Wybrane referencje

Biuro Kadr i Szkoleń Urzędu m.st. Warszawy potwierdza, że firma IBD Business School sp. z o.o. prowadziła koordynację organizacyjno-logistyczną Programu rozwojowego dla wyższej i średniej kadry kierowniczej Urzędu m.st. Warszawy, w odniesieniu do grupy uczestników nieprzekraczającej 250 osób. (...) Narzędziem wspierającym (...) koordynację byłą platforma on-line IBD Business School służąca do administrowania procesem zapisów uczestników na poszczególne szkolenia. Potwierdzamy, że całość powierzonych zadań zrealizowana została należycie, z uwzględnieniem obowiązujących wymogów jakościowych i terminowych.
Małgorzata Pacuska Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń
Nasi pracownicy uczestniczyli w programie szkoleniowym "Komunikacja w zespole", realizowanym przez IBD Business School. całość programu została przeprowadzona profesjonalnie, z należytą starannością. Program został dopasowany do oczekiwań grupy i przeprowadzony przy wykorzystaniu praktycznych ćwiczeń wspierających komunikację w zespole. [...] Z pełnym przekonaniem rekomendujemy IBD Business School jako solidnego partnera do realizacji podobnych programów.
Robert Bednarski Wiceprezes Zarządu
Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy w Ciechanowie współpracował z IBD Business School w zakresie organizacji szkolenia "Professional Negotiation Program – Negocjacje zaawansowane" dla uczestników projektu "Nowe kompetencje – nowy zawód i przyszłość", współfinansowanego ze środków UE w ramach EFS. Szkolenie prowadzone było z pełnym profesjonalizmem. Wysoka jakość usług świadczonych przez firmę została podkreślona w ankietach oceniających szkolenie przez uczestników projektu.
Bożena Podleńska Dyrektor
IBD Business School przeprowadził projekt szkoleniowy "Metody radzenia sobie ze stresem w sytuacjach kryzysowych" , w którym wzięło udział  54 pracowników Poczty Polskiej. Zdaniem uczestników szkolenia zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Umiejętności zdobyte podczas warsztatów z pewnością zostaną wykorzystane w pracy zawodowej. Polecamy firmę IBD Business School jako profesjonalnego partnera w zakresie organizacji szkoleń.
Beata Płoszaj Kierownik Działu Rozwoju Regionu Pionu Kapitału Ludzkiego
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) przeprowadził 2-dniowe szkolenie pt. „Zarządzanie apteką”. W szkoleniu udział wzięło 137 osób (kierownicy aptek, menedżerowie mikroregionu i dyrektorzy). Szkolenie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu gry szkoleniowej „Zarządzanie apteką”, opracowaną przez konsultantów Instytutu na potrzeby niniejszego szkolenia.
Sławomir Sikora Pełnomocnik Zarządu
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) przeprowadził kurs przygotowujący do złożenia egzaminu państwowego dla kandydatów na członków rad nadzorczych (…). W kursie wzięło udział 27 osób. (…) Usługa została zrealizowana profesjonalnie i w sposób należyty. W związku z powyższym polecamy Instytut jako solidnego i odpowiedzialnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Wojciech Hoflik Pełnomocnik Dyrektora Instytutu Kierujący Działem Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych
IBD Business School (d. Instytut Rozwoju Biznesu) zrealizował dla firmy LG Display Poland projekt rozwojowy dla kadry kierowniczej – Akademia Przywództwa. Projekt został poprzedzony szczegółową diagnozą potrzeb rozwojowych, która była podstawą do określenia przebiegu, celów oraz przekazywanych treści merytorycznych. Zespół Instytutu stosuje wysokie standardy obsługi klienta. Firma wywiązała się ze wszystkich warunków zawartych w umowie i dzięki temu projekt został zrealizowany z sukcesem. (…) Dotychczasowa współpraca pozwala nam polecić usługi firmy IBD jako profesjonalnego i godnego zaufania partnera, któremu bez obaw można powierzyć odpowiedzialne zadanie podnoszenia kompetencji pracowników na różnych szczeblach organizacji.
