Czas trwania 90 godz., 9 dni Ilość sesji 5

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
25.05.2024 - 21.07.2024Ostatnie wolne miejsca! On-line 3800 PLN
29.06.2024 - 25.08.2024 On-line 3800 PLN
27.07.2024 - 22.09.2024 On-line 3800 PLN
31.08.2024 - 27.10.2024 On-line 3800 PLN
21.09.2024 - 24.11.2024 On-line 3800 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

ZAKTUALIZOWANA BAZA PYTAŃ E-REPETYTORIUM

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizujemy od początku lat 90. Program obejmuje zakres tematyczny egzaminu, zgodny z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259). Od lat zajęcia na kursie prowadzą najlepsi wykładowcy, cenieni za dużą wiedzę merytoryczną, praktyczne doświadczenie i umiejętność kształcenia najwyższej kadry menedżerskiej.

W myśl wytycznych każda osoba pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie powinna legitymować się ukończeniem kursu. Stanowi on bowiem zwarte kompendium wiedzy o specyfice funkcjonowania najważniejszych działów w przedsiębiorstwie i przede wszystkim solidnie przygotowuje do zdania egzaminu państwowego.

Na kurs zapraszamy nie tylko kandydatów i członków organów nadzorczych, ale również osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności spółek prawa handlowego. Uczestnikom kursu często zależy nie tylko na objęciu funkcji członka rady nadzorczej, ale również na poprawieniu swojej pozycji na rynku pracy. Ukończenie kursu oraz pozytywnie zdany egzamin potwierdzają ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Kurs trwa łącznie 80 zajęć dydaktycznych + minimum 50 godzin pracy własnej i obejmuje różnorodne formy pracy, zapewniając kompleksowe przygotowanie uczestników. Oto podział godzinowy oraz formy kursu:

 1. 80 godzin zajęć dydaktycznych: to główna część kursu, która obejmuje wykłady, ćwiczenia praktyczne, dyskusje panelowe, analizę przypadków oraz inne interaktywne formy nauki. Podczas tych zajęć uczestnicy mają możliwość bezpośredniego kontaktu z wykładowcami i innymi uczestnikami, co sprzyja wymianie doświadczeń i poglądów.
 2. Minimum 30 godzin pracy własnej (zalecana przez wykładowców do 50 godzin) w ramach e-repetytorium oraz testów cząstkowych przed wybranymi blokami tematycznymi: uczestnicy mają dostęp do e-repetytorium, czyli bazy pytań symulujących egzamin. Mogą korzystać z niej samodzielnie w dogodnym dla siebie czasie, rozwiązując testy przed wybranymi blokami tematycznymi. Ta forma nauki pozwala na systematyczne powtórzenie materiału i sprawdzenie wiedzy.
 3. Minimum 20 godzin pracy własnej na opracowanie odpowiedzi do pytań otwartych (zalecana przez wykładowców do 50 godzin): Uczestnicy poświęcają czas na indywidualne opracowywanie odpowiedzi na pytania otwarte, które wymagają bardziej pogłębionej analizy i refleksji. To okazja do samodzielnej pracy nad umiejętnością formułowania merytorycznych odpowiedzi oraz rozwijania krytycznego myślenia.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie.

 

Cele kursu

 • Przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej i rzetelne wypełnianie nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce.
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki.
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów przedsiębiorstw, marketingu, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych.
 • Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką.
 • Efektywny trening poprzez interaktywne narzędzie (e-repetytorium), które pozwala na powtarzanie materiału oraz symulowanie realistycznych warunków testów.  

 

Grupa docelowa

 • Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego.
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej.
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych.
 • Właściciele firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego.

 

Ramowy program szkolenia

Moduł 1. Prawo gospodarcze publiczne

Moduł 2. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, Europie i na świecie

Moduł 3. Prawo gospodarcze prywatne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek kapitałowych

Moduł 4. Rachunkowość finansowa i zarządcza

Moduł 5. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych.

Moduł 6. Prawo pracy

Moduł 7. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

Moduł 8. Prawo rynku kapitałowego

 

Ponadto zapewniamy:

 • Wysoki poziom zajęć prowadzonych przez najlepszą, doświadczoną kadrę wykładowców.
 • Materiały dydaktyczne w postaci konspektów oraz prezentacji.
 • Akty prawne w wersji elektronicznej.
 • Dostęp do e-repetytorium – nowoczesnego narzędzia pozwalającego na gruntowne przygotowanie się do egzaminu poprzez sprawdzanie poziomu wiedzy i samodzielną naukę za pomocą testów edukacyjnych w trakcie trwania kursu.
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu.

