Talent Explorer i Learning Agility

Talent Explorer – zarządzanie talentami. Nasze rozumienie

Talent Explorer – skuteczne zarządzanie talentami w organizacji powinno uwzględniać to, czego nie widać na aktualnym stanowisku pracy. Nasza metodologia zawiera dwa źródła informacji. Pierwsze źródło to cztery kompetencje składające się na Gotowość do Uczenia się przez Doświadczenie (ang. Learning Agility). Traktujemy kompetencje jako pokazaną w działaniu umiejętność, którą mierzymy w technologii wieloźródłowej oceny (tzw. ocena 360 stopni). Im wyższy poziom tych kompetencji, tym szybciej i skuteczniej uczymy się z doświadczenia. Drugie źródło to struktura osobowości, którą badamy własnym testem osobowości – Test Intentio Consensio (TIC). Narzędzie pozwala zmierzyć poziom dwóch globalnych cech Intentio („gotowość do wkładanie wysiłku”) oraz Consensio (”gotowość do podejmowania współpracy”). Dodatkowo TIC pozwala ocenić, w jakim stopniu dana osoba jest nastawiona na dalszy rozwój.

Zobacz: szkolenie Certificate in Talent and Career Management

Talent Explorer. Co nas wyróżnia w sposobie wyszukiwania talentów?

IBD Business School opracowała własną koncepcję kompetencji Talent Explorer na podstawie literatury światowej oraz własnych badań walidacyjnych. Jest to pierwszy zbudowany w Polsce instrument, który mierzy Learning Agility. Zastosowanie oceny wieloźródłowej pozwala rzetelnie zmierzyć każdą z czterech kompetencji wtedy, gdy oceny „obserwatorów” (współpracownicy, podwładni i/lub przełożeni) są dostatecznie zgodne.

 

Talent Explorer

 

System automatycznie sprawdza poziom zgodności ocen dla poszczególnych kompetencji. Następnie generowany jest raport, który zawiera ocenę czterech kompetencji Talent Explorer oraz ich porównanie do wymaganego poziomu dla danego zastosowania (np. dobór do grupy talentów). Natomiast platforma do badania TIC generuje raport, który jest dalej interpretowany przez psychologa.

Korzyści z zastosowania pomiaru Talent Explorer

  • „Wyłowienie” w organizacji osób z najwyższym potencjałem rozwojowym.
  • Szybkie gromadzenie danych przez Internet.
  • Pomiar czterech kompetencji pozwala przewidzieć, jak dynamiczny może być rozwój pracownika, gdy zostanie on włączony do programu rozwojowego lub talentowego.
  • Badanie osobowości pokazuje, czy uczenie się z doświadczenia jest poparte odpowiednią bazą motywacyjną.
  • Raport zbiorczy na większej grupie badanych pokaże, które z czterech rodzajów kompetencji Talent Explorer są mocne w danej organizacji, a które wymagają wzmocnienia organizacyjnego.
  • Udzielony feedback indywidualny pokaże uczestnikom badania ich silne i słabe strony ze względu na ich dalszy rozwój.
  • Zwiększenie skuteczności szkoleń poprzez udział w nich przede wszystkim tych osób, które na swoim stanowisku pracy wykorzystają najlepiej zdobytą wiedzę i umiejętności.

Zobacz również kalendarz szkoleń. Międzynarodowa certyfikacja: IES

Zapraszamy do kontaktu

kontakt@ibd.pl, tel. +48 695 330 161