Projekty badawcze dla instytucji publicznych

Instytut realizuje dwie usługi w ramach zamówień publicznych. Pierwsza, dla Instytutu Badań Edukacyjnych dotyczy ciekawego i ważnego pod względem społecznym badania „Efekty wychowawcze szkoły – test funkcjonowania moralnego”, które jest częścią projektu systemowego „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”, finansowanego ze środków europejskich. Problematyka moralności u dzieci jest słabo zbadana w Polsce. W zasadzie nie ma sprawdzonych narzędzi, które pozwalałyby w sposób systemowy badać społeczno-moralne funkcjonowanie dzieci. Przygotowywany w ramach usługi test, który będzie się składał z szeregu narzędzi, umożliwi ocenę poszczególnych aspektów zachowań etycznych, jak i ocenę zagregowaną. W anonimowym badaniu wezmą udział dzieci, nauczyciele i dyrektorzy wytypowanych szkół, wedle ściśle określonych zasad.

Drugie przedsięwzięcie o nazwie „Diagnoza potencjału analitycznego kadr administracji”, także współfinansowane ze środków unijnych (w ramach projektu „Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej”) jest realizowane – w konsorcjum z firmą Evaluation for Government Organizations – dla KPRM. Przedmiotem tego badania jest zdiagnozowanie zdolności analitycznych kadr 48 urzędów i przygotowanie stosownych opracowań i dokumentów, które będą podstawą do przeprowadzenia specjalistycznych szkoleń i stworzenia indywidualnych programów rozwoju zawodowego.

Łączna wartość obu projektów to blisko 740 tys. brutto.

Powrót...