 

Metody szkoleniowe

 • Wykłady: sesje prowadzone przez doświadczonych wykładowców, którzy prezentują teoretyczne i praktyczne aspekty tematów objętych programem kursu.
 • Studia przypadków: analiza realnych przypadków z życia biznesowego, które pozwalają uczestnikom zrozumieć konkretne wyzwania związane z rolą członka rady nadzorczej i poszukać możliwych rozwiązań.
 • E-learning: wykorzystanie platform e-learningowych do udostępniania materiałów szkoleniowych, zadań do samodzielnego wykonania oraz dostępu do dodatkowych materiałów edukacyjnych.
 • Symulacje egzaminacyjne: przygotowanie do egzaminu poprzez symulacje testów
  i zadań egzaminacyjnych, które pomagają uczestnikom oswoić się z formą egzaminu i przetestować swoją wiedzę i umiejętności.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, kurs, egzamin do rad nadzorczych, kurs dla członków rad nadzorczych, kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych, zdawalność egzaminu na członka organów nadzorczych, prawo gospodarcze, prawo pracy, finanse, ład korporacyjny.

 

Co nas wyróżnia?

 1. Pierwszy i najstarszy kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Nasz kurs realizujemy od 1990 roku, co czyni go najstarszym tego rodzaju kursem na rynku. Od tamtej pory wykształciliśmy ponad 8 tysięcy absolwentów, którzy odnoszą sukcesy w różnych branżach.
 2. Wykładowcy najwyższej klasy specjaliści. Nasza kadra wykładowców to eksperci z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu wyższej kadry menedżerskiej. Dzięki ich wiedzy i praktycznym umiejętnościom nasi uczestnicy mogą liczyć na najwyższy poziom nauczania.
 3. Najwyższa zdawalność. Naszym głównym celem jest zapewnienie najwyższej zdawalności egzaminu. Dzięki kompleksowemu programowi kursu skutecznie przygotowujemy naszych kursantów do egzaminu na członków rad nadzorczych.
 4. E-repetytorium. W ramach naszej oferty zapewniamy dostęp do internetowej bazy pytań egzaminacyjnych, dzięki której nasi uczestnicy mogą dodatkowo przygotować się do egzaminu. E-repetytorium to wygodne narzędzie, które umożliwia systematyczne powtórzenie materiału oraz identyfikację obszarów wymagających dodatkowej pracy. Zobacz wersję demonstracyjną na stronie http://erepetytorium.ibd.pl/
D o  p o b r a n i a: Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych

 

Zobacz także:

Akademia Finansów dla Menedżerów

Ocena projektów inwestycyjnych

Finanse dla niefinansistów

 

 

Program szczegółowy

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Moduł 1. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE

Moduł 2. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, EUROPIE I NA ŚWIECIE

Czas zajęć: 18 godzin

Kluczowe cele modułu to:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami funkcjonowania instytucji
  i regulacji gospodarczych w sektorze publicznym.
 • Zrozumienie kluczowych pojęć i terminologii związanej z prawem gospodarczym publicznym.
 • Przygotowanie uczestników do analizy oraz interpretacji przepisów prawa dotyczących działalności gospodarczej w kontekście sektora publicznego.
 • Przygotowanie uczestników do stosowania przepisów prawa gospodarczego publicznego w praktyce, w tym w procesie podejmowania decyzji biznesowych.
 • Omówienie i zrozumienie podstawowych zasad ładu korporacyjnego, w tym struktury organów zarządzających oraz ich kompetencji.
 • Analiza różnic i podobieństw między zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Polsce, Europie oraz na świecie.
 • Repetytorium prawno-ekonomiczne

Omawiane zagadnienia:

1. Rola państwa w gospodarce

  • Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium).
  • Skarb Państwa jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych.
  • Zasady zarządzania mieniem państwowym.
  • Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Rozwoju i Finansów, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne).
  • Prawo antymonopolowe, zamówienia publiczne.

2. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

  • Dopuszczalność pomocy.
  • Przesłanki udzielania pomocy.
  • System organizacyjny.
  • Sprawozdawczość i monitoring.
  • Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.

3. Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracownicze

  • Pojęcie komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego.
  • Warunki, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa podlegające komercjalizacji.
  • Przygotowanie przedsiębiorstwa do komercjalizacji.
  • Akt komercjalizacji przedsiębiorstwa i jego skutki prawne.
  • Ustawa o KiNUP.
  • Ustawa o zarządzaniu mieniem państwowym.
  • Ustawa o kontroli niektórych inwestycji.