Klaudia Morawiec Dyrektor Rozwoju Zasobów Ludzkich
Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) przeprowadził 5-dniowe szkolenie pt.: „Train the trainers”. W szkoleniu udział wzięło 17 osób. Niniejszym potwierdzam, że usługa została zrealizowana należycie (…). Polecamy Instytut jako solidnego i odpowiedzialnego partnera w zakresie usług szkoleniowych.
Anna Chylińska Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
Potwierdzamy, że Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) należycie wykonał usługę polegającą na przeprowadzeniu szkolenia dla store audytorów – 36 uczestników (…). Program zawierał następujące punkty: (1) Funkcje i bariery w komunikacji, (2) Umiejętność aktywnego słuchania i sterowania rozmową, (3) Efektywna komunikacja zorientowana na odbiorcę, (4) Reguły wywierania wpływu społecznego, (5) Konflikty i bariery w komunikacji, (6) Asertywność w pracy audytora. Polecamy Instytut jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w projektach szkoleniowych.
Barbara Bogusz Dyrektor Działu Szkolenia i Rozwoju
Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) jest dostawcą wielu szkoleń dla Grupy Spółek Dalkia w Polsce i został polecony w ramach wewnętrznego networkingu innych osób sprawujących funkcje rozwojowe w organizacji. (…) Współpracowałam z Instytutem przy organizacji warsztatów dla grupy ponad 50 uczestników. Tematem warsztatów był „Rozwój osobisty – czynniki sukcesu i ryzyka”. Zaproszeni uczestnicy to najwyższa i średnia kadra zarządzająca. Pomimo ograniczonego czasu na przygotowanie programu dostawca bardzo szybko i trafnie zareagował na moje zapytanie ofertowe, skierowane do kilku dostawców. Do wyboru ich oferty przekonała mnie trafność propozycji programowej, która została przygotowana na bazie znajomości Dalkia i informacji o specyfice grupy uczestników.
Edyta Rydz-Kopaczewska Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Zdaniem uczestników szkolenia [Telefoniczna obsługa klienta, Budowanie długotrwałych relacji z klientem, Zaawansowane techniki sprzedaży i negocjacje] zostały przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Na uwagę zasługuje bogate doświadczenie Trenerów, ich zaangażowanie i cenne uwagi, które sprawiły, że szkolenia zostały wysoko ocenione. Umiejętności zdobyte podczas warsztatów z pewnością zostaną wykorzystane w pracy zawodowej. [Opinia dotyczy szkoleń dla 239 pracowników Poczty Polskiej].
Monika Wojciechowska Kierownik Działu Rekrutacji i Rozwoju
W imieniu firmy BRVZ sp. z o.o. składam serdeczne podziękowania Instytutowi Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) oraz trenerowi Elżbiecie Bolimowskiej za przeprowadzenie szkolenia „Zarządzanie czasem”. Szkolenie zostało zaprogramowane jako warsztat osadzony ściśle w realiach biznesowych klienta (część warsztatowa to ok. 70% czasu szkoleniowego). Każdy moduł tematyczny był realizowany według następującej dynamiki: budowanie świadomości uczestników – ćwiczenie indywidualne lub zespołowe, przekazanie wiedzy – miniwykład/ prezentacja, utrwalenie postawy – ćwiczenia zespołowe. Polecamy Instytut jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w projektach szkoleniowych.
Anna Golys Teamleader Human Resource Development
Instytut przeprowadził dla pracowników naszej firmy cykl szkoleń z zakresu „Zarządzanie projektami” składający się z czterech modułów: Zarządzanie projektami – przygotowanie i realizacja, Przywództwo w zespole projektowym, Organizacja spotkań roboczych w zespole projektowym, Komunikacja w zespole projektowym oraz Rozwiązywanie konfliktów. Cykl szkoleń został zrealizowany z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Z przyjemnością możemy polecić Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) jako profesjonalnego partnera i organizatora szkoleń.
