Czas trwania 48 godz., 6 dni Ilość sesji 3

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
26.09.2019 - 25.10.2019 Warszawa 4500 PLN
26.09.2019 - 25.10.2019 Katowice 4500 PLN
26.09.2019 - 25.10.2019 Wrocław 4500 PLN
26.09.2019 - 25.10.2019 Poznań 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Kielce 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Rzeszów 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Serock, k. Warszawy 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Gdańsk 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Poznań 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Wrocław 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Katowice 4500 PLN
24.10.2019 - 22.11.2019 Warszawa 4500 PLN
21.11.2019 - 20.12.2019 Kraków 4500 PLN
21.11.2019 - 20.12.2019 Poznań 4500 PLN
21.11.2019 - 20.12.2019 Wrocław 4500 PLN
21.11.2019 - 20.12.2019 Warszawa 4500 PLN
21.11.2019 - 20.12.2019 Katowice 4500 PLN
12.12.2019 - 24.01.2020 Kielce 4500 PLN
12.12.2019 - 24.01.2020 Kraków 4500 PLN
12.12.2019 - 24.01.2020 Poznań 4500 PLN
12.12.2019 - 24.01.2020 Wrocław 4500 PLN
12.12.2019 - 24.01.2020 Katowice 4500 PLN
12.12.2019 - 24.01.2020 Warszawa 4500 PLN
12.12.2019 - 24.01.2020 Rzeszów 4500 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Zarządzanie talentami i karierą

Zarządzanie talentami i karierą – certyfikowane szkolenie Certificate in Talent and Career Management dostarcza kompleksowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier i zarządzania talentami w odniesieniu do strategii organizacji oraz jej modelu kompetencyjnego.

Warsztatowy charakter zajęć oraz analiza studiów przypadku pozwalają uczestnikom szkolenia nabyć praktyczne umiejętności opracowywania i wdrażania programów rozwojowych.

D o  p o b r a n i a:  Broszura Certificate in Talent and Career Management 2018

 

 

PROGRAM CERTYFIKOWANY

   

 

Cele szkolenia

 • Przedstawienie uczestnikom różnych koncepcji budowania polityki zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, z uwzględnieniem najnowszych trendów.
 • Zaprezentowanie podejścia do rozwoju opartego na modelu kompetencji.
 • Zaznajomienie z metodami diagnozy potencjału zawodowego, budowania planów rozwoju stosowanych w nowoczesnym doradztwie personalnym oraz w najlepiej zarządzanych firmach na świecie.
 • Przedstawienie głównych założeń dotyczących tworzenia, wdrażania i stosowania programów zarządzania talentami menedżerskimi i eksperckimi.
 • Pokazanie praktycznych umiejętności stosowania prezentowanych metod, z uwzględnieniem planowania własnego rozwoju zawodowego.

 

Grupa docelowa

 • Menedżerowie HR
 • Specjaliści działów HR i osoby odpowiadające za rozwój pracowników w organizacji
 • Specjaliści ds. rekrutacji, administracji kadrowej, wynagradzania (innych obszarów zarządzania ludźmi poza rozwojem) zainteresowani karierą zawodową w HR, chcący doskonalić swoje kompetencje w obszarze rozwijania pracowników, zarządzania talentami
 • HRBP, którym zależy na pełnym uczestnictwie w działaniach rozwojowych pracowników, z obszaru merytorycznego, za który odpowiadają

 

Język szkolenia

Zajęcia są prowadzone w języku polskim. W formule zamkniętej – na życzenie firmy zamawiającej – szkolenie może odbywać się w języku angielskim.

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zbudowanie strategicznej perspektywy zarządzania procesem rozwoju w firmie
 • Nauczenie umiejętności niezwykle istotnych w procesie rozwoju: strategicznej perspektywy w rozwijaniu pracowników – odniesienie do modelu kompetencyjnego organizacji, strategii działania
 • Usystematyzowanie, poznanie nowej wiedzy z zakresu rozwijania pracowników, budowy ścieżek karier, indywidualnego podejścia do rozwoju, zarządzania talentami
 • Poznanie sposobów identyfikacji talentów organizacyjnych, podejścia do ich rozwoju i promocji w ramach organizacji
 • Zwrócenie uwagi na rolę indywidualnej perspektywy w rozwijaniu pracowników: doboru metod pracy z wyróżniającymi się pracownikami, wykorzystanie mentoringu, coachingu
 • Poznanie i przećwiczenie nowych umiejętności: prowadzenia rozmów indywidualnych z pracownikami w organizacji, mających na celu identyfikację potencjału lub prowadzenie rozmów rozwojowych

