Wybrane referencje

1. Projekty zamknięte EFS – opinie przedstawicieli firm

Biuro Kadr i Szkoleń Urzędu m.st. Warszawy potwierdza, że firma IBD Business School sp. z o.o. prowadziła koordynację organizacyjno-logistyczną Programu rozwojowego dla wyższej i średniej kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy, w odniesieniu do grupy uczestników nieprzekraczającej 250 osób. (...) Narzędziem wspierającym (...) koordynację byłą platforma on-line IBD Business School służąca do administrowania procesem zapisów uczestników na poszczególne szkolenia. Potwierdzamy, że całość powierzonych zadań zrealizowana została należycie, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów jakościowych i terminowych.
Małgorzata Pacuska Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń

Instytut Rozwoju Biznesu realizował w terminie od 1 listopada 2011 r. do 31 października 2013 r. projekt szkoleniowo-doradczy, pt.: „Synergia – Akademia rozwoju kadry Orange Polska” [współfinansowany ze środków EFS]. (…) W projekcie udział wzięło 2.110 osób. Zrealizowano 290 dni szkoleniowych. W ramach usługi przeprowadzono również doradztwo na temat budowania ścieżek karier dla 404 osób.

Grzegorz Steinke Dyrektor Rekrutacji i Rozwoju Pracowników
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) realizował projekt oparty na testowaniu innowacyjnego modelu z obszaru zarządzania wiekiem i wiedzą pn. „Aktywni 50+”. W ramach opracowania modelu Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się przeprowadzono z należytą starannością następujące usługi badawczo-doradcze: - przeprowadzenie badań dotyczących diagnozy kultury organizacyjnej, postaw wobec różnych grup wiekowych – 617 uczestników, – badania za pomocą grup fokusowych z kadrą menedżerską, zarządem i pracownikami technicznymi – 13 uczestników; - badania potencjału menedżerskiego w oparciu o metodę Development Centre – 8 uczestników, - badania indywidualnymi testami kompetencji: wpływ, postawa pro kliencka, współpraca, gotowość do wkładania wysiłku, nastawienie na rozwój, uczenie innych – 45 uczestników, - wdrożenie w praktyce dwóch prototypowych Wielopokoleniowych Zespołów Uczących się – działania doradcze w zakresie wsparcia wdrożenia nowych rozwiązań zarządczych z zakresu zarządzania wiedzą i wiekiem do struktur organizacyjnych. Usługa została zrealizowana w sposób należyty. W związku z powyższym rekomendujemy IBD jako profesjonalnego partnera w zakresie usług badawczych oraz doradczych.
Kazimierz Piasecki Dyrektor Biura Zarządzania Personalnego
Na każdym etapie projektu, począwszy od analizy potrzeb poprzez realizację szkoleń, aż po finalne rozliczenie finansowe Instytut wykazał się pełnym zaangażowaniem i dbałością o wysoką jakość usług. Kadra merytoryczna Instytut oraz zaplecze organizacyjne to profesjonaliści o kwalifikacjach na najwyższym poziomie.
Ewa Suchorzebrska-Bębenek Menedżer Pionu ds. Szkoleń i Rozwoju
Programy modułów realizowanych w ramach projektu przygotowane zostały z należytą starannością, w oparciu o wyniki ankiety badającej potrzeby szkoleniowe uczestników i ich szefów. Wszystkie sytuacje omawiane podczas szkolenia związane były z rzeczywistym środowiskiem pracy uczestników, dotyczyły sytuacji w banku i produktów BZ WBK. Współpraca z Instytutem na każdym z etapów projektu przebiega bardzo profesjonalnie. W zmieniającej się rzeczywistości biznesowej bardzo wysoko oceniam elastyczność w dążeniu do znajdowania rozwiązań, dotrzymywanie terminów, należytą staranność i dbałość o relacje.
Grażyna Strózik Menedżer Zarządzania Relacjami
Zaproponowani przez Instytut Rozwoju Biznesu wykładowcy oraz grono osób wspierających proces, wykazali się profesjonalną postawą i wysokim poziomem wiedzy merytorycznej. Projekt został przeprowadzony bez zastrzeżeń i z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb Organizacji.