Dariusz Zawisza Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Firma Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) wykonała szkolenie e-learningowe „Churn”. Szkolenie zostało przeprowadzone z należytą starannością, prezentowało wysoką jakość merytoryczną oraz przejrzystość treści. Ocenione jako wartościowe, zostało włączone w ścieżki rozwoju dla handlowców. Firma poprzedziła przygotowanie szkolenia dokładną analizą oraz wprowadziła stosowne modyfikacje po przekazaniu informacji zwrotnej.
Adela Rużyło-Wrzeszcz Wydział Wiedzy i Rozwoju
Z firmą Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o. (obecnie IBD Business School) współpracujemy od 2012 roku. Firma realizuje dla nas dedykowane szkolenia e-learningowe. Współpracę oceniam bardzo wysoko, zarządzanie poszczególnymi projektami e-learningowymi jest bardzo profesjonalne, prace są realizowane terminowo, osoby zarządzające są bardzo elastyczne i otwarte na potrzeby nas jako klienta. Komunikacja przebiega sprawnie, dostarczone rozwiązanie końcowe w pełni spełnia nasze oczekiwanie. Firma jest godna polecenia.
Sylwia Łyczkowska Specjalista ds. e-Learningu i modułu szkoleniowego eHR
Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi Poczty Polskiej SA potwierdza, że konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o (obecnie IBD Business School) oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. zrealizowało projekt „Profesjonalna obsługa klienta” dla kadry kierowniczej placówek pocztowych oraz asystentów. W projekcie wzięło udział 3000 osób (140 grup). Szkolenia odbywały się na terenie całej Polski i obowiązkiem konsorcjum była pełna obsługa logistyczna. (…) Z prawdziwą przyjemnością rekomendujemy innym podmiotom usługi szkoleniowe tak dobrze przygotowanych merytorycznie i organizacyjnie Partnerów.
Magdalena Drabent Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrektor Ośrodka Kompetencji
W imieniu firmy BRVZ sp. z o.o. składam serdeczne podziękowania Instytutowi Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) oraz trenerowi Grzegorzowi Jackowskiemu za przeprowadzenie szkolenia „Organizacja pracy w zespole i delegowanie zadań”. Szkolenie zostało przeprowadzone metodą warsztatową, z udziałem metod aktywizujących: miniwykładów,  moderowanej dyskusji, projektowania i symulacji, rejestracji i odtworzenia kamerą. Jesteśmy zadowoleni z dbałości Instytutu o naszą satysfakcję, jak i z wysokiej jakości działań dopasowanych do naszych potrzeb i oczekiwań.
Anna Golys Teamleader Human Resource Development
Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi Poczty Polskiej SA potwierdza, że konsorcjum firm: Instytut Rozwoju Biznesu Sp. z o.o (obecnie IBD Business School) oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp. k. zrealizowało projekt „Profesjonalna obsługa klienta” dla kadry kierowniczej placówek pocztowych oraz asystentów. W projekcie wzięło udział 7000 osób (296 grup). Szkolenia odbywały się na terenie całej Polski i obowiązkiem konsorcjum była pełna obsługa logistyczna. (…) Współpracę z konsorcjum oceniamy bardzo wysoko, zarówno na etapie przygotowania projektu, jak również w trakcie jego kompleksowej realizacji.
Magdalena Drabent Zastępca Dyrektora Centrum Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dyrektor Ośrodka Kompetencji
Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) zrealizował projekt szkoleniowy „Negocjacje zakupowe” w sposób rzetelny oraz z należytą starannością, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach uczestników szkoleń. Przygotowanie merytoryczne trenerów oraz zaangażowanie firmy w organizację projektu zasługują na wysoką ocenę.
Malwina Mróz A.Manager M.S. Team HR Group
W imieniu firmy RWE Polska składam serdeczne podziękowania Instytutowi Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) oraz trenerowi Arkadiuszowi Kustrze za przeprowadzenie szkolenia, wykonanego z należytą starannością o tematyce: „Finanse dla niefinansistów”. (…) Polecamy Instytut jako profesjonalnego i rzetelnego partnera w projektach szkoleniowych.
