II SPOTKANIE EKSPERCKIE. HRM. Praktyka stosowania AC/DC w Polsce, 19 maja 2009, Centrum Konferencyjne Instytutu w Serocku

Termin i lokalizacja Serock, 19.05.2009 - 19.05.2009

Szkolenia z AC/DC

W listopadzie 2008 roku Instytut Rozwoju Biznesu zapoczątkował spotkania w wąskim gronie specjalistów i ekspertów, których celem jest porównywanie aktualnego stanu wiedzy o praktyce biznesu w Polsce w wybranych dziedzinach, odnoszenia jej do standardów na świecie i dyskutowanie tych zagadnień, które są krytyczne dla podnoszenia kwalifikacji polskich kadr, a także poziomu i efektywności zarządzania organizacjami. Pierwsze spotkanie było poświęcone potrzebom odbiorców programów szkoleniowych z finansów w świetle aktualnych trendów, zmian i wymogów rynkowych oraz omówieniu zasad współpracy Instytutu z wykładowcami i trenerami.

Drugie spotkanie – 19 maja 2009 roku w Centrum Konferencyjnym Instytutu w Serocku – zgromadziło specjalistów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, a w szczególności menedżerów działów HR. Ze strony Instytutu uczestniczyli: Włodzimierz K. Buśkiewicz z wykładem wprowadzającym, Mira Dziedzic jako moderator spotkania, dr Victor Wekselberg, autor ankiety, prezentujący wyniki badania oraz dr Anna Baczyńska z wykładem na temat przygotowania modeli kompetencyjnych. A przyczynkiem do dyskusji były wyniki ankiety na temat stosowania AC/DC, którą przeprowadził Instytut w lutym i marcu br. Na pytanie, jaka jest główna przyczyna popularności tej metody, ponad trzy czwarte ankietowanych odpowiedziało, że jej bardzo wysoka trafność prognostyczna. Ta optymistyczna ocena zdaje się potwierdzać opinie wyrażane w części polskich publikacji na ten temat. Tymczasem w specjalistycznych czasopismach zagranicznych wskaźniki określające wartość prognostyczną AC/DC są niższe w porównaniu do obowiązujących na świecie standardów ponad dwukrotnie od podawanych przez firmy wdrażające tę metodę w polskich organizacjach.

Tak duża rozbieżność pokazuje, po pierwsze, jak dużo jest jeszcze do zrobienia w przekonaniu menedżerów HR do stosowania metody AC/DC według najlepszych, sprawdzonych wzorców – budowanych, co istotne , na podstawie wyników z wielu badań przeprowadzanych w różnych krajach, a nie zadawanych odgórnie poprzez tworzenie teoretycznych rozwiązań czy modeli, w oderwaniu od praktyki. Po drugie, że o wartości i efektywności narzędzi stosowanych przez działy HR decyduje zarówno dobór samego narzędzia, jego dopasowanie do potrzeb organizacji i jej kultury, jak i kwalifikacje osób, które je stosują. Dlaczego? Bo jak powiedział na spotkaniu Victor Wekselberg, tylko 14 proc. efektywności pracowników jesteśmy w stanie przewidzieć, stosując metodę AC/DC. I jego zdaniem, to całkiem nieźle. Natomiast przygotowując modele kompetencyjne trzeba pamiętać o tym, że – zdaniem Anny Baczyńskiej – kompetencje nie dają się mierzyć w sposób bezpośredni (pomijając już problem samej ich definicji) i że możemy o nich wnioskować tylko na podstawie zachowań ocenianych pracowników.

Spotkania Eksperckie to nowa formuła dyskusji, poprzedzona badaniem wybranego problemu, którą Instytut zamierza kontynuować, uwzględniając opinie i postulaty dotychczasowych uczestników, dotyczące kwestii merytorycznych, sposobu prezentacji materiału badawczego czy kwestii o charakterze organizacyjnym. Na kolejnym spotkaniu omawiane będą wyniki ankiety na temat stosowania w Polsce narzędzi selekcji menedżerów.

Zobacz także:

 

 

Powrót...

Najbliższe wydarzenia

Skontaktuj się z nami

Programy otwarte

Projekty zamknięte dla firm

Przetargi