Aleksandra Szymczyk Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Projekt został przygotowany w oparciu o przeprowadzoną analizę potrzeb szkoleniowych Głównym celem projektu było podniesienie wiedzy i umiejętności pracowników Banku w zakresie analizy finansowej, zasad pozyskiwania środków unijnych dla firm, przywództwa, coachingu menedżerskiego i języka migowego. Uczestnicy wysoko ocenili zarówno poziom szkoleń, jak i sposób ich prowadzenia.
Marek Noster Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju
ABB Sp. z o. o. współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu w latach 2009-2010 przy realizacji projektu szkoleniowego „Efektywna Komunikacja w Organizacji”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Dzięki profesjonalizmowi Instytutu Rozwoju Biznesu, a także doskonałej znajomości wytycznych, zasad oraz procedur, wniosek został przygotowany na bardzo wysokim poziomie i w efekcie otrzymał dofinansowanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Magdalena Bielecka Kierownik Centrum Usług UR
Geovita współpracowała z Instytutem Rozwoju Biznesu przy realizacji projektu szkoleniowego „Program rozwoju kadry – Geovita gości wita II”, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Łudzki. Cykl szkoleń trwał od poczatku 2009 roku do końca 2010. Był kontynuacją projketu zrealizowanego w latach 2006-2008 ze środków EFS w ramach SPO RZL – także we współpracy z Instytutem.
Janusz Śmielak Prezes Zarządu
Projekt „Program Rozwoju Kadry Wojskowych Zakładów Łączności Nr 1 SA” realizowany w ramach SPO RZL od 2 stycznia 2006 roku do 30 czerwca 2008. Przeprowadzone w jego ramach szkolenia zyskały bardzo wysoką ocenę uczestników. Na uznanie zasługują nie tylko kompetencje, doświadczenia i wiedza osób prowadzących szkolenia, ale także warunki, w jakich odbywają się zajęcia, jak również sprawność organizacyjna personelu obsługującego projekt.
Jan Zieliński Członek Zarządu, Dyrektor Techniczny

Firma Philips Morris Polska SA podjęła współpracę z Instytutem Rozwoju Biznesu (…) z chwilą rozpoczęcia realizacji projektu szkoleniowego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – „Program rozwoju kadr dla pracowników Philips Morris Polska". Projekt był wdrażany w latach 2005-2007. Pakiet szkoleń opracowanych przez Instytut był ściśle dopasowany do potrzeb biznesowych naszych pracowników i dawał im możliwość realizacji zróżnicowanych celów biznesowych na każdym szczeblu kariery zawodowej.

Renata Śliwińska-Cherian HR Business Partner

W ramach projektu EFS „Szkolenie antystresowe dla kontrolerów ruchu lotniczego” pomyślnie przeszkolono 370 kontrolerów w trakcie 24 dwudniowych szkoelń. Projekt został pozytywnie oceniony (…), a kluczowe dokumenty – sprawozdania merytoryczne i finansowe – uzyskały akceptację PARP.

Jacek Wawrzeńczyk Dyrektor Biura Służb Lotniczych
Firma IBD Business School zrealizowała dla nas program zamknięty „Certified Assessor for Assessment & Development Centre – kurs dla asesorów”. Program obejmował trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 48 godzin) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Tematyka sesji: zasady realizacji projektu Assessment/ Development Center; kryteria sukcesu w budowaniu Assessment/ Development Center: narzędzia, rola asesora, logistyka sesji; rozwój kompetencji asesorskich: integracja wyników, tworzenie raportów, feedback. Na szczególną pochwałę zasługuje sposób prowadzenia zajęć - przekazywanie wiedzy w sposób przystępny, przygotowanie testów oraz ćwiczeń praktycznych zwiększających tempo przyswajania wiedzy przez uczestników szkoleń oraz bardzo dobrze przygotowane materiały szkoleniowe. Niniejszym potwierdzam wysoką jakość przeprowadzonych szkoleń, materiałów oraz wysokie kwalifikacje trenerów prowadzących. Polecamy firmę IBD Business School jako sprawdzone partnera wykonującego swoją pracę w sposób profesjonalny, z zachowaniem wszystkich standardów dobrej współpracy.
