Czas trwania 8 godz., 1 dzień Ilość sesji 1

Najbliższe terminy

Brak.
Wypełnij zgłoszenie

Test TIC | Test Intentio Consensio – szkolenie

Test TIC – Test  Intentio Consensio mierzy dwie globalne cechy osobowości – gotowość do wkładania wysiłku w pracę (intentio) i gotowość do podejmowania współpracy (consensio). Te cechy mają największy wpływ na motywację w pracy, w tym na wiele postaw w organizacji, takich jak zaangażowanie organizacyjne, identyfikacja z firmą, oraz kompetencje. Oprócz tych cech TIC mierzy także wewnętrzną dynamikę osobowości, która wpływa na poziom takich kompetencji, jak orientacja na zmiany i inicjatywa.

Test zawiera 64 pytania w formie stwierdzeń, a jego wypełnianie zajmuje ok. 15 minut. Test jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez psychologów i został opublikowany wspólnie z Pracownią Testów Psychologicznych.

Posłuchaj, co o teście mówi jego autor, dr Victor Wekselberg.

O autorze Testu Intentio Consensio

Victor Wekselberg pracuje na podstawie własnych koncepcji (teoria małych grup i współpracy, motywacja do pracy, budowa modeli kompetencyjnych) oraz solidnej wiedzy z zakresy psychologii organizacji. Jest autorem lub współautorem następujących testów i metod psychologicznych: Test Intentio Consensio, Test Poznawczych Umiejętności Społecznych, Situational Test of Sales Competencies, Individual Competence Profile, a także wielu publikacji dotyczących psychologii organizacji, w tym podręczników, monografii, artykułów specjalistycznych i recenzji, wydanych przez polskie i zagraniczne wydawnictwa. Posiada doświadczenie międzynarodowe pracy w USA, Serbii, Chorwacji, Ukrainie i Azerbejdżanie. W IBD Business School gościnnie prowadzi zajęcia na szkoleniu ze stosowania testu TIC.

 

Zaloguj się:

PLATFORMA TIC ON LINE

D o  p o b r a n i a: Broszura Test Intentio Consensio TIC

 

Cele szkolenia

Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:

 • podstaw teoretycznych narzędzia: Teoria Osobowości W. Łukaszewskiego, Teoria Poznawczych Osobowościowych Struktur Pracy V. Wekselberga,
 • budowy testu, skal głównych i szczegółowych, z których składa się narzędzie,
 • właściwości psychometrycznych narzędzia i danych walidacyjnych.

Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:

 • łączenia wiedzy o koncepcji leżącej u podstaw TIC z wiedzą na temat diagnozy psychologicznej,
 • interpretacji wyników na różnych poziomach analizy: cechy globalne i cechy szczegółowe,
 • interpretacji TIC w odniesieniu do innych źródeł danych o osobie badanej: CV, wyniki innych przykładowych testów,
 • stosowania TIC w obszarze selekcji i rozwoju.

Wykształcenie i utrwalenie postaw, polegających przede wszystkim na zrozumieniu, że:

 • TIC jest tylko jednym z elementów diagnozy psychologicznej,
 • konieczne jest krzyżowanie wyników TIC z innymi danymi: CV, wyniki innych testów, dane z wywiadu,
 • należy wykorzystywać pełne spektrum interpretacji testu: analiza wyników na poziomie cech globalnych i cech szczegółowych.

 

Tematyka

Moduł I. Podstawy teoretyczne TIC

Moduł II. Struktura TIC i jego właściwości psychometryczne

Moduł III. Wprowadzenie do diagnozy z użyciem TIC

Moduł IV. Analiza przypadków z wykorzystaniem TIC i innych narzędzi

 

Metody szkoleniowe

W szkoleniach i warsztatach on-line wykorzystujemy powszechnie dostępne platformy internetowe.

Miniwykład, case study, prezentacja, ćwiczenia indywidualne i grupowe, case study.

