Szkolenia EFS – kompleksowa wiedza dla menedżerów

Przygotowujemy wnioski i realizujemy wygrane projekty

Instytut Rozwoju Biznesu, korzystając ze swojego wieloletniego doświadczenia w realizacji projektów unijnych oraz współpracy z gronem sprawdzonych ekspertów oferuje firmom i instytucjom kompleksową usługę: przygotowanie wniosków o dofinansowanie oraz realizację wygranych projektów. Obecny rok jest jedną z ostatnich szans na pozyskanie środków na rozwój z funduszy europejskich w ramach konkursów regionalnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Anna Izdebska

Zastępca dyrektora ds. projektów unijnych

aizdebska@irb.pl, tel. 695221122

Zestawienie zbiorcze szkoleń otwartych i zamkniętych

Lp. Nazwa projektu Rodzaj projektu Czas trwania Liczba uczestników
1. Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski otwarty, regionalny (woj. małopolskie) 1.01.2012-31.12.2013 180
2. Synergia – Akademia rozwoju kadry TP zamknięty dla TPSA 1.11.2011-31.12.2012 408
3. Akademia Zarządzania MMP, PFBZ otwarty ogólnopolski 1.11.2009-31.10.2011 180
4. Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim, IRB otwarty ogólnopolski 1.11.2009-31.10.2011 120
5. Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II, PFBZ otwarty ogólnopolski 1.11.2009-31.10.2011 360
6. Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich, PFBZ otwarty regionalny (woj. łódzkie) 1.10.2009-30.09.2011 250
7. Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II, PFBZ zamknięty dla Geovity 2.01.2009-31.12.2010 275
8. Program rozwoju kadry ABB – efektywna komunikacja w organizacji, PFBZ zamknięty dla ABB 1.11.2008-31.10.2010 1155
9. Get in training (realizowany przez konsorcjum w składzie: Międzynarodowa Szkoła Bankowości i Finansów oraz Instytut Rozwoju Biznesu), MSBiF, IRB zamknięty dla Getin Banku 15.01.2009-14.01.2011 480
10. Profesjonalna sprzedaż – program rozwoju kadr sprzedaży i obsługi klienta BZ WBK, IRB zamknięty dla BZ WBK 1.10.2009-30.09.2011 812
11. Akademia Rozwoju Kapitału Ludzkiego Makro Cash & Carry, PFBZ zamknięty dla MAKRO Cash and Carry Polska 30.11.2009-29.11.2011 1392
12. Czas na wzrost, czas na rozwój – program rozwoju kluczowych kompetencji kadr Banku Pocztowego, PFBZ zamknięty dla Banku Pocztowego 9.10.2009-30.09.2011 760
13. Inwestycja w kadrę Alior Banku, IRB zamknięty dla Alior Banku 1.01.2010-31.12.2010 146

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, który obejmujące lata 2007-2013, Instytut Rozwoju Biznesu i Polska Fundacja Badań nad Zarządzaniem zrealizują 11 projektów zamkniętych i otwartych, dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, o łącznej wartości wniosków wynoszącej ponad 24,5 mln zł.

Ogółem we wszystkich szkoleniach, które są zaplanowane w ww. projektach, weźmie udział blisko 6 tys. uczestników. Szkoli ich około 75 sprawdzonych i cenionych trenerów i konsultantów, zatrudnionych w Instytucie i Fundacji lub stale z nimi współpracujących. Programy i materiały szkoleniowe opracowuje kilkunastoosobowa grupa ekspertów i metodyków, z wieloletnią praktyką w kształceniu dorosłych. Do obsługi finansowej i organizacyjno-logistycznej szkoleń EFS jest zaangażowany ponad 20-osobowy zespół specjalistów, którzy doświadczenie zdobywali podczas realizacji projektów unijnych w latach 2005-2008.

Po roku od rozpoczęcia pierwszych projektów ich realizacja jest oceniana jako w pełni zadowalająca – przez obie strony: beneficjentów i obu organizatorów. Przebiega zgodnie z harmonogramem i przyjętymi założeniami odnośnie do wartości merytorycznej szkoleń, jak i ich organizacji. A obiektywnym potwierdzeniem takiej oceny jest zaproszenie ze strony firm, dotychczasowych Partnerów, jak i nowych organizacji do wspólnego przygotowania kolejnych wniosków o przyznanie unijnych dotacji. Nie bez wpływu na postrzeganie Instytutu i Fundacji jako skutecznych wnioskodawców i sprawnych organizatorów mają, jak się wydaje, akceptacja i wysoka ocena projektów podczas poprzednich konkursów, przeprowadzanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

– Tak duża skala działania i niewątpliwie wysoki poziom merytoryczno-organizacyjny szkoleń dofinansowywanych z EFS są możliwe dzięki dwóm głównym czynnikom – uważa Iwona Ostrowska, dyrektor ds. projektów unijnych. – Po pierwsze, do przygotowania wniosków, a następnie realizacji zatwierdzonych projektów Instytut i Fundacja delegują najlepszą kadrę ekspercką, menedżerską i trenerską, co pozwala opracowywać programy odpowiadające na rzeczywiste potrzeby firm i ich pracowników. Po drugie, nie bez znaczenia jest wcześniejsze doświadczenie obu organizacji w realizacji unijnych projektów.

W latach 2005-2008 (w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Schemat A „Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji kadr”, pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) zorganizowały 7 projektów, w tym dwa otwarte i pięć zamkniętych. W konsorcjum było realizowanych dwa szkolenia zamknięte, a pozostałe – samodzielnie. Łącznie we wszystkich projektach w tym okresie uczestniczyło ponad 1850 osób.

Więcej informacji: Anna Izdebska, Zastępca dyrektora ds. projektów unijnych aizdebska@irb.pl, tel. 22 618 85 83 wew. 21, tel. kom. 695221122

Powrót...