Tematyka

 1. Strategiczne podejście do rozwoju
 2. Metody stymulacji rozwoju pracowników
 3. Rozwój kariery jako instrument motywacyjny
 4. Zarządzanie talentami – szanse i zagrożenia
 5. Tworzenie, wdrażanie i funkcjonowanie programów talentowych w organizacji
 6. Planowanie rozwoju zawodowego, perspektywa indywidualna uczestnika
 7. Zasady tworzenia ścieżek karier w organizacji
 8. Programy rozwoju pracowników w organizacji, ogólne informacje o narzędziach rozwojowych
 9. Analiza studiów przypadków dotyczących pomysłów na rozwój pracowników w rzeczywistych organizacjach

 

Metody szkoleniowe

Wykłady, ćwiczenia indywidualne (wypełnianie kwestionariuszy, refleksja), ćwiczenia grupowe (scenki, dyskusja grupowa z przypisanymi rolami, bez przypisanych ról), case study, burza mózgów, ćwiczenia praktyczne i dyskusja w małych grupach / na forum, oglądanie fragmentów filmów szkoleniowych i fabularnych (analiza zachowań bohaterów).

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, zarządzanie talentami, ścieżki kariery, szkolenia w Warszawie, szkolenia dla HR

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

Test TIC. Szkolenie certyfikujące

 

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte z zarządzania talentami i budowy ścieżek karier

 

SESJA I. ZARZĄDZANIE TALENTAMI

 1. Rozumienie procesu zarządzania talentami
 2. Rodzaje programów talentowych
 3. Założenia programów zarządzania talentami menedżerskimi
 4. Sposób komunikowania o programie TM. Poufność/ brak poufności o uczestnikach programów talentowych
 5. Rola kultury korporacyjnej w przyciąganiu, identyfikowaniu, rozwijaniu i promowaniu talentów
 6. Przebieg procesu
 7. Uczestnicy procesu zarządzania talentami i ich rola
 8. Sposoby przyciągania talentów do organizacji – rola rekrutacji, programy Trainee
 9. Kryteria identyfikacji talentu – różne podejścia
 10. Zestaw kompetencji oczekiwanych u talentu menedżerskiego
 11. Narzędzia identyfikacji talentu
 12. Błędy wynikające z niewłaściwej identyfikacji talentów
 13. Sposoby wsparcia talentów menedżerskich – rodzaje wsparcia versus poziom programu (średni szczebel, wysoki)
 14. Błędy w procesie rozwoju talentów
 15. Założenia programów zarządzania talentami eksperckimi
 16. Kryteria selekcji ekspertów – katalog pomysłów na rozwój ekspertów
 17. Kluczowe funkcje programu talentowego, kiedy go wdrażać?
 18. Korzyści z wdrożenia programów zarządzania talentami
 19. Pomiar skuteczności wdrożenia programów talentowych
 20. Zagrożenia wynikające z funkcjonowania programów talentowych
 21. Bariery we wdrażaniu programów talentowych
 22. Sposoby motywowania talentów

 

SESJA II. TWORZENIE ŚCIEŻEK KARIER

 1. Planowanie sukcesji
 2. Rola działań adresowanych do sukcesorów
 3. Wyróżnienie stanowisk objętych planowaniem sukcesji – przykłady rozwiązań
 4. Ścieżka kariery” – średnio-/ długookresowa, etapy, punkty kontrolne
 5. Typowe ścieżki karier
 6. Analiza struktury organizacyjnej
 7. Dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii firmy
 8. Budowa modeli kompetencyjnych
 9. Przygotowanie OSP
 10. 5 etapów tworzenia ścieżek kariery
 11. stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
 12. ścieżki kariery jako element systemu motywacyjnego w organizacji

 

SESJA III. PODEJŚCIA DO ROZWOJU KARIERY PRACOWNIKÓW

 1. Podejścia do rozwoju pracowników w organizacji
 2. Strategiczne podejście do rozwoju pracowników w firmie
 3. Różnice w podejściu do rozwoju pracowników generacji X, Y, Z
 4. Rola oceny pracowniczej w rozwijaniu pracowników
 5. Zarządzanie karierą –  podejścia teoretyczne związane z rozumieniem kariery zawodowej (wzory kariery)
 6. Etapy kariery
 7. Sposoby budowania kariery na każdym etapie
 8. Metody ułatwiające podnoszenie kompetencji
 9. Katalog narzędzi rozwojowych
 10. Planowanie indywidualnej ścieżki kariery – przemyślane budowanie swojej kariery, sposoby budowania swojej kariery
 11. Typy karier – Holland, Schein
 12. Indywidualne podejście do rozwoju

