UMOWA – Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych IBD Business School

  1. Umowa określa wzajemne zobowiązania IBD Business School  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa, zwaną dalej Organizatorem, wpisaną do KRS pod nr. 0000244698, i Strony Zgłaszającej udział w szkoleniu.
  2. Podstawą do przyjęcia uczestnika na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ibd.pl . Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją Warunków uczestnictwa w szkoleniach otwartych IBD BS . Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu zobowiązuje się ponadto do przesłania podpisanej umowy (skan) mailem lub faksem pod numer (22) 782 73 91 oraz wniesienia opłaty przed rozpoczęciem szkolenia w wysokości wynikającej ze zgłoszenia na konto:

Bank Zachodni WBK S.A. O/Warszawa 83 1090 2590 0000 0001 3166 8049

 1. Uczestnik zobowiązuje się do dokonania  pełnej wpłaty nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty.
 2. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W wypadku wpłacenia należności po wyczerpaniu liczby miejsc w danym terminie zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia lub na życzenie Strony Zgłaszającej – zwrócona będzie cała wpłacona kwota.
 3. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie bez udokumentowanej ważnej przyczyny Stronie Zgłaszającej nie przysługuje zwrot wpłaty.
 4. Strona Zgłaszająca może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych. Wskazanie powinno mieć formę pisemną.
 5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 6. Organizator ma prawo do zmian terminów szkolenia bądź poszczególnych sesji z przyczyn od niego niezależnych; brak akceptacji nowego terminu przez Stronę Zgłaszającą przed przystąpieniem do programu powoduje zwrot 100% wpłaconej przez Uczestnika kwoty.
 7. Rezygnacja z udziału w szkoleniu jest możliwa pod warunkiem przesłania stosownego oświadczenia przez Stronę Zgłaszającą drogą pocztową lub w formie elektronicznej na adres: szkoleniaotwarte@ibd.pl na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem się pierwszej sesji szkolenia (decyduje data wpływu oświadczenia do IBD Business School). Wówczas całość wpłaconych środków zostanie zwrócona Zgłaszającemu.
  Po tym terminie IBD Business School zastrzega sobie prawo do wystawienia faktury obciążeniowej w wysokości 50% ceny szkolenia tytułem kary umownej. Kwota ta, o ile należność została wpłacona, zostanie potrącona od opłaty za szkolenie, a pozostała część zwrócona Stronie Zgłaszającej. W przypadku, jeśli kwota ta nie została wpłacona kara umowna płatna jest w terminie 7 dni od wystawienia faktury obciążeniowej.
  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 5 dni roboczych przed datą pierwszej sesji programu bądź braku pisemnej informacji od Strony Zgłaszającej o rezygnacji i nieobecności Uczestnika na szkoleniu Wykonawcy przysługuje 100% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy.
  Oświadczenie o planowanej zmianie terminu odbycia szkolenia może być przez Wykonawcę traktowane jako równoznaczne z rezygnacją i rozpatrywane na analogicznych zasadach.
 8. W przypadku udostępniania Uczestnikom Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych dostępu do e-repetytorium Organizator ma 3 dni robocze na przekazanie loginu i hasła. Od momentu przesłania danych do logowania jest liczony okres korzystania z narzędzia.

Reklamacje

  1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
  2. Reklamacje usług szkoleniowych można zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: IBD Business School, ul. Panieńska 9, 03-704 Warszawa najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
  3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać:
   • nazwę/ imię i nazwisko Uczestnika,
   • adres siedziby/ zamieszkania Uczestnika szkolenia i adres e-mail,
   • przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.),
   • uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji
  4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu czternastu dni roboczych, liczonych od momentu otrzymania przez Organizatora informacji o powstałej nieprawidłowości.
  5. Decyzja dotycząca reklamacji z ewentualną propozycją rekompensaty, w przypadku gdy reklamacja jest zasadna, zostanie przesłana e-mailem oraz pocztą tradycyjną.

Zasady odpracowywania zajęć

Uczestnicy otwartych programów rozwojowych mają możliwość odpracowania zajęć, na których byli nieobecni.
Odpracowywanie możliwe jest z inną grupą realizującą to samo szkolenie w innym terminie bądź lokalizacji, nie później jednak niż 6 miesięcy od daty absencji.

Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zgłoszenie nieobecności i potrzeby odpracowania najpóźniej na 5 dni roboczych przed zaplanowaną sesją.
W ramach programów otwartych obejmujących do 3 zjazdów IBD Business School oferuje możliwość bezpłatnego odpracowania 1 sesji, a w przypadku programów obejmujących 4-7 zjazdów – 2 sesji.
Każde kolejne odpracowywanie zajęć po wyczerpaniu limitu jest związane z opłatą operacyjną w wysokości 500 zł za udział w jednej sesji.

Informacje dodatkowe

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.
Okres oczekiwania na otrzymanie międzynarodowego certyfikatu IES to maksymalnie 90 dni od daty zakończenia szkolenia.

Lokalizacja

Szkolenia odbywają się w  obiektach kampusu IBD: Green Park Conference Centre usytuowanym  nad Zalewem Zegrzyńskim, Serock, ul. Wyzwolenia 63 oraz w Sienna Training Centre znajdującym się w centrum Warszawy, ul. Sienna 73 lub w innych lokalizacjach o podobnym standardzie.

Koszty pobytu w Green Park Conference Centre w Serocku dla uczestników szkoleń otwartych organizowanych przez IBD uwzględniają 40-procentowy rabat:

   • nocleg w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem – 130,00 zł brutto
   • nocleg w pokoju 2-osobowym ze śniadaniem – 80,00 zł brutto (za 2 osoby 160,00 zł brutto)
   • śniadanie w formie bufetu – 25,00 zł brutto
   • obiad pełny – 30,00 zł brutto
   • kolacja – 25,00 zł brutto

Szczegółowe informacje

Dział Programów Otwartych
szkoleniaotwarte@ibd.pl
tel. (22) 768 20 22, 695 330 033
faks: (22) 782 73 91