Przemysław Jankowski Zastępca Dyrektora Rekrutacji Centrum Szkoleń i Rozwoju IMPEL SA
Brembo Poland Sp. z o.o. (…) potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „Rising Leaders Program (RLP) – szkolenie z przywództwa dla nowych menedżerów” dla menedżerów spółki (…). Program obejmował trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 48 godzin), zakończone uzyskaniem certyfikatu. Usługa została zrealizowana w należyty sposób oraz uzyskała bardzo wysokie oceny uczestników. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Agnieszka Rybacka Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju Brembo Poland
Brembo Poland Sp. z o.o. (…) potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „High Performance Leadership (HPL) – szkolenie z przywództwa dla rezultatów” dla menedżerów spółki (…). Program obejmował cztery dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 64 godziny) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Zrealizowana została 1 edycja programu High Performance Leadership (HPL)  (…). Usługa została zrealizowana w należyty sposób oraz uzyskała bardzo wysokie oceny uczestników. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Agnieszka Rybacka Kierownik ds. Szkoleń i Rozwoju Brembo Poland Sp
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Warszawie potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „Certified HR Business Partner (CHRBP)” dla pracowników spółki (…). Program obejmował sześć dwudniowych sesji szkoleniowych (razem 96 godzin) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Zrealizowane zostały 3 edycje CHRBP – w formule hybrydowej (stacjonarnej i online) (…). Usługa została zrealizowana w należyty sposób na najwyższym poziomie. Firma IBD Business School wykazała się również sporą elastycznością w zakresie dostosowania programu i formuły sesji do naszych potrzeb. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Agnieszka Bobrowska-Balter Starszy Kierownik Wydział Strategicznego Zarządzania Kapitałem Ludzkim w GK PGE PGE Departament Zarządzania Kapitałem Ludzkim
EME Aero sp. z o.o. z siedzibą w Jesionce potwierdza, iż firma IBD Business School zrealizowała program zamknięty „Certified Assessor for Assessment & Development Centre – kurs dla asesorów” dla pracowników spółki (…). Program obejmował trzy dwudniowe sesje szkoleniowe (razem 48 godzin) zakończone uzyskaniem certyfikatu. Tematyka sesji: zasady realizacji projektu A/DC; kryteria sukcesu w budowaniu A/DC – narzędzia, rola asesora, logistyka sesji; rozwój kompetencji asesorskich – integracja wyników, tworzenie raportów, feedback. Szkolenie spotkało się z pozytywnym odbiorem uczestników i podniosło kompetencje w naszym dziale. Usługa została zrealizowana w należyty sposób. W związku z tym rekomendujemy IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Aleksandra Szafraniec Dyrektor ds. Personalnych i Komunikacji, prokurent EME Aero
Firma IBD Business School Sp. z o.o. zrealizowała [dla SHL Polska] szkolenie zamknięte „Rising Leaders Program” (…). Szkolenie przygotowano i poprowadzono w sposób profesjonalny i rzetelny z zachowaniem dbałości o dopasowanie jego zawartości do naszych potrzeb, a prowadzący wykazali się wiedzą i doświadczeniem oraz wysokimi umiejętnościami pracy warsztatowej. Program realizowany był w sposób kompleksowy, począwszy od identyfikacji potrzeb rozwojowych poprzez realizację szkoleń. Każdy etap projektu był starannie zaplanowany oraz przemyślany. Zważywszy na powyższe polecamy IBD Business School jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera. Projekty rozwojowe, jakie realizuje, są wysoce efektywne i cieszą się doskonałym odbiorem wśród uczestników. Polecam IBD Business School jako solidnego dostawcę szkoleń.
Iwona Ostrowska Dyrektor Zarządzający SHL Polska Sp. z o.o.

2. Szkolenia otwarte EFS – opinie uczestników

Doświadczenie zdobyte podczas szkolenia CAADC online było dla mnie równie angażujące i efektywne, co tradycyjne zajęcia stacjonarne. Bardzo dobra organizacja pod względem technicznym. W trakcie tych 48 godzin intensywnej pracy doświadczyłam prawdziwej współpracy z profesjonalnymi Trenerami, posiadającymi głęboką wiedzę merytoryczną. Na szkoleniu Trenerzy tworzą pozytywną atmosferę, a także dbają o uczestników, szybko przełamując lody i podnosząc dynamikę grupową. Prowadzący i uczestnicy chętnie dzielili się swoim doświadczeniem. Dla mnie osobiście bardzo ważny był bieżący feedback ze strony prowadzących i praca na konkretach. Wszystkie zagadnienia zaplanowane w harmonogramie zostały dokładnie omówione, a liczne praktyczne ćwiczenia umożliwiły mi bezpośrednie zastosowanie nowo zdobytej wiedzy. Zdecydowanie polecam to szkolenie każdemu, kto chce pogłębić swoje kompetencje w dziedzinie assessmentu.
