Inteligencja praktyczna a kompetencje menedżerskie

W dwumiesięczniku „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (5/2013), wydawanym przez  Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Polskiej Akademii Nauk ukazał się artykuł „Porównanie wyników inteligencji praktycznej z ocenami kompetencji menedżerskich uzyskanymi w badaniu Assessment Center”. Autorzy artykułu, dr Anna Baczyńska i dr Victor Wekselberg, analizują wyniki badania, które było przeprowadzone w latach 2011-2012 w Instytucie Rozwoju Biznesu. Próba obejmowała 220 menedżerów, w tym 86 kobiet i 134 mężczyzn. Badanie inteligencji prak­ty­cznej przeprowad­zono za pomocą Inwen­tarza Inteligencji Prak­ty­cznej dla Menedżerów, a ocenę kom­pe­tencji – za pomocą metody Assess­ment Cen­ter.

W artykule autorzy dokonują przeglądu badań nad inteligencją praktyczną, rozumianą jako zdolność „…do nabywania wiedzy poprzez własne doświadczenie we wszechobecnej «szkole życia» (…); wiedzy, która ma raczej charakter proceduralny (jak się coś robi) niż pojęciowy, abstrakcyjny czy wyjaśniający; wiedzy «gorącej», tj. użytecznej do osiągania osobiście ważnych celów” (s. 70).

Odnoszą się także do różnych definicji kompetencji, które – jak piszą – są „wszechobecne w dzisiejszych organizacjach”.  W artykule przyjmują określenie tego pojęcia rozumiane jako „kategorie zachowań warunkujące efektywną realizację zadań” (s. 72).

Celem badania było sprawdzenie, jaki jest związek między poziomem kompetencji, ocenianych metodą AC,  a wynikami inteligencji praktycznej badanych menedżerów. Autorzy szczegółowo opisują przebieg samego badania, zasady projektowania sesji AC zgodnie z międzynarodowymi standardami i sposoby pomiaru kompetencji, a także wykorzystanie testu sytuacyjnego Tacit Knowledge Inventory for Managers (R. Wagnera i R. Sternberga w polskiej adaptacji A. Baczyńskiej i J. Terelaka) w pomiarze inteligencji praktycznej.  Pokazują, jak były weryfikowane hipotezy badawcze i analizowane wyniki badań. Do artykułu jest dołączona szeroka lista fachowej literatury.

Polecamy lekturę artykułu zarówno teoretykom, jak menedżerom-praktykom. Pismo można nabyć w siedzibie Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych lub w wersji elektronicznej.

Powrót...