4. Ład korporacyjny (corporate governance) w spółkach skarbu państwa

  • Cel wprowadzania zasad corporate governance.
  • Zasady dobrych praktyk, w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń.
  • Standardy pracy członków rad nadzorczych.
  • Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym.
  • Corporate governance w Europie i na świecie.

5. Repetytorium prawno-ekonomiczne

 

Moduł 3. PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAWA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Moduł 3/A – Czas zajęć: 14 godzin

Kluczowe cele modułu 3/A to:

 • Zrozumienie podstawowych zasad i pojęć związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.
 • Świadomość istniejących ograniczeń i procedur administracyjnych dotyczących zakładania i prowadzenia przedsiębiorstwa.
 • Poznanie znaczenia ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa oraz dóbr osobistych w kontekście biznesowym.
 • Zapoznanie się z rejestrami przedsiębiorców i ich funkcjami.
 • Zrozumienie podstawowych zasad prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.
 • Poznanie procedur związanych z upadłością i restrukturyzacją przedsiębiorstw.
 • Świadomość możliwych rozwiązań restrukturyzacyjnych dla przedsiębiorstw w kryzysie.

Omawiane zagadnienia:

1. Zasady działalności przedsiębiorstw

  • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.
  • Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana).
  • Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych.
  • Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry.
  • Działalność przedsiębiorców zagranicznych.
  • Ustawa o zasadach działalności (Prawo działalności gospodarczej po zmianie), KRS.

2. Elementy prawa cywilnego

  • Osoby fizyczne i prawne.
  • Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura).
  • Przedsiębiorstwo.
  • Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma.
  • Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste).
  • Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu).
  • Kodeks cywilny.

3. Ustawa Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne

 

Moduł 3/B – Czas zajęć: 18 godzin

Kluczowe cele modułu 3/B to:

 • Zapewnienie kompleksowej wiedzy na temat regulacji prawnych i funkcjonowania spółek handlowych, co umożliwi uczestnikom skuteczne zarządzanie i podejmowanie decyzji w tych strukturach organizacyjnych.
 • Zrozumienie aktualnych przepisów prawnych i ich wpływu na działalność gospodarczą.
 • Poznanie specyfiki spółek osobowych prawa handlowego, ich cech i form.
 • Zrozumienie procedur i wymogów prawnych związanych z łączeniem, przekształcaniem i podziałem spółek kapitałowych.
 • Zrozumienie roli, obowiązków i kompetencji zarządu w spółkach kapitałowych.
 • Zrozumienie roli i funkcji rady nadzorczej w nadzorowaniu działalności spółki kapitałowej.
 • Poznanie odpowiedzialności członków rady nadzorczej i zasad ich powoływania.
 • Poznanie kompetencji i procedur związanych z działaniem walnego zgromadzenia oraz zgromadzenia wspólników w spółkach kapitałowych.

Omawiane zagadnienia:

1. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie

  • Nowe rozwiązania prawne uwarunkowane skalą działalności gospodarczej i tempem rozwoju gospodarczego.
  • Spółki osobowe prawa handlowego.

2. Zakres regulacji prawnej spółek kapitałowych

  • Łączenie i przekształcanie spółek.
  • Podział spółki.
  • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna.

3. Kompetencje organów spółek prawa handlowego

  • Zarząd w spółkach prawa handlowego.
  • Rada nadzorcza w spółkach prawa handlowego.
  • Walne zgromadzenie i zgromadzenie wspólników.
  • Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółki.
  • Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów.
  • Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu.

 

Moduł 4. RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA I ZARZĄDCZA

Moduł 5. REWIZJA FINANSOWA ORAZ ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Czas zajęć: 18 godziny

Kluczowe cele modułów 4 i 5:

 • Zapewnią niezbędnej wiedzy i umiejętności do skutecznego pełnienia ich roli nadzorczej w przedsiębiorstwach, w tym analizy sprawozdań finansowych, monitorowania działalności finansowej oraz podejmowania odpowiednich decyzji zarządczych.
 • Poznanie systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego oraz jego regulacji prawnych.
 • Zrozumienie polityki rachunkowości i zasad rachunkowych obowiązujących w przedsiębiorstwie.
 • Umiejętność analizy i interpretacji sprawozdań finansowych, takich jak bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z przepływów pieniężnych.
 • Zrozumienie istoty elementów sprawozdań finansowych i ich wpływu na ocenę kondycji finansowej przedsiębiorstwa.
 • Zrozumienie celów finansowych przedsiębiorstwa oraz metod optymalizacji decyzji finansowych.
 • Zrozumienie funkcji controllingu, planowania, organizowania, kontroli i motywowania w przedsiębiorstwie.
 • Zdolność wykorzystania wyników analizy finansowej do monitorowania i oceny efektywności działalności przedsiębiorstwa oraz podejmowania odpowiednich działań zaradczych.

