Czas trwania 100 godz., 12 dni Ilość sesji 5

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
19.08.2017 - 17.09.2017 Warszawa 3500 PLN
19.08.2017 - 17.09.2017 Kraków 3500 PLN
16.09.2017 - 15.10.2017 Warszawa 3500 PLN
16.09.2017 - 15.10.2017 Wrocław 3500 PLN
16.09.2017 - 15.10.2017 Kielce 3500 PLN
23.09.2017 - 19.11.2017 Katowice 3500 PLN
14.10.2017 - 26.11.2017 Warszawa 3500 PLN
14.10.2017 - 26.11.2017 Poznań 3500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

 

Co nas wyróżnia?

Kurs organizujemy od 1990 roku, mamy ponad 7 tys. absolwentów

Nasi wykładowcy to najwyższej klasy specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w kształceniu wyższej kadry menedżerskiej

Skutecznie przygotowujemy do egzaminu, zapewniając wysoką zdawalność

E-repetytorium – internetowa baza pytań egzaminacyjnych – zobacz wersję demonstracyjną  http://erepetytorium.ibd.pl/

 

Cele szkolenia

 • Przygotowanie uczestników do pomyślnego zdania egzaminu na członka rady nadzorczej i rzetelne wypełnianie nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce
 • Przekazanie kompleksowej wiedzy na temat funkcjonowania podstawowych działów w przedsiębiorstwie, która pozwoli uczestnikom w sposób odpowiedzialny i zgodnie z prawem i ze standardami ładu korporacyjnego wypełniać obowiązek stałego nadzoru nad działalnością spółki.
 • Usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania, prawa, finansów, marketingu, restrukturyzacji i budowy strategii rynkowych
 • Zrozumienie roli i zakresu odpowiedzialności rady nadzorczej w sprawowaniu nadzoru nad spółką

Ponadto zapewniamy:

 • Wysoki poziom zajęć prowadzonych przez najlepszą, doświadczoną kadrę wykładowców
 • Materiały dydaktyczne w postaci konspektów oraz prezentacji
 • Akty prawne w wersji książkowej
 • Płytę CD-ROM z elektroniczną wersją aktów prawnych
 • Dostęp do e-repetytorium – nowoczesnego narzędzia pozwalającego na gruntowne przygotowanie się do egzaminu poprzez sprawdzanie poziomu wiedzy i samodzielną naukę za pomocą testów edukacyjnych w trakcie trwania kursu,
 • Zaświadczenie potwierdzające ukończenie kursu
 • Zajęcia w Centrum Warszawy z dobrą lokalizacją oraz dogodnym dojazdem
 • Catering (kawa, herbata, słodki poczęstunek – podczas wszystkich sesji)

 

Grupa docelowa

 • Kandydaci na członków rad nadzorczych spółek prawa handlowego
 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstw i urzędów administracji publicznej
 • Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz związków zawodowych
 • Właściciele firm i osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, działalności spółek prawa handlowego

 

Tematyka

 1. Prawo gospodarcze publiczne
 2. Prawo gospodarcze prywatne
 3. Prawo pracy
 4. Prawo rynku kapitałowego
 5. Podstawy ekonomii
 6. Finanse przedsiębiorstw
 7. Rewizja finansowa oraz analiza sprawozdań finansowych
 8. Zasady ładu korporacyjnego w Rzeczypospolitej Polskiej, w Europie i na świecie
 9. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej

 

Metody szkoleniowe

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku

 

Program szczegółowy

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizujemy od początku lat 90. Program obejmuje zakres tematyczny egzaminu, zgodny z art. 21 ust. 2 Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259). Od lat zajęcia na kursie prowadzą najlepsi wykładowcy, cenieni za szeroką wiedzą, praktyczne doświadczenie i umiejętność kształcenia najwyższej kadry menedżerskiej.

W myśl wytycznych każda osoba pełniąca funkcje zarządcze lub nadzorcze w przedsiębiorstwie powinna legitymować się ukończeniem kursu. Stanowi on bowiem zwarte kompendium wiedzy o specyfice funkcjonowania najważniejszych działów w przedsiębiorstwie i przede wszystkim solidnie przygotowuje do zdania egzaminu państwowego.

Na szkolenie zapraszamy nie tylko kandydatów i członków organów nadzorczych, ale również osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę z zakresu działalności spółek prawa handlowego. Uczestnikom kursu często zależy nie tylko na objęciu funkcji członka rady nadzorczej, ale również na poprawieniu swojej pozycji na rynku pracy. Ukończenie kursu oraz pozytywnie zdany egzamin potwierdzają ich kompetencje i kwalifikacje zawodowe.

