz siatek płac.

Szkolenie pozwala gruntownie i w usystematyzowany sposób poznać kompleks zagadnień związanych z wynagrodzeniami pracowników i różnymi formami ich motywowania.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Certified Compensation and Benefits Professional

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 Cele szkolenia

 • Poznanie zasad tworzenia skutecznych systemów wynagrodzeń pakietowych.
 • Nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnych opisów stanowisk.
 • Poznanie technik i zasad wartościowania stanowisk pracy.
 • Poznanie zasad tworzenia siatek płac.
 • Nauczenie zasad budowy systemów płac zasadniczych i całkowitych.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania wynagrodzeniami.

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Właściciele, przedstawiciele kadry zarządzającej firmami
 • Specjaliści działów HR, odpowiadający za tworzenie systemów motywacyjnych
 • Osoby planujące udział w projekcie budowania systemów wynagrodzeń pracy w organizacji

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Nabycie biegłości w procesie profesjonalnego i zgodnego z najwyższymi standardami tworzenia opisów stanowisk.
 • Umiejętność tworzenia założeń do budowy systemów płac zasadniczych na potrzeby samodzielnego opracowania narzędzia lub formułowania oczekiwań w stosunku do firmy doradczej.
 • Umiejętność tworzenia systemów premiowych i motywacyjnych na potrzeby samodzielnego opracowania narzędzia lub formułowania oczekiwań w stosunku do firmy doradczej.
 • Podniesienie efektywności procesów zarządzania wynagrodzeniami w organizacji.

 

Tematyka

Sesja I. System wynagrodzeń pakietowych

Sesja II. Wynagrodzenie zasadnicze

Sesja III. Wynagrodzenie zmienne

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład wsparty prezentacją multimedialną, ćwiczenia indywidualne i grupowe, studia przypadków – opis rozwiązań stosowanych w organizacjach i praca na rzeczywistych raportach, dyskusja.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte z systemów wynagrodzeń, szkolenie certyfikowane, zarządzanie wynagrodzeniami, wynagrodzenia pakietowe, opis stanowisk, siatka płac, motywowanie pracowników.

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Recruitment and Selection Professional (CRSP)

 

Program szczegółowy

Certified Compensation and Benefits Professional  – szkolenie z systemów wynagrodzeń

 

SESJA I. SYSTEM WYNAGRODZEŃ PAKIETOWYCH

Kluczowe cele sesji:

 • Zrozumienie funkcji i determinantów skutecznego motywowania przez system wynagrodzeń pakietowych.
 • Poznanie zasad tworzenia skutecznych systemów wynagrodzeń pakietowych.
 • Zapoznanie z procedurami projektowania systemu wynagrodzeń oraz zasadami kształtowania struktury wynagrodzeń całkowitych.
 • Omówienie różnych rodzajów wynagrodzeń pakietowych i ich roli w motywowaniu pracowników.

Omawiane zagadnienia:

1. Projektowanie systemów wynagrodzeń pakietowych w organizacji.

 • Funkcje wynagrodzeń pakietowych.
 • Determinanty skutecznego motywowania przez system wynagrodzeń.
 • Procedury projektowania systemu wynagrodzeń.
 • Zasady kształtowania struktury wynagrodzeń całkowitych.
 • Wynagrodzenia pakietowe.

2. Elementy systemu wynagrodzeń pakietowych –  wynagradzanie indywidualne, bodźce krótkoterminowe, bodźce długoterminowe i świadczenia dodatkowe.

 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń krótkoterminowych.
 • Zalety i wady bodźców krótkoterminowych.
 • Indywidualne formy wynagrodzeń.
 • Grupowe formy wynagrodzeń.
 • Forma wynagrodzeń kafeteryjnych.
 • Rodzaje i zasady wynagrodzeń długoterminowych.
 • Zalety i wady bodźców długoterminowych.
 • Rodzaje i zasady świadczeń dodatkowych.
 • Zalety i wady świadczeń dodatkowych.