Omawiane zagadnienia:

1. Rachunkowość przedsiębiorstw

  • System rachunkowości w przedsiębiorstwie – opis systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego – regulacje prawne rachunkowości.
  • Polityka rachunkowości i zasady rachunkowe.
  • Ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych. Rodzaje kont księgowych.
  • Wpływ operacji gospodarczych na zasoby i wyniki przedsiębiorstwa.
  • Sprawozdawczość finansowa jako efekt rachunkowości – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym.
  • Rewizja sprawozdań finansowych.

2. Sprawozdawczość finansowa

  • Sprawozdanie finansowe jego elementy. Formy sprawozdawczości w zależności od charakteru podmiotu gospodarczego.
  • Bilans jako sprawozdanie z zasobów przedsiębiorstwa. Omówienie aktywów i pasywów.
  • Rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów i kosztów. Omówienie segmentów działalności.
  • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – formy sprawozdania i omówienie obszarów generowania wpływów i wydatków.
  • Zestawienie zmian w kapitale własnym – zakres informacji.

3. Analiza finansowa

  • Kierunki analiz finansowych i współczesne tendencje.
  • Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym.
  • Analiza sprawności działania.
  • Analiza rentowności oparta na wynikach. Analizy czynnikowe.
  • Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa.
  • Analiza wskaźników rynku kapitałowego.

4. Finanse w przedsiębiorstwie

  • Cele finansowe przedsiębiorstwa w ujęciu długo- i krótkookresowym. Obszary podejmowania decyzji: operacyjne, inwestycyjne i finansowe.
  • Optymalizacja w sferze decyzji operacyjnych: rentowność operacyjna, zarządzanie kapitałem obrotowym netto.
  • Optymalizacja decyzji inwestycyjnych: nakłady inwestycyjne oraz amortyzacja.
  • Optymalizacja decyzji finansowych: struktura kapitałów i koszt kapitałów finansujących.
  • Odzwierciedlenie podejmowanych decyzji w sferze ustalenia przepływów zarządczych, FCFE, FCFF.
  • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie – rachunek dźwigni.
  • Wzrost wartości podmiotu gospodarczego jako cel długookresowy w finansach przedsiębiorstwa.

5. Rachunkowość zarządcza i controlling

  • Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny.
  • Narzędzia rachunkowości zarządczej.
  • Controlling w przedsiębiorstwie – istota zadania i cele stawiane systemowi w ramach aktualnych wymagań zarządczych.
  • Modele i rodzaje controllingu wspierające realizację zadań opartych na płynności, rentowności i wartości przedsiębiorstwa.
  • Decentralizacja zarządzania oparta na ośrodkach odpowiedzialności w controllingu
  • Funkcje zarządzania wspierające controlling: planowanie, organizowanie, kontrola, motywowanie.

6. Wycena wartości przedsiębiorstwa

  • Wycena wartości w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa.
  • Źródła wartości przedsiębiorstwa podlegającego wycenie: materialne i niematerialne.
  • Kategorie wartości przedsiębiorstwa i metody ich wyceny.
  • Omówienie metod majątkowych wyceny przedsiębiorstwa.
  • Charakterystyka metod dochodowych wyceny przedsiębiorstwa.
  • Omówienie metod porównań rynkowych opartych na mnożnikach.
  • Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa.

 

Moduł 6. PRAWO PRACY

Czas zajęć: 4 godziny

Kluczowe cele modułu to:

 • Zapoznanie się z podstawowymi zasadami prawa pracy, w tym zasadami zatrudnienia, warunkami pracy oraz prawami i obowiązkami pracowników i pracodawców.
 • Zrozumienie roli i kompetencji związków zawodowych w relacjach pracowniczo-pracodawczych oraz ich wpływu na procesy restrukturyzacji i prywatyzacji.
 • Poznanie procedur dotyczących zwolnień grupowych i restrukturyzacji zatrudnienia, w tym związanych z konsultacjami ze związkami zawodowymi i pracownikami.
 • Zrozumienie regulacji prawnych dotyczących układów zbiorowych pracy i ich roli w ustalaniu warunków zatrudnienia oraz rozwiązywaniu sporów między pracownikami a pracodawcami.
 • Zapoznanie się z kluczowymi ustawami regulującymi działalność związków zawodowych, zwolnień grupowych oraz zasad kształtowania wynagrodzeń osób kierujących podmiotami prawnymi.
 • Zrozumienie skutków procesów prywatyzacji dla pracowników i związków zawodowych oraz ich implikacji w świetle prawa pracy.