Kamila Derlukiewicz Specjalista ds. Rozwoju Pracowników
Zespół merytoryczny Instytutu przygotował i przeprowadził szkolenia „Train the Trainers” oraz „Zarządzanie zespołem i przywództwo” dla pracowników i kadry zarządzającej Jeronimo Martins Polska. (…) Jesteśmy zadowoleni z wysokiej jakości szkoleń i działań dopasowanych do naszych potrzeb i oczekiwań.
Barbara Bogusz Dyrektor Działu Szkolenia i Rozwoju
Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) zrealizował cykl szkoleń ogólnorozwojowych dla naszych pracowników (…) w zakresie kompetentnej komunikacji, rozwiązywania problemów w sytuacjach biznesowych, taktyk perswazji, zarządzania sobą w czasie oraz kreatywności. W projekcie brali udział wszyscy pracownicy firmy. (…) Szkolenia zostały przeprowadzone w sposób profesjonalny, zgodnie z założonym planem, spełniając tym samym nasze oczekiwania.
Katarzyna Sobieraj Kierownik Działu Szkoleniowego
Potwierdzamy należyte wykonanie z wysoką jakością usługi szkoleniowej polegającej na przygotowaniu i przeprowadzeniu 2 sesji szkoleniowych pt. „Inspirujący mówca i trener” dla 13 osób spośród kadry kierowniczej i wybranych ekspertów firmy. (…) Jesteśmy zadowoleni z dbałości Instytutu o jakość działań dopasowanych do naszych potrzeb i oczekiwań.
Urszula Stankiewicz Specjalista ds. Programów Rozwojowych Dział Rozwoju Personelu i Komunikacji Wewnętrznej
Starannie przygotowany i profesjonalnie zrealizowany program szkolenia dostarczył (…) kadrze menedżerskiej nowej wiedzy w dziedzinie trudnej sztuki, jaką jest zarządzanie zespołem. Niewątpliwie szkolenie stało się źródłem nabycia nowych, cennych kompetencji przez naszych Pracowników.
Izabela Zwęglińska Kierownik ds. Zasobów Ludzkich
Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) przeprowadził dla pracowników Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. szkolenia: „Budowanie profesjonalnego wizerunku z elementami savoir vivre”, „Przygotowanie korespondencji biznesowej”, „Zarządzanie czasem i organizacja pracy działu administracji”, „Korespondencja reklamacyjna i telefoniczne rozmowy reklamacyjne” i „Kreatywność w zespole”. Trenerami prowadzącymi zajęcia byli: Marcin Markowski, Elżbieta Bolimowska i Magdalena Olechnowicz”. Polecam Instytut jako partnera godnego zaufania, świadczącego usługi rzetelnie i fachowo.
Iwona Melka-Skold Dyrektor Personalny
Szkolenie [z zakresu efektywnej komunuikacji] zostało przeprowadzone przez Pana Grzegorza Jackowskiego na wysokim poziomie zarówno merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wiedza z zakresu szkolenia została przekazana w sposób bardzo interesujący, co wpłynęło na zaangażowanie i motywację uczestników do aktywnego udziału w warsztatach.
Dariusz Zawisza Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) wykazał się profesjonalizmem i rzetelnością w organizacji i przeprowadzeniu szkolenia „Prezentacje i wystąpienia publiczne z elementami autoprezentacji”. (…) Prowadzący zajęcia Marcin Markowski posiadał dogłębną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie tematyki szkolenia.
Mgr inż. Jan Dąbrowski Dyrektor Powiatowego Urzędu pracy
Potwierdzamy należyte wykonanie z wysoką jakością usługi szkoleniowej polegającej na przygotowaniu szkolenia „Aktualności w podatku VAT”. (…) Jesteśmy zadowoleni z dbałości Instytutu o naszą satysfakcję, jak i z wysokiej jakości działań dopasowanych do naszych potrzeb i komentarzy.
Karolina Kołodziejczyk-Lewczuk Human Resources Manager
Składam serdeczne podziękowanie Instytutowi Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) za przeprowadzenie szkolenia „Zaawansowane negocjacje B2B”. Starannie przygotowany i profesjonalnie zrealizowany program szkolenia dostarczył uczestnikom naszej kadry menedżerskiej nowej wiedzy w dziedzinie trudnej sztuki, jaką są negocjacje biznesowe. Instytut dał się poznać jako firma elastyczna, solidna i zaangażowana, a tym samym godna polecenia.
