Czas trwania 16 godz., 2 dni Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Termin Miejsce Cena - zw. z VAT
26.05.2022 - 27.05.2022 On-line 1800 PLN
23.06.2022 - 24.06.2022 On-line 1800 PLN
21.07.2022 - 22.07.2022 On-line 1800 PLN
25.08.2022 - 26.08.2022 On-line 1800 PLN
22.09.2022 - 23.09.2022 On-line 1800 PLN
Wypełnij zgłoszenie

Szkolenie z finansów dla niefinansistów, poziom II

Dla Państwa bezpieczeństwa nasze programy są obecnie realizowane w formule on-line. Jak pracujemy?

 • Poszczególne sesje odbywają się w układzie: 4 godz. zajęć przed południem| przerwa obiadowa | 3 godz. zajęć  popołudniu
 • Nasi wykładowcy i trenerzy są w pełni przygotowani  do prowadzenia szkoleń w formule on-line (od wielu lat łączyliśmy zajęcia stacjonarne z e-learningiem)
 • Sesje realizujemy przy wykorzystaniu platformy Zoom lub Teams
 • Materiały szkoleniowe, case studies oraz ćwiczenia udostępniamy do pobrania na platformie e-learningowej
 • W odniesieniu do programów certyfikowanych nasi absolwenci otrzymują takie same certyfikaty jak w przypadku szkoleń stacjonarnych (dotyczy to również certyfikatów międzynarodowych)

Dodatkowe korzyści płynące z edukacji w formule on-line:

 • Dostępność szkolenia niezależnie od lokalizacji osoby szkolącej się – wymagany dostęp do komputera oraz stabilne łącze internetowe
 • Oszczędność czasu i pieniędzy związana z dojazdami i ewentualnymi noclegami

Wspólnie wykorzystajmy ten czas dla własnego rozwoju!

Szkolenie z finansów dla niefinansistów, poziom II  w znakomity sposób systematyzuje i uzupełnia wiedzę z zakresu analizy finansowej, oceny projektów inwestycyjnych i budżetowania. Pokazuje, jak zarządzać finansami, aby podejmowane decyzje, z jednej strony, uwzględniały wszystkie istotne uwarunkowania i współzależności, a z drugiej, aby były trafne i opłacały się przedsiębiorstwu w dłuższym czasie.

 

Cele seminarium

 • Przekonanie uczestników, że znajomość finansów w firmie jest im potrzebna do podejmowania efektywnych decyzji
 • Zaznajomienie uczestników szkolenia z wpływem procesów decyzyjnych na sytuację finansową i płynność przedsiębiorstwa
 • Przekazanie wiedzy z analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Pokazanie, jak zarządzać płynnością finansową w czasie kryzysu
 • Poznanie zasad oceny projektów inwestycyjnych i sposobów ich finansowania
 • Zaznajomienie z technikami prognozowania budżetu i kosztów oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

 

Grupa docelowa

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Właściciele firm
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

 

Korzyści dla organizacji i uczestników

 • Zwiększenie świadomości finansowej uczestników szkolenia, zapoznanie ich z terminologią finansową oraz jej utrwalenie poprzez ćwiczenia
 • Zrozumienie informacji finansowych i sposobów ich wykorzystania
 • Zrozumienie wpływu podejmowanych decyzji na płynność finansową i wartość przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy rzeczywistej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i ryzyka związanego z jego funkcjonowaniem
 • Poznanie zasad i metod budżetowania, kontroli kosztów, praktycznych aplikacji narzędzi controllingu
 • Większa świadomość odpowiedzialności za prawidłowość sprawozdań finansowych
 • Nabycie umiejętności oceny (wyceny) projektów inwestycyjnych i ich wpływu na wskaźniki finansowe przedsiębiorstwa
 • Nabycie umiejętności analizy płynności finansowej przedsiębiorstwa i technik zarządzania nimi
 • Nabycie umiejętności efektywnej komunikacji z osobami z działów finansowych

 

