Kurs dla kandydatów na członków organów nadzorczych

Od początku 2017 roku, zgodnie z  Ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym, obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące wymagań wobec członków organów nadzorczych spółek skarbu państwa, a także poszerzony zakres tematyczny egzaminu.

Egzamin do rad nadzorczych

Artykuł 19 ww. ustawy szczegółowo określa, jakie wymogi powinien spełniać kandydat, natomiast art.21 – dziedziny wiedzy, które są przedmiotem sprawdzianu egzaminacyjnego zdawanego przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez prezesa Rady Ministrów.

Do dotychczas obowiązujących zwolnień ze zdawania egzaminu (np. posiadanie stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, tytułu biegłego rewidenta, radcy prawnego, adwokata czy doradcy inwestycyjnego) dodano dyplom ukończenia studiów MBA.

Kurs do rad nadzorczych

Kursy na członków rad nadzorczych organizowane przez IBD Business School (od 1990 roku) uwzględniają poszerzony zakres tematyczny egzaminów na członka rady organu nadzorczego. Zobacz program szczegółowy kursu.

Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do kontaktu z działem szkoleń otwartych: (22) 768 20 22 lub 695 330 033, e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl

Pełna oferta programów otwartych IBD Business School: http://ibd.pl/szkolenia-i-kursy/szkolenia-otwarte/

Powrót...