Słowa kluczowe: szkolenie otwarte, szkolenie certyfikowane, test TIC, motywacja, współpraca, badanie kompetencji, szkolenie w Warszawie, szkolenia dla HR

Zobacz także:

Certified HR Business Partner (CHRBP)

Certified Assessor for Assessment & Development Centre (CAADC)

Certificate in Talent and Career Management (CTCM)

Certified Compensation and Benefits Professional (CCBP)

 

Program szczegółowy

Szkolenie otwarte ze stosowania testu TIC

 

Polecamy lekturę ciekawego wywiadu z autorem testu, dr. Victorem Wekselbergiem, nie tylko o tym, jak stosować to narzędzie, ale także o praktycznym aspekcie psychologii organizacji i o wielu innych kwestiach, w tym nierzadko dość kontrowersyjnych. Autor psychologią organizacji zajmuje się od blisko 40 lat.

 

Moduł I. Podstawy teoretyczne TIC

 • Obszary diagnozy psychologicznej człowieka w pracy
 • Wprowadzenie do koncepcji teoretycznej narzędzia
 • Osobowościowe predyspozycje kluczowe w miejscu pracy – pracowitość i współpraca
 • Rozumienie osobowości jako struktury pojęć
 • Struktura osobowości w ujęciu W. Łukaszewskiego
 • Koncepcja Osobowościowych Struktur Poznawczych V. Wekselberga
 • Motywacja także jako efekt występowania rozbieżności

 

Moduł II. Struktura TIC i jego właściwości psychometryczne

 • Skale i podskale TIC
 • Rozumienie cech globalnych i cech składowych
 • Dane na temat rzetelności i trafności TIC

 

Moduł III. Wprowadzenie do diagnozy z użyciem TIC

 • TIC a inne narzędzia diagnozy psychologicznej
 • Cechy mierzone przez TIC a koncepcje innych konstruktów psychologicznych
 • Schemat interpretacji TIC

 

Moduł IV. Analiza przypadków z wykorzystaniem TIC i innych narzędzi

 • TIC a dane z CV, wywiadu, Assessment Center, testów kompetencyjnych
 • Krzyżowanie wyników TIC a kompletność i trafność diagnozy psychologicznej
 • Specyfika interpretacji TIC w selekcji
 • Specyfika interpretacji TIC w rozwoju
 • Interpretacja TIC – trudności i zagrożenia

Prowadzący

Prowadzący moduły

dr Diana Malinowska - senior konsultant/ senior trener

Psycholog organizacji, prowadzi badania naukowe nad zjawiskiem pracoholizmu wśród polskich menedżerów. Specjalizuje się w opracowywaniu narzędzi...>>

Grzegorz Truszewski - konsultant

Absolwent Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Akademii Wychowania Fizycznego. Związany z IBD Business School od 2008 roku. W tym czasie...>>

Terminy

20.01.2020, Warszawa

20.04.2020, Warszawa

20.07.2020, Warszawa

19.10.2020, Warszawa

Warunki udziału

Szkolenie w grupie do 12 osób

Proponujemy pracę uczestników w grupie do 12 osób. Taka liczebność grupy pozwala przeprowadzić szkolenie w formie warsztatowej oraz dać możliwość każdemu słuchaczowi aktywnego uczestniczenia w szkoleniu.

Czas trwania: 1 dzień, 8 godzin dydaktycznych

Cena szkolenia:1 200 zł brutto*

Cena każdego szkolenia obejmuje następujące elementy:

 • przeprowadzenie szkolenia wraz z jego ewaluacją
 • standardowy komplet materiałów szkoleniowych składający się z:
  • podręcznika do testu TIC
  • prezentacji w wersji papierowej dla uczestnika szkolenia
 • zaświadczenie IBD Business School

* IBD Business School, jako jednostka kształcenia ustawicznego (Zaświadczenie nr 12/K/10 [1], wydane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy), podlega systemowi oświaty w rozumieniu przepisów o systemie oświaty.