Tematyka

 • Analiza płynności finansowej przedsiębiorstwa
 • Ocena projektów inwestycyjnych przedsiębiorstwa
 • Formy finansowania przedsiębiorstwa i ich koszty
 • Techniki tworzenia prognoz finansowych w przedsiębiorstwie
 • Koszty jako integralny element systemu rachunkowości zarządczej
 • Decyzyjne wykorzystanie rachunków kosztów
 • Budżetowanie i kontrola działalności
 • Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa – dlaczego się opłaca

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Wykład, dyskusja, ćwiczenia, studia przypadku.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie z finansów, płynność finansowa, finansowanie projektów, wartość przedsiębiorstwa, metody budżetowania, rachunkowość zarządcza, szkolenia w Warszawie

Zobacz także:

Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych

Europejski Standard Kwalifikacji Bankowych

Ocena projektów inwestycyjnych

Finanse dla niefinansistów poziom I

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte dla niefinansistów

 

I. SESJA  1. DZIEŃ

1. Zarządzanie płynnością finansową

 • Płynność finansowa w przedsiębiorstwie jako podstawowy cel krótkoterminowy w finansach przedsiębiorstw
 • Płynność finansowa a równowaga finansowa
 • Płynność w ujęciu statycznym i dynamicznym
 • Strategie płynności finansowej w przedsiębiorstwie
 • Metody wskaźnikowe oceny płynności
 • Badanie powiązań pomiędzy kapitałem obrotowym i zapotrzebowaniem na kapitał
 • Analiza dynamicznego ujęcia płynności na podstawie wpływów i wydatków w cash flow,
 • Płynność finansowa a zarządzanie cyklem operacyjnym w przedsiębiorstwie
 • Metody optymalizacji aktywów bieżących (zapasy, należności, inwestycje krótkoterminowe)
 • Optymalizacja krótkoterminowych źródeł finansowania o charakterze nieodsetkowym (kredyty kupieckie) i odsetkowym (kredyty bankowe)

2. Zarządzanie kosztami i rentownością

 • Powstawanie kosztów i przychodów w przedsiębiorstwie
 • Kryteria podziału i systematyzacja kosztów dla celów sprawozdawczych i zarządczych
 • Ewidencja kosztów w rachunkowości
 • Koszty na potrzeby decyzyjne
 • Rachunki kosztów
 • Kalkulacje kosztów i ceny transferowe jako podstawa wyceny powiązań międzywydziałowych
 • Sprawozdawcze i niesprawozdawcze formy prezentacji informacji kosztowych
 • Decentralizacja przedsiębiorstwa na potrzeby budżetowania
 • Budżetowanie kosztów – istota i formy tworzenia budżetów
 • Budżetowanie kosztów bezpośrednich, pośrednich i ogólnych
 • Analiza odchyleń jako forma kontroli realizacji budżetów

3. Ustalanie prognoz finansowych krótkoterminowych – przykład

 • Budżetowanie kosztów działalności podsta
 • Budżetowanie przychodów w przedsiębiorstwie
 • wowej, pomocniczej i kosztów ogólnych
 • Budżet bilansu
 • Budżet rachunku zysków i strat
 • Budżet przepływów finansowych operacyjnych, inwestycyjnych i finansowych

