Czas trwania 88 godz., 11 dni Ilość sesji 5

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
25.07.2024 - 06.09.2024 On-line 6900 PLN
29.08.2024 - 11.10.2024 On-line 6900 PLN
26.09.2024 - 08.11.2024 On-line 6900 PLN
21.10.2024 - 03.12.2024 On-line 6900 PLN
25.11.2024 - 28.01.2025 On-line 6900 PLN
16.12.2024 - 04.02.2025 On-line 6900 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Advanced Sales Management Program – Akademia Menedżera Sprzedaży

 

Program jest realizowany w formule online active learning. Gwarantuje ona wysoką jakość i interaktywność prowadzonych zajęć oraz dostęp do najlepszych prowadzących i ekspertów. Pozwala uczyć się z dowolnego miejsca w Polsce i za granicą, w odpowiednim dla siebie czasie i miejscu.

Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem | przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć popołudniu.
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani do prowadzenia szkoleń w formule online (od wielu lat łączymy zajęcia stacjonarne z edukacją zdalną).
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Teams.
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej.
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują certyfikaty potwierdzające zdobycie kwalifikacji (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych).

 

Akademia Menedżera Sprzedaży to szkolenie dla ambitnych, wymagających menedżerów, którzy rozumieją, jak ważne w skuteczności działania zespołów sprzedażowych jest trafne definiowanie celów, wyznaczanie klarownych i spójnych wskaźników ich realizacji oraz skuteczne egzekwowanie i motywowanie zespołu handlowego.

Program przygotowuje pracowników ze zróżnicowanym doświadczeniem w obszarze zarządzania i sprzedaży do sprawnego funkcjonowania w roli menedżera sprzedaży.

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

PARTNERZY PROGRAMU

  

 

Grupa docelowa

Jeżeli jesteś osobą z co najmniej 2-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołem sprzedażowym, posiadasz doświadczenie w zarządzaniu innymi zespołami lub dopiero rozpoczynasz swoją przygodę z zarządzaniem sprzedażą, to szkolenie jest dla ciebie.

 • Menedżerowie sprzedaży oraz osoby odpowiadające za wyniki sprzedażowe w organizacji
 • Team liderzy zespołów sprzedażowych
 • Osoby zainteresowane podjęciem w przyszłości roli menedżera sprzedaży

 

Dzięki udziałowi w programie:

 • Rozpoznasz i rozwiniesz swój styl zarządzania zespołem sprzedaży.
 • Nabędziesz praktycznych umiejętności tworzenia zespołu odpowiedzialnego za wspólne realizowanie wyznaczonych celów.
 • Nauczysz się stawiać oczekiwania pracownikom, budować zespół i rozwijać jego członków.
 • Poznasz narzędzia skutecznego motywowania członków zespołu sprzedażowego.
 • Zrozumiesz istotę podejścia sytuacyjnego w zarządzaniu zespołem.
 • Nauczysz się wyznaczania celów krótko- i długoterminowych dla zespołu sprzedaży.
 • Będziesz skuteczniej wspierać zespół w rozwoju.
 • Poznasz sposoby wyzwalania w zespole energii i siły do dalszej pracy.
 • Efektywniej zorganizujesz swój czas jako szefa.
 • Poznasz mechanizmy motywacyjne, którymi możesz oddziaływać na podwładnych.

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Program ramowy

Sesja I. Przywództwo w zarządzaniu sprzedażą

Sesja II. Budowanie efektywnego zespołu sprzedażowego

Sesja III. Zarządzanie zespołem i trudne rozmowy menedżerskie

Sesja IV. Budowanie motywacji i zaangażowania w sprzedaży

Sesja dodatkowa. Coaching Fundamentals Certificate

Ważne! Realizacja programu Advanced Sales Management Program (ASMP) umożliwia bezpłatne zaliczenie kursu coachingowego – Coaching Fundamentals Certificate (CFC) i rozpoczęcie procesu międzynarodowej certyfikacji, przyznawanej przez Noble Manhattan Coaching, Institute of Leadership & Management oraz International Institute of Coaching & Mentoring.

 

Metody diagnozy kompetencji

ICP – Individual Competence Profile 

 • Rzetelne i wygodne narzędzie indywidualnej diagnozy kompetencji metodą 360 stopni.
 • Raport Indywidualny dla każdego uczestnika.

Test Taktyk Wywierania Wpływu

Sesje feedbacku  

 • ICP– sesja zdalna feedbackowa prowadzona przez konsultanta IBD.
 • Test Taktyk Wywierania Wpływu – omówienie wyników na sesji.

 

Co to jest ICP?

 • ICP® to zaawansowane metodologicznie, autorskie narzędzie typu 360 degree feedback przygotowane przez ekspertów IBD Business School.
 • Narzędzie dedykowane do rozwoju menedżerów, umożliwiające im poznanie swoich mocnych i słabych stron w roli, jaką realizują.
 • Pozwala na diagnozę kompetencji menedżerskich zebraną w raporty indywidualne i grupowe.
 • Dostarcza zobiektywizowanej oceny z kilku źródeł, co wzmacnia jej wiarygodność i eliminuje subiektywizm.
 • Jest narzędziem zaawansowanym technologicznie umożliwiającym sprawne zebranie poufnych, anonimowych opinii (feedbacków) dla menedżerów – bez nadmiernego czasowego obciążenia; jest łatwo powtarzalne – pozwala na cykliczne wykorzystanie jako wsparcie w rozwoju menedżera.

