Czas trwania 48 godzin, 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
22.08.2024 - 20.09.2024 On-line 3500 PLN
19.09.2024 - 18.10.2024 On-line 3500 PLN
24.10.2024 - 22.11.2024 On-line 3500 PLN
28.11.2024 - 10.01.2025 On-line 3500 PLN
19.12.2024 - 24.01.2025 On-line 3500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Rising Leaders Program – szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.

W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów, którzy  dopiero zaczynają swoją karierę w tej roli, oraz dla osób, które w przyszłości chcą pracować jako menedżerowie.

Program szkolenia RLP został stworzony przez najlepszych ekspertów IBD Business School na podstawie doświadczeń w pracy z nowymi menedżerami i wiedzy o wyzwaniach, przed jakimi stoją. Jest oparty na autorskich badaniach kadry menedżerskiej, rzetelnej wiedzy naukowej oraz praktyce w zagranicznych i polskich organizacjach. Polecany dla tych wszystkich, którzy rozpoczynają przygodę z zarządzaniem oraz  poszukują nowoczesnych i praktycznych programów edukacyjnych, pozwalających nabyć kompetencje menedżerskie i wejść w świat leadershipu.

Rising Leaders Program to szkolenie menedżerskie, które daje solidną podstawę do dalszego rozwoju zawodowego, koncentruje się na umiejętnościach, które decydują o skutecznym i odpowiedzialnym przywództwie.

D o  p o b r a n i a: Broszura Rising Leaders Program

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą, która zaczyna przygodę z zarządzaniem lub zarządzasz zespołem i wspierasz rozwój pracowników oraz posiadasz doświadczenie do 2 lat w zarządzaniu zespołami, ten program jest dla Ciebie.

Zapraszamy:

 • przyszłych menedżerów,
 • menedżerów,
 • kierowników projektu,
 • właścicieli firmy.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Program ramowy

SESJA I. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU. JAK MÓWIĆ, ŻEBY INNI NAS SŁUCHALI

 • Dlaczego komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu?
 • Jak mówić, by inni słuchali – narzędzia komunikacji menedżera.
 • Kluczowe rozmowy menedżera – katalog.

SESJA II. BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA. DREAM TEAM – ZBUDUJ ZESPÓŁ SWOICH MARZEŃ!

 • Praca zespołowa – zagadka efektywności w biznesie rozwikłana.
 • Jak zbudować i rozwijać zespół – metody, narzędzia.
 • Jak wzmacniać efektywność zespołów w organizacji – potencjał menedżera.

SESJA III. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU. FITNESS MENEDŻERA – ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ!

 • Cele i priorytety – klucz do efektywności.
 • Jak optymalizować pracę zespołu?
 • Co kradnie nasz czas? Proaktywność w zarządzaniu czasem.

 

Rozwijane kompetencje menedżerskie

SESJA I. Komunikacja | Wywieranie wpływu | Zarządzanie zespołem i kierowanie
SESJA II. Budowa zespołu | Współpraca | Zarządzanie zespołem i kierowanie
SESJA III. Planowanie i organizacja prac | Orientacja na wyniki i cele | Zarządzanie zespołem i kierowanie

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

 • Gry szkoleniowe
 • Tematyczne case study
 • Filmy instruktażowe
 • Role play
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski i feedback partnerski

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, szkolenie dla nowych menedżerów, komunikacja, zarządzanie zespołem, kompetencje menedżerskie, gra szkoleniowa.