Zuzanna Ramsz
Z przyjemnością chciałabym zarekomendować Panią Agnieszkę Ausfeld jako profesjonalnego i rzetelnego koordynatora projektów. Uczestniczyłam w certyfikowanym kursie „Noble Manhattan Coaching Practitioner Coach Diploma, współorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu i Szkołę Noble Manhattan Coaching. Projekt wymagał ze strony organizatorów wielu działań koordynacyjnych. Zaangażowanie Pani Agnieszki Ausfeld na każdym etapie projektu było dla mnie niezwykle pomocne.
Anna Maria Jaskólska Certyfikowany Coach (PCD) Noble Manhattan Coaching
Uczestniczyłam w szkoleniu Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma, w ramach projektu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, współfinansowanego ze środków UE (…). Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym, jak również organizacyjnym. Szczególna troska, jaką otacza każdego studenta zespół Noble Manhattan Coaching, oraz indywidualne podejście sprawiły, że przez proces przeszłam przy odpowiednim wsparciu. Za te osobiste, rozwojowe doświadczenia, które stały się moim udziałem, dziękuję Pani Agnieszce Marczak-Czajce i Panu Dariuszowi Jędzie. (…) Podczas sesji mentorskich mogłam analizować i doskonalić warsztat coachingowy, jak również przedyskutować ważne kwestie związane z moim osobistym rozwojem.
Elżbieta Kownacka-Skwara Instytut Zdrowia i Rozwoju
Jako uczestnik kursu PCD NMC, który był realizowany w Zielonej Górze 19.05-07.09.2014 chciałbym na ręce Zarządu IRB wyrazić szczególne uznanie dla prowadzącej ww. kurs p. Agnieszki Marczak-Czajki. Pani trener dzięki swojej otwartości, uczciwości i sercu, które okazywała podczas spotkań sprawiła, iż uczestnictwo w ww. kursie było przyjemnością. Sam jestem trenerem i patrzenie na warsztat Agnieszki sprawiło mi ogromną przyjemność i radość. Kontakt z uczestnikami, profesjonalnie przygotowane warsztaty, dobre tempo, duża różnorodność, a przede wszystkim ciepło, które zachęcało do doskonalenia swoich umiejętności coachingowych.
Waldemar Kozłowski
W okresie od kwietnia do czerwca 2014 roku miałem przyjemność uczestniczenia w kursie coachingu organizowanym przez Noble Manhattan Coaching na poziomie Practitioner Coach Diploma. Podczas całego procesu nauczania sztuki coachingu miałem możliwość nie tylko poznać narzędzia wspierające pracę coacha, ale przede wszystkim na własnej „skórze” zobaczyć, jak działa coaching. (…) Sposób prowadzenia warsztatu i charyzma prowadzącej sprzyjały nauce i refleksji. Nie bez znaczenia pozostaje umiejętność prowadzącej do dzielenia się praktycznymi wskazówkami. (…) Dla osób chcących poznać proces i schemat działania coachingu oraz dla tych, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z tym zawodem polecam kursy organizowane przez Noble Manhattan Coaching.
Andrzej Mika Dąbrowa Górnicza
W okresie od marca do lipca 2014 miałam przyjemność brania udziału w projekcie organizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu „Sukces z Noble Manhattan Coaching”, poziom zaawansowany Practitioner Coach Diploma. Celem projektu było zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na samodzielne prowadzenie coachingu, a także uzyskanie międzynarodowej certyfikacji. Zajęcia prowadzone były w formie warsztatów, Residential, Masterclass, sesji mentorskich, teleklas. Wykładowcy, a w szczególności Pani Agnieszka Marczak Czajka, wspierali całą naszą grupę w procesie (będąc jego strażnikami), wykazując się ogromną życzliwością, zrozumieniem i wysoką wiedzą merytoryczną. W każdej chwili mogliśmy liczyć na ich pomoc i wsparcie. Program został zrealizowany z należytą starannością. Współpraca z IRB na każdym etapie przebiegała bardzo profesjonalnie.