 

Metody szkoleniowe – action learning

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

 • Gry szkoleniowe
 • Tematyczne case study
 • Filmy instruktażowe
 • Role play
 • Ćwiczenia indywidualne i grupowe
 • Testy
 • Dyskusje moderowane
 • Feedback trenerski i feedback partnerski

 

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, zarządzanie sprzedażą, zespół sprzedażowy, menedżer ds. sprzedaży, gry szkoleniowe, motywacja, kompetencje sprzedażowe.

Zobacz także:

Innovative Product Development (IPD)

Content marketing (CM)

Business Negotiation Program (ANP)

 

Program szczegółowy

Advanced Sales Management Program – Akademia Menedżera Sprzedaży

 

SESJA I. PRZYWÓDZTWO W ZARZĄDZANIU SPRZEDAŻĄ

Kluczowe cele sesji:

 • Doskonalenie umiejętności przywódczych menedżerów z obszaru sprzedaży poprzez zrozumienie różnych stylów przywództwa i ich wpływu na efektywność zespołu.
 • Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych liderów sprzedaży, zarówno w kontekście budowania relacji z zespołem
 • Wsparcie rozwoju osobistego liderów sprzedaży poprzez identyfikację obszarów do poprawy, budowanie pewności siebie, umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z trudnościami.

Omawiane zagadnienia:

  1. Teorie i praktyka przywództwa w sprzedaży.
  2. Rola autorytetu i postawy menedżera sprzedaży.
  3. Automotywacja oraz zaangażowanie w działania.
  4. Inspirowanie oraz wywieranie wpływu na innych.
  5. Umiejętności komunikacyjne menedżera sprzedaży.
  6. Asertywność wzmacniająca postawę menedżera.
  7. Rozwiązywanie trudnych sytuacji menedżerskich.
  8. Radzenie sobie ze stresem.

 

SESJA II. BUDOWANIE EFEKTYWNEGO ZESPOŁU SPRZEDAŻOWEGO

Kluczowe cele sesji:

 • Zapewnienie narzędzi i strategii niezbędnych do skutecznego zarządzania zespołem sprzedażowym, w tym w obszarach rekrutacji, motywacji, budowania relacji, oraz rozwoju kompetencji.
 • Poznanie zasad formułowania wymagań i oczekiwań wobec nowych pracowników sprzedaży.
 • Zapewnienie narzędzi i metod monitorowania oraz oceny wyników zespołu w celu identyfikacji obszarów do poprawy i wprowadzenia skutecznych działań korygujących.
 • Doskonalenie umiejętności w prowadzeniu rozmów korygujących, naprawczych zwalniających.

Omawiane zagadnienia:

  1. Określenie celów i zadań dla nowych pracowników.
  2. Opracowanie profilu kandydata i opisu stanowiska.
  3. Prowadzenie rekrutacji do działu sprzedaży.
  4. Skuteczne wdrożenie sprzedawcy do pracy.
  5. Rozwijanie talentów i potencjału sprzedawców.
  6. Utrzymanie stałego składu zespołu.
  7. Ocena oraz zwalnianie członków zespołu sprzedaży.

 

SESJA III. ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I TRUDNE ROZMOWY MENEDŻERSKIE

Kluczowe cele sesji:

 • Doskonalenie umiejętności wyznaczania celów i priorytetów w celu efektywnego skoncentrowania wysiłków na kluczowych obszarach, aktywnościach.
 • Zapewnienie narzędzi i strategii dla menedżerów sprzedaży w celu skutecznego planowania i organizowania pracy zespołu.
 • Udostępnienie narzędzi i technik do skutecznego rozwiązywania konfliktów w zespole.
 • Zapewnienie narzędzi i metod prowadzenia skutecznych rozmów feedbackowych oraz ocen okresowych.

Omawiane zagadnienia:

  1. Wyznaczanie celów i priorytetów zespołu.
  2. Planowanie pracy zespołu sprzedaży.
  3. Prowadzenie zebrań i spotkań zespołu sprzedaży.
  4. Kontrola i rozliczanie zespołu sprzedaży.
  5. Rozwiązywanie konfliktów wewnątrz grupy.
  6. Feedback, oceny okresowe – narzędzia rozwoju.
  7. Narzędzia menedżera sprzedaży.

 

SESJA IV. BUDOWANIE MOTYWACJI I ZAANGAŻOWANIA W SPRZEDAŻY

Kluczowe cele sesji:

 • Zrozumienie różnych ról i funkcji w zespole sprzedażowym oraz ich wpływu na rozwój indywidualny i sukces zespołu.
 • Poznanie różnych systemów premiowych i prowizyjnych oraz ich wpływu na motywację i efektywność pracowników.
 • Doskonalenie umiejętności w prowadzeniu rozmów rozwojowych i wspieraniu pracowników w osiąganiu ich celów rozwojowych.
 • Promowanie mentorstwa jako formy wsparcia i rozwoju dla pracowników, włączając w to transfer wiedzy i doświadczenia.

