Doskonalenie kadr i konkurencyjności

Krzysztof Polak

Źródło: Gazeta Prawna 24.06.2004

 

Otwarcie się na rynek europejski powoduje narastanie w polskich firmach presji na zmianę metod zarządzania. Jednym z celów funduszy UE jest wsparcie tego procesu.

Przykład, korporacji odnoszących sukcesy w gospodarce światowej dowodzi, że sprawność kooperacji różnych części organizacji jest dziś jednym z ważniejszych czynników konkurencyjności. Tymczasem praca zespołowa sprawia polskim menedżerom dużo kłopotów. Badania Instytutu Rozwoju Biznesu wskazują, że Polacy preferują raczej indywidualistyczne podejście. Nastawienie to znajduje też wyraz w strukturze organizacyjnej firm. Poszczególne działy tak się wyspecjalizowały, że ograniczają do minimum kontakt i współpracę z innymi częściami firmy. W efekcie organizacja traci elastyczność niezbędną do wprowadzania na czas koniecznych zmian i korekt.

Staranne zarządzanie

Po wejściu do UE polskie podmioty uzyskały szansę zaistnienia na rynku międzynarodowym. Wymaga to usprawnienia metod zarządzania. Jednym z najważniejszych elementów jest jakość zarządzania kadrami. – Chodzi o takie dopasowanie poszczególnych segmentów, aby wszyscy pracownicy od góry do dołu orga- nizacji dobrze rozumieli koncepcję biznesu, strategię i cele firmy – mówi prof. Henryk Sterniczuk z University of New Brunswick w Kanadzie, współzałożyciel Konsorcjum Wydra, które przygotowuje kompleksową ofertę edukacyjną dla polskich firm. Ma ono strukturę otwartą. Na razie tworzą je Centrum Prywatyzacji IRB, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i firma szkoleniowa MT & DC.

Założyciele twierdzą, że tajemnica sukcesu przedsiębiorstwa tkwi nie tyle w utalentowanych jednostkach zarządzających poszczególnymi działami, ile we wzajemnym dopasowaniu poszczególnych części zarządzania i utworzeniu z nich sprawnie działającego mechanizmu. Zasadniczą rolę będzie więc odgrywało ukierunkowanie edukacji w poszczególnych obszarach zarządzania na usprawnianie i wzmacnianie współpracy.

Kwalifikacje kierowników

Odbiorcą oferty konsorcjum ma być kadra kierownicza. Od jej kwalifikacji bowiem zależy powodzenie projektu doskonalenia zarządzania polskimi firmami. – Amerykanie wydają rocznie około 90 mld dolarów na doskonalenie systemów zarządzania w korporacjach – informuje prof. Sterniczuk. Polski rynek szkoleniowy jest raczej ubogi. Fundusze europejskie stwarzają szansę zwiększenia ambicji przedsiębiorstw. – Warto, by zaczęły formułować bardziej ekspansywną politykę kadrową obliczoną na doskonalenie zespołu pracowniczego, aby był zdolny do konkurencji – wskazują przedstawiciele konsorcjum.

Opinia
Piotr Merkel, dyrektor ds. rozwoju w Fundacji Centrum Prywatyzacji

Klub bogatych, rozwiniętych państw „starej” UE daje nam pieniądze, abyśmy podciągnęli się do ich poziomu. Ostatecznym celem jest konkurencyjność polskich przedsiębiorstw, ale ma to się dokonać przez doskonalenie jakości kadr. Środki Europejskiego Funduszu Społecznego udzielane przez pośrednictwo PARP stwarzają znakomitą szansę na rozwój zasobów ludzkich w polskich firmach. Warto postarać się o dobre ich wykorzystanie. Jeśli zostaną one potraktowane jako środki odciążające tradycyjne wydatki szkoleniowe firm, to nie dokona się strukturalna przemiana rynku edukacyjnego w Polsce i nie zostanie uruchomiony proces doskonalenia kadr.

Powrót...