Zobacz także:

High Performance Leadership (HPL)

Certificate in Business Mentoring (CBM) – szkolenie z mentoringu

 

Program szczegółowy

Rising Leaders Program – szkolenie otwarte z przywództwa dla nowych menedżerów

SESJA I. KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU. JAK MÓWIĆ, ŻEBY INNI NAS SŁUCHALI

Kluczowe cele sesji to:

 • Rozwijanie kompetencji komunikacji menedżerskiej w budowaniu relacji, współpracy i kierowaniu zespołem.
 • Poznanie różnych rodzajów komunikatów: budujących autorytet, kreujących współpracę, motywujących, dyscyplinujących itp.
 • Zdobycie umiejętności posługiwania się narzędziami komunikacji menedżerskiej.
 • Zdobycie umiejętności prowadzenia kluczowych rozmów menedżerskich.
 • Rozwijanie kompetencji radzenia sobie w trudnych sytuacjach w komunikacji menedżerskiej.
 • Rozwijanie skuteczności w stawianiu granic z zachowaniem szacunku dla rozmówcy.

 

Omawiane zagadnienia

1. Dlaczego komunikacja jest kluczowa w zarządzaniu?

  • Komunikacja jako podstawowe narzędzie menedżera w budowaniu i rozwijaniu zespołu.
  • Wpływ przyjaznego systemu komunikacji na atmosferę współpracy i motywację do działania.
  • Na czym polega skuteczna komunikacja w miejscu pracy?
  • Moja sprawność komunikacyjna – test.
  • Komunikacja w zespole i pomiędzy zespołami.
  • Bariery w procesie komunikacji i ich konsekwencje.
  • Interpretowanie, oskarżanie, przenoszenie odpowiedzialności, wycofanie, pozorna zgoda, wydawanie poleceń – monitoring3zachowań niekonstruktywnych w pracy zespołowe.

2. Jak mówić, by inni słuchali – narzędzia komunikacji menedżera

  • Sztuka dialogu – jak rozmawiać z zespołem?
  • Kluczowe narzędzia komunikacyjne w komunikacji werbalnej.
  • Techniki aktywnego słuchania – Komunikacyjny Panel Sterowania.
  • Klarowne definiowanie i formułowanie oczekiwań.
  • Zwroty zabezpieczające zrozumienie i relacje.
  • Unikanie nieporozumień i chaosu informacyjnego.
  • Mowa ciała jako ważny kontekst wypowiedzi.
  • Komunikacja jako podstawa budowania relacji w zespole.
  • Katalog efektywnych narzędzi komunikacyjnych dla poszczególnych obszarów problemowych.

3. Kluczowe rozmowy menedżera – katalog

  • Pozytywny i negatywny feedback – sztuka mobilizowania pracowników do rozwoju.
  • Formułowanie konstruktywnych uwag krytycznych.
  • Wyrażanie szacunku i uznania.
  • Narzędzia Jednominutowego Menedżera: jednominutowe cele, jednominutowe pochwały i jednominutowe reprymendy.
  • Przekazywanie zadań, delegowanie, monitorowanie.
  • Trudne rozmowy.

 

SESJA II. BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA. DREAM TEAM – ZBUDUJ ZESPÓŁ SWOICH MARZEŃ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności zespołów i pracy zespołowej w organizacji.
 • Rozwijanie konstruktywnych ról grupowych, budujących współpracę.
 • Wzmacnianie umiejętności pobudzania zespołu do brania odpowiedzialności.
 • Rozwijanie umiejętności budowania, rozwijania zespołu i zarządzania zespołem.
 • Wzmacnianie kompetencji podnoszenia efektywności pracy zespołowej.

 

Omawiane zagadnienia

1. Praca zespołowa – zagadka efektywności w biznesie rozwikłana.

  • Test – diagnoza ról grupowych.
  • Katalog zachowań promujących  współdziałanie oraz szczepionki przeciwko działaniom utrudniającym współpracę.
  • Jak budować zaufanie – czy w biznesie potrzebne jest zaufanie i co możemy osiągnąć dzięki wzajemnemu zaufaniu w zespole?
  • Diagnoza własnych sposobów funkcjonowania w zespole.
  • Inteligencja emocjonalna – warunek sukcesu w pracy z innymi ludźmi.

