Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
11.12.2021 - 12.12.2021 On-line 1550 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Ocena projektów inwestycyjnych – szkolenie

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć  popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani  do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Ceny programów on-line są niższe o 10% – nie ponosimy części kosztów takich jak wynajem sal i catering
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Szkolenie „Ocena projektów inwestycyjnych” systematyzuje wiedzę z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i analizy ryzyka inwestycji oraz z zakresu motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych.

Adresatami szkolenia są wszyscy ci, którzy opracowują, wdrażają lub odpowiadają za realizację projektów inwestycyjnych. Ocena projektów inwestycyjnych jest podstawową umiejętnością przy ich realizacji.

 

Cele szkolenia

 • Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu finansowej oceny racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych
 • Pogłębienie wiedzy z zakresu metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych

 

Grupa docelowa

 • Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie analizy finansowej projektów inwestycyjnych
 • Specjaliści analizujący wnioski kredytowe
 • Pracownicy firm inwestycyjnych i doradczych
 • Prywatni inwestorzy
 • Osoby z departamentów odpowiedzialnych za inwestycje i finansowanie
 • Właściciele
 • Kierownicy projektów
 • Dyrektorzy finansowi

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zdobycie wiedzy z zakresu kalkulacji wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych i o analizie ryzyka inwestycji
 • Poszerzenie wiedzy o motywacji wyboru metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Poznanie szczegółowych założeń modeli FCFF, FCFE, EVA, APV
 • Nabycie umiejętności kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych i doboru stóp dyskontowych

 

Tematyka szkolenia „Ocena projektów inwestycyjnych”

 • Ocena finansowej racjonalności i ryzyka projektów inwestycyjnych a ocena finansowej wykonalności inwestycji
 • Klasyfikacja inwestycji
 • Przegląd metod oceny opłacalności projektów inwestycyjnych
 • Porównanie dyskontowych modeli oceny projektów inwestycyjnych w ocenie projektów rozwojowych
 • Koncepcja zmodyfikowanej wewnętrznej stopy zwrotu
 • Zasady kalkulacji wolnych przepływów pieniężnych na użytek wyceny inwestycji
 • Kalkulacja wolnych przepływów pieniężnych i dobór stóp dyskontowych w modelu NPV
 • Zasady kalkulacji wartości rezydualnej w projektach rozwojowych
 • Różnice w sposobie oceny projektów odtworzeniowych i racjonalizatorskich – analizy przypadków
 • Analiza ryzyka inwestycji
 • Elementy wyceny opcji realnych w projektach inwestycyjnych – koncepcja drzew decyzyjnych

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, ocena projektów inwestycyjnych, ryzyko inwestycyjne, metody oceny opłacalności inwestycji, klasyfikacja inwestycji, kalkulacja finansowa, szkolenia w Warszawie

Zobacz także:

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych

Finanse dla niefinansistów poziom I

Finanse dla niefinansistów poziom II

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Maciej Jakaczyński - senior trener

Ukończył studia wyższe w zakresie prawa i administracji na Uniwersytecie Wrocławskim. Wpisany jest do bazy kandydatów na członków rad nadzorczych...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

dr Krzysztof Świeszczak - wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Terminy

23-24.10.2021, On-line

11-12.12.2021, On-line

Warunki udziału

Cena seminarium*: 1.550 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy)

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

W marcu 2019 r. brałem udział w szkoleniu "Ocena projektów inwestycyjnych", organizowanym przez IBD Business School. Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała sie z ofertą, a zajęcia były przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorców. Grupa składająca się z kilku uczestników dawała możliwości wymiany doświadczeń i spostrzeżeń pomiędzy uczestnikami w nawiązaniu do omawianego materiału.
Rafał Perekińczuk Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 SA
Zajęcia miały charakter praktyczny, warsztatowy, tak jak tego oczekiwaliśmy. Przykłady obrazowały merytoryczne treści, doskonale trafiały do odbiorców i ułatwiały im zrozumienie materiału.
Piotr Flaun Zastępca Dyrektora ds. finansowowo-księgowych Transpot SA
Zarówno od strony organizacyjnej (prowadzący, sala szkoleniowa, rytm szkolenia, środki techniczne, obiad, serwis kawowy, długość przerw itd.), jak i zakres merytoryczny samego szkolenia oraz sposób przeprowadzenia, stały na bardzo wysokim poziomie! A brałem udział, w czasie ostatnich lat, w kilkudziesięciu, różnych szkoleniach.
Kazimierz Zając General Motors Manufacturing Poland