Przywództwo w biznesie doskonalenie kompetencji menedżerskich

 

 

Projekt szkoleniowy, otwarty – adresowany do osób z województwa łódzkiego; szkolenia odbywały się w 5 województwach – zrealizowany przez Polską Fundację Badań nad Zarządzaniem (d. Międzynarodowa Fundacja Rozwoju Rynku Kapitałowego i Przekształceń Własnościowych w Rzeczypospolitej Polskiej – Centrum Prywatyzacji), prowadzącą placówkę kształcenia ustawicznego pod nazwą „Instytut Rozwoju Biznesu” (nr ewid. 336 K).

Szkolenie składało się z 3 autonomicznych modułów o łącznej liczbie godzin 128. Uczestnicy mogli wziąć udział w pełnym cyklu szkolenia lub wybrać moduł (albo 2 moduły) o tematyce, która ich najbardziej interesowała, uwzględniając charakter zajmowanego stanowiska, posiadany poziom wiedzy i potrzeby rozwoju własnej kariery.

Cele szkolenia

Wsparcie w rozwoju i utrzymaniu się na rynku 120 firm z sektora MMŚP poprzez podniesienie kompetencji 360 zatrudnionych w nich menedżerów w zakresie pełnienia roli przywódczej i efektywnego zarządzania zespołami w okresie niestabilnej sytuacji na rynku.

Program przygotowuje menedżerów do pełnienia funkcji przywódczych w firmie poprzez dostarczenie wiedzy i trening umiejętności niezbędnych do nowoczesnego, opartego na rezultatach zarządzania firmą i jej głównym zasobem – współpracownikami.

Grupa docelowa

Kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla – przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw z całego kraju (360 osób, w tym 30 samozatrudnionych, 30 osób z 30 mikro, 90 z 30 małych i 210 z 60 średnich firm).

Planowane rezultaty zostały osiągnięte