Nowe możliwości rozwoju kadr ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (2007-2013) Instytut Rozwoju Biznesu realizuje szkolenia zamknięte:

1. Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II

2. Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacji

3. Get in training – w konsorcjum z Międzynarodową Szkołą Bankowości i Finansów

Dla osób, które zajmują się przygotowywaniem wniosków szkoleniowo-doradczych bądź odpowiadają za realizację i rozliczenie projektów konkursowych POKL Instytut przygotował jednodniowe szkolenia instruktażowe:

Przygotowanie wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektów w ramach POKL 2.1.1

Realizacja i rozliczanie projektów realizowanych w ramach POKL 2.1.1

 

Serdecznie zapraszamy! Szkolenia są organizowane w Warszawie.

 

Narodowa Strategia Spójności (NSS) określa priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007-13.

Celem strategicznym NSS jest tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjności gospodarki polskiej opartej na wiedzy i przedsiębiorczości, zapewniającej wzrost zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej. Będzie on osiągany poprzez realizację tzw. horyzontalnych celów szczegółowych:

 • Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa,
 • Poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej,
 • Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej i społecznej mającej podstawowe znaczenie dla wzrostu konkurencyjności Polski,
 • Podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw, w tym szczególnie sektora wytwórczego o wysokiej wartości dodanej oraz rozwój sektora usług,
 • Wzrost konkurencyjności polskich regionów i przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
 • Wyrównywanie szans rozwojowych i wspomaganie zmian strukturalnych na obszarach wiejskich.

Cele NSS będą realizowane także poprzez tzw. programy operacyjne, zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, regionalne programy operacyjne, zarządzane przez Zarządy Województw i projekty współfinansowane za pomocą instrumentów strukturalnych, tj.:

 • Program Infrastruktura i Środowisko – EFRR i FS
 • Program Innowacyjna Gospodarka – EFRR
 • Program Kapitał Ludzki – EFS
 • 16 programów regionalnych – EFRR
 • Program Rozwój Polski Wschodniej – EFRR
 • Program Pomoc Techniczna – EFRR
 • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej – EFRR

Łączna suma środków, przeznaczonych na realizację Narodowej Strategii Spójności wyniesie około 85,6 mld euro, w tym 67,3 mld będzie pochodziło z budżetu UE, 11,9 mld – z krajowych środków publicznych i ok. 6,4 mld – od podmiotów prywatnych. Wydatki w ramach polityki spójności będą koordynowane z wydatkami przeznaczonymi na instrumenty strukturalne Wspólnej Polityki Rolnej oraz Wspólnej Polityki Rybackiej, a także programami europejskimi w sferze wzmacniania konkurencyjności. Łączna suma środków włączona w realizację działań rozwojowych, których głównym elementem będzie NSS, wyniesie łącznie ponad 107,9 mld euro, w tym 85,4 mld środków UE.

Dla przykładu: na realizację Programu Kapitał Ludzki (w ramach Europejskiego Funduszu Europejskiego) przeznaczono 14,6% całości środków, tj. 9,7 mld euro, a na Program Innowacyjna Gospodarka (współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) – niewiele mniej: 12,4%, co stanowi 8,3 mld euro.

Dotacje na podnoszenie kwalifikacji pracowników

Program Operacyjny Kapitał Ludzki został podzielony na dwie części. 75 proc. środków znajdzie się w rękach urzędów marszałkowskich, które będą rozdzielały je tylko we własnych regionach (szkolenia dla przedsiębiorstw realizowane będą w ramach Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie). Natomiast pozostałe środki zostały rozdysponowane między urzędy centralne, w tym PARP (w latach 2007-2013 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości będzie dysponowała prawie 0,5 mld euro na dotacje związane z podnoszeniem kwalifikacji pracowników ramach Poddziałania 2.1.1. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki). Poniżej prezentujemy istotne różnice pomiędzy programami ogólnopolskimi i regionalnymi.