Magdalena Masłowska Dąbrowa Górnicza
Pani Agnieszka Marczak-Czajka przeprowadziła 3 sesje mentorskie w ramach mojego kursu CFC, w Noble Manhattan Coaching. Sesje mentorskie były prowadzone na wysokim poziomie. Pani Agnieszka stworzyła atmosferę bezpieczeństwa, sprzyjającą uczeniu się przeze mnie prowadzena sesji coachingowych. Swoją postawą zachęciła do przyjrzenia się sobie oraz poszerzenia perspektywy. W umiejętny sposób udzielała informacji o obszarach do rozwoju. Potrafiła również docenić i podkreślić mocne strony, które są moim zasobem. W czasie rozmowy chętnie dzieliła się swoją wiedzą.Odebrałam to jako chęć wsparcia mnie na początku drogi prowadzącej do rozwoju zawodowego.
Ewa Skepka
Bardzo dziękuję za umożliwienie mi uczestnictwa w szkoleniu w ramach projektu "Akademia Zarządzania MŚP". Wykładowcy byli doskonale przygotowani, wykłady i warsztaty wyczerpały tematykę pod względem merytorycznym. Świetna organizacja, bardzo wygodne sale wykładowe i pokoje hotelowe, poczęstunki przepyszne, a  ponadto  przemiła obsługa hotelu sprawiły, że udział w szkoleniu wspominam bardzo mile. Do uczestnictwa w szkoleniu zachęcam zaprzyjaźnione firmy.
Krystyna Potapowicz Uczestniczka AGEM LEGNICA
Jako uczestnik projektu Akademia Zarządzania MŚP w dniach 16-17.03.2013 r., 20-21.04.2013 r. oraz 18-19.05.2013 r. serdecznie dziękuję za możliwość wzięcia udziału w szkoleniach. Szkolenia Instytutu Rozwoju Biznesu jako jedne z niewielu szkoleń dofinansowanych ze środków unijnych są prowadzone przez prawdziwych specjalistów w swoich dziedzinach. Na każdym ze spotkań wiele było dyskusji nad indywidualnymi przypadkami uczestniczek. Dzięki temu nasza firma była w stanie rozwiązać kilka dręczących nas kłopotów.
Monika Wruszak Uczestniczka OIL CENTER. CENTRUM DYSTRYBUCJI OLEJÓW I SMARÓW

Szkolenie zostało zorganizowane w sposób profesjonalny, a zajęcia przeprowadzono w sposób bardzo interesujący z uwzględnieniem potrzeb mojej firmy. Trenerzy wykazali się bardzo dużą wiedzą oraz praktycznym doświadczeniem zawodowym, którym w sposób profesjonalny dzielili się z uczestnikami szkolenia. Bardzo cenną wartością była możliwość indywidualnych pytań, a w przypadku niejasności możliwość kontaktu z trenerami.

Łukasz Barłowski Właściciel ARTUR TRAVEL – TOUR OPERATOR POLAND & CENTRAL EUROPE
Bardzo dziękuję za współpracę przy projekcie „Zadbaj o sprzedaż w swojej firmie”, organizowanym  przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem. Pod względem merytorycznym i organizacyjnym zostały spełnione wszystkie moje oczekiwania. Współpraca z Państwa Fundacją to czysta przyjemność!
Magdalena Gugała EVANS Magdalena Ciuraszkiewicz
Pragnę serdecznie podziękować za udział w szkoleniu Nawigator zarządzania mikro i małych przedsiębiorstw w terminach 21-22.02.2013r., 21-22.03.2013r. oraz 23-24.03.2013r. Szkolenie spełniło moje oczekiwania, zarówno pod względem merytorycznym jak również organizacyjnym. Z pełnym przekonaniem polecam Instytut Rozwoju Biznesu, jako najlepszego organizatora szkoleń wszystkim przedsiębiorcom. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w realizacji szkolenia wykazano duże zaangażowanie oraz chęć pomocy na każdym etapie trwania szkolenia.
