Szkolenia Instytutu dla korporacji

Instytut Rozwoju Biznesu każdego roku przeprowadza kilkaset szkoleń zamkniętych, projektów doradczych, coachingowych, a w roku 2007 – także badawczych. Część na zamówienie klientów, z którymi współpracuje od lat, a część – dla nowych. W poszczególnych projektach uczestniczy od kilkudziesięciu do kilkuset osób. Łączny czas trwania – od kilku dni do kilku miesięcy. A w przypadku studiów podyplomowych i projektów typu akademia – nawet do kilkunastu.

Instytut stale współpracuje z kilkudziesięcioma dużymi firmami – polskimi i międzynarodowymi. Coraz częściej to współdziałanie przyjmuje charakter kompleksowej edukacji biznesowej – zarówno jeśli chodzi o kształcenie pracowników i kadry zarządzającej, jak i doskonalenie procesów zarządczych w organizacjach. Zgodnie z nową strategią Instytut Rozwoju Biznesu koncentruje swoją ofertę szkoleniową, doradczą i badawczą dla firm wokół budowania ich zdolności konkurencyjnej.

 

Akademia GLS

 

Jednym z Partnerów Instytutu jest General Logistics Systems Poland sp. z o.o. W 2006 roku GLS powierzył nam zrealizowanie projektu szkoleniowego, obejmującego cztery tematy: profesjonalną obsługę klienta, ABC kierowania zespołem, zarządzanie zmianą oraz trening trenerów.

Od września 2007 roku Instytut uczestniczy w „GLS Academy” – nowym systemie szkoleń dla wszystkich pracowników firmy. Prowadzi szkolenia zewnętrzne, obok innych firm szkoleniowych, organizowane przez Dział Personalny GLS.

W ramach „GLS Academy” Instytut szkoli pracowników Partnera z zarządzania zespołem, negocjacji handlowych w procesie sprzedaży, telefonicznej obsługi klienta. W projekcie przewidziany jest udział ok. 150 osób.

 

Studia podyplomowe

 

Jednym z większych projektów, zrealizowanych przez IRB na zamówienie klienta korporacyjnego, były studia podyplomowe dla kadry menedżerskiej PZU – „Zarządzanie dla rezultatów”. Szkolenie rozpoczęło się w październiku 2005 roku, a zakończyło na początku 2007.

„Zarządzanie dla rezultatów” to 240-godzinny program interdyscyplinarny, rozwijający kwalifikacje menedżerskie we wszystkich dziedzinach wiedzy i praktyki biznesowej, niezbędne do efektywnego, prorozwojowego zarządzania firmą ubezpieczeniową.

Projekt jest rezultatem współpracy Instytutu Rozwoju Biznesu, który od ponad 16 lat prowadzi edukację kadr menedżerskich w dziedzinie zarządzania według najlepszych światowych standardów, oraz Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego – instytucji akademickiej o ugruntowanej renomie wśród uczelni ekonomicznych w kraju.

W szkoleniu wzięło udział blisko 60 osób, dla których zaproponowano sześć seminariów dyplomowych: organizacja i zarządzanie, kierowanie ludźmi, sprzedaż, finanse, ład korporacyjny i zarządzanie jakością.

Głównym współautorem koncepcji programu i metodyki studium jest Henryk Sterniczuk – profesor zarządzania i Dyrektor Studium MBA na Wydziale Biznesu Uniwersytetu New Brunswick w Kanadzie, wcześniej profesor Wydziału Biznesu The Pensylwania State University w USA.

Drugim współautorem koncepcji studium jest dr Jacek Sobek – pracownik naukowo – dydaktyczny Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, adiunkt w Zakładzie Psychologii Przemysłowej, ceniony wykładowca w takich dziedzinach, jak: psychologia organizacji i zarządzania, komunikacja i negocjacje, motywacja do pracy, system ocen pracowników, rekrutacja i selekcja, psychologia szkolenia i doskonalenie zawodowe, techniki sprzedaży, obsługa klienta.

 

Szkolenia specjalistyczne

 

Spośród wielu dziesiątków seminariów specjalistycznych Instytut przeprowadził m.in. „Zarządzanie zespołem”„Warsztat profesjonalnego przedstawiciela handlowego” dla Sygma Banku oraz „Akademię Soft Skills” dla Banku Pocztowego.

Projekt na zamówienie Sygma Banku składał się z dwóch zintegrowanych szkoleń: dla kierowników biur regionalnych – „Zarządzanie zespołem” i dla ich podwładnych, sprzedawców produktów banku – „Warsztat profesjonalnego przedstawiciela handlowego”. Ogółem w szkoleniu wzięło udział 85 osób.

Cechą wyróżniającą projektu było opracowanie przed szkoleniem – na podstawie oczekiwań i sugestii przedstawicieli Banku – narzędzia diagnostycznego, które pozwoliło zbadać poziom umiejętności, luki kompetencyjne i zakres doświadczenia zawodowego przyszłych uczestników szkoleń. Wykorzystany w badaniu test psychologiczny umożliwił z kolei stworzenie modelu idealnego przedstawiciela handlowego, modelu, który był wspólnym punktem odniesienia dla obu grup – kierowników i podległych im przedstawicieli handlowych, zarówno jeśli chodzi o oczekiwany poziom kompetencji, jak i standard zarządzania zespołem.

Po szkoleniu Sygma Bank – jako wymierny efekt szkolenia – otrzymał wystandaryzowany arkusz, służący przeprowadzaniu systematycznych rozmów z pracownikami, spójny z własnymi standardami oraz raport diagnostyczno-rozwojowy charakteryzujący grupę uczestników szkolenia.

W szkoleniu „Warsztat profesjonalnego przedstawiciela handlowego” trenerzy IRB szczególny nacisk kładli na umiejętność wykorzystywania przez uczestników modelu poznawania i klasyfikowania potrzeb klienta, identyfikowania i artykułowania procesu zamiany cech oferowanych produktów na korzyści klienta; umiejętnego oferowania produktów dopasowanych do indywidualnych potrzeb klienta; skutecznego sprzedawania produktów przy wykorzystywaniu technik zamykających spotkanie handlowe.

Akademia Soft Skills dla Banku Pocztowego to 36-godzinne szkolenie, którego celem było przygotowanie uczestników do pełnienia roli regionalnego menedżera sprzedaży. Szkolenie składało się z dwóch warsztatów: pierwszy był poświęcony zagadnieniu skuteczności osobistej jako podstawy budowania i wzmacniania relacji zawodowych, a drugi koncentrował się na działaniach i postawach warunkujących osiąganie celów według zasady „miękko wobec ludzi, twardo wobec problemu”.

Przed szkoleniem zostały zdefiniowane główne kompetencje uczestników, które były obserwowane, analizowane i oceniane przez trenerów w trakcie zajęć. Zaś po szkoleniu trenerzy przygotowali raporty – indywidualny i grupowy. Dzięki indywidualnym informacjom zwrotnym uczestnicy otrzymali usystematyzowaną wiedzę na temat własnych możliwości i atutów w zakresie tzw. kompetencji miękkich, które są niezbędnym dopełnieniem kwalifikacji zawodowych i od których w dużej mierze zależy skuteczna komunikacja, współpraca, a w rezultacie – końcowe efekty pracy.

Opisane wyżej przykładowe szkolenia zamknięte mogą stanowić dobry punkt odniesienia dla innych firm w budowaniu programów rozwojowych dla swoich pracowników we współpracy z Instytutem Rozwoju Biznesu.

Zapraszamy do współpracy.

Powrót...