Omawiane zagadnienia:

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

 • Podstawowe zasady prawa pracy.
 • Kompetencje związków zawodowych.
 • Zwolnienia grupowe, restrukturyzacja zatrudnienia.
 • Prawo pracy układy zbiorowe.
 • Ustawa o związkach zawodowych.
 • Ustawa o zwolnieniach grupowych.
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi.
 • Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń.

 

Moduł 7. PRAWO GOSPODARCZE UNII EUROPEJSKIEJ

Czas zajęć: 4 godziny

Kluczowe cele modułu to:

 • Poznanie podstawowych zasad swobody przedsiębiorczości w Unii Europejskiej oraz różnic pomiędzy swobodą pierwotną a wtórną.
 • Zrozumienie zakresu ochrony swobody przedsiębiorczości i konsekwencji dla funkcjonowania przedsiębiorstw na jednolitym rynku.
 • Zapoznanie się z zasadami swobody przepływu usług w UE oraz ich implikacjami dla przedsiębiorstw.
 • Zrozumienie środków ochrony swobody przepływu usług i konsekwencji dla sektora usługowego.
 • Zrozumienie zasad swobody przepływu kapitału w Unii Europejskiej, w tym płatności, przepływu kapitału, przelewów i płatności.
 • Poznanie ograniczeń i wyjątków od swobody przepływu kapitału oraz ich wpływu na działalność przedsiębiorstw.
 • Zrozumienie barier fiskalnych, ceł oraz protekcjonizmu w kontekście swobody przepływu towarów.
 • Poznanie zakazu ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym oraz ich znaczenia dla warunków handlu wewnątrz UE.

Omawiane zagadnienia:

 • Swoboda przedsiębiorczości w UE i zakres jej ochrony (swoboda pierwotna i wtórna).
 • Swoboda przepływu usług i zakres jej ochrony.
 • Swoboda przepływu kapitału (kapitał a płatności, przepływ kapitału, przelewy, płatności, ograniczenia).
 • Swoboda przepływu towarów (bariery fiskalne, cła, protekcjonizm, zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym, krajowe warunki sprzedaży).

 

Moduł 8. PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO

Czas zajęć: 4 godziny

Kluczowe cele modułu to:

 • Poznanie definicji rynku finansowego, rynku kapitałowego i rynku regulowanego oraz zrozumienie ich funkcji w gospodarce.
 • Zrozumienie zasad obrotu instrumentami finansowymi na rynku regulowanym, w tym zagwarantowania równego dostępu do informacji i procesu dematerializacji.
 • Poznanie głównych instytucji rynku kapitałowego, takich jak giełdy papierów wartościowych, brokerzy, dilerzy, fundusze inwestycyjne oraz ich role i funkcje.
 • Zrozumienie kluczowych definicji związanych z rynkiem kapitałowym, takich jak instrumenty finansowe, inwestorzy, emisja papierów wartościowych oraz ich znaczenia w praktyce.

Omawiane zagadnienia:

 • Pojęcia: rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek regulowany.
 • Funkcje rynku kapitałowego.
 • Obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym, w tym równy dostęp do informacji, dematerializacja.
 • Instytucje rynku kapitałowego.
 • Istotne definicje.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Andrzej Chordecki - wykładowca

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie...>>

Katarzyna Kotelecka - wykładowca

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister prawa...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

dr Miłosz Malaga - wykładowca

Ukończył studia doktoranckie na kierunku prawo (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2017), przygotowując pracę doktorską z zakresu swobodnego...>>

dr Adrian Rycerski - wykładowca

Adwokat, Certyfikowany Doradca w Alternatywnym Systemie Obrotu (Certyfikat nr 18/2015), adiunkt na Uniwersytecie SWPS, gdzie w ramach pracy dydaktycznej...>>

Małgorzata Sudoł - wykładowca

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie...>>

dr Krzysztof Świeszczak - Lider merytoryczny programu

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

dr Jarosław B. Wedler - senior trener/ senior konsultant

Doktor Uniwersytetu Szczecińskiego Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, specjalność: rachunkowość i controlling. Obecnie Zastępca Dyrektora...>>

Terminy

Terminy edycji 341:

