Instytut jednostką naukową

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie oceny wydanej przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych przyznało Instytutowi Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. status jednostki naukowej w grupie nauk humanistycznych i społecznych.

Najwięcej punktów otrzymaliśmy za wysoki naukowy poziom cyklu kilkunastu badań w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim, propagowanie i stosowanie najwyższych międzynarodowych standardów w działalności badawczej, a także za specjalistyczne publikacje autorstwa pracowników Instytutu.

Uzyskanie statusu jednostki naukowej traktujemy jako docenienie naszych ekspertów i ukoronowanie dotychczasowej działalności, w tym w szczególności w dziedzinie badań i doradztwa, które Instytut systematycznie rozwija od 2007 roku. Podjęta wówczas przez Zarząd decyzja o powołaniu Centrum Badawczego okazała się niezwykle trafna, pozwoliła opracować wiele własnych narzędzi badawczych i zaadaptować do polskich realiów najlepsze światowe rozwiązania, a przede wszystkim przeprowadzić szereg własnych badań wśród polskich menedżerów.

Dołączenie do elitarnego grona organizacji naukowych jest dla nas także niezwykłą szansą na realizację złożonych projektów naukowo-badawczych i implementację ich wyników do praktyki gospodarczej, co w dzisiejszych czasach jest krytycznie ważne, czasach, gdy innowacyjność stanowi główny czynnik  rozwoju i postępu cywilizacyjnego.

Powrót...