3. Praktyczne wskazówki w procesie przygotowania i wdrożenia systemów wynagrodzeń pakietowych.

4. Benefity pozapłacowe wraz z przykładami ich praktycznego wykorzystania w różnych organizacjach.

 

SESJA II. WYNAGRODZENIE ZASADNICZE

Kluczowe cele sesji:

 • Poznanie technik i zasad wartościowania stanowisk pracy.
 • Przedstawienie korzyści projektu wartościowania dla organizacji i efektów końcowych wdrożenia tego procesu.
 • Przedstawienie najlepszych praktyk w zakresie budowania i zarządzania płacami zasadniczymi w kontekście wartościowania stanowisk pracy.
 • Doskonalenie zdolności identyfikacji kluczowych kompetencji i obowiązków związanych z poszczególnymi stanowiskami pracy.

Omawiane zagadnienia:

1. Wycena stanowisk pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń zasadniczych.

 • Co to jest wartościowanie.
 • Etapy procesu wartościowania.
 • Metody wartościowania pracy.
 • Przygotowanie organizacji i pracowników do projektu oraz efekty wdrożenia wartościowania stanowisk pracy.
 • Zasady konstruowania tabel płacowych – tradycyjne czy elastyczne.
 • Korzyści projektu wartościowania dla organizacji.
 • Finalne efekty dla organizacji wdrożenia wartościowania stanowisk pracy.
 • Najlepsze praktyki w zakresie budowania i zarządzania płacami zasadniczymi.

2. Opis stanowiska pracy jako podstawa zarządzania wynagrodzeniami – struktura, rola i metodologia tworzenia opisów stanowisk.

 • Rola i wykorzystanie opisów stanowisk w organizacji.
 • Analiza pracy jako podstawa opisów stanowisk pracy.
 • Struktura oraz etapy opisu stanowiska pracy.

 

SESJA III. WYNAGRODZENIE ZMIENNE

Kluczowe cele sesji:

 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do skutecznego projektowania, wdrażania i zarządzania różnymi aspektami wynagrodzeń w organizacji.
 • Nauczenie zasad budowy systemów płac zasadniczych i całkowitych.
 • Zapoznanie uczestników z zasadami zarządzania wynagrodzeniami.
 • Poznanie najlepszych praktyk i wdrożeń dla systemów wynagradzania w różnych rodzajach organizacji.

Omawiane zagadnienia:

1. Systemowa ocena efektów pracy jako narzędzie do budowy wynagrodzeń pakietowych.

 • Rola i zasady oceny efektów pracy.
 • Ocena organizacyjnych efektów pracy.
 • Ocena grupowych efektów pracy.
 • Okresowa ocena indywidualnych efektów pracy.
 • Korelacja ocen efektów pracy z wynagrodzeniem.

2. Zasady budowania efektywnych systemów premiowych.

3. Zasady i metody tworzenia podsystemów wynagrodzeń pakietowych dla różnych jednostek biznesowych.

 • Systemy, struktura i specyfika wynagradzania kadry menedżerskiej.
 • Główne składniki wynagrodzeń dla działów handlowych.
 • Etapy i zasady projektowania systemów wynagrodzeń dla działów handlowych.
 • Systemy premiowania – rola i strategia w działach handlowych.
 • Systemy wynagrodzeń w produkcji i służbach technicznych.
 • Główne składniki wynagrodzeń dla obszaru „back office”.
 • Najlepsze praktyki i wdrożenia dla systemów wynagradzania w organizacjach.

4. Zarządzanie wynagrodzeniami jako skuteczny element realizacji strategii organizacji.

 • Zasady podwyższania płac.
 • Metody analizy systemów wynagrodzeń.
 • Kontrola budżetowa systemów wynagrodzeń.
 • Rola controllingu personalnego.
 • Analiza rynku wynagrodzeń – metodyka przeglądów płacowych.