27-28.04.2024 Sesja I
11-12.05.2024 Sesja II
01-02.06.2024 Sesja III
07-08.06.2024 Sesja IV (7-go 17:00-20:15)
22-23.06.2024 Sesja V

Terminy edycji 342:

25-26.05.2024 Sesja I
08-09.06.2024 Sesja II
14-15-16.06.2024 Sesja III (14-go 17:00-20:15, 16-go 9:00-12:30)
22.06.2024 Sesja IV
06-07.07.2024 Sesja V
20.07.2024 – 9:00-12:30

Terminy edycji 343:

29-30.06.2024 Sesja I
06-07.07.2024 Sesja II (7-go 9:00-12:30)
13-14.07.2024 Sesja III
09-10-11.08.2024 Sesja IV (9-go 17:00-20:15, 11-go 9:00-12:30)
24-25.08.2024 Sesja V

Terminy edycji 344:

27-28.07.2024 Sesja I
10-11.08.2024 Sesja II
24.08.2024 Sesja III
07-08.09.2024 Sesja IV
21-22.09.2024 Sesja V

Terminy edycji 345:

31.08-01.09.2024 Sesja I
14-15.09.2024 Sesja II
28.09.2024 Sesja III
12-13.10.2024 Sesja IV
26-27.10.2024 Sesja V

Terminy edycji 346:

21-22.09.2024 Sesja I
05-06.10.2024 Sesja II
19.10.2024 Sesja III
09-10.11.2024 Sesja IV
23-24.11.2024 Sesja V

 

Warunki udziału

Cena szkolenia*

 • 3.800 PLN – z dostępem do e-repetytorium

Cena e-repetytorium:

1000 PLN (zwolnione z VAT) – dla Absolwentów i obecnych Uczestników kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, którzy chcą przedłużyć czas korzystania z platformy.

1000 PLN + 23% VAT – dla pozostałych Użytkowników.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbywa się w weekendy.

Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Ministerstwo Aktywów Państwowych, ul. Krucza 36/Wspólna 6, 00-522 Warszawa; tel. 022/695 85 11, 695 89 67; e-mail: egzamin@map.gov.pl lub sprawdź tutaj!