Mieczysław Skonieczny Właściciel P.U.H. BABEX-2 TOUR
Serdecznie dziękuję za zaproszenie do udziału w projekcie “Akademia mikro i małych przedsiębiorstw’’ (zachodniopomorskie) w terminach 15-16.12.2012, 19-20.01.2013 oraz 23-24.02.2013 r. Zakres tematyczny, a przede wszystkim osobowość i kompetencje trenerów sprawiły, że z silną wiedzą i nowymi umiejętnościami ruszam do pracy.
Beata Nowak B.T. ROMA
Z pełnym przekonaniem mogę polecić szkolenie „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, jak również Instytut Rozwoju Biznesu – jako organizatora – wszystkim przedsiębiorcom oraz kadrze menedżerskiej mikro i małych przedsiębiorstw. Szkolenie było bardzo dobrze przygotowane pod względem merytorycznym i organizacyjnym.
Remigiusz Zagraba ARMEDIUM Agencja Reklamowa Full Service
Uczestniczyłam w cyklu szkoleń „Warsztat skutecznego menedżera MMP”, współfinansowanym z Unii Europejskiej w ramach EFS, zorganizowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu. Szkolenia były prowadzone profesjonalnie oraz zaspokajały moje oczekiwania. Trenerzy w sposób jasny i zrozumiały przekazywali posiadaną wiedzę oraz swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe.
Agata Pik Koordynator ds. administracji LING HOUSE CENTRUM EDUKACJI
Instytut Rozwoju Biznesu zorganizował szkolenie współfinansowane z EFS w ramach projektu „Doskonalenie i profesjonalizacja kadry zarządzającej mikro i małej przedsiębiorczości Małopolski”, w którym mieli przyjemność brać udział przedstawiciele naszej firmy. Całe przedsięwzięcie było bardzo dobrze przygotowane, zarówno od strony logistycznej, jak i merytorycznej.
Krzysztof Zdanowski Prezes Zarządu SUMMA LINGUAE SA
Rzetelna wiedza i doświadczenie prowadzących szkolenie „Akademia zarządzania MMP” umożliwiły mi przyswojenie szerokiego zakresu wiedzy i wielu niezbędnych informacji dotyczących wskazanego zagadnienia. Chciałbym również podkreślić duże zaangażowanie Instytutu oraz chęć pomocy doradztwa nawet po zakończonych zajęciach.
Marcin Korecki OMNIA.PL
Zajęcia realizowane były z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Trenerzy wykazali się umiejętnościami interpersonalnymi i elastycznością. Podczas zajęć uwzględniono zagadnienia, o które pytała grupa. Nabyta podczas szkoleń wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w naszej pracy zawodowej.
Małgorzata Kamioska DALKIA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Szkolenia w ramach projektu „Przywództwo w biznesie – doskonalenie umiejętności menedżerskich II” zostały przeprowadzone w profesjonalny sposób, a prowadzący wykazali się dużą wiedzą merytoryczną z dziedziny umiejętności menedżerskich, jak również znakomitymi zdolnościami trenerskimi. Poznane w czasie szkolenia umiejętności pozwolą nam na znaczne podniesienie poziomu zarządzania.
Bartosz Sobolewski CORNET
Warto podkreślić dobre przygotowanie merytoryczne osób prowadzących ten projekt, m.in. Magdalenę Olechnowicz, Gerarda Opiełkę, jak i ich zaangażowanie, szybkość reakcji na powstałe zagadnienia, dostępność oraz jakość przygotowanych materiałów. Słowa podziękowania kieruję również do Anny lzdebskiej, która wykazała się profesjonalizmem w koordynacji działań związanych z projektem i zawsze służyła pomocą i dobrą radą.
Katarzyna Stankiewicz Specjalista ds. Marketingu LEWIATAN PÓŁNOC SP. Z O.O
Szkolenia zostały przeprowadzone zachowując wysoki poziom merytoryczny, a profesjonalni i doświadczeni trenerzy oraz dobra organizacja i logistyka, stworzyła przyjazną atmosferę sprzyjającą nabywaniu wiedzy i doskonalenia umiejętności.