2. Jak zbudować i rozwijać zespół – metody, narzędzia.

  • Rola wizji w budowaniu zaangażowania członków zespołu.
  • Etapy rozwoju zespołu.
  • Tworzenie wspólnych norm i zasad.
  • Metody koncentrowania zespołów wokół zadań i celów.
  • Metody budowania i wzmacnianie pozytywnych relacji w zespole.
  • Docenianie członków zespołu.
  • Budowanie spoistości zespołu – narzędzia.
  • Metody promowania pracy zespołowej jako stylu działania.

3. Jak wzmacniać efektywność zespołów w organizacji – potencjał menedżera.

  • Cooperation – Based Leadership – czyli sukces menedżera tkwi w jego zespole.
  • Kreowanie kultury współpracy i zespołowości w organizacji – metody.
  • Potencjał menedżera w kreowaniu zespołowości – wymiary HPI®:
   • stabilność,
   • ambicja,
   • towarzyskość,
   • wrażliwość interpersonalna,
   • systematyczność,
   • dociekliwość,
   • otwartość na wiedzę.

 

SESJA III. EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU. FITNESS MENEDŻERA – ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ!

Kluczowe cele sesji to:

 • Poznanie czynników decydujących o efektywności wykorzystania kluczowych zasobów w pracy: czasu, ilości i rodzaju zadań, kompetencji pracowników.
 • Zdobycie umiejętności formułowania celów i zadań.
 • Rozwinięcie umiejętności rozróżniania wagi zadań i formułowania priorytetów działania.
 • Rozwój umiejętności optymalnego określania ram czasowych w celu kontroli realizacji zadań.
 • Wzmacnianie kompetencji budowania w zespole odpowiedzialności za jakość i wyniki pracy.

 

Omawiane zagadnienia:

1. Cele i priorytety – klucz do efektywności.

  • Priorytety krótko i długofalowe. Konflikt priorytetów.
  • Cele a priorytety – zasada Eisenhowera, matryca Covey.
  • Sposoby radzenia sobie z nadmiarem zajęć.
  • Modele definiowania celów – SMART.
  • Przekazywanie celów pracownikom.
  • Praktyczne ćwiczenia w ustalaniu celów w oparciu o poznane zasady.

2. Jak optymalizować pracę zespołu?

  • Na czym polega optymalna organizacja czasu?
  • Jakie korzyści biznesowe (m.in. poprawę wyniku finansowego) przynosi efektywne wykorzystanie czasu i ludzi?
  • Jak ustalać priorytety i w przypadku nadmiaru zadań – rezygnować z tych mniej ważnych?
  • Jak zarządzać zadaniami w zespole – komu i które zadania przydzielać?
  • Jak ustalać racjonalnie terminy realizacji zadań?
  • Jak planować kolejność realizacji zadań i unikać marnowania czasu?

3. Co kradnie nasz czas? Proaktywność w zarządzaniu czasem.

  • Test osobistych wartości: wartości osobiste i indywidualne priorytety życiowe a narzędzia zarządzania czasem.
  • Ile kosztuje czas? – ocena kosztów niewłaściwego spożytkowania czasu.
  • Dwie postawy życiowe – dwa modele w podejściu do zarządzania czasem: Allen i Covey.
  • Jakie ma skutki postawa proaktywna i reaktywna – jak uczyć podwładnych postawy proaktywnej?
  • „Złodzieje i pożeracze czasu” versus „pomocnicy czasu”.
  • Sporządzanie budżetu czasu – czyli na co zużywamy nasz menedżerski czas?
  • Metaplan: co kradnie mój czas? zadanie grupowe – katalog przeszkód optymalnego wykorzystania czasu.