I. SESJA 2. DZIEŃ

1. Analiza opłacalności i zarządzanie efektywnością projektów inwestycyjnych
 • Realizacja projektów inwestycyjnych jako element finansów długookresowych
 • Rodzaje projektów inwestycyjnych
 • Kapitalizacja i dyskontowanie jako techniki szacowania zmian wartości pieniądza w czasie wykorzystywane w modelach oceny projektów inwestycyjnych
 • Metody oceny opłacalności realizacji projektów inwestycyjnych
 • Metody dynamiczne oceny inwestycji
 • Szacowanie przepływów finansowych w projektach inwestycyjnych
 • Szacowanie kosztów kapitałów do dyskontowania przepływów (WACC – średnioważony koszta kapitałów),
 • Szacowanie okresu prognozy i wartości rezydualnej w projektach inwestycyjnych
 • Uwzględnianie i analiza ryzyka w projektach inwestycyjnych
 • Przykłady oceny projektów inwestycyjnych
2. Wzrost wartości przedsiębiorstwa jako podstawowy cel długoterminowy w finansach przedsiębiorstw
 • Istota wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy jako podstawowy cel strategicznego zarządzania
 • Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa
 • Czynniki kreowania wartości przedsiębiorstwa w obszarach materialnych i niematerialnych
 • Zarządzanie marżami operacyjnymi
 • Inwestycje w aktywa trwałe i obrotowe
 • Optymalizacja kosztów kapitałów przedsiębiorstwa
 • Efektywność opodatkowania zysków kapitałowych
 • Metody realizacji wartości przez interesariuszy
 • Metody oceny kreowania wartości przedsiębiorstwa dla interesariuszy (np. EVA)
 • Wielowymiarowe systemy oceny oparte na obszarach materialnych i niematerialnych (np. BSC)
 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa poprzez fuzje i przejęcia
 • Case study

Prowadzący

Prowadzący moduły

Beata Bartoszewska - senior trener

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny. Praktyk biznesu, konsultant i doświadczony trener. Specjalizuje się m. in....>>

dr hab. Arkadiusz Kustra - senior konsultant/ wykładowca

Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego - Finanse i Ład Korporacyjny, członek Rady Programowej IBD Business School
Ekspert z zakresu szeroko rozumianych finansów przedsiębiorstw, rachunkowości finansowej, matematyki finansowej, wyceny przedsiębiorstw i pozyskiwania...>>

dr Krzysztof Świeszczak - wykładowca

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt na Katedrze Bankowości w Instytucie Finansów na Uniwersytecie Łódzkim. Absolwent tej uczelni na kierunku: Finanse...>>

Terminy

04-05.04.2022, On-line

26-27.05.2022, On-line

23-24.06.2022, On-line

21-22.07.2022, On-line

25-26.08.2022, On-line

22-23.09.2022, On-line

Warunki udziału

Cena szkolenia:* 1800 PLN (obejmuje udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, certyfikat IBD Business School oraz lunch, serwis kawowy).

Udział w szkoleniu Finanse dla Niefinansistów II mogą wziąć osoby, które uprzednio ukończyły szkolenie Finanse dla Niefinansistów – poziom I

Warunkiem uzyskania certyfikatu przyznawanego przez IBD Business School jest obecność na minimum 80% zajęć.

 

Wszystkie nasze szkolenia znajdują się w Bazie Usług Rozwojowych.

Dowiedz się więcej jak skutecznie uzyskać dofinansowanie –  przeczytaj artykuł!

 

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10, wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.

Referencje

Niniejszym zaświadczam, że brałam udział w szkoleniu Finanse dla niefinansistów cz. 1, organizowanym przez IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu). Wiedza przekazana podczas szkolenia pokrywała się z ofertą Instytutu, szkolenie było przeprowadzone w pełni profesjonalnie i zrozumiale dla odbiorcy.
Barbara Hernas Litera PR
Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Prowadząca zajęcia dr Aneta Hryckiewicz wykazała się szeroką wiedzą w obszarze finansów oraz profesjonalnym prowadzeniem zajęć.
Tomasz Czerny Dyrektor ds. Marketingu Grupa Kapitałowa Azoty Tarnów
Zajęcia były prowadzone bardzo profesjonalnie i przystępnie dla każdego. Podejmowane tematy były jasno objaśniane, a zajęcia odbywały się w miłej atmosferze. Mogę zapewnić, że Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) jest profesjonalną placówką szkoleniową, której usługi mogę zarekomendować.
Monika Fostiak Senior Manager Special Projects MTV Network Polska Sp. z o.o.
Szkolenie zostało przeprowadzone w sposob profesjonalny. Trener prowadzący szkolenie Arkadiusz Kustra został oceniony jako osoba kompetentna, potrafiąca przekazać swoją wiedzę słuchaczom i udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.
Katarzyna Bereśniewicz Kierownik ds. Personalnych Rosti (Polska) Sp. z o.o.