Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
29.06.2023 - 25.07.2023Ostatnie wolne miejsca! On-line 4500 PLN
17.07.2023 - 22.08.2023 On-line 4500 PLN
21.08.2023 - 19.09.2023 On-line 4500 PLN
25.09.2023 - 24.10.2023 On-line 4500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Zarządzanie talentami i karierą

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć  popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani  do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Zarządzanie talentami i karierą – certyfikowane szkolenie Certificate in Talent and Career Management dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier i zarządzania talentami w odniesieniu do strategii organizacji oraz jej modelu kompetencyjnego.

Warsztatowy charakter zajęć oraz analiza studiów przypadku pozwalają uczestnikom szkolenia nabyć praktyczne umiejętności opracowywania i wdrażania programów rozwojowych.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Certificate in Talent and Career Management

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Cele szkolenia

 • Przedstawienie uczestnikom różnych koncepcji budowania polityki zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, z uwzględnieniem najnowszych trendów.
 • Zaprezentowanie podejścia do rozwoju opartego na modelu kompetencji.
 • Zaznajomienie z metodami diagnozy potencjału zawodowego, budowania planów rozwoju stosowanych w nowoczesnym doradztwie personalnym oraz w najlepiej zarządzanych firmach na świecie.
 • Przedstawienie głównych założeń dotyczących tworzenia, wdrażania i stosowania programów zarządzania talentami menedżerskimi i eksperckimi.
 • Pokazanie praktycznych umiejętności stosowania prezentowanych metod, z uwzględnieniem planowania własnego rozwoju zawodowego.

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR i osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji
 • Specjaliści ds. rekrutacji, administracji kadrowej, wynagradzania (innych obszarów zarządzania ludźmi poza rozwojem) zainteresowani karierą zawodową w HR, chcący doskonalić swoje kompetencje w obszarze rozwijania pracowników, zarządzania talentami
 • HRBP, którym zależy na pełnym uczestnictwie w działaniach rozwojowych pracowników, z obszaru merytorycznego, za który odpowiadają

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zbudowanie strategicznej perspektywy zarządzania procesem rozwoju w firmie
 • Nauczenie umiejętności niezwykle istotnych w procesie rozwoju: strategicznej perspektywy w rozwijaniu pracowników – odniesienie do modelu kompetencyjnego organizacji, strategii działania
 • Usystematyzowanie, poznanie nowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier, indywidualnego podejścia do rozwoju, zarządzania talentami
 • Poznanie sposobów identyfikacji talentów organizacyjnych, podejścia do ich rozwoju i promocji w ramach organizacji
 • Zwrócenie uwagi na rolę indywidualnej perspektywy w rozwijaniu pracowników: doboru metod pracy z wyróżniającymi się pracownikami, wykorzystanie mentoringu, coachingu
 • Poznanie i przećwiczenie nowych umiejętności: prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami w organizacji, mających na celu identyfikację potencjału lub prowadzenie rozmów rozwojowych

 

Tematyka sesji

Sesja I. Talent Management jako jeden z elementów strategicznego zarządzania organizacją.

Sesja II. Cykl życia talentu w organizacji – rekrutacja, rozwój i zatrzymywanie talentów.

Sesja III. Budowa programów talentowych. Planowanie sukcesji i ścieżek kariery.

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykłady, ćwiczenia indywidualne (wypełnianie kwestionariuszy, refleksja), ćwiczenia grupowe (scenki, dyskusja grupowa z przypisanymi rolami, bez przypisanych ról), case study, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne i dyskusja w małych grupach/ na forum, oglądanie fragmentów filmów szkoleniowych i fabularnych (analiza zachowań bohaterów).

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, zarządzanie talentami, ścieżki kariery, szkolenia w Warszawie, szkolenia dla HR

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

Test TIC. Szkolenie certyfikujące

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte z zarządzania talentami i budowy ścieżek karier

 

Sesja I. Talent Management jako jeden z elementów strategicznego zarządzania organizacją.

Omawiane zagadnienia:

DEFINICJA TALENTU

 • Interdyscyplinarne ujęcie
 • Koncepcje z zakresu ZZL

ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ vs  ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 • Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne
 • Zarządzanie w oparciu o model kompetencyjny

TALENT MANAGEMENT

 • Koncepcje i strategie
 • Zarządzanie potencjałem: 9-box Talent Matrix

 

CELE SESJI:

 • Spojrzenie na Talent Management jako na jeden z elementów strategicznego zarządzania organizacją
 • Uspójnienie definicji talentu
 • Uspójnienie wiedzy na temat Talent Management
 • Poznanie różnych koncepcji zarządzania talentami
 • Poznanie narzędzia do zarządzania potencjałem pracowniczym

 

Sesja II. Cykl życia talentu w organizacji – rekrutacja, rozwój i zatrzymywanie talentów.

Omawiane zagadnienia:

CYKL ŻYCIA TALENTU

PRZYCIĄGANIE vs IDENTYFIKACJA TALENTÓW

 • Testy kompetencyjne i psychometryczne
 • Wywiad kompetencyjny
 • AC/DC
 • Ocena pracownicza

ROZWÓJ TALENTÓW

ZATRZYMANIE TALENTÓW

 • Model przywiązania organizacyjnego
 • Teorie motywacji
 • Exit Interview

 

CELE SESJI:

 • Omówienie cyklu życia talentu
 • Ustalenie różnicy między przyciąganiem a identyfikacją talentu
 • Poznanie metod identyfikacji talentów (rozmowa z menadżerem, testy kompetencyjne i psychometryczne, wywiad kompetencyjny, AC/DC, SOOP, ocena 360)
 • Omówienie metod rozwoju talentów (zasada 70/20/10)
 • Identyfikacja czynników wpływających na retencję talentów (model przywiązania organizacyjnego, teorie motywacji)
 • Poznanie zasad prowadzenia Exit Interview

 

Sesja III. Budowa programów talentowych. Planowanie sukcesji i ścieżek kariery.

