Systemy wynagradzania w organizacjach

Systemy wynagradzania są budowane z różnych składników. Jest to zależne od tego, w jakim stopniu mają realizować strategię zatrudnienia w firmie, a idąc dalej – strategię rozwoju całej organizacji. W stosowanym w firmie systemie wynagradzania należy uwzględniać także możliwość zatrudniania takich pracowników, na których firmie najbardziej zależy. Ponadto, systemy wynagradzania powinny być tak konstruowane, aby zachęcały pracowników do zaangażowanej pracy.

Systemy wynagradzania – składniki

systemy wynagradzania

Wynagrodzenie pracowników może zatem się składać z płacy zasadniczej, dodatków krótkoterminowych (jak udziały w zyskach, premie czy nadwyżki akordowe), tzw. bodźców długoterminowych (tj. finansowych, udziałów własnościowych, finansowych itp.).

Ponadto, wynagrodzenie może zawierać także różnego rodzaju świadczenia dodatkowe, na przykład w zależności od branży, w jakiej działa organizacja. Takie wieloskładnikowe całkowite wynagrodzenie pracownika można zdefiniować jako wynagrodzenie pakietowe (obraz Pixabay).

Budowa systemów wynagradzania

IBD Business School w swojej ofercie doradczej dla firm w zakresie budowy systemu wynagrodzeń stosuje partycypacyjny model współpracy. Polega on na tym, aby na początku realizacji projektu doradczego obie strony powołały zespoły, które będą uczestniczyć w wypracowaniu ostatecznego kształtu rozwiązań płacowych.

Zawsze, na początku realizacji projektu doradczego dotyczącego wynagradzania pracowników, IBD Business School proponuje przeprowadzenie audytu istniejącego systemu wynagrodzeń. Na tej podstawie są formułowane wnioski i rekomendacje zmian. Następnie jest wybierana jedna z czterech ścieżek dalszych prac:

  1. przebudowa systemu wynagrodzeń zasadniczych na podstawie wyceny stanowisk,
  2. przebudowa (lub budowa od nowa) wynagrodzeń zmiennych dla wszystkich lub wybranych grup stanowisk,
  3. stworzenie lub modernizacja wynagrodzeń całkowitych i zmiennych z wykorzystaniem wniosków z audytu,
  4. budowa (lub przebudowa) istniejącego systemu wynagrodzeń na system pakietowy.

Wynagrodzenia pakietowe. Główne korzyści

W każdej organizacji, niezależnie od branży czy struktury właścicielskiej, system wynagradzania musi być spójny, zrozumiały i obiektywny. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy w firmie (instytucji) – z różnych powodów – ma miejsce częsta fluktuacja kadr.

Jeśli system wynagradzania pracowników spełnia powyższe kryteria, wówczas sprzyja efektywniejszej pracy personelu i jego motywacji. Organizacja jest atrakcyjnym miejscem pracy dla utalentowanych i kompetentnych kandydatów do pracy. Kompleksowy i czytelny sposób wynagradzania pracowników pokazuje też, jakie firma ma strategię i wartości, jakie cele i priorytety.

Warto także podkreślić, że samo istnienie i konsekwentne stosowanie systemu pakietowych wynagrodzeń  ułatwia zarządzanie całym funduszem płacowym w firmie. Sprawia, że jest on wykorzystywany  lepiej i efektywniej, a polityka płacowa firmy jest przejrzysta i zrozumiała.

Systemy wynagradzania. Metodologia realizacji projektów doradczych dotyczących polityki płacowej

W IBD Business School rozumiemy, że sfera wynagradzania pracowników w każdej firmie jest jedną z najbardziej newralgicznych w budowaniu zaangażowania pracowników, ich motywacji, otwartości na zmiany i innowacje. Dlatego w projektach doradczych w tym zakresie stosujemy sprawdzone na świecie i w Polsce dobre praktyki. Między innymi korzystamy z badań ankietowych, wywiadów ustrukturyzowanych i pogłębionych. Przeprowadzamy wnikliwą analizę dokumentów źródłowych w organizacji. W zależności od skali projektu i jego celu stosujemy także szyte na miarę uznane i sprawdzone metody  wartościowania pracy. Pozwalają one opracować dla konkretnej firmy kryteria wartościowania stanowisk pracy i przypisać tym kryteriom określone wagi. Na tej podstawie badamy poziom natężenia kryteriów i przypisujemy im wartości punktowe, dzięki czemu możemy opracować właściwy szablon opisu stanowisk pracy.

Kontakt:

Projekty rozwojowo-doradcze: kontakt@ibd.pl, tel. 695 330 161

Programy otwarte: szkoleniaotwarte@ibd.pl, tel.    695 330 033, 695 119 911

 

Powrót...