 

Prowadzący

Prowadzący moduły

Jacek Jędrzejczak - trener

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego na wydziale Organizacji i Zarządzania. Praktyk; 12 lat doświadczeń w koncernach z kapitałem zagranicznym, w tym...>>

Marzena Kostelecka - trener/ konsultant/ coach

Absolwentka Wydziału Filologii Uniwersytetu Śląskiego oraz studiów podyplomowych z zarządzania ludźmi (Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania...>>

Małgorzata Łozińska - trener/ coach

Psycholog, HR-owiec, trener, coach. Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie...>>

Beata Pietrzykowska-Stachnik - senior konsultant/ senior trener

Absolwentka wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego,  studiów podyplomowych na KUL oraz licznych szkoleń, m.in.  w obszarze budowania wizerunku...>>

Agnieszka Sabat - senior trener/ senior konsultant

Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, psycholog pracy i organizacji (SWPS) oraz magister zarządzania (GWSH). Przygotowanie trenerskie uzyskała na studiach...>>

Beata Wiernicka-Bełz - trener/ konsultant

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego. Ukończyła również Polsko-Niemieckie Studium Menadżerskie...>>

Terminy

Warszawa

26-27.09.2019 Sesja I
10-11.10.2019 Sesja II
24-25.10.2019 Sesja III

 

24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III

 

21-22.11.2019 Sesja I
05-06.12.2019 Sesja II
19-20.12.2019 Sesja III

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III
Wrocław

26-27.09.2019 Sesja I
10-11.10.2019 Sesja II
24-25.10.2019 Sesja III

 

24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III

 

21-22.11.2019 Sesja I
05-06.12.2019 Sesja II
19-20.12.2019 Sesja III

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III
Katowice

26-27.09.2019 Sesja I
10-11.10.2019 Sesja II
24-25.10.2019 Sesja III

 

24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III

 

21-22.11.2019 Sesja I
05-06.12.2019 Sesja II
19-20.12.2019 Sesja III

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III
Poznań

26-27.09.2019 Sesja I
10-11.10.2019 Sesja II
24-25.10.2019 Sesja III

 

24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III

 

21-22.11.2019 Sesja I
05-06.12.2019 Sesja II
19-20.12.2019 Sesja III

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III
Gdańsk

24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III

 

 

 

 

Serock, k. Warszawy

24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III

 

 

 

 

Kraków

21-22.11.2019 Sesja I
05-06.12.2019 Sesja II
19-20.12.2019 Sesja III

 

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

 

 

Kielce
24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III
 

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

Rzeszów
24-25.10.2019 Sesja I
07-08.11.2019 Sesja II
21-22.11.2019 Sesja III
 

12-13.12.2019 Sesja I
09-10.01.2020 Sesja II
23-24.01.2020 Sesja III

 

 

Warunki udziału

Cena szkolenia: 4500 PLN* (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch i serwis kawowy).

Cena szkolenia z dodatkowym certyfikatem International Education Society: 4900 PLN (w tym koszt certyfikatu 400 PLN).

Warunkiem uzyskania certyfikatów ukończenia programu, przyznawanych przez IBD Business School oraz International Education Society, jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Uczestnicy szkoleń otwartych realizowanych w kampusie IBD Business School w Serocku mają możliwość skorzystania z transportu z centrum Warszawy oraz preferencyjnych cen noclegów i wyżywienia.

Szczegółowych informacji na ten temat udziela Dział Programów Otwartych. Zapraszamy do kontaktu (022) 768 20 22 lub szkoleniaotwarte@ibd.pl

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

Miejsce zajęć

Warszawa | Poznań | Katowice | Gdańsk | Wrocław | Kraków | Serock | Łódź | Rzeszów | Kielce

 

*IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty. 

Referencje

W 2015 r. miałam przyjemność uczestniczyć w programie szkoleniowym Certificate in Talent and Career Management (CTCM), zorganizowanym przez IBD Business School. Szkolenie zostało przeprowadzone terminowo, z dużą starannością i zgodnie z moimi potrzebami. Na podkreślenie zasługuje bardzo dobre przygotowanie trenerów – Anny Bugalskiej oraz Marzeny Kosteleckiej, które przeprowadziły zajęcia na najwyższym poziomie profesjonalizmu, bardzo ciekawie i z dużym zaangażowaniem, wykazując się ogromną wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
Justyna Pakuła HR Manager Euler Hermes