Omawiane zagadnienia:

ROZWÓJ PRACOWNIKA

PROGRAMY TALENTOWE

 • Kryteria naboru uczestników
 • Narzędzia selekcji i rozwoju
 • Etapy programu
 • Interesariusze i komunikacja

ROZMOWA ROZWOJOWA I INDYWIDUALNY PLAN KARIERY

ZARZĄDZANIE KARIERĄ

 • Tworzenie ścieżek kariery
 • Planowanie sukcesji

DZIAŁANIA WOBEC POZOSTAŁYCH PRACOWNIKÓW

 

CELE SESJI:

 • Poznanie zasad tworzenia programów talentowych – kryteria doboru uczestników, narzędzia identyfikacji i rozwoju talentów, etapy programu talentowego, interesariusze i komunikacja programu, pomiar efektywności
 • Poznanie metod zarządzania karierą – planowanie ścieżek kariery oraz sukcesji
 • Omówienie zasad prowadzenia rozmowy rozwojowej z pracownikiem oraz tworzenia Indywidualnego Planu Rozwoju
 • Omówienie działań wobec osób, które nie są objęte inicjatywami rozwojowymi

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Włodzimierz K. Buśkiewicz - senior konsultant/ senior trener

Prezes Zarządu IBD Business School i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, członek Rady Programowej IBD Business School
Absolwent psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Praktyk biznesu z wieloletnim stażem na kluczowych stanowiskach menedżerskich. Doświadczenie...>>

Aneta Cibik-Matujewicz - senior konsultant

Dyrektor Programowy
Doktor nauk humanistycznych (UW), psycholog (UW), coach (ICC) oraz praktyk biznesu z kilkunastoletnim stażem. Doświadczenie w obszarze zarządzania...>>

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

dr Katarzyna Nizińska

Senior trener/ coach
Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz stypendystka rządu kanadyjskiego w programie MBA dla pracowników naukowych uniwersytetów Carleton w Ottawie,...>>

Terminy

On-line

29-30.06.2023 Sesja I
10-11.07.2023 Sesja II
24-25.07.2023 Sesja III

17-18.07.2023 Sesja I
31.07-01.08.2023 Sesja II
21-22.08.2023 Sesja III
21-22.08.2023 Sesja I
04-05.09.2023 Sesja II
18-19.09.2023 Sesja III
25-26.09.2023 Sesja I
09-10.10.2023 Sesja II
23-24.10.2023 Sesja III

 

 

Warunki udziału

Cena szkolenia: 4500 PLN* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu 695 330 033, (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

On-line | Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

*IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

Referencje

Idąc na szkolenie nie miałam jakiś określonych oczekiwań, ponieważ temat był dla mnie dość nowy, wcześniej nie miałam styczności z programami talentowymi, dlatego od razu po szkoleniu miałam dużo informacji do przetworzenia i musiało mi się to trochę ułożyć. Teraz gdy już mogę spojrzeć na wszystko z innej perspektywy mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że szkolenie było bardzo profesjonalne, poszerzyło moją wiedzę w zakresie zarządzania talentami i już widzę pierwsze korzyści w mojej pracy zawodowej. Prowadzący wykonali świetną pracę. Na każdym spotkaniu zadbano o miłą, kameralną atmosferę, pani Aneta dostosowała sposób prowadzenia szkolenia do poziomu zaawansowania grupy, p. Włodek wprowadził lekką zmianę w ćwiczeniach, która okazała się bardzo trafiona. Bardzo się cieszę, że mogłam być częścią grupy i na pewno szkolenie będzie dla mnie wartością dodaną
Zuzanna Rostkowska Główny specjalista Główny Urząd Statystyczny
Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu z zarządzania talentami i budowy ścieżek karier. Szkolenie zostało przygotowane bardzo starannie, prezentacje były ciekawe, a zadania w grupach dobrane tak, aby uczestnicy mogli w praktyce i na bieżąco przećwiczyć świeżo nabyte umiejętności. Chciałabym również wyrazić uznanie dla profesjonalizmu wykładowców, którzy starali się nie tylko przekazać niezbędną wiedzę, ale także dzielili się swoim doświadczeniem i chętnie słuchali opinii innych uczestników. Dziękuję, bardzo przydatne szkolenie!
Dorota Siewert
Szkolenie CTCM w jakim miałam przyjemność uczestniczyć spełniło moje oczekiwania oraz wiele więcej. Swój udział rozpoczynałam pełna otwartości na nową dla mnie wiedzę i umiejętności, gotowa do poszerzania swoich doświadczeń w tej akurat sferze rozwoju zawodowego. Jako osobie zajmującej się zarządzaniem zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, szkolenie dało mi szansę na wyjście poza dobre praktyki, z których korzystam w pracy i wprowadzenie pozornie drobnej zmiany o sporym znaczeniu innowacyjnym dla procesów. Natomiast w osobistej perspektywie, myślę o szkoleniu CTCM jako wyjście poza strefę zawodowego komfortu.
Eliza Witkowska Starszy Specjalista Główny Urząd Statystyczny
Miałam przyjemność uczestniczyć w programie szkoleniowym Certificate in Talent and Career Management (CTCM), zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, z dużą starannością i zgodnie z moimi potrzebami. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie trenerów – Anny Bugalskiej oraz Marzeny Kosteleckiej, które przeprowadziły zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Justyna Pakuła HR Manager Euler Hermes