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

PROGRAM SZKOLENIA
(105 godzin dydaktycznych)

 

I. PRAWO GOSPODARCZE PUBLICZNE (18h)

 1. Rola państwa w gospodarce
 • Publicznoprawne i prywatnoprawne funkcje państwa (imperium i dominium)
 • Skarb Państwa, jako forma działania państwa w stosunkach cywilnoprawnych
 • Zasady zarządzania mieniem państwowym
 • Podstawowe kompetencje w sferze gospodarki wybranych organów państwowych (Minister Rozwoju i Finansów, Minister Gospodarki i Pracy, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów i inne)
 • Prawo antymonopolowe, zamówienia publiczne
 1. Pomoc publiczna dla przedsiębiorców
 • Dopuszczalność pomocy
 • Przesłanki udzielania pomocy
 • System organizacyjny
 • Sprawozdawczość i monitoring
 • Stan prawny i faktyczny po 1 maja 2004 r.
 1. Komercjalizacja i niektóre uprawnienia pracownicze
 • Pojęcie komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego
 • Warunki, jakie powinny spełniać przedsiębiorstwa podlegające komercjalizacji
 • Przygotowanie przedsiębiorstwa do komercjalizacji
 • Akt komercjalizacji przedsiębiorstwa i jego skutki prawne
 • Ustawa o KiNUP
 • Uprawnienia Ministra Energii
 • Ustawa o kontroli niektórych inwestycji
 • Metody restrukturyzacji przedsiębiorstw

 

II. PRAWO GOSPODARCZE PRYWATNE, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM PRAWA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

II A. (18h)

 1. Zasady działalności przedsiębiorstw
 • Pojęcie działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, małe i średnie przedsiębiorstwa, mikro przedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy.
 • Swoboda działalności gospodarczej i jej ograniczenia (koncesje, zezwolenia, zgody administracyjne, działalność regulowana).
 • Tajemnica prawnie chroniona, ochrona dóbr osobistych oraz ochrona informacji niejawnych.
 • Rejestr przedsiębiorców i inne rejestry.
 • Działalność przedsiębiorców zagranicznych.
 • Ustawa zasady działalności (Prawo o działalności gospodarczej po zmianie), KRS.
 1. Elementy prawa cywilnego
 • Osoby fizyczne i prawne
 • Przedstawicielstwo (ustawowe, pełnomocnictwo, prokura)
 • Przedsiębiorstwo
 • Oświadczenie woli, czynności prawne i ich forma
 • Posiadanie i prawa rzeczowe (własność, prawa rzeczowe ograniczone, użytkowanie wieczyste)
 • Podstawowe prawa obligacyjne w zakresie korzystania z mienia (dzierżawa, najem, użyczenie, leasing) oraz sposób prowadzenia działalności gospodarczej (umowa starannego działania, umowa rezultatu)
 • Kodeks cywilny
 1. Ustawa Prawo upadłościowe. Prawo restrukturyzacyjne

 

II B. (18h)

 1. Spółki handlowe – tworzenie, łączenie, dzielenie, funkcjonowanie i likwidowanie
 • Nowe rozwiązania prawne uwarunkowane skalą działalności gospodarczej i tempem rozwoju gospodarczego
 • Spółki osobowe prawa handlowego
 1. Zakres regulacji prawnej spółek kapitałowych
 • Łączenie i przekształcanie spółek
 • Podział spółki
 • Odpowiedzialność cywilnoprawna i karna
 1. Kompetencje organów spółek prawa handlowego
 • Zarząd w spółkach prawa handlowego
 • Rada Nadzorcza w spółkach prawa handlowego
 • Walne Zgromadzenie i Zgromadzenie Wspólników
 • Zasady odpowiedzialności cywilnej i karnej członków władz spółki
 • Odpowiedzialność członków rad nadzorczych i zarządów
 • Zasady powoływania i wynagradzania członków zarządu

 

III. PRAWO PRACY (4h)

Problematyka związków zawodowych w procesie prywatyzacji oraz skutki tych procesów w świetle prawa pracy

 • Podstawowe zasady prawa pracy
 • Kompetencje związków zawodowych
 • Zwolnienia grupowe /restrukturyzacja zatrudnienia
 • Prawo pracy układy zbiorowe
 • Ust. o związkach zawodowych
 • Ust. o zwolnieniach grupowych
 • Ustawa o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi
 • Ustawa o zasadach kształtowania wynagrodzeń