Mirosław Mazurek Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny BRONISZE WARSZAWSKI ROLNO-SPOŻYWCZY RYNEK HURTOWY SA

Jako psycholog i trener zajmujący się rozwojem pracowników, firm i organizacji, zależało mi na poszerzeniu swojej wiedzy, zebraniu inspirujących pomysłów i skonfrontowaniu swoich własnych doświadczeń, z wiedzą i doświadczeniem ekspertów rynku HR. Program „Akademii Zarządzania Kapitałem Ludzkim” oceniam jako udaną i satysfakcjonującą próbę przedstawienia najważniejszych aspektów ZZL.

Łukasz Kostecki NA-LEPSZE. SZKOLENIA DORADZTWO COACHING
Pragnę wyrazić uznanie dla profesjonalizmu i bogatej wiedzy teoretyczno-praktycznej oraz zaangażowania i elastyczności w dostosowaniu się do potrzeb uczestników szkolenia większości Trenerów realizujących program Akademii. Polecam Instytut Rozwoju Biznesu jako Partnera dysponującego potencjałem do fachowej i sprawnej organizacji usług szkoleniowych.
Izabela Sulikowska HR Manager PARKRIDGE RETAIL POLAND
Uważam, że udział w szkoleniu „Akademia Zarządzania Kapitałem Ludzkim” oferowanym przez Instytut Rozwoju Biznesu jest gwarancją sukcesu i z pełną odpowiedzialnością polecam usługi ww. firmy. Atmosfera na zajęciach sprzyjała nabywaniu wiedzy i kształceniu umiejętności.
Krystyna Bednarek Właściciel firmy P.P.H.U. Pol-Skór
Uczestniczyłam w szkoleniu Advanced Sales Management Program – cykl 5 weekendowych szkoleń. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, przekazując wiedzę adekwatną do tematyki kursu z należytą starannością. Zdobyta wiedza pozwoliła uporządkować mi dotychczasową wiedzę i wykorzystać ją w praktyce w swoim zespole. Prowadzący posiadali bardzo duże doświadczenie zawodowe, co przełożyło się na zaangażowanie oraz sposób prowadzenia szkolenia. Ponadto byli profesjonalnie przygotowani merytorycznie i dzięki temu przekładało się to na praktyczne wykorzystanie tej wiedzy. Kurs przeznaczony jest zarówno dla osób z doświadczeniem, jak i dla „początkujących” managerów/ leaderów, przez co polecam go każdej osobie, która jest lub chciałaby zacząć swoją przygodę w kierunku zarządzania zespołem.
Michalina Pasternak Plant Sales Team Leader & Intercompany Coordinator WIPAK
Szkolenie Certified Assessor for Assessment & Development Centre było jednym ze szkoleń, które dość długo miałam na swojej liście marzeń i muszę powiedzieć, że okazało się jednym z najlepszych szkoleń, w jakich brałam udział w ostatnich latach. Dodatkowo forma online w moim przypadku wzmocniła zaangażowanie i poczucie skupienia na zadaniu. Niesamowitą wartością warsztatów są prowadzący - ich wiedza, praktyka i umiejetność przekazania założeń CAADC w sposób bazujący na realnych projektach i sytuacjach są bezcenne. Polecam każdemu, kto nie tylko pracuje w HR, ale chce pogłębić wiedzę o kompetencjach, rozwoju pracowników czy też rekrutacji.
Anna Pacelt
Brałam udział w zdalnym szkoleniu Content Marketing (CM). Całe szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Prowadzący wykazywał się dużą kompetencją,  ogromną wiedzą oraz doświadczeniem. Zajęcia były przemyślane i prowadzone w ciekawej formule, która zachęcała do aktywnego udziału w spotkaniach. Dzięki warsztatowemu charakterowi zajęć oprócz wiedzy zdobyłam umiejętność jej praktycznego wykorzystania. Polecam to szkolenie każdej osobie, które chce poszerzyć swoje umiejętności oraz wiedzę z zakresu Content Marketingu.
Magdalena Ananicz Antalis Poland Spółka z o.o.