Szczegółowy harmonogram kursu przesyłamy najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Uczestniczyłam w Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych realizowanym przez IBD Business School w Warszawie. Pozostaję pod wrażeniem zaangażowania wykładowców kursu, którzy bardzo ciekawie prowadzili zajęcia i w profesjonalny sposób przekazywali treści związane z ww. kursem oraz chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami. Dodatkowym atutem kursu jest E-repetytorium - pomocne narzędzie do nauki - do części pisemnej egzaminu w KPRM, które bardzo ułatwia przyswajanie zdobytej wiedzy. Jestem zadowolona z Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych i polecam IBD Business School sp. z o.o.
Anna Fabiszewska
Poszukiwałem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, który przy zachowaniu formy syntetycznej daje podstawy do samodzielnego przygotowania do egzaminu i wskazującego praktyczne wytyczne do samego procesu przeprowadzania egzaminu organizowanego przez KPRM. Wybór padł na ofertę IBD Business School, który w formule sesji weekendowych spełniał moje oczekiwania. Przy tak szerokiej gamie zagadnień nie jest sprawą prostą dobór materiałów, a tu spotkała mnie miła niespodzianka – dzięki możliwości dostępu do formy elektronicznej na dedykowanym koncie dla uczestnika kursu mam stały dostęp do usystematyzowanej wiedzy i zakresu, który pomaga w samodzielnej nauce. Oczywiście, jeszcze przede mną sam egzamin, który dopiero potwierdzi skuteczność ostatecznie jakości kursu, niemniej jednak uzyskane wiadomości, praktyczne przykłady przedstawiane przez wykładowców w trakcie kursu dają mi poczucie pewności do podjęcia tej próby. Z przyjemnością zarekomenduje kurs na członków rad nadzorczych organizowany przez IBD Business School.
Andrzej Kreft
W minionym roku miałem przyjemność uczestniczyć w kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowanym przez IBD Business School Sp. z o.o. Kurs został zorganizowany w ośrodku szkoleniowym Sienna Training Centre ul. Sienna 73 w Warszawie. Ośrodek ten mieści się w nowoczesnym biurowcu, gdzie wyposażenie i komfort sal wykładowych stanowi wysoki standard. Zajęcia były prowadzone od godz. 9.00 do 18.00 (sobota-niedziela). Wydawałoby się, że tak długi czas zajęć negatywnie wpłynie na samopoczucie słuchacza, jednak wysoki komfort sal nie powodował zmęczenia natomiast podczas przerw można było orzeźwić się kawą/herbatą lub innymi napojami oraz słodyczami. Za ten stan dbał bardzo miły i życzliwy personel ośrodka szkoleniowego. Najważniejszym elementem kursu byli wykładowcy realizujący program szkolenia. W tym miejscu pragnę podkreślić ich profesjonalizm, wiedzę teoretyczną oraz praktyczną. Początkowe zajęcia (działalność przedsiębiorstw, prawo upadłościowe, prawo restrukturyzacyjne i elementy prawa cywilnego z połączeniem prawa pracy) prowadziła mec. Małgorzata Sudoł. Wykładowca w moim odczuciu był zaangażowany także emocjonalnie, starając się zwrócić uwagę na praktyczne uwarunkowania wynikające z "suchych" przepisów prawa, gdyż widać było, że jest bardzo doświadczonym praktykiem, a przytaczane przykłady wzbudzały zainteresowanie słuchaczy. Kolejne zajęcia (szeroko rozumiane zagadnienia spółek handlowych) prowadziła mec. Katarzyna Kotelecka, która charakteryzowała się niesłychaną dokładnością i skrupulatnością przekazywanej wiedzy. Słuchając jej, odniosłem wrażenie osoby o doskonałej pamięci cytowanych paragrafów zawartych w KSH. Zagadnienia z prawa gospodarczego Unii Europejskiej prowadził dr Krzysztof Świeszczak, gdzie było widać jak swobodnie porusza się po zagadnieniach realizowanego tematu. Kolejne zjazdy prowadził dr hab. Arkadiusz Kustra. Zajęcia były ukierunkowane na finanse przedsiębiorstw. Zaprezentowana forma zajęć zasługuje na wielkie uznanie. Wykładowca ten poza zwykłą teorią nawiązywał do praktyki, którą osobiście posiadł w trakcie swojej profesji. Końcówka kursu przypadła dr Andrzejowi Chordeckiemu, gdzie poza programem starał się u słuchaczy kursu wyrobić koncentrację nad istotą pytań egzaminacyjnych dla kandydatów na członków organów nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Według mojej oceny z tego zadania wywiązał się wzorowo. Wykładowca ten posiadając bogate doświadczenie zawodowe prowadził zajęcia z niezwykłą "lekkością" i precyzją prawniczą. Rekomenduje ośrodek szkoleniowo-doradczy IBD Business School sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze względu na przedstawione powyżej argumenty, z których wynika profesjonalizm kadry szkoleniowej, wysoki standard zaplecza szkoleniowego oraz tzw. firmy "Fair Play". Końcowa moja ocena to celująca.
Krzysztof Jamroziak
Uczestniczyłem w kursie zorganizowanym przez IBD Business School dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Zajęcia były prowadzone na wysokim poziomie, przez zaangażowanych, doświadczonych i posiadających bogatą wiedzę, zarówno teoretyczną, jak i praktyczną, wykładowców. Dzięki takiemu przygotowaniu zdałem za pierwszym razem egzamin zorganizowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (…).
Damian Dytrych
W imieniu własnym chciałbym podziękować zespołowi IBD Business School Sp. z o.o. z Warszawy za rzetelnie i profesjonalnie przeprowadzony Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Wykładowców i sposób przekazywania wiedzy uważam za wysoce kompetentny, umożliwiający w sposób przystępny przyjęcie odpowiedniej wiedzy z zakresu wykładów.
Adam Poteralski
Z wielką przyjemnością rekomenduję IBD Business School (…). Byłam uczestnikiem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Jestem pod wrażeniem kompetencji wykładowców oraz umiejętności przekazywania posiadanej wiedzy. Dodatkowo, udostępniane uczestnikom kursu narzędzie w postaci e-repetytorium daje możliwość uczenia się w dowolnym miejscu i czasie. Potwierdzeniem jakości kształcenia jest zdanie egzaminu dla członków rad nadzorczych, organizowanego przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów r.
