Badania klimatu i kultury organizacyjnej

Kultura organizacyjna – nasze podejście badawcze

Kultura organizacyjna stanowi, jak wiadomo, o tożsamości firmy. Badania klimatu i kultury organizacyjnej są jednym z  rodzajów badań, jakie oferuje IBD Business School dla firm. Wykorzystujemy przede wszystkim narzędzia opracowane specjalnie pod potrzeby danego klienta lub stosujemy standardowe rozwiązania. Lista standardowych rozwiązań z tego zakresu obejmuje zatem:

  1. Kwestionariusz Wartości w Organizacji
  2. OCAI – Kwestionariusz do oceny kultury organizacji (Organizational Culture Assessment Instrument)

 

1. Kwestionariusz Wartości w Organizacji

Kultura organizacyjna wyraża się w jej wartościach, aspiracjach i potrzebach. Istotne z punktu widzenia identyfikacji pracownika z organizacją, a więc jego zaangażowania w pracę, jest to, czy jego potrzeby i wartości są tożsame z wartościami charakterystycznymi dla danej kultury organizacyjnej. Wspólne wartości bez wątpienia funkcjonują jak swego rodzaju nieformalny system kontroli, który informuje ludzi, czego się od nich oczekuje. Silne wartości mogą pozytywnie wpływać na funkcjonowanie przedsiębiorstwa przez zaangażowanie zatrudnionych pracowników i wskazywanie, na co należy zwrócić szczególną uwagę zarówno w procesie rekrutacji pracowników, jak i na poziomie zarządzania ich rozwojem. Istotą kultury organizacji jest więc to, by była ona nośnikiem jasnych oczekiwań i przekonań kształtujących zachowania jednostki w ramach organizacji.

 

Kwestionariusz KWO w aspekcie trzech głównych czynników

Wartości w organizacji

 

Pierwszy czynnik dotyczy relacji z ludźmi w firmie, wyrażony między innymi poprzez wzajemne poszanowanie godności i wysiłku; czynnik ten został nazwany relacje.
Ten czynnik obejmuje następujące wartości: autentyczność, koleżeństwo, stabilizacja, szacunek, tradycja, uczciwość, wyrozumiałość, zaangażowanie, zaufanie.

Wysoki wynik w tym czynniku oznacza dobre stosunki z innymi oparte na zaufaniu, lojalności, zaangażowaniu w organizację, szacunku dla pracy własnej i innych uczestników organizacji. W organizacji, która uzyskuje taki wysoki wynik, jest miejsce na postępowanie zgodne z przekonaniami pracownika. Daje mu to bowiem stabilizację i owocuje chęcią zaangażowania się w tworzenie wizerunku firmy.

Drugi czynnik został nazwany aspiracje – oznacza on stawianie wymagań, nastawienie na sukces, ciekawą pracę. W skład tego czynnika wchodzą wartości: aspiracje, awans, innowacyjność, komfort, wpływ, zainteresowania.
Wysoki wynik w tym czynniku wskazuje, że w organizacji zarządza się poprzez stawianie wymagań, doskonalenie umiejętności i produktów, co w konsekwencji daje poczucie wpływu na organizację i zarządzanie.

Trzeci czynnik koncentruje się wokół celu, jakim jest dobro klienta i określono go jako skuteczność. W zakres tego czynnika wchodzą następujące wartości: dobro klienta, odpowiedzialność,  odwaga,  rzetelność, skuteczność.

Wysoki wynik w tym czynniku  oznacza nastawienie na wynik i cel poprzez solidne i rzetelne wykonywanie pracy, a także odwagę w podejmowaniu wyzwań, których celem jest satysfakcja klienta.

 

2. OCAI – Kwestionariusz do oceny kultury organizacji (Organizational Culture Assessment Instrument)

autorzy: Cameron, Quinn

Kwestionariusz Kima Camerona i Roberta Quinna oparty jest na podstawowej definicji, według której kultura organizacyjna to „wartości, normy i przekonania powszechnie akceptowane w organizacji i stanowiące spójny system”. Koncepcja Camerona i Quinna wyróżnia cztery podstawowe typy kultur, zdefiniowane poprzez dwa wymiary: „orientacja do wewnątrz vs orientacja na zewnątrz” oraz „elastyczność vs stabilność”.

Typy kultury organizacyjnej diagnozowanej kwestionariuszem OCAI

Kultura organizacyjna

Kultura klanu

Przyjazne miejsce pracy, w którym ludzie chętnie ze sobą współdziałają. Przypomina wielką rodzinę. Szefowie i przełożeni przyjmują rolę doradców, nauczycieli, a nawet rodziców. Organizacja trwa dzięki lojalności pracowników i przywiązaniu do tradycji. Obserwuje się wysoki stopień zaangażowania. Organizacja podkreśla długofalowe korzyści z rozwoju osobistego i przywiązuje dużą wagę do spójności i morale.

Miarą sukcesu jest rozwój zasobów ludzkich i troska o pracowników. Organizacja wysoko sobie ceni pracę zespołową, uczestnictwo i konsensus.

Kultura adhokracji

W organizacji przede wszystkim króluje dynamika, przedsiębiorczość i kreatywność. Ludzie nie boją się ryzyka. Przywódcy są uważani za innowatorów i wizjonerów. Tym, co zapewnia spójność organizacji, jest chęć eksperymentowania i wprowadzania nowości. Ważne jest, by wieść prym w swojej dziedzinie. Długofalowo organizacja kładzie nacisk na wzrost, podejmowanie wyzwań i pozyskiwanie nowych zasobów. Sukces utożsamia się z oferowaniem unikatowych wyrobów lub usług.

Zabiega się o pozycję lidera w dziedzinie produktów lub usług. Organizacja zachęca do swobody i wykazywania się inicjatywą.

Kultura hierarchii

Wysoce sformalizowane miejsce pracy, w którym obowiązuje ścisła hierarchia. W rezultacie, wszystkim, co robią ludzie, rządzą procedury. Przywódcy szczycą się, że są dobrymi koordynatorami i organizatorami, nastawionymi na efektywność. Najważniejsze jest sprawne funkcjonowanie organizacji. Spójność zapewniają jej formalne przepisy i regulaminy. W dłuższej perspektywie chodzi o stabilność, wydajność i pracę bez zakłóceń.

Miarą sukcesu są: pewność dostaw, dotrzymywanie harmonogramów i niskie koszty. Zarządzanie pracownikami skupia się na bezpieczeństwie zatrudnienia, zapewnieniu stałości i przewidywalności.

Kultura rynku

Dla organizacji liczą się przede wszystkim wyniki, główną troską jest realizacja zadań. Ludzie są bardzo ambitni i nastawieni na osiąganie celów. Przywódca jest nadzorcą nastawionym na konkurencyjność i produkcję. Jest bezwzględny i wymagający. Spójność organizacji zapewnia jej ekspansywność i chęć zwyciężania. Głównym przedmiotem troski są reputacja i sukces. W dłuższej perspektywie liczy się konkurencyjność i osiąganie wymiernych celów. Miarą sukcesu jest udział w rynku i ciągłe zdobywanie go.

Ważne są konkurencyjne ceny i przewodzenie na rynku. Styl zarządzania to promowanie ostrej rywalizacji.

Zobacz również kalendarz szkoleń. Międzynarodowa certyfikacja: IES

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161