Czas trwania 80 godz., 10 dni Ilość sesji 5

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena
21.10.2024 - 01.01.1970 On-line 25000 PLN
Wypełnij zgłoszenie

IBD Advanced Management Program

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.

W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Program dla kadry zarządzającej – IBD AMP – został stworzony z myślą o przedstawicielach wyższej kadry zarządzającej, których celem jest nie tylko poszerzanie swojej wiedzy, ale i chcących zmienić własną ścieżkę kariery, poważnie myślących o rozszerzeniu zakresu odpowiedzialności lub działalności firmy. Program jest adresowany także do tych doświadczonych menedżerów, którzy poszukują informacji i danych o własnym stylu zarządzania jako bazie do przeprowadzenia zmian w sposobie kierowania ludźmi i firmą.

IBD AMP inspiruje zmiany, pomaga je zaplanować, a następnie przeprowadzić.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Idea i główne założenia

W zakresie IBD Advanced Management Program uwzględniono najczęściej pojawiające się wyzwania, przed jakimi staje zarządzający przedsiębiorstwem:

 • jak budować i skutecznie wdrażać strategię,
 • jak podnosić jego efektywność,
 • w jaki sposób wykorzystywać innowacje,
 • jak przeprowadzać firmę przez zmiany,
 • przede wszystkim – jak dokonać zmian w samym sobie, swoim stylu zarządzania, komunikowania i budowania relacji w przedsiębiorstwie.

Program jest przeznaczony dla najwyższej kadry kierowniczej i właścicieli firm, podejmujących w swojej praktyce biznesowej złożone decyzje, które dotyczą równocześnie wielu obszarów funkcjonowania firmy i bezpośrednio wpływają na jej przyszłość.

 

Profil uczestnika

 • Właściciele firm, członkowie zarządów lub dyrektorzy generalni, którzy:
  • posiadają 15-letnie doświadczenie menedżerskie (w tym: 5-letnie doświadczenie na stanowiskach z odpowiedzialnością międzyobszarową i pełną odpowiedzialnością za P&L),
  • posiadają wizję funkcjonowania firmy i kierunku jej zmian,
  • poszukują informacji jako podstawy samooceny własnego stylu zarządzania i jego zmiany.
 • Menedżerowie, którzy nie spełniają kryteriów zdefiniowanych powyżej, ale są nowo nominowani lub przygotowywani do nominacji na członków zarządu lub dyrektorów generalnych, o ile otrzymają pisemne referencje właściciela firmy lub prezesa zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za rozwój pracowników, potwierdzające doświadczenie, osiągnięcia zawodowe oraz kompetencje kandydata na uczestnika programu.

Kandydaci na uczestników programu powinni spełniać zdefiniowane wyżej kryteria. Ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w programie podejmuje Komisja Rekrutacyjna IBD Business School, na podstawie informacji przedstawionych w zgłoszeniu oraz przeprowadzanego wywiadu.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla uczestnika

 • Pogłębienie rozumienia zagadnień makroekonomicznych.
 • Przygotowanie planu i narzędzi przeprowadzania zmian w firmie i w stylu przywództwa.
 • Realizacja konkretnych projektów biznesowych w firmach uczestników programu.
 • Analiza około 40 przypadków biznesowych.
 • Utworzenie platformy współpracy pomiędzy uczestnikami programu – właścicielami
  i członkami zarządów firm.
 • Zapewnienie wsparcia IBD Business School przy wdrażaniu zmian.
 • Inspirujące rozmowy i dyskusje z ludźmi sukcesu.
 • Indywidualna sesja feedbacku.
 • Analiza wyników badania satysfakcji klienta.
 • Wsparcie facylitatorów IBD Business School przez cały okres trwania programu.
 • 2 indywidualne sesje coachingowe.
 • Indywidualna sesja mentoringowa podsumowująca priorytety w rozwoju osobistym i zawodowym uczestnika.
 • Networking i udział w wydarzeniach artystycznych.

 

Zakres merytoryczny

I. JAK KONCENTROWAĆ SIĘ NA OBSZARACH, GDZIE MOŻESZ WYGRAĆ

 1. Gospodarka światowa i strategia
 2. Analiza otoczenia makroekonomicznego i konkurencji

II. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWA PRZYWÓDZTWO TRANSFORMACYJNE

 1. Przygotowanie strategii zmiany
 2. Rozpoznanie głównych problemów w przeprowadzaniu organizacji przez zmianę
 3. Budowa lojalności i zaangażowania pracowników
 4. Komunikacja strategii wewnątrz organizacji
 5. Praktykowanie umiejętności komunikacji interpersonalnej i prezentacji – indywidualny feedback

III. JAKĄ ROLĘ W REALIZACJI CELÓW STRATEGICZNYCH ODGRYWAJĄ OPERACJE

 1. Zasady tworzenia strategii operacyjnej
 2. Budowa organizacji zorientowanej procesowo
 3. Usprawnianie i doskonałość operacyjna (operational excellence)

IV. JAK ZBUDOWAĆ PRZEWAGĘ KONKURENCYJNĄ

 1. Klient, marka, produkt
 2. Partnerstwo strategiczne – zrób, kup lub nawiąż współpracę
 3. Negocjacje

V. JAK STWORZYĆ DOBRY KLIMAT DLA  INNOWACJI

 1. Budowa kultury innowacji – przywództwo inspirujące innowacje
 2. Wyzwania pochodzące z nowych technologii i digitalizacji
 3. Tworzenie strategii IT i zasad IT Governance
 4. Zarządzanie projektami – budowa portfela projektów strategicznych

 

