Warto pomyśleć o przyszłości

Grzegorz Kozyra
Ostatnio stały się modne studia dla finansistów i bankowców. Być może dlatego, że perspektywy dla tych zawodów w Unii Europejskiej są bardzo dobre. Nie tylko zresztą z powodu zarobków. O pracę nie powinni się także martwić specjaliści i menedżerowie ds. zarządzania jakością.

Wiele uczelni proponuje kierunki, które mogą być szczególnie przydatne po wstąpieniu Polski do UE. Dotyczą one integracji europejskiej, ale także finansów, systemów jakości czy logistyki. Wszystkie te dziedziny są coraz bardziej popularne w Polsce.

 

Oferta dla finansistów

Studium podyplomowe dla dyrektorów finansowych przygotowane przez Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego i Instytut Rozwoju Biznesu wyposaża uczestników w takie kwalifikacje, które pomogą im rozwiązać wiele problemów pojawiających się w codziennej pracy dyrektorów finansowych. W strukturze kursu w przejrzysty sposób wyodrębniono te zagadnienia teoretyczne i praktyczne, które są szczególnie istotne dla gospodarki zasobami finansowymi firmy. Celem studium jest poznanie najnowocześniejszych rozwiązań z profesjonalnego zarządzania finansami omawianych przez praktyków ze świata finansów, przekazanie praktycznej wiedzy umożliwiającej natychmiastowe zastosowanie omawianych narzędzi w pracy i popartej licznymi analizami przypadków, zapoznanie z narzędziami niezbędnymi do podejmowania właściwych decyzji zwiększających korzyści finansowe przez umiejętne wykorzystanie istniejących środków finansowych firmy, poznanie narzędzi zarządzania finansami grup kapitałowych, koordynacji i optymalizacji polityki inwestycyjnej, budowania przejrzystego wizerunku finansów koncernów i holdingów.

W lutym rozpoczynają się na tej samej uczelni podyplomowe studia „Logistyka w zarządzaniu” adresowane do menedżerów wyższego i średniego szczebla, analityków i strategów łańcuchów dostaw, dyrektorów, kierowników i specjalistów ds. logistyki w przedsiębiorstwach, menedżerów i planistów, kierowników i specjalistów poszczególnych odcinków zarządzania logistycznego w przedsiębiorstwie, zarządzających zaopatrzeniem, logistyką produkcji i przepływem materiałów, magazynem i systemami składowania, transportem i dystrybucją oraz optymalizacją wykorzystania zasobów.

Dwusemestralny program nauczania (180 godzin zajęć) składa się z 11 modułów tematycznych. Zajęcia prowadzone są metodami aktywnymi – obok wykładów i konwersatoriów prowadzone będą seminaria i gry decyzyjne wymagające dużego zaangażowania uczestników. Ocenie podlega opanowanie materiału poszczególnych modułów tematycznych oraz praca dyplomowa (projekt inwestycyjny lub doradczy). Studia kończą się obroną pracy dyplomowej.

 

Dla przyszłych menedżerów informatyków

27 lutego br. w Wyższej Szkole Informatyki Stosowanej i Zarządzania odbędzie się test kwalifikacyjny na uzupełniające studia magisterskie na Wydziale Informatycznych Technik Zarządzania. Studia trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem stopnia magistra inżyniera (na specjalnościach komputerowe wspomaganie zarządzania, zarządzanie w teleinformatyce) lub stopnia magistra (na specjalności zarządzanie strategiczne).

Proponowany profil kształcenia wychodzi naprzeciw aktualnym i przyszłym potrzebom pracodawców. Absolwenci znajdą zatrudnienie w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach rządowych i samorządowych, w firmach konsultingowych. Program uzupełniających studiów magisterskich ma charakter interdyscyplinarny. Łączy wiedzę z zarządzania, ekonomii, marketingu i finansów ze znajomością technik informatycznych, analizy systemowej i metod ilościowych znajdujących zastosowanie w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych i organizacyjnych.

Studenci mają możliwość sprawdzenia nabytych umiejętności podczas zajęć komputerowych z wykorzystaniem symulacyjnej menedżerskiej gry decyzyjnej. W-programie studiów przewidziano również naukę Business English. Kandydować mogą absolwenci kierunku zarządzanie i marketing oraz pokrewnych, np. ekonomia, informatyka i ekonometria, mający dyplom inżyniera lub licencjata. Wszyscy kandydaci, którzy uzyskali na dyplomie ocenę bardzo dobrą, mogą wystąpić do dziekana WITZ o zwolnienie z testu. Pozostałych obowiązuje test kwalifikacyjny z zarządzania, marketingu i finansów.

 

Systemy jakości też są potrzebne

Wyższa Szkoła Biznesu w Gorzowie Wlkp. organizuje nabór na studia podyplomowe z zarządzania systemami jakości pod patronatem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Słuchaczami mogą być: absolwenci uczelni wyższych mający tytuł licencjata lub magistra, studenci ostatniego roku studiów, pracownicy przedsiębiorstw różnych sektorów gospodarki. Studia pozwalają na poszerzenie wiedzy z zarządzania systemami jakości, certyfikacji oraz audytu. Studenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, certyfikat menedżera jakości oraz świadectwo ukończenia kursu audytora wewnętrznego i kursu pełnomocnika systemu zarządzania jakością. Program studiów obejmuje m.in. następujące przedmioty: zarządzanie logistyczne, kompleksowe zarządzanie jakością – TQM, wymagania norm serii ISO 9000: 2000, dokumenty i dokumentowanie SZJ, audity wewnętrzne wg ISO 10011, certyfikację, zarządzanie operacjami, metody i techniki zapewnienia i doskonalenia jakości, statystyczne sterowanie procesem, rachunek kosztów jakości, europejski system zapewnienia bezpieczeństwa wyrobu, odpowiedzialność za produkt. Studia trwają 2 semestry (ok. 220 godzin – w tym wykłady 1 warsztaty). Wykładowcami są specjaliści – wykładowcy akademiccy i doświadczeni praktycy w zakresie zarządzania systemami jakości.

WSB ma także w ofercie studia podyplomowe z „Integracji Europejskiej”. Słuchaczami mogą być: absolwenci uczelni wyższych mający tytuł licencjata lub magistra oraz studenci ostatniego roku studiów, pracownicy administracji rządowej i samorządowej, pracownicy instytucji zajmujących się współpracą z Unią Europejską. Student pozna zagadnienia dotyczące funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej, obowiązującego prawa, współpracy z U E, funduszy pomocowych. Program studiów obejmuje: wprowadzenie do europeistyki, stosunki międzynarodowe, instytucje i organy UE, Europejską Unię Gospodarczą i Walutową, wspólną politykę za- graniczną i bezpieczeństwa UE, współpracę w wymiarze sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, prawo materialne wspólnot europejskich, zarys systemu prawnego wspólnot, fundusze pomocy europejskiej, wspólnotę transgraniczną i euroregionalną, politykę regionalną, europejskie standardy ochrony prawa.

 

Źródło: Gazeta Prawna 12.02.2004
Powrót...