Tabela 1: Porównanie projektów ogólnopolskich i regionalnych

 

Priorytet Priorytet 2 Rozwój zasobów ludzkich potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki
Działanie Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki” Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”
Poddziałanie Poddziałanie 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstw Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Dysponent środków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządy poszczególnych województw
Założenia przy realizacji projektów otwartych Udział pracowników przedsiębiorstw z co najmniej 5 województw oraz realizacja szkoleń w co najmniej 5 województwach; liczba osób kończących udział w projekcie pochodzących z jednego województwa nie może przekroczyć 30% ogółu osób, które zakończyły udział w projekcie maksymalna wartość projektu – 20 mln zł Udział pracowników przedsiębiorstwa mającego siedzibę w danym województwie
Założenia przy realizacji projektów zamkniętych Firma posiada struktury organizacyjne (przedstawicielstwa, filie, oddziały w co najmniej dwóch województwach, a uczestnicy szkoleń wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w co najmniej dwóch województwach W szkoleniach uczestniczą pracownicy przedsiębiorstwa mającego siedzibę bądź struktury organizacyjne w danym województwie, a uczestnicy wykonują pracę w ramach struktur organizacyjnych przedsiębiorstwa znajdujących się w tym województwie
Dofinansowanie Do 80% dla małych firm, do 70% dla średnich, do 60% – dla dużych przedsiębiorstw 80% dla małych firm, 70 – dla średnich, 60% dla dużych przedsiębiorstw oraz 100% w przypadku szkoleń skierowanych do osób zatrudnionych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane udziałem w szkoleniach (dla tych osób będą ogłaszane osobne konkursy)

 

Dotychczasowe doświadczenie Instytutu w realizacji projektów EFS

Instytut Rozwoju Biznesu przy Fundacji – Centrum Prywatyzacji zrealizował siedem projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Samodzielnie Instytut przeprowadził pięć projektów, w tym dwa „otwarte” i trzy „zamknięte” oraz dwa jako partner konsorcjum. Łącznie we wszystkich projektach uczestniczyło ponad 1850 osób.

Projekty finansowane z funduszy EFS realizowane przez Instytut samodzielnie:

 • Projekt „Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego”, czas trwania: 2.01.2006 – 30.06.2007, wartość projektu 783 283,97 zł; 63 dni szkoleniowe, 378 osób
 • Projekt „Program rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1”, czas trwania: 2.01.2006 – 30.06.2008, wartość projektu 1 560 644,08 zł; 276 dni szkoleniowych, 210 osób
 • Projekt „Program rozwoju kadry – GEOVITA gości wita”, czas trwania: 3.04.2006 – 31.03.2008, wartość projektu 1 276 952,50 zł; 383 dni szkoleniowe, 295 osób
 • Projekt „Akademia Menedżera MŚP”, czas trwania: 2.10.2006 – 30.04.2008, wartość projektu 1 282 086,95 zł; 96 dni szkoleniowe, 150 osób
 • Projekt „Przywództwo w biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskich”, czas trwania: 2.11.2006 – 31.05.2008, wartość projektu 1 322 923,20 zł; 152 dni szkoleniowe, 408 osób

Projekty finansowane z funduszy EFS realizowane przez Instytut w konsorcjach:

 • Projekt „Uniwersytet Europejski – rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych” czas trwania: 28.10.2005 – 31.10.2007, wartość projektu 423 553,12 zł; 48 dni szkoleniowe, 200 osób
 • Projekt „Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris Polska”, czas trwania: 1.08.2005 – 31.10.2007, 30 dni szkoleniowych, 225 osób

Tabela 2: Zestawienie podstawowych danych o projektach zrealizowanych przez Instytut, współfinansowanych ze środków EFS i nadzorowanych przez PARP (okres 2004-2006)

 

LP Nazwa projektu Beneficjent
(projektodawca)
Beneficjent
ostateczny
Liczba
uczestników
1. Akademia Menedżera MŚP IRB-FCP Właściciele i kadra zarządzająca MŚP; szkolenie otwarte 150
2. Przywództwo w Biznesie – kompleksowy rozwój umiejętności menedżerskich IRB-FCP Kadra menedżerska MŚP: szkolenie otwarte 408
3. Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego IRB-FCP Pracownicy Agencji Ruchu Lotniczego 378
4. Program rozwoju kadry – Geovita Gości wita IRB-FCP Pracownicy i kadra zarządzająca Geovity 295
5. Pogram rozwoju kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 IRB-FCP Pracownicy wszystkich szczebli WZŁ 1 210
6. Uniwersytet Europejski – rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorstw farmaceutycznych i spożywczych Konsorcjum: IRB-FCP, MTDC (lider) Kadra zarządzająca Baxter Terpol, Herbapol Lublin, LZF Polfa, Medana Pharma, Nutricia Polska, Nutricia ZP, Polpharma BH, Spectra Services 200
7. Program rozwoju kadr dla pracowników Philip Morris Polska Konsorcjum: DGA SA (lider), IRB-FCP, House of Skills, Impact Polska, Kalkstein, Nowe Motywacje, Impact Factor Consulting Pracownicy i kadra zarządzająca Philips Morris Polska 225

 

Powrót...