Metody szkoleniowe

Ze względu na praktyczny charakter programu, który ma inspirować i pomagać uczestnikom we wdrażaniu zmian w swoim środowisku biznesowym, w trakcie wszystkich sesji jest wykorzystywana metoda analizy przypadków biznesowych:

 • Uczestnicy przeprowadzają analizę około 40 rzeczywistych przypadków biznesowych; każde studium przypadku jest bazą dla autorefleksji i przeniesienia wniosków z analizy na własną rzeczywistość zawodową.
 • Integracja programu z praktyką biznesową odbywa się w małych zespołach, przy wsparciu facylitatorów IBD Business School; w zespołach są też przygotowywane projekty biznesowe, których realizacja odbywa się pomiędzy poszczególnymi sesjami.
 • Uczestnicy programu mają również unikalną szansę dokonania konfrontacji swojego myślenia o biznesie z praktyką podczas paneli dyskusyjnych z udziałem ludzi sukcesu.
 • Ważną rolę w podnoszeniu samoświadomości stylu zarządzania, umiejętności komunikowania i kompetencji menedżerskich są badania realizowane w miejscu pracy uczestnika (m. in. badanie 360°) oraz obserwacje grupowe;  wyniki tych badań i obserwacji są bazą sesji feedbackowych, zarówno indywidualnych, jak i grupowych.
 • Na szczególną uwagę zasługuje moduł dotyczący komunikacji i sztuki prezentacji, ponieważ jest realizowany z wykorzystaniem nagrań wystąpień publicznych przygotowanych przez każdego Uczestnika. Są one następnie bazą indywidualnej sesji feedbackowej.
 • Praca zespołowa jest również przedmiotem obserwacji coachów, którzy przeprowadzają z uczestnikami indywidualne sesje coachingowe.
 • Bardzo ważną rolę w dokonywaniu zmian w  postawach i myśleniu o swojej organizacji i o sobie odgrywają sesje integracji programu i praktyki biznesowej, które są platformą wymiany doświadczeń i refleksji pomiędzy uczestnikami oraz sesje networkingowe.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, strategia, cele strategiczne, style zarządzania, szkolenie dla wyższej kadry zarządzającej, przywództwo transformacyjne, innowacje, kultura innowacji, strategia operacyjna, zarządzanie zmianą.

 

 

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

prof. Mariusz Bednarek - wykładowca programu IBD Executive MBA

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania. Pracownik naukowo-badawczy wielu renomowanych uczelni polskich i zagranicznych oraz ceniony ekspert...>>

dr Maciej Bukowski - wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, prezes WiseEuropa. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem...>>

dr inż. Przemysław Domański - wykładowca

Doktor inż. elektronik-automatyk, absolwent studiów MBA na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie (we współpracy ze Szkołą Biznesu Uniwersytetu Sztokholmskiego),...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

Dariusz Mazurek - senior konsultant/ wykładowca

Absolwent SGGW, Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Master of Business Administration – University of Illinois at Urbana Champaign, a także podyplomowych...>>

dr hab. Waldemar Rogowski - wykładowca

Doktor hab. nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse, profesor nadzwyczajny w Instytucie Finansów Korporacji i Inwestycji Szkoły Głównej Handlowej....>>

Mentorzy i coachowie

Marta Gabalewicz - coach/ trener

Coach, trener umiejętności biznesowych, konsultant HR. Absolwentka kierunku Zarządzanie i Marketing Szkoły Głównej Handlowej oraz wydziału Psychologii...>>

Magdalena Kwiatek - mentor/ coach

Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego, Wydział Nauk Społecznych (psychologia organizacji i zarządzania – 1996, socjologia – 1998). Blisko 20-letnie...>>

Agnieszka Marczak-Czajka - coach/ praktyk NLP

Psycholog posiadający doświadczenie w doradztwie HR, dyplomowany coach Noble Manhattan Coaching (NMC), praktyk NLP. Wykorzystuje wiele metod w celu wzmocnienia...>>

Agnieszka Szwejkowska - mentor/ coach

Absolwentka psychologii zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Śląskim oraz Akademii Profesjonalnego Trenera  Biznesu na Akademii Leona Koźmińskiego....>>

Falicytatorzy

Agnieszka Barańska - konsultant/ trener

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej. Doktorantka w Kolegium Gospodarki Światowej Szkoły...>>

Kinga Rycerz - konsultant/ trener

Absolwentka Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Wydział Zarządzania i Marketingu i Podyplomowych Studiów Menedżerskich Executive MBA na tej uczelni....>>

Jakub Świniarski - coach/ facylitator

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Zarządzanie Ekonomiką Przedsiębiorstw, studiów podyplomowych „Rachunkowość zarządcza i controlling”...>>

Terminy

On-line

21-22.10.2024 Sesja I
04-05.11.2024 Sesja II
18-19.11.2024 Sesja III
02-03.12.2024 Sesja IV
16-17.12.2024 Sesja V

 

 

 

Warunki udziału

W skład każdej sesji wchodzą moduły (zamykane analizą przypadków biznesowych), po których grupy robocze realizują zadania projektowe i przeprowadzają autorefleksję, facylitowaną przez przedstawiciela IBD Business School.

3 tygodnie przed każdą sesją uczestnicy otrzymują materiały do przygotowania się do zajęć. W tym czasie są również przeprowadzane badania ankietowe, stanowiące podstawę autorefleksji uczestników programu, oraz są realizowane projekty grupowe.

 

Cena udziału w programie: 25000 PLN

Cena obejmuje:

 • udział w zajęciach
 • dostęp do testów i badań online
 • opiekę facylitatora pomiędzy sesjami
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat IBD Business School
 • certyfikat International Education Society (IES)

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

KONTAKT

Dział Programów Otwartych,  tel. +48 695 330 033

IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.