Elżbieta Szuflicka-Leszkiewicz
Uczestniczyłem w 2-miesięcznym kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych realizowanym przez IBD Business School w Warszawie. Kurs spełnił wszelkie stawiane przed nim oczekiwania, przede wszystkim dzięki profesjonalnemu przygotowaniu organizatora. Zajęcia był prowadzone przez szereg profesjonalistów branżowych o bardzo dużym doświadczeniu, świetnie przygotowanych do prowadzenia zajęć, bardzo chętnie dzielących się wiedzą. Organizator zaopatrzył uczestników w pełen zakres bardzo dobrze opracowanych materiałów szkoleniowych, udostępnianych na każdych zajęciach, jak i na platformie internetowej. Same zajęcia odbywały się w nowoczesnych salach szkoleniowych, a dla każdego uczestnika dostępny był dobrze zaopatrzony bufet z napojami i przekąskami (…). Na podstawie osobistego doświadczenia szczerze polecam realizowanie kursów z firmą IBD Business School, która bardzo profesjonalnie i wymagająco podchodzi do wszelkich aspektów mogących wpływać na jak najlepsze doświadczenia szkoleniowe klienta.
Andrzej Banucha
Niniejszym chciałabym zarekomendować IBD Business School [...]. Byłam uczestnikiem kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym z dochowaniem należytej staranności. Wszystkie elementy szkolenia, takie jak dobór wykładowcy, ilość i jakość przekazywanej wiedzy, przygotowanie materiałów pomocniczych dla uczestników szkolenia zasługują na pochwałę i uznanie.
Elżbieta Pońska Stemplewska
Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych, został przeprowadzony profesjonalnie zarówno pod kątem doboru wykładowców, jak i opracowania materiałów szkoleniowych. Bardzo dobra organizacja.
Marzena Pietrzak
Uczestniczyłem w organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu [obecnie: IBD Business School] kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposób organizacji szkolenia oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z multimedialnej platformy internetowej znacznie ułatwiły mi naukę, w konsekwencji wpłynęły na pozytywny wynik egzaminu. Z przyjemnością polecam organizowane przez IBD Business School Sp. z o.o. szkolenia i usługi, które świadczone są na wysokim europejskim poziomie.
Rafał Witasik Prezes Zarządu Zakład Górniczy EKO-PLUS sp. z o.o.
Niniejszym pragnę udzielić referencji IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. podmiot Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Omawiane zagadnienia wzbogacone były o aktualne akty prawne wraz z komentarzami i opracowaniami. Kursanci mogli skorzystać ze specjalnego e-repetytorium, w którym zamieszczono próbne testy egzaminacyjne. Współpraca i komunikacja z Instytutem przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Z przyjemnością rekomenduję Instytut jako znakomitego partnera i rzetelną firmę świadczącą usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Izabela Tokarz Dyrektor Biura Organizacji i Kontaktów z Inwestorami w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Uważam, że szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem oraz każdy jego etap był bardzo interesujący. Wysoko oceniam realizację szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym, jak i logistycznym.
Mariusz Warych
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną Kadrę Wykładowców. Wysoko oceniam realizację pod względem merytorycznym i logistycznym. Jestem przekonany że Uczestnicy szkolenia zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa i do rzetelnego wypełniania nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce.
Tadeusz Mytnik, Ryszard Wojtyła Tamtron SA
Niniejszym pragnę udzielić referencji Instytutowi Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. pomiot „Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych”. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Anna Patalong, Michał Borowski Wiceprezes Zarządu, Prokurent Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Mogę z przyjemnością stwierdzić, iż Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) prezentuje wysoki poziom merytoryczny, a jego formuła i sposób prowadzenia zajęć pozwalają niewątpliwie uzupełnić i usystematyzować wiedzę. Należy podkreślić dobór i ukierunkowanie przerabianego na zajęciach materiału pod kątem zagadnień egzaminacyjnych.
Paweł Cholewka
Program zrealizowany w pełni i zgodnie z moimi oczekiwaniami. Jestem przekonana, że uczestnicy kursu zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Przekazywana wiedza była usystematyzowana i w ocenie zarówno mojej, jak i innych uczestników kursu kompleksowa.
Anna Nawrocka
Uczestniczyłem w „Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych”, który przeprowadził Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School). Warunki lokalowe ośrodka oraz przekazane materiały dydaktyczne oceniam jako bardzo dobre. Kompetencje wykładowców, sposób przekazywania wiedzy były na wysokim poziomie.
Marek Jarosz Wójt Gminy Jaświły
Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania (…). Poruszane zagadnienia wzbogacane były o aktualne akty prawne z komentarzami i opracowaniami. Bardzo pomocnym narzędziem, którego nie oferuje żadna firma, jest e-repetytorium, zawierające przykładowe pytania egzaminacyjne.
Joanna Radziszewska
Mogę odpowiedzialnie polecić Państwa kurs zarówno pod względem zawartości edukacyjnej oraz jako przygotowanie do egzaminu na kandydatów do RN w spółkach SP. Wysoko oceniam zarówno organizację jak i wykładowców, którzy są bez wyjątku specjalistami w swoich dziedzinach i potrafią swą wiedzę i doświadczenie przekazać.
Grzegorz Brenda