Prowadzący

Prowadzący moduły

Aneta Ropek - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Mirosław Wójcik - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej na Wydziale Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej, studiów doktoranckich...>>

Terminy

On-line

23-24.05.2024 Sesja I
06-07.06.2024 Sesja II
20-21.06.2024 Sesja III

27-28.06.2024 Sesja I
11-12.07.2024 Sesja II
25-26.07.2024 Sesja III
25-26.07.2024 Sesja I
08-09.08.2024 Sesja II
22-23.08.2024 Sesja III
29-30.08.2024 Sesja I
12-13.09.2024 Sesja II
26-27.09.2024 Sesja III
26-27.09.2024 Sesja I
10-11.10.2024 Sesja II
24-25.10.2024 Sesja III

 

Warunki udziału

Cena szkolenia: 4000 PLN* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4400 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów po ukończeniu programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Rekomendujemy firmę IBD Business School, jako profesjonalnego partnera biznesowego w zakresie szkoleń zewnętrznych. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w zdalnej edycji szkolenia otwartego Certified Compensation and Benefits Professional. Szkolenie realizowane było za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Program szkolenia stworzony został z myślą o osobach, które nie posiadają doświadczenia w obszarze Compensation & Benefits lub chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę. Uważamy, że szkolenie było przygotowane w sposób merytoryczny, a wiedza przekazana w sposób bardzo przystępny z naciskiem na warsztatowy charakter zajęć. Nie było to zatem tylko teoretyczne szkolenie, duży nacisk został położony na ćwiczenia w grupach oraz pracę indywidualną. Wysoki merytoryczny poziom zdalnej sesji, dobrze przygotowane materiały, doświadczenie i otwarci trenerzy sprawiają, że zdalna formuła zajęć miała wiele zalet, a uczestnicy czuli się bardzo komfortowo. Szkolenie uważamy za efektywne i wartościowe - po jego ukończeniu mam poczucie, że wyszliśmy z zajęć zarówno z solidną dawką wiedzy merytorycznej, jak i przykładami narzędzi, które możemy wykorzystać w dalszej pracy. Planując szkolenia i kursy w przyszłości dla siebie i swoich współpracowników będziemy brać pod uwagę możliwość kontynuowania współpracy z IBD Business School.
Magdalena Wołek Global HR Analytics Manager AmRest Holdings SE
Uczestniczyłam w warsztatach Certified Compensation and Benefits Professional o łącznym wymiarze 48 godzin, organizowanym przez IBD Business School. Warsztaty spełniły moje oczekiwania w kwestii doboru tematów, zawartości merytorycznej, praktycznych przykładów zastosowanych rozwiązań oraz poziomu organizacji szkolenia. Tryb warsztatowy umożliwiał analizowanie konkretnych przypadków oraz zadawanie indywidualnych pytań, pobudzał dyskusję w grupie i pozwalał lepiej zrozumieć poszczególne zagadnienia. Szczególnie istotne wydaje mi się ogromne doświadczenie praktyczne trenera oraz to, że przedstawiał tematy na zasadzie od ogółu do szczegółu. To pozwoliło mi spojrzeć na poszczególne kwestie zarówno od strony praktycznego wdrożenia, jak i z poziomu strategicznej analizy. Polecam warsztaty wszystkim specjalistom działów personalnych z obszaru compensation and benefits,jak również dyrektorom personalnym.
Sylwia Markowska National HR Expert - Compensatiom & Benefits Kuehne+Nagel Sp. z o.o.
Uczestniczyłam w warsztatach Certified Compensation and Benefits Professional o łącznym wymiarze 48 godzin, organizowanych przez IBD Business School w Warszawie. Warsztaty spełniły moje oczekiwania co do ich zawartości i tematyki, poziomu organizacji, a przede wszystkim przygotowania merytorycznego prowadzącej trenerki Pani Anety Ropek, której bogate doświadczenie zawodowe oraz charyzma pomogły w zrozumieniu tematu. Przygotowane ćwiczenia indywidualne, grupowe pozwoliły na zobrazowanie różnych podejść do tematu m. in. wynagrodzeń zmiennych, a każdy z uczestników miał możliwość swobodnej wymiany doświadczeń praktycznych. Polecam warsztaty wszystkim specjalistom działów personalnych z obszaru compensation and benefits ze szczególnym uznaniem dla trenerki Pani Anety Ropek.
Ewelina Jasicka