 

IV. PRAWO RYNKU KAPITAŁOWEGO (8h)

 1. Pojęcia rynek finansowy, rynek kapitałowy, rynek regulowany
 2. Funkcje rynku kapitałowego
 3. Obrót instrumentami finansowymi na rynku regulowanym w tym – równy dostęp do informacji, dematerializacja
 4. Instytucje rynku kapitałowego
 5. Istotne definicje

V. FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW (V i VI łącznie 23h)

 

VI. REWIZJA FINANSOWA ORAZ ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

 1. Rachunkowość przedsiębiorstw
 • System rachunkowości w przedsiębiorstwie – opis systemu rachunkowości jako systemu informacyjnego – regulacje prawne rachunkowości
 • Polityka rachunkowości i zasady rachunkowe
 • Ewidencja i funkcjonowanie kont księgowych. Rodzaje kont księgowych
 • Wpływ operacji gospodarczych na zasoby i wyniki przedsiębiorstw
 • Sprawozdawczość finansowa jako efekt rachunkowości – bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym
 • Rewizja sprawozdań finansowych
 1. Sprawozdawczość finansowa
 • Sprawozdanie finansowe jego elementy. Formy sprawozdawczości w zależności od charakteru podmiotu gospodarczego
 • Bilans jako sprawozdanie z zasobów przedsiębiorstwa. Omówienie aktywów i pasywów
 • Rachunek zysków i strat jako zestawienie przychodów i kosztów. Omówienie segmentów działalności
 • Sprawozdanie z przepływów pieniężnych – formy sprawozdania i omówienie obszarów generowania wpływów i wydatków
 • Zestawienie zmian w kapitale własnym – zakres informacji
 1. Analiza finansowa
 • Kierunki analiz finansowych i współczesne tendencje
 • Analiza płynności finansowej w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Analiza sprawności działania
 • Analiza rentowności oparta na wynikach. Analizy czynnikowe
 • Analiza zadłużenia przedsiębiorstwa
 • Analiza wskaźników rynku kapitałowego
 1. Finanse w przedsiębiorstwie
 • Cele finansowe przedsiębiorstwa w ujęciu długo i krótkookresowym.  Obszary podejmowania decyzji: operacyjne, inwestycyjne i finansowe.
 • Optymalizacja w sferze decyzji operacyjnych: rentowność operacyjne, zarządzanie kapitałem obrotowym netto.
 • Optymalizacja decyzji inwestycyjnych: nakłady inwestycyjne oraz amortyzacja.
 • Optymalizacja decyzji finansowych: struktura kapitałów i koszt kapitałów finansujących
 • Odzwierciedlenie podejmowanych decyzji w sferze ustalenia przepływów zarządczych, FCFE, FCFF.
 • Analiza ryzyka w przedsiębiorstwie – rachunek dźwigni.
 • Wzrost wartości podmiotu gospodarczego jako cel długookresowy w finansach przedsiębiorstwa.
 1. Rachunkowość zarządcza i controlling
 • Rachunkowość zarządcza jako system informacyjny na potrzeby controllingu
 • Narzędzia rachunkowości zarządczej
 • Controlling w przedsiębiorstwie – istota zadania i cele stawiane systemowi w ramach aktualnych wymagań zarządczych
 • Modele i rodzaje controllingu wspierające realizację zadań opartych na płynności , rentowności i wartości przedsiębiorstwa
 • Decentralizacja zarządzania oparta na ośrodkach odpowiedzialności w controllingu
 • Funkcje zarządzania wspierające controlling: planowanie organizowanie, kontrola, motywowanie
 • Narzędzia controllingu w ujęciu operacyjnym i strategicznym
 1. Wycena wartości przedsiębiorstwa
 • Wycena wartości w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa
 • Źródła wartości przedsiębiorstwa podlegającego wycenie: materialne i niematerialne
 • Kategorie wartości przedsiębiorstwa i metody ich wyceny
 • Omówienie metod majątkowych wyceny przedsiębiorstwa
 • Charakterystyka metod dochodowych wyceny przedsiębiorstwa
 • Omówienie metod porównań rynkowych opartych na mnożnikach
 • Metody mieszane wyceny przedsiębiorstwa

 

VII. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, W EUROPIE I NA ŚWIECIE (5h)

Ład korporacyjny /corporate governance/ w spółkach skarbu państwa

 • Cel wprowadzania zasad corporate governance
 • Zasady dobrych praktyk, w tym dobre praktyki rad nadzorczych, zarządów i walnych zgromadzeń
 • Standardy pracy członków rad nadzorczych
 • Rola akcjonariuszy w ładzie korporacyjnym
 • Corporate governance w Europie i na świecie