Izabela Zwęglińska Kierownik ds. Zasobów Ludzkich
Wysoko oceniamy wiedzę i doświadczenie współpracujących z nami konsultantów oraz ich zaangażowanie w poznanie wymagań naszej organizacji, a program Akademii Menedżera w pełni odpowiadał potrzebom rozwojowym i był bardzo istotnym elementem wspierania zmian wdrażanych przez SKODA AUTO POLSKA SA.
Agnieszka Grocholska Kierownik Zespołu HR
Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) zrealizował szkolenie „Przywództwo w procesie zmian” rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach uczestników szkolenia, a przygotowanie merytoryczne trenera oraz zaangażowanie firmy w organizację szkolenia zasługują na wysoką ocenę.
Stanisław Zaręba Dyrektor Finansowy – Członek Zarządu
Szkolenie z zakresu Assessment Centre było przygotowane i wykonane w sposób profesjonalny zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Mamy więc przyjemność rekomendować firmę Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) jako profesjonalnego organizatora szkoleń.
Beata Płoszaj Kierownik Działu Rozwoju i Rekrutacji
Program szkolenia został przygotowany po wnikliwym omówieniu naszych oczekiwań i w rezultacie dopasowany do naszych potrzeb szkoleniowych. Przy ocenie zwróciliśmy uwagę na możliwość praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy i umiejętności w codziennej pracy zespołu.
Andrzej Tarasiewicz Dyrektor ds. Wdrożeń i Rozwoju
Mieliśmy przyjemność współpracować z Instytutem Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) przy organizacji i przeprowadzeniu szkoleń z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółki. Potwierdzam, że szkolenia zostały wysoko ocenione, a temat przedstawiony w sposób praktyczny, bazujący na case studies.
Magdalena Gera-Pikulska Dyrektor ds. Polityki Personalnej, Członek Zarządu
Mieliśmy przyjemność wspólnie z Instytutem Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) realizować szkolenie Finanse dla niefinansistów dla naszych pracowników. Uważam, że szkolenie okazało się bardzo przydatne i pozwoliło uczestnikom rozwinąć kompetencje w zakresie finansów w przedsiębiorstwie.
Marta Cydejko Dyrektor Biura Kadr i Szkoleń
Szkolenie [Trening trenerów] zaowocowało wypracowaniem ciekawych metod i narzędzi służących do prezentacji produktowych prowadzonych przez trenerów Alior Banku. Niezwykle cenny z naszego punktu widzenia okazał się obszerny i wnikliwy feedback otrzymywany przez każdego uczestnika od trenera Instytutu.
Marek Nosetr Dyrektor ds. Szkoleń i Rozwoju
Potwierdzam wzorowe przygotowanie i przeprowadzenie przez Instytut Rozwoju Biznesu (obecnie IBD Business School) cyklu szkoleń z zakresu umiejętności sprzedażowych. Współpraca obejmowała m.in. opracowanie i przygotowanie materiałów szkoleniowych, organizację zakwaterowania grup, wynajęcie sal, przeprowadzenie szkoleń oraz raportowanie wyników i frekwencji. Cyklem szkoleń objętych zostało 1200 osób.
Bogusław Bieda Dyrektor ds. Wsparcia Sprzedaży
Szkolenie „Skuteczne techniki sprzedaży” zostało przeprowadzone przez trenera Adama Muszka w formie warsztatów. Zajęcia były realizowane z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Nabyta podczas szkoleń wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w naszej pracy zawodowej.
Dariusz Zawisza Dyrektor ds. Zasobów Ludzkich
Uczestnicy potwierdzają, że szkolenie spełniło ich oczekiwania. Program został dostosowany do potrzeb pracowników firmy RWE Polska SA. Prowadzący reprezentował wysoki poziom przygotowania merytorycznego w zakresie szkolenia, przekazał wiele praktycznych wskazówek i przykładów.
Natalia Gąsiorowska, Marcin Janiec