Regulamin serwisu

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

Serwis internetowy www.ibd.pl. jest własnością IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 26/5, 01-041 Warszawa, wpisanym do KRS pod numerem 0000244698 przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON 010983354, NIP 522-23-83-056.

 

§ 1

Korzystając z serwisu www.ibd.pl użytkownik potwierdza, że zapoznał się z poniższym regulaminem.

 

§ 2

Wymagania sprzętowe niezbędne w celu skorzystania z serwisu: komputer, dostęp do internetu, przeglądarka internetowa.

 

§ 3

Informacje zawarte na stronie mają charakter wyłącznie informacyjny, w szczególności nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych.

 

Rozdział 2

Definicje

Użyte w regulaminie określenia należy rozumieć następująco:

1) Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z zasobów serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.ibd.pl

2) Administrator – właściciel serwisu www.ibd.pl

3) Serwis – serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.ibd.pl

 

Rozdział 3

Prawa autorskie

§ 1

Majątkowe prawa autorskie do treści znajdujących się w serwisie internetowym należą do administratora serwisu oraz autorów poszczególnych publikacji i materiałów. Prawa autorskie podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku – o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, ze zm.). Korzystanie z serwisu internetowego nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Użytkownik może korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w Ustawie o prawie autorskim. Warunkiem wykorzystania materiałów z serwisu jest uzyskanie pisemnej zgody administratora. Za formę równoważną formie pisemnej uznaje się uzyskanie zgody za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 2

Żadna część, jak i całość utworów zawartych w serwisie nie może być powielana i rozpowszechniania lub dalej rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób (w tym także elektroniczny lub mechaniczny lub inny albo na wszelkich polach eksploatacji ) włącznie z kopiowaniem, szeroko pojętą digitalizacją, fotokopiowaniem lub kopiowaniem, w tym także zamieszczaniem w Internecie – bez zgody administratora. Jakiekolwiek użycie lub wykorzystanie utworów w całości lub w części bez zgody administratora z naruszeniem prawa jest zabronione pod groźbą kary i może być ścigane prawnie.

 

Rozdział 4

Dane osobowe

Administrator serwisu gromadzi dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkowników. Wszelkie dane uzyskane w związku z prowadzoną korespondencją pomiędzy użytkownikiem a administratorem serwisu są chronione. Podanie danych osobowych przez użytkownika jest dobrowolne. W każdym czasie użytkownik ma prawo żądać wglądu i usunięcia swoich danych, jak również wszelkiej korespondencji prowadzonej z administratorem serwisu.

 

Rozdział 5

Przerwy w funkcjonowaniu serwisu

Administrator informuje o możliwości wystąpienia krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu serwisu internetowego w przypadku planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera lub oprogramowania serwisu.

 

Rozdział 6

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.