UMOWA – Warunki uczestnictwa w szkoleniach otwartych IBD Business School

Umowa określa wzajemne zobowiązania IBD Business School  Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Smocza 26/5, 01-041 Warszawa, zwaną dalej Organizatorem, wpisaną do KRS pod nr. 0000244698 i Strony Zgłaszającej udział w szkoleniu.

Podstawą do przyjęcia uczestnika na szkolenie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie www.ibd.pl . Wypełnienie formularza jest równoznaczne z akceptacją wszystkich Warunków uczestnictwa w szkoleniach otwartych IBD BS. Strona Zgłaszająca udział w szkoleniu zobowiązuje się ponadto do wniesienia opłaty w wysokości wynikającej ze zgłoszenia na konto:

Santander Bank Polska S.A. O/Warszawa 83 1090 2590 0000 0001 3166 8049

 1. Uczestnik zobowiązuje się do dokonania  pełnej wpłaty nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Faktura VAT zostanie wystawiona na podstawie dokonanej wpłaty. Brak wpłaty nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.
 2. Liczba miejsc na szkoleniu jest ograniczona. W wypadku wpłacenia należności po wyczerpaniu liczby miejsc w danym terminie zostanie zaproponowany nowy termin szkolenia lub na życzenie Strony Zgłaszającej – zwrócona będzie cała wpłacona kwota.
 3. W przypadku nieprzybycia Uczestnika na szkolenie Stronie Zgłaszającej nie przysługuje zwrot wpłaty.
 4. Strona Zgłaszająca może wskazać inne osoby na miejsce wcześniej zgłoszonych. Wskazanie powinno mieć formę pisemną.
 5. Organizator ma prawo odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych lub w przypadku małej liczby zgłoszeń.
 6. Organizator ma prawo do zmian terminów szkolenia bądź poszczególnych sesji z przyczyn od niego niezależnych.
 7. Bezkosztowa rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym jest możliwa pod warunkiem przesłania stosownego oświadczenia przez Stronę Zgłaszającą drogą pocztową lub w formie elektronicznej na adres: szkoleniaotwarte@ibd.pl na minimum 10 dni roboczych przed rozpoczęciem się pierwszej sesji szkolenia (decyduje data wpływu oświadczenia do IBD Business School).
  W przypadku rezygnacji z udziału w szkoleniu na mniej niż 10 dni roboczych przed datą pierwszej sesji programu bądź braku pisemnej informacji od Strony Zgłaszającej o rezygnacji i nieobecności Uczestnika na szkoleniu Wykonawcy przysługuje 100% wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy.
  Oświadczenie o planowanej zmianie terminu odbycia szkolenia może być przez Wykonawcę traktowane jako równoznaczne z rezygnacją i rozpatrywane na analogicznych zasadach.
 8. W przypadku udostępniania uczestnikom Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych e-repetytorium Organizator ma 3 dni robocze na przekazanie loginu i hasła do narzędzia. Okres korzystania z narzędzia jest liczony od momentu przesłania danych do logowania na adres e-mail uczestnika

Reklamacje:

 1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji dotyczących usług szkoleniowych w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 2. Reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej listem poleconym na adres: IBD Business School, ul. Smocza 26/5, 01-041 Warszawa bądź mailowo na adres szkoleniaotwarte@ibd.pl najpóźniej w terminie dziesięciu dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: nazwę/ imię i nazwisko Uczestnika, adres siedziby/ zamieszkania Uczestnika szkolenia i adres e-mail, przedmiot reklamacji (nazwa usługi, termin i miejsce realizacji itp.), uzasadnienie merytoryczne i formalne reklamacji.
 4. Zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone nie później niż w ciągu 14dni roboczych, liczonych od momentu wpłynięcia reklamacji do Organizatora.

Zasady odpracowywania zajęć:

 1. Uczestnicy otwartych programów rozwojowych mają możliwość odpracowania zajęć, na których byli nieobecni.
 2. Odpracowywanie możliwe jest z inną grupą realizującą to samo szkolenie w innym terminie bądź lokalizacji, nie później jednak niż 6 miesięcy od daty absencji.
 3. Warunkiem skorzystania z takiej możliwości jest zgłoszenie nieobecności i potrzeby odpracowania najpóźniej na 5 dni roboczych przed zaplanowaną sesją.
 4. Odpracowywanie zajęć jest związane z opłatą operacyjną w wysokości 500 zł za udział w jednej sesji.
 5. W przypadku programów obejmujących 5 lub więcej sesji możliwe jest bezpłatne odpracowanie jednego zjazdu.

Informacje dodatkowe:

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.
Okres oczekiwania na otrzymanie międzynarodowego certyfikatu IES to 90 dni od daty zakończenia szkolenia.