 

VIII. PRAWO GOSPODARCZEGO UNII EUROPEJSKIEJ (6h) – w zakresie związanym z pełnieniem funkcji członka organu nadzorczego

 1. Swoboda przedsiębiorczości w UE i zakres jej ochrony (swoboda pierwotna i wtórna).
 2. Swoboda przepływu usług i zakres jej ochrony.
 3. Swoboda przepływu kapitału (kapitał a płatności, przepływ kapitału, przelewy, płatności, ograniczenia).
 4. Swoboda przepływu towarów (bariery fiskalne, cła, protekcjonizm, zakaz ograniczeń ilościowych i środków o skutku równoważnym, krajowe warunki sprzedaży).

 

PODSUMOWANIE – REPETYTORIUM (5h)

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Andrzej Chordecki - wykładowca

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, doktor nauk ekonomicznych. Pracował jako zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz w Ministerstwie...>>

Paweł Calski - wykładowca

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydział Ekonomiczno-Społeczny, magister ekonomii; ukończył kurs dla maklerów. Obecnie naczelnik...>>

Katarzyna Kotelecka - wykładowca

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, magister prawa...>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

Małgorzata Sudoł - wykładowca

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od 1998 roku wpisana na listę radców prawnych. Posiada bogate doświadczenie...>>

Urszula Zięba - wykładowca

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Kierunek - Zarządzanie i Marketing. Główny Specjalista w Departamencie Analiz w Ministerstwie Skarbu...>>

Terminy

Warszawa

Terminy edycji 294:

19-20.08.2017 sesja I
26-27.08.2017 sesja II
02-03.09.2017 sesja III
08-09.09.2017 sesja IV
15-17.09.2017 sesja V

 

Terminy edycji 295:

16-17.09.2017 sesja I
23-24.09.2017 sesja II
30.09-01.10.2017 sesja III
06-07.10.2017 sesja IV
13-15.10.2017 sesja V
Terminy edycji 296:
14-15.10.2017 sesja I
21-22.10.2017 sesja II
28-29.10.2017 sesja III
17-18.11.2017 sesja IV
24-26.11.2017 sesja V
Katowice

23-24.09.2017 sesja I
07-08.10.2017 sesja II
20-21.10.2017 sesja III
04-05.11.2017 sesja IV
17-19.11.2017 sesja V
 

 

 

 

Kielce

16-17.09.2017 sesja I
23-24.09.2017 sesja II
30.09-01.10.2017 sesja III
06-07.10.2017 sesja IV
13-15.10.2017 sesja V

 

 

 

 

Wrocław

16-17.09.2017 sesja I
23-24.09.2017 sesja II
30.09-01.10.2017 sesja III
06-07.10.2017 sesja IV
13-15.10.2017 sesja V

Kraków

19-20.08.2017 sesja I
26-27.08.2017 sesja II
02-03.09.2017 sesja III
08-09.09.2017 sesja IV
15-17.09.2017 sesja V

 

 

Poznań

14-15.10.2017 sesja I
21-22.10.2017 sesja II
28-29.10.2017 sesja III
17-18.11.2017 sesja IV
24-26.11.2017 sesja V

 

 

 

 

 

Warunki udziału

Cena szkolenia*

 • 3.500 PLN – z dostępem do e-repetytorium
 • 4.500 PLN – z dostępem do e-repetytorium oraz tabletem 3G
 • Cena obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz serwis kawowy.

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

Cena e-repetytorium:

1000 PLN (zwolnione z VAT) – dla Absolwentów i obecnych Uczestników kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych, którzy chcą przedłużyć czas korzystania z platformy.

1000 PLN + 23% VAT – dla pozostałych Użytkowników.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Szkolenie odbywa się w weekendy.

Szczegółowych informacji na temat warunków zdawania egzaminów dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa udziela Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – al. Ujazdowskie 1/3, 00-001 Warszawa; tel. (22) 694 60 00 lub sprawdź tutaj!

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu otrzymują Państwo w terminie 3 dni od wpłynięcia karty zgłoszenia. Szczegółowy harmonogram kursu przesyłamy najpóźniej na 7 dni przed terminem rozpoczęcia.