 

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie odbył w Instytucie Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Ukończył profesjonalne...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Marzena Kostelecka - senior trener/ senior konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Maciej Polański - senior trener

Psycholog. Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Śląskiego. Doświadczenie biznesowe zdobywał w firmie Prospero Business Training pełniąc przez...>>

Aneta Ropek - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Terminy

On-line

18-19.07.2024 Sesja I
01-02.08.2024 Sesja II
22-23.08.2024 Sesja III

22-23.08.2024 Sesja I
05-06.09.2024 Sesja II
19-20.09.2024 Sesja III
19-20.09.2024 Sesja I
03-04.10.2024 Sesja II
17-18.10.2024 Sesja III
24-25.10.2024 Sesja I
07-08.11.2024 Sesja II
21-22.11.2024 Sesja III
28-29.11.2024 Sesja I
12-13.12.2024 Sesja II
09-10.01.2025 Sesja III
19-20.12.2024 Sesja I
09-10.01.2025 Sesja II
23-24.01.2025 Sesja III

Warunki udziału

Cena szkolenia: 3 500 PLN* –  (obejmuje udział w zajęciach grupowych, indywidualny raport diagnostyczny, indywidualną sesję feedbackową, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 3 900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

Firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała [dla SHL Polska] szkolenie zamknięte „Rising Leaders Program” (…). Szkolenie przygotowano i poprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny z zachowaniem dbałości o dopasowanie jego zawartości do naszych potrzeb, a prowadzący wykazali się wiedzą i doświadczeniem oraz wysokimi umiejętnościami pracy warsztatowej. Program realizowany był w sposób kompleksowy, począwszy od identyfikacji potrzeb rozwojowych poprzez realizację szkoleń. Każdy etap projektu był starannie zaplanowany oraz przemyślany. Zważywszy na powyższe polecamy IBD Business School jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera. Projekty rozwojowe, jakie realizuje, są wysoce efektywne i cieszą się doskonałym odbiorem wśród uczestników. Polecam IBD Business School jako solidnego dostawcę szkoleń.
Iwona Ostrowska Dyrektor Zarządzający SHL Polska Sp. z o.o.
Brembo Poland Sp. z o.o. (…) potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „Rising Leaders Program (RLP) – szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów” dla menedżerów spółki (…). Program obejmował trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 48 godzin), zakończone uzyskaniem certyfikatu. Usługa została zrealizowana w należyty sposób oraz uzyskała bardzo wysokie oceny uczestników. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Agnieszka Rybacka Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju Brembo Poland
Rekomenduję firmę IBD Business School, jako profesjonalnego Partnera w zakresie realizacji szkoleń. Miałem okazję uczestniczyć w zdalnej edycji szkolenia Rising Leaders Program (RLP). Celem szkolenia był rozwój i wzmocnienie kompetencji menedżerskich. W trakcie trzech sesji miałem okazję poznać metody skutecznej komunikacji w zarządzaniu, budowania i rozwoju zespołu oraz sposoby wzmacniania efektywności. Program szkolenia został stworzony z myślą o osobach, które nie posiadają doświadczenia w obszarze menadżerskim lub chcą uporządkować i pogłębić swoją wiedzę. Uważamy, że szkolenie było przygotowane i zrealizowane bardzo profesjonalnie. Warsztatowy charakter zajęć zawierał w sobie szereg praktycznych ćwiczeń grupowych i indywidualnych. W sposób szczególny chciałbym podkreślić ogromne umiejętności Trenerów którzy podczas sesji byli w stanie połączyć uczestników reprezentujących różne branże, znaleźć wspólny mianownik a różnice wykorzystać jako atut. Szkolenie uważamy za efektywne i wartościowe a planując w przyszłości  dalszy rozwój dla siebie i współpracowników będę brał pod uwagę ofertę IBD Business School.
Radosław Tuszkiewicz Kierownik Wydziału Transformacji i Zarządzania Systemami IT Orange Polska
Workfront LTD Sp. z o.o., potwierdza, że firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała szkolenie zamknięte "Rising Leaders Program". Uczestnicy bardzo wysoko ocenili przygotowanie trenera prowadzącego pod względem merytorycznym oraz profesjonalizm podczas prowadzenia zajęć. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Aleksandra Sikorska HR Generalist Workfront Ltd. sp. z o.o.