Omawiane zagadnienia:

  1. Systemy motywacyjne, w tym modele motywacyjne i systemy premiowe, prowizyjne.
  2. Role członków w zespole a rozwój sprzedawców.
  3. Planowanie ścieżek rozwoju sprzedawców.
  4. Zarządzanie zmianą i konfliktem a motywacja zespołu.
  5. Mentoring – wsparcie sprzedawców.

 

SESJA DODATKOWA: KOMPETENCJE COACHINGOWE W PRACY MENEDŻERA SPRZEDAŻY. ROZWIJAJ SWÓJ WARSZTAT!

Zakres programowy:

 • 3-dniowe szkolenie warsztatowe prowadzone przez akredytowanych trenerów i coachów Noble Manhattan Coaching (wersja stacjonarna)
 • Tematyka warsztatów:
  • cztery filary coachingu,
  • umiejętność słuchania w coachingu,
  • umiejętność zadawania pytań w coachingu,
  • model coachingowy TGROW,
  • wartości.

W ramach programu Advanced Sales Management Program (ASMP) uczestnicy mają możliwość zaliczenia kursu coachingowego Coaching Fundamentals Certificate (CFC), który jest realizowany podczas sesji dodatkowej.

Aby wziąć udział w kursie CFC, należy:

 – TUTAJ  wybrać dogodny termin, ale nie później niż w okresie 3 miesięcy od momentu rozpoczęcia programu ASMP do jego zakończenia.

– Zarezerwować miejsce, wysyłając wiadomość na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl  lub telefonicznie: 695 330 033, 695 119 911, (22) 618 85 83.

Uczestnicy mają także możliwość uzyskania certyfikatu coachingowego na poziomie Certified Coach akredytowanego przez International Institute of Coaching & Mentoring oraz Institute of Leadership & Management.  Od uczestników jest wymagane wykonanie dodatkowych zadań i wniesienie opłaty certyfikacyjnej w wysokości 1500 zł. W celu rozpoczęcia procesu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Dariusz Jęda - senior trener/ coach

Praktyk biznesu z wieloletnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach na różnym poziomie strategicznego zarządzania HR i biznesem. Specjalizuje...>>

Krzysztof Groszyk - senior trener/ senior konsultant

Absolwent Politechniki Warszawskiej, studia doktoranckie odbył w Instytucie Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej tej uczelni. Ukończył profesjonalne...>>

Aneta Ropek - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu (kierunek zarządzanie i marketing), Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego (kierunek: zarządzanie...>>

Andrzej Mika - senior trener/ senior konsultant/ coach

Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Nauk Społecznych w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej na Kierunku Socjologia reklamy i komunikacji...>>

Krzysztof Stefaniak - senior konsultant/ senior trener

Doświadczony ekspert, menedżer, konsultant i coach. Z wykształcenia pedagog, trener biznesowy. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu...>>

Terminy

On-line

25-26.07.2024 Sesja I
08-09.08.2024 Sesja II
22-23.08.2024 Sesja III
05-06.09.2024 Sesja IV

 

29-30.08.2024 Sesja I
12-13.09.2024 Sesja II
26-27.09.2024 Sesja III
10-11.10.2024 Sesja IV

26-27.09.2024 Sesja I
10-11.10.2024 Sesja II
24-25.10.2024 Sesja III
07-08.11.2024 Sesja IV
21-22.10.2024 Sesja I
04-05.11.2024 Sesja II
18-19.11.2024 Sesja III
02-03.12.2024 Sesja IV
25-26.11.2024 Sesja I
09-10.12.2024 Sesja II
13-14.01.2025 Sesja III
27-28.01.2025 Sesja IV
16-17.12.2024 Sesja I
13-14.01.2025 Sesja II
27-28.01.2025 Sesja III
03-04.02.2025 Sesja IV
Katowice

 

 

 

Kraków

Warunki udziału

Cena szkolenia**: 6.900 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 7 300 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielc

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Uczestniczyłam w szkoleniu Advanced Sales Management Program – cykl 5 weekendowych szkoleń. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, przekazując wiedzę adekwatną do tematyki kursu z należytą starannością. Zdobyta wiedza pozwoliła uporządkować mi dotychczasową wiedzę i wykorzystać ją w praktyce w swoim zespole. Prowadzący posiadali bardzo duże doświadczenie zawodowe, co przełożyło się na zaangażowanie oraz sposób prowadzenia szkolenia. Ponadto byli profesjonalnie przygotowani merytorycznie i dzięki temu przekładało się to na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i dla „początkujących” managerów/ leaderów, przez co polecam go każdej osobie, która jest lub chciałaby zacząć swoją przygodę w kierunku zarządzania zespołem.
Michalina Pasternak Plant Sales Team Leader & Intercompany Coordinator WIPAK