Należność za uczestnictwo w szkoleniu należy przekazać na konto IBD Business School w ciągu 14 dni po otrzymaniu potwierdzenia rozpoczęcia szkolenia, a potwierdzenie wpłaty przesłać faksem do Działu Obsługi Klienta. W przypadku rezygnacji na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia lub później wpłacona kwota nie będzie zwrócona. Rezygnacje uczestnictwa w szkoleniu przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej pocztą lub faksem.

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

 

Referencje

W okresie 13.09.2014-09.11.2014 uczestniczyłem w organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu [obecnie: IBD Business School] kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Wysokie kwalifikacje i zaangażowanie kadry szkoleniowej, profesjonalny sposób organizacji szkolenia oraz jakość materiałów edukacyjnych, w tym możliwość korzystania z multimedialnej platformy internetowej znacznie ułatwiły mi naukę, w konsekwencji wpłynęły na pozytywny wynik egzaminu. Z przyjemnością polecam organizowane przez IBD Business School Sp. z o.o. szkolenia i usługi, które świadczone są na wysokim europejskim poziomie.
Rafał Witasik Prezes Zarządu Zakład Górniczy EKO-PLUS sp. z o.o.
Niniejszym pragnę udzielić referencji Instytutowi Rozwoju Biznesu (…) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. podmiot Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej. Omawiane zagadnienia wzbogacone były o aktualne akty prawne wraz z komentarzami i opracowaniami. Kursanci mogli skorzystać ze specjalnego e-repetytorium, w którym zamieszczono próbne testy egzaminacyjne. Współpraca i komunikacja z Instytutem Rozwoju Biznesu przebiegała sprawnie i bez zakłóceń. Z przyjemnością rekomenduję Instytut Rozwoju Biznesu jako znakomitego partnera i rzetelną firmę świadczącą usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.
Izabela Tokarz Dyrektor Biura Organizacji i Kontaktów z Inwestorami w Warszawie Jastrzębska Spółka Węglowa SA
Uważam, że szkolenie [15.12.2012 – 24.02.2013] zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem oraz każdy jego etap był bardzo interesujący. Wysoko oceniam realizację szkolenia zarówno pod względem merytorycznym, organizacyjnym, jak i logistycznym.
Mariusz Warych
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Zajęcia były prowadzone przez wykwalifikowaną i doświadczoną Kadrę Wykładowców. Wysoko oceniam realizację pod względem merytorycznym i logistycznym. Jestem przekonany że Uczestnicy szkolenia zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa i do rzetelnego wypełniania nałożonych przez prawo obowiązków nadzorczych w spółce.
Tadeusz Mytnik, Ryszard Wojtyła Tamtron SA
Niniejszym pragnę udzielić referencji Instytutowi Rozwoju Biznesu (…) i tym samym potwierdzić profesjonalizm oraz dać wyraz zadowolenia z organizacji i realizacji przez ww. pomiot „Kursu dla kandydatów na członków rad nadzorczych”. Poprawność i spójność merytoryczna oraz dobra organizacja zajęć świadczą o rzetelnym podejściu do zadania. Informacje zostały przekazane słuchaczom w sposób przystępny, jasny i klarowny. Zajęcia były prowadzone przez kompetentnych wykładowców o rozległej wiedzy teoretycznej i praktycznej.
Anna Patalong, Michał Borowski Wiceprezes Zarządu, Prokurent Koleje Śląskie Sp. z o.o.
Mogę z przyjemnością stwierdzić, iż Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych organizowany przez Instytut Rozwoju Biznesu prezentuje wysoki poziom merytoryczny, a jego formuła i sposób prowadzenia zajęć pozwalają niewątpliwie uzupełnić i usystematyzować wiedzę. Należy podkreślić dobór i ukierunkowanie przerabianego na zajęciach materiału pod kątem zagadnień egzaminacyjnych.
Paweł Cholewka
Program zrealizowany w pełni i zgodnie z moimi oczekiwaniami. Jestem przekonana, że uczestnicy kursu zostali właściwie przygotowani do pomyślnego zdania egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Ministerstwa Skarbu Państwa. Przekazywana wiedza była usystematyzowana i w ocenie zarówno mojej, jak i innych uczestników kursu kompleksowa.
Anna Nawrocka
Uczestniczyłem w „Kursie dla kandydatów na członków rad nadzorczych”, który przeprowadził instytut Rozwoju Biznesu. Warunki lokalowe ośrodka oraz przekazane materiały dydaktyczne oceniam jako bardzo dobre. Kompetencje wykładowców, sposób przekazywania wiedzy były na wysokim poziomie.
Marek Jarosz Wójt Gminy Jaświły Wójt Gminy Jaświły