Szkolenie High Performance Leadership nie bez przyczyny ma w nazwie High Performance. Szkolenie dzieli się na pięć bloków opisujących każdy z obszarów zarządzania ludźmi. Niewątpliwą zaletą szkolenia jest to, że każdy z bloków prowadzi inny trener, daj eto nieco inny pogląd na pewne zagadnienia, ale pozwala też skonfrontować stanowiska i wypracować najlepsze metody dla swojego środowiska pracy. Praca warsztatowa to zdecydowany plus formy szkoleniowej, ale też ćwiczenia w parach czy w grupie dają szansę wypróbować wcześniej przedstawione narzędzia czy informacje. Jeszcze bardziej można wzmocnić efektywność szkolenia po przez zaproszenie uczestników do samodzielnej pracy poza szkoleniami. Materiały, które są przekazywane podczas szkoleń są doskonałym źródłem informacji na podstawie której można budować plany, koncepty czy rozwiązania problemów. Dla celów ćwiczeniowych te problemy mogą być podane przez prowadzącego do opracowania, wierzę, na podstawie innych szkoleń, że to właśnie samodzielna praca pozwala ugruntować wiedzę, a koniec końców łatwiej ją zastosować.
Adrian Proszczuk Manager Common Services R&D DCP DIEHL Controls Polska
Niniejszym zaświadczam, że miałem przyjemność uczestniczyć w zdalnej edycji szkolenia otwartego Finanse dla niefinansistów, poziom I, poprzez platformę Microsoft Teams. Całe szkolenie zostało przygotowane i przeprowadzone bardzo profesjonalnie. Szkolenie prowadził Jarosław B. Wedler, który miał bardzo duże doświadczenie i wyczerpująco odpowiadał na zadawane pytania. Otrzymane materiały pozwalają mi na pogłębienie wiedzy. Z pewnością polecam szkolenia w IBD Business School.
Artur Harmata Prezes Zarządu Szpital Specjalistyczny ORTOVITA
Miałam okazję uczestniczyć w szkoleniu z zarządzania talentami i budowy ścieżek karier. Szkolenie zostało przygotowane bardzo starannie, prezentacje były ciekawe, a zadania w grupach dobrane tak, aby uczestnicy mogli w praktyce i na bieżąco przećwiczyć świeżo nabyte umiejętności. Chciałabym również wyrazić uznanie dla profesjonalizmu wykładowców, którzy starali się nie tylko przekazać niezbędną wiedzę, ale także dzielili się swoim doświadczeniem i chętnie słuchali opinii innych uczestników. Dziękuję, bardzo przydatne szkolenie!
Dorota Siewert
Szkolenie CTCM w jakim miałam przyjemność uczestniczyć spełniło moje oczekiwania oraz wiele więcej. Swój udział rozpoczynałam pełna otwartości na nową dla mnie wiedzę i umiejętności, gotowa do poszerzania swoich doświadczeń w tej akurat sferze rozwoju zawodowego. Jako osobie zajmującej się zarządzaniem zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, szkolenie dało mi szansę na wyjście poza dobre praktyki, z których korzystam w pracy i wprowadzenie pozornie drobnej zmiany o sporym znaczeniu innowacyjnym dla procesów. Natomiast w osobistej perspektywie, myślę o szkoleniu CTCM jako wyjście poza strefę zawodowego komfortu.
Eliza Witkowska Starszy Specjalista Główny Urząd Statystyczny
Zapisałem się na kurs CFC, żeby poznać podstawy metody coachingowej. Intensywne, trzydniowe warsztaty z Dagmarą Kanik-Kłoczko spełniły w 100% moje oczekiwania. Formuła zajęć proponowana przez IBD Business School  - łączące teorię z praktyką zdalne zajęcia w małej grupie plus mentoring indywidualny - była wygodna, inspirująca i pozwoliła mi przyjrzeć się zagadnieniu coachingu z wielu perspektyw. Różne komponenty kursu były logicznie i przejrzyście ustrukturyzowane. Z drugiej strony - i to szczególnie pomogło mi w nauce - pani Dagmara prowadziła zajęcia w sposób wyjątkowo naturalny, emanując spontanicznością i pozytywną energią. Wykłady były zrozumiałe, ciekawe i oparte na obrazowych przykładach, a żadne z naszych pytań nie pozostało bez odpowiedzi. Pracując w grupach, dostawaliśmy od pani Dagmary indywidualne wsparcie i konkretny feedback. Rzetelne podejście i autentyczność trenerki sprawiły, że wykorzystałem każdą chwilę kursu i po bardzo intensywnych trzech dniach pracy miałem tylko ochotę na więcej. Będę kontynuował naukę coachingu w IBD Business School i polecam to każdej osobie zainteresowanej tematem.
Olgierd Iwanczewski Nauczyciel