Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości woj. malopolskiego

 

Projekt realizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski – regionalny otwarty projekt szkoleniowy realizowany w okresie od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2013 roku. Uczestnicy byli rekrutowani z terenu województwa małopolskiego. Łącznie w projekcie wzięło udział 216 osób ze 147 firm.
Odbyło się 14 edycji I modułu tematycznego i 9 edycji – II modułu. Każda edycja składała się z trzech 2-dniowych sesji.

Cele projektu

Poprawa konkurencyjności mikro i małych przedsiębiorstw z woj. małopolskiego poprzez wzrost umiejętności z zakresu zarządzania kadry kierowniczej i właścicieli firm.

Udział w szkoleniu pozwolił uczestnikom odpowiedzieć na pytania:

 • Jak pracować, aby w krótszym czasie realizować kluczowe zadania?
 • Jak realizować projekty, aby kończyć je z sukcesem przy założonym budżecie?
 • Jak zatrzymać najlepszych pracowników?
 • Jak usprawnić komunikację, aby nie tracić istotnych informacji, zwłaszcza przy rotacji personelu?
 • Jak przy mniejszej kontroli wpływać na poprawną realizację zadań przez podwładnych?
 • Jak budować otwartość na dynamiczne zmiany i elastyczność pracowników?
 • Jak optymalizować realizowane zadania?

Grupa docelowa

Menedżerowie i pracownicy firm z woj. małopolskiego.

Kryteria udziału w projekcie, wymagane od firm i pracowników:

 • firma należy do sektora mikro lub małych przedsiębiorstw
 • firma posiada struktury organizacyjne na terenie województwa małopolskiego
 • pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na stanowisku kierowniczym lub jest właścicielem przedsiębiorstwa pełniącym w nim funkcje kierownicze
 • miejscem wykonywania pracy jest teren woj. małopolskiego

Korzyści dla uczestników i organizacji

 • wzrost wyników firmy dzięki opracowaniu planu jej rozwoju
 • optymalizacja procesów funkcjonowania firmy
 • wzrost efektywności komunikacji, minimalizacja utraty istotnych informacji oraz skuteczne rozwiązywanie konfliktów w zespole
 • budowanie silnych relacji między pracownikami
 • wzrost motywacji i zaangażowania pracowników w realizację celów firmy, wzrost wydajności pracowników
 • zmniejszenie kontroli pracowników i konieczności korygowania ich działań
 • opracowanie narzędzi oceny i rozwoju pracowników sprzyjających realizacji zadań
 • poprawa satysfakcji, pozyskiwanie i zatrzymywanie najlepszych pracowników, filarów firmy
 • możliwość skonfrontowania własnej praktyki z doświadczeniami innych uczestników

 

Tematyka

MODUŁ I PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE. WARSZTAT SKUTECZNEGO MENEDŻERA MMP

Sesja 1. Skuteczne zarządzanie 

 • Planowanie strategiczne w myśleniu o rozwoju firmy
 • Czy małe przedsiębiorstwa potrzebuję misji, wizji oraz myślenia celami strategicznymi
 • Optymalizacja kluczowych procesów w przedsiębiorstwie – jak i kiedy należy poprawiać firmę
 • Metody budowania wspólnych celów i wizji dla zespołów oraz tworzenie wspólnych norm i zasad
 • Teorie przywództwa w praktyce
 • Styl kierowania jako ważny czynnik wpływający na zaangażowanie i motywację pracowników
 • Reguły precyzyjnego stawiania i skutecznego osiągania celów z uwzględnieniem stylów kierowania
 • Zarządzanie wdrażaniem strategii
 • Delegowanie jako ważny motywator i impulsu rozwoju dla liderów

Sesja 2. Skuteczna komunikacja 

 • Tworzenie sprawnego sytemu komunikacji pionowej i poziomej o wymiarze relacyjno-informacyjnym
 • Rola komunikacji w motywowaniu
 • Metody i techniki komunikacji nakierowanej na cele
 • Metody i techniki komunikacji skuteczne w budowaniu relacji z pracownikami i informowaniu ich o oczekiwaniach oraz wynikach pracy
 • Wybrane techniki komunikacji perswazyjnej
 • Etapy eskalacji konfliktu i przyczyny powstawania konfliktów – koło konfliktów
 • Sposoby diagnozowania typów sytuacji konfliktowych
 • Wybrane strategie i metody rozwiązywania konfliktów
 • Informacja zwrotna jako kluczowa sprawność komunikacyjna menedżera
 • Metody i narzędzia prowadzenia trudnych – ważnych rozmów menedżerskich: rozmowy oceniające o charakterze korygującym i dyscyplinującym, rozmowy przekazujące niepopularne decyzje, rozmowy przełamujące opór przed zmianą, rozmowy motywujące, spotkania z zespołem

Sesja 3. Zarządzanie rozwojem pracowników 

 • Związek klimatu organizacyjnego z zaangażowaniem pracowników w organizację
 • Zarządzanie wartościami w organizacji jako głównymi motywatorami do pracy – wartości i potrzeby jako czynniki motywacyjne
 • Proces i zasady motywowania
 • Katalog efektywnych narzędzi i technik budowania zaangażowania pracowników i sposobów motywowania pozafinansowego
 • Systemy ocen, rozmowy oceniające i rozwojowe jako ważne menedżerskie narzędzia motywowania i rozwoju
 • Zasady wytyczania celów rozwojowych dla pracownika stosowanych w zarządzaniu zespołem
 • Metody rozwijania i doskonalenia pracowników – coaching, mentoring
 • Zarządzanie Talentami a budowanie przewagi firmy na rynku – „odkrywanie i rozwijanie talentów” w organizacji
 • Ustalanie programu rozwoju pracowników – budowanie ścieżek rozwojowych, ścieżki karier, nowe zadania, nowe role w organizacji

MODUŁ II PRZYWÓDZTWO W BIZNESIE. OPTYMALIZACJA PROCESÓW ZARZĄDCZYCH I ZARZĄDZANIA ZMIANĄ

Sesja 1. Zarządzanie czasem 

 • Praktyczne metody planowania i organizowania pracy
 • Rangowanie zadań, określania priorytetów
 • Kontrolowanie nakładu pracy na poszczególne obowiązki w miejscu pracy
 • Skuteczne metody usprawniania organizacji własnej pracy
 • Kontrola monitorowania postępów w zaplanowanych działaniach
 • Narzędzia pozwalające na stworzenie efektywnego systemu zarządzania czasem własnym i czasem współpracowników
 • Analiza czynników wspierających umiejętność pracy pod presją czasu
 • Identyfikacja i likwidowanie czynników zakłócających pracę
 • Metody zwiększania efektywności osobistej oraz zmniejszenia poziomu stresu związanego z ilością zadań
 • Metody pracy nad prawidłowymi nawykami i eliminowaniem podstawowych błędów organizacji czasu pracy
 • Koncentracja aktywności i potencjału na tym, co istotne z punktu widzenia stanowiska pracy

Sesja 2. Zarządzanie projektami 

 • Rola zarządzania projektami dla spójnych działań ukierunkowanych na cel
 • Charakterystyka myślenia projektowego
 • Optymalizacja zasobów wykorzystanych podczas prowadzenia projektu
 • Narzędzia podnoszenia jakości prowadzonych działań projektowych
 • Zadania Lidera projektu oraz Członka grupy projektowej
 • Kluczowe elementy planowania projektu
 • Cechy efektywnej struktury i cyklu życia zespołu projektowego
 • Skład grupy projektowej i role poszczególnych jej członków
 • Formułowanie celów projektu
 • Zespołowe opracowanie planu projektu: cele, kamienie milowe, zadania
 • Identyfikacja potrzeb biznesowych interesariuszy projektu i skala ich wpływu na sukces
 • Sposobu planowania i realizowania komunikacji w projekcie
 • Przygotowanie koncepcji wdrożenia
 • Etapy wdrożenia projektu i sposoby kontroli

Sesja 3. Zarządzanie zmianą 

 • Metody zarządzania zmianą stosowane przez organizacje
 • Metodyka przygotowania i wdrażania zmian organizacyjnych – kierowanie procesem zmian i projektowanie cyklu przewodzenia zmianą
 • Proces przygotowania zmian – etapy w procesie zmian
 • Etapy i prawidłowości wdrażania zmian ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów oporu z jakim kadra kierownicza może spotkać się podczas swojej pracy
 • Psychospołeczne bariery wprowadzania zmian w organizacji – metody rozpoznawania źródeł oporu wobec zmian oraz przezwyciężania oporu
 • Identyfikacji indywidualnych i sytuacyjnych nastawień pracowników do zmian
 • Budowanie zaangażowania pracowników w zmianę – typy zachowań pracowników w kontekście wprowadzania zmian
 • Komunikowanie zmiany w zespole w sposób, który zwiększa poczucie akceptacji dla zmian

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Referencje

ARMEDIUM Agencja Reklamowa Full Service

Z pełnym przekonaniem mogę polecić szkolenie „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, jak również Instytut Rozwoju Biznesu – jako organizatora – wszystkim przedsiębiorcom oraz kadrze menedżerskiej mikro i małych przedsiębiorstw. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym.

Remigiusz Zagraba
ARMEDIUM
Agencja Reklamowa Full Service

LING HOUSE CENTRUM EDUKACJI

Uczestniczyłam w cyklu szkoleń „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach EFS, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Szkolenia były prowadzone profesjonalnie oraz zaspokajały moje oczekiwania. Trenerzy w sposób jasny i zrozumiały przekazywali posiadaną wiedzę oraz swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe.

Agata Pik
Koordynator ds. administracji

SUMMA LINGUAE SA

Instytut Rozwoju Biznesu zorganizował szkolenie współfinansowane z EFS w ramach projektu „Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski”, w którym mieli przyjemność brać udział przedstawiciele naszej firmy. Całe przedsięwzięcie było bardzo dobrze przygotowane, zarówno od strony logistycznej, jak i merytorycznej.

